Planificació vs programació

Després de la sessió de programació, duem a terme la sessió amb el claustre, i ens sorgeixen alguns dubtes, però entre tots anem aclarint com definir un objectiu, un criteri i un indicador. Per desenvolupar el projecte del bosc pintat, la planificació ens ajuda molt! Però no es tracta pas d’un document que es queda a l’armari, sinó que serveix de guia i és contínuament revisat i modificat sobre la pràctica:

Planifiquem el projecte!!

El nostre projecte el vam iniciar a partir d’unes imatges, sobre l’UNIVERS, presentades per les tutores . Aquestes imatges van crear un petit diàleg i una pluja d’idees sobre de què podria anar el nostre projecte.

Així vam intentar motivar i generar inquietuds als nostre alumnes i vam començar a crear entre tots, l’apartat del què sabem i què volem saber sobre l’UNIVERS.

Una vegada iniciat el tema, vam explicar als nostres alumnes com portaríem a terme el projecte, quines serien les parts en les quals dividiriém el projecte, els grups de treball, la cerca d’informació, així com també quin tipus d’activitats es farien tant dins com fora de l’aula, i com s’avaluarien cadascuna d’elles.

 

 

Planificació

El grup impulsor va decidir que una manera d’avançar plegats era treballar un mateix projecte comú a tota l’escola i fer-ho alhora. Això implicaria compartir idees, dubtes i prendre acords i decisions plegats. Hem decidit que el tema del nostre projecte sigui «La Festa Major» . Hem pensat que un producte final d’aquest projecte comú podria ser la Festa de Fi de Curs. Aquest treball va començar a l’octubre a nivell del professorat i ho hem iniciat amb els i les nostres alumnes a principis d’abril.

L’equip de mestres ha programat 10 sessions a desenvolupar entre els mesos d’abril, maig i juny . Els dies de la setmana triats són dies en els que hi ha el nombre màxim de professorat per facilitar el treball en petits grups a tots els cicles.

Les sessions de projecte impliquen un canvi organitzatiu a l’horari escolar. Es tracta de tot un matí repartit en dues franges horàries:
9 a 11 Treball cooperatiu
11 a 11,30 Pati
11,30 a 12,30 Treball de reflexió i avaluació

PLANIFICACIÓ

Aquest projecte va sorgir arrel d’una conversa per trobar el nom de la classe. Vam parlar sobre els països, els diferents continents, el planeta terra. Aleshores un alumne va plantejar una pregunta que va donar títol al nom del nostre projecte: “per què és fa de nit i per què es fa de dia?”. Vam fer una conversa col·lectiva amb el grup-classe per preguntar si tots i totes estaven d’acord en investigar sobre aquesta inquietud. La resposta de la resta d’alumnes va ser positiva i a partir d’aquí, ens vam engrescar amb la recerca d’informació.