Estació meteorològica (metodologia)

En aquest article abordem aspectes de metodologia del projecte d’estació meteorològica.

El projecte de construcció de l’estació preveu equips de 4 o 5 persones. Les activitats prèvies de descoberta de conceptes o variables vinculades al temps atmosfèric són individuals. Les activitats prèvies de predicció meteorològica també són en grup.

En la revisió de la feina feta s’acorda que la construcció de l’estació passarà de grups de 4 a parelles, i cada parella farà només dos instruments (i no 4).

Grups heterogenis proposats pels professors. No hi ha grups d’experts, però es planteja de cara al proper curs.

Dins de cada grup hi ha un rols que ells s’han d’assignar a l’inici del projecte: responsable de documentar tot el projecte (foto/video), coordinador de projecte, responsable del diari de treball i responsable de bibliografia i webgrafia.

Cada sessió ha de tenir una valoració de la feina feta respecte la prevista i una planificació de la següents amb tasques assignades (material, etc)

Primer dissenyem tasques de recerca d’informació per entendre les variables que intervenen en el temps atmosfèric, posteriorment introduïm activitats de predicció que obliguin a aplicar els coneixements adquirits (competència). Finalment construïm els instruments que permeten mesurar les magnituds estudiades i dóna sentit a aquests instruments.

Les tasques prèvies són guiades i treballades amb tot el grup. Anem avançant tots plegats. El projecte és totalment obert en gestió del temps i d’organització, però tancat en el que han de fer: ells cerquen tota la informació, com construir l’estació, s’encarreguen d’aconseguir els materials, s’organitzen el temps…

No es preveu, tret de al final, intercanvi d’idees o dubtes. Al final, mitjançant una presentació, cada grup comparteix la feina feta.

Al final de procés cada grup, mitjançant un CoRubrics, fan una coavaluació de la feina en equip. Durant tot el procés els grups poden plantejar dubtes, reflexions o qualsevol qüestió als professors.

En pròxims articles abordarem la implementació, el producte final, l’avaluació i la veu de l’alumnat.

Estació meteorològica (planificació)

En aquest article us parlarem de la planificació del primer projecte dels tres què hem decidit documentar. Ens servirà de model per desenvolupar els projectes de 2n d’ESO pel curs 2019-20.

Durant tot el curs, el nostre alumnat de 1r d’ESO té a l’horari tres sessions setmanals sota el títol “natural.MENT!”. Amb un plantejament multidisciplinari (ciències de la naturalesa i matemàtiques), dos professionals (docència col·legiada) aborden el currículum per competències mitjançant projectes que es caracteritzen pel treball en equip, la construcció i presentació de productes finals i la constatació del procés personal i col·lectiu d’aprenentatge.

Com es pot endevinar el temps que farà? Màgia o ciència?

Amb aquesta pregunta guia comença el projecte.
Construir, per equips, els diversos aparells d’una estació meteorològica per vincular les magnituds mesurades amb els coneixements meteorològics bàsics.

Cal despertar la curiositat i posar els cervells de l’alumnat en mode exploració. Aconseguir-ho crea l’espai d’incorporació dels seus interessos.

Els hi descobrim que “som un país especialment interessat en els fenòmens meteorològics. I és possible que tinguem aquesta fal·lera pels núvols, les boires i les tempestes perquè som descendents directes dels primers científics que van liderar la professionalització i el desenvolupament de la meteorologia moderna europea”.

Aquests són els vímets per teixir el cistell dels interessos dels alumnes:

La contextualització és un magnífic recurs per vincular els interessos de l’alumnat. La meteorologia local afecta de manera similar dintre d’una mateixa població o petita àrea, per tant les dades recollides pels alumnes seran molt similars a les recollides pel centre, vistes als mitjans de comunicació (televisió, radio… etc) o bé recollides pel servei meteorològic de Catalunya.

Sempre tenim especial cura en anticipar el que farem, el que aprendrem i el que s’avaluarà.

Aquesta és la llista seqüenciada del procés inicial, amb indicació de la diversitat de recursos tecnològics que ens facilitaran la interacció i presència de la veu de tot l’alumnat:

 1. Idees prèvies amb un Edpuzzle del vídeo: els meteoròlegs de TV3
 2. Què farem i què aprendrem. Descripció de la tasca a Classroom.
 3. Què avaluar
  1. Treball en equip amb CoRubrics (alumnat)
  2. Producte final i presentació amb llista de comprovació (equip de professorat)
  3. Validació individual de coneixements amb thatquiz
  4. Metacognició amb diari de treball (tots)

En pròxims articles abordarem la concreció metodològica, la implementació, el producte final, l’avaluació i la veu de l’alumnat.