L’opinió de l’alumnat

Després de realitzar tot el projecte vam establir conversa en grup amb l’alumnat i aquestes són algunes de les idees que van plasmar:

  • Els ha agradat molt ja que han descobert coses sobre els conills que no sabien.
  • Han pogut experimentar el que és una exposició oral i els ha encantat, repetirien “un milió de vegades més”.
  • Els ha semblat curt, tot i que hem estat tot el curs treballant amb aquest projecte.
  • Els hagués agradat poder portar un conill a l’aula i poder vivenciar el que investigaven (degut a al·lèrgies no hem pogut portar-lo).
  • Els encanta treballar per projectes i anar investigant allò que els interesa sobre un tema.

Avaluació del projecte

Aquest projecte ha tingut diferents instruments d’avaluació.

En primer lloc, com que estem a cicle inicial, té molt de pes la implicació de cada nen i nena a les sessions de projecte i les seves aportacions a aquest.

També s’ha avaluat el treball en equips cooperatius tant en coavaluació entre ells com per part de la mestra.

El lapbook l’ha avaluat la mestra tenint en compte diferents ítems que vam establir que havia de tenir cadascun dels seus lapbook’s. Aquests ítems els vam consensuar entre tots entre altres: presentació, cal·ligrafia entenedora, participació en totes les parts…

Per últim, l’exposició oral en grup la vam avaluar de dues formes: una on l’alumnat feia una autoavaluació sobre la seva part de l’exposició, i una altra on la mestra avaluava l’alumnat mitjançant una rúbrica, la qual havia estat compartida amb ells i elles abans de l’exposició.

Els nostres productes finals

El nostre projecte sobre els conills ha arribat al seu fi, i ho ha fet amb diversos productes que ha dut a terme l’alumnat de 2nA.

En primer lloc volien plasmar tota aquella informació que havien trobat mitjançant les preguntes que ens havíem fet. Vam buscar diverses formes, ja que no volien fer un mural típic, a més volien un per a cadascú. Així que mirant per internet van donar la idea de fer un lapbook.

Ens vam posar mans a l’obra i vam buscar com ho faríem. Vam personalitzar la nostra cartolina i vam buscar plantilles. Després vam organitzar tota la informació i van escriure a les plantilles la informació per equips cooperatius. Ho vam fer a l’hora d’informàtica i biblioteca ja que estan en grups reduïts i els era més fàcil concentrar-se per estructurar la informació. I així ens ha quedat:

Per últim, vam preparar una exposició oral del projecte. Aquesta la van fer davant de tot l’alumnat de cicle inicial. Era la primera vegada que feien una exposició i els va agradar molt l’experiència.

Com implementem el projecte?

A partir de la conversa inicial del projecte, es van seleccionar diverses preguntes que interessaven als alumnes.

A aquestes preguntes se’ls ha donat resposta per mitjà de diferents activitats d’aprenentatge.

Com per exemple, per respondre a la pregunta com és que els conill poden saltar tant alt? Es va plantejar que de forma individual dibuixessin com imaginaven que era l’esquelet del conill. A partir d’aquests dibuixos vam fer una posada en comú i per equips cooperatius van replantejar com havia de ser aquest.

Vam fer una comparació amb l’esquelet humà i vam veure fotografies d’un esquelet real de conill. Així vam arribar a la conclusió que tenia les potes del darrere més llargues per poder saltar i fugir front a un perill. Per tant, ens vam adonar que necessitava tenir un bon aparell locomotor.

Com treballem per projectes al CI?

La metodologia que s’utilitza a l’aula és un eclecticisme de models, de manera que es treballa de forma interelacionada entre cada metodologia. Sobretot treballem amb metodologies actives on es pose l’emfàsi en l’activitat i les produccions de l’alumnat. Es per això que ens hem organitzat per treballar en equips cooperatius, a més de treballar en gran grup i de manera individual.

Els equips cooperatius estan formats de manera heterogènia mitjançant  4 grups de 6 alumnes cadascun. Tenen 4 rols repartits dintre dels grups dos dels quals queden repetits per la quantitat d’alumnes que formen el grup. Els rols que desenvolupen són: portaveu, secretari/a, controlador i coordinador. (Més a baix es pot veure de quines tasques s’encarrega cada rol).

Els espais que s’utilitzen per desenvolupar el projecte són: l’aula del grup, l’aula d’informàtica, la biblioteca i el gimnàs, a més de qualsevol espai de l’escola que ens calgui en cada moment.

Ens planifiquem

L’alumnat de 2n A van fer una pluja d’idees per expressar les seves inquietuds i allò que volien aprendre. Entre tots van decidir que, d’entre totes les diferents propostes, volien saber més coses sobre els conills.

A partir d’aquí es va donar pas a una conversa inicial on cada nen i nena va aportar allò que sabia sobre els conills o les preguntes que es feia al voltant del tema elegit.

A continuació, es va fer un buidatge d’allò que realment sabien i d’allò que era desconegut per a ells, ja que de la conversa inicial moltes preguntes les van respondre els mateixos alumnes.

Per tant, el projecte va enfocat a respondre aquestes inquietuds que ells i elles desconeixen i necessiten investigar.