La veu dels alumnes

Els alumnes s’han motivat molt des del principi. El projecte és fruit d’una inquietud d’un alumne de la classe i aquest fet fa que sigui més significatiu per a ells i elles, a mida que anem parlant del tema ho sigui de tots i totes.

El clima de motivació, treball i de compartir experiències i aprenentatges amb els altres és molt positiu doncs les famílies es mostren molt col·laboradores aportant informació, material, manualitats,etc. sobre el tema del projecte. D’aquesta manera, implícitament l’alumnat també està molt implicat i amb ganes d’aportar i compartir material amb la resta.

El treball de grups cooperatius ha estat un procés que ha costat una mica doncs el tema és abstracte per als infants i hi ha molts conceptes que encara els costa d’assimilar. Els ha costat una mica el fet de treballar en grup i fer aportacions del que havien investigat o après, extreure conclusions i plasmar-ho en un treball de manera conjunta.

L’experiència adquirida en aquest projecte ha fet que els darrers projectes es poguessin realitzar d’una manera més organitzada i fructífera.

Avaluació

Per finalitzar el nostre projecte, fem una conversa amb els alumnes on demanem que reflexionin sobre què han après durant tot el procés del projecte. Així, tant els alumnes com la mestra es fan conscients de l’evolució en els aprenentatges, d’una manera més individual i concreta.

Es valora la capacitat d’exposar davant del grup-classe el treball de recerca que fan a casa i el treball que es fa en grup. Així com també l’actitud que mostren en el treball en equip ( la col·laboració, l’ implicació i la responsabilitat ).

Des de quan es van formular una pregunta per investigar, inquietuds que han anat sorgint i s’han anat explicant durant el projecte, la recerca que s’ha fet des de casa, els coneixements que han transmès els nens i nenes als altres companys/es a l’aula i del treball cooperatiu entre ells, cada moment és important i compta en el procés d’aprenentatge.

En aquests moments tan enriquidors i motivadors han après molt i el més important de tot, s’ha aconseguit motivar als alumnes a investigar, a aprendre per ells i elles mateixos i a explicar-ho a la resta de companys/es.

Producte final

Entre tots i totes vam observar que hi havia alguns interessos comuns, així que amb l’ajuda/guia de la mestra es van crear grups de treball cooperatius per tal d’anar resolent les qüestions que havien sorgit.

Així doncs, vam crear els grups de treball en funció dels blocs de continguts investigats.

La mestra acompanya i fa de guia durant la dinàmica de treball cooperatiu. La mestra proporciona cartolines i imatges relacionades amb la temàtica triada per tal de dinamitzar l’activitat.

Dediquem tres sessions a realitzar el treball en grups. Quan aquests treballs els han acabat fem les exposicions orals a la resta de companys/es de l’aula.

Entre ells/elles han d’organitzar-se de manera que cadascú tingui un rol establert; el portaveu que explicarà el treball, el supervisor que vigila que tothom hi participi, el secretari que escriu la informació, l’artista que serà el que dibuixi i l’encarregat de material, que és el responsable de distribuir i recollir el material.

Després de fer totes les exposicions dels treballs cooperatius es van exposar en un mural al passadís, per tenir-ho sempre present i fer-ho extensiu als altres companys/es i donar-li importància a la feina realitzada.

Implementació

A partir d’una conversa del nom de la classe (països) vam estar parlant dels diferents continents, països, el planeta terra, de la seva forma i característiques,etc.

Aleshores un nen de la classe va fer una pregunta interessant, que va ser “ Per què es fa de nit i per què es fa de dia?”.

Després de consensuar-ho amb el grup-classe, a tots i totes els hi va semblar interessant investigar aquella curiositat sorgida espontàniament d’un alumne de l’aula i es va decidir que fos el tema del nostre projecte.

Es fa reflexionar als alumnes sobre la pregunta que volem investigar i demanem, un per un, en la mesura del possible, amb els seus coneixements previs, com respondrien a la pregunta que dona nom al projecte. Així podem veure en el punt en el que es troben.

Posteriorment, demanem als infants que ens expliquin què esperen aprendre, investigar o descobrir d’ aquest projecte. Cada alumne de manera individual va realitzar un escrit per tal de comunicar a les famílies allò que volien investigar.

Les mestres van posar una data per fer arribar les aportacions amb material divers (llibres, contes, manualitats, imatges i diferents  informacions  relacionades  amb el tema).  Un cop van portar el treball de recerca, cada alumne va exposar als seus companys/es allò que havien investigat des de casa.

METODOLOGIA

La metodologia que s’ha emprat en tot moment ha estat molt viva, oberta a les propostes i interessos dels alumnes. Les agrupacions que es van fer van ser diverses tan en gran grup,grups reduïts, parelles. L’organització de l’alumnat  es va fer segons els seus interessos. Els espais que es van utilitzar van ser la classe i el passadís per aconseguir un clima més relaxat i afavorir el seu treball.

PLANIFICACIÓ

Aquest projecte va sorgir arrel d’una conversa per trobar el nom de la classe. Vam parlar sobre els països, els diferents continents, el planeta terra. Aleshores un alumne va plantejar una pregunta que va donar títol al nom del nostre projecte: “per què és fa de nit i per què es fa de dia?”. Vam fer una conversa col·lectiva amb el grup-classe per preguntar si tots i totes estaven d’acord en investigar sobre aquesta inquietud. La resposta de la resta d’alumnes va ser positiva i a partir d’aquí, ens vam engrescar amb la recerca d’informació.

 

QUI SOM?

Som el cicle d’educació infantil de l’Escola Solcunit. Som una escola de dues línies i tots/es els/les mestres estem dintre de l’equip impulsor. Aquest és el segon any que fem aquesta formació i estem intentant donar forma i millorar la nostra manera de treballar per projectes. De tots els projectes que estem fent, hem decidit documentar un. El seu títol és: “Per què es fa de nit i per què es fa de dia?” realitzat per l’alumnat de P5-A.