Implementació del projecte

El nostre primer pas va ser definir les hores de tot el professorat participant en el projecte com hores STEAM, i per facilitar la tasca a tots els docents vam preparar un dossier conjuntament amb activitats competencials sobre l’Univers. Dins d’aquest dossier ja s’hi troben les activitats que s’empraran per a l’avaluació de les competències prioritzades prèviament.

La segona part del projecte, la preparació de la jornada de divulgació, vam decidir obrir-la molt més a l’alumnat, recordant-los-hi simplement l’encàrrec que ens havia fet l’Ajuntament de Balaguer i proposant-los-hi treballar per comissions. A partir d’aquí l’alumnat va decidir absolutament tot el que ells i elles van considerar per donar resposta al repte que teniem. El rol dels docents va ser el de guia, tant a les hores de classe com a les hores del pati (que era quan es feien les reunions de la comissió de coordinació).

Un cop finalitzat el projecte, valorem positivament els següents aspectes:

 • Docents que han experimentat a l’aula amb el treball en grups base.
 • Docents que han experimentat a l’aula per primer cop amb alguna estructura de treball cooperatiu.
 • Treballar de forma coordinada entre diferents departament didàctics.
 • La motivació, implicació i autonomia demostrada per l’alumnat en la segona part del projecte, treballant per comissions.

I creiem que hauriem de millorar:

 • La integració del coneixement dels diferents àmbits per donar resposta al repte inical
 • Centrar en els continguts la primera part del projecte
 • Introduir l’avaluació de competències transversals durant tot el procés
 • Proposar preguntes amb respostes tancades
 • Donar més veu a l’alumnat
 • Simplificar tot el procés
 • Tot el procés d’avaluació, caldria centrar-lo més en les competències de cada àmbit, però de forma integrada en el procés

IMPLEMENTACIÓ

Els alumnes de l’escola ja fa uns anys que treballen el projecte Lleida, per tant, ja en coneixen moltes coses. Tot i així, hem distribuït per cicles els continguts a treballar tot relacionat-ho amb el currículum de primària.

Com van triar el tema?

Els alumnes de quart per fer-se més seu aquest projecte, van decidir fer una pluja d’idees i després fer unes votacions. Aquest curs ja coneixien la dinámica i l’activitat va anar més fluïda.

A partir d’aquí, es recull tot allò que ja sabem  sobre el tema escollit i tot seguit es formulen les preguntes sobre els dubtes i interrogants sobre el tema.

Com s’han distribuït els grups?

S’han fet grups cooperatius.

Com es duen a terme les sessions?

Es distribueix l’alumnat per grups a l’aula d’informàtica i entre tots/es van buscant la informació per intentar respondre a les preguntes formulades prèviament.

Com treballen?

De forma conjunta. Són ells els que s’organitzen, cada  membre del grup té una tasca a realitzar (secretàri, coordinador, supervisor i material).

Com queda reflectit el treball al projecte?

Els nens i nenes cada dia han de fer un diari de la feina feta. Tenen una graella on posen: dia de treball, data i feina realitzada.

Tot el que cal saber sobre el càncer… comencem!

La fase d’implementació del projecte fa referència a la posada en marxa de les accions i activitats planificades.

Cada nivell de la ESO va desenvolupar durant tota una setmana les activitats plantejades prèviament, amb l’objectiu d’obtenir uns productes intermitjos i finals per ser avaluats (a través de diferents tipus d’avaluació explicats en l’apartat corresponent).

Prèviament a l’inici del projecte, es va informar a tot l’alumnat del material necessari per iniciar l’activitat.

Com implementem les tasques dels meteoròlegs

Vídeo

https://youtu.be/hHzq7HeTk6w

 

S’ha dividit l’aprenentatge en diferents etapes per crear una bastida que donarà lloc al producte final.

En una primera etapa, l’alumne descobreix els seus coneixements previs fent una activitat dinàmica a l’aula on relaciona imatges, vocabulari i definicions. A partir d’aquests es desenvolupa un seguit d’activitats per crear estructures del llenguatge, descobrir els diferents fenòmens meteorològics  i aprendre a descriure mapes i localitzacions de l’entorn.

En una segona etapa, aprèn a determinar les diferents variables meteorològiques fent ús de diferents instruments científics de l’institut i de  la motxilla bioclimàtica.

En una tercera, s’analitza estadísticament dades meteorològic, s’elaboren climogrames a mà i amb eines TIC.

Com a producte final, l’alumnat en grups elaboren una previsió meteorològica del seu poble mitjançant la metodologia croma i introduïnt una melodia musical.

 

QUAN BALLEM, MOVEM TOT EL COS. PARTS:……

Els alumnes van explicar a la pluja d´idees que quan ballavem movíem tot el cos; que les seves parts eren: panxa (tronc), cara (cap), els braços, cames, peus,…

Hi ha més parts?

Hem creat les figures del cos humà per davant i per darrere, juntament amb els noms de les seves parts. Els alumnes manipulen, llegeixen, pacten entre ells,…. per poder fer la seva representació.

Comencem….

Després d’obrir la caixa i motivar als alumnes per a què portessin informació de casa, implicant així a les famílies, es va iniciar el projecte.

Es van fer un conjunt d’activitats manipulatives, jocs de rol, i altres activitats vivencials i interdisciplinars que els alumnes van anar sistematitzant en el seu aprenentatge.

A mesura que s’anava treballant, s’anava plasmant tots els aprenentatges adquirits en un mapa conceptual en forma de mural i anaven creant el seu kit pirata.

La coordinació entre les diverses mestres es va fer els dilluns per la tarde en les hores de comissions de la ZER. On les mestres vam elaborar un material comú disposat al canvi segons la realitat de cada centre de la ZER.

Una vegada començat el projecte en cada escola, utilitzàvem les hores de coordinació per anar explicant com avançava cada mestra amb el seu projecte.

La carpeta d’aprenentatge

A mesura que s’ha anat desernvolupant el projecte Dissenyem un Parc d’Atraccions, cadascun/a dels alumnes ha hagut d’anar omplint una carpeta d’aprenentatge personal digital i al núvol. El fet que fos online ha afavorit molt l’avaluació continuada i el seguiment dels aprenentatges de l’alumnat.

Els continguts de la carpeta són:

 1. Objectius personals
 2. Diari de les sessions
 3. Auto i coavaluació del treball en grup
 4. Reflexions finals sobre el procés d’aprenentatge
 5. Proposta de millores per al projecte

 

El plantejament inicial del projecte

Un dels canvis que s’han realitzat en el projecte respecte al curs anterior ha estat el plantejament inicial.

Per a fer-lo més competencial, en comptes de simplement plantejar als alumnes que havien de dissenyar un parc d’atraccions, s’ha elaborat un text similar a una licitació pública en la qual s’oferia a les empreses (grups de treball) un contracte per construir un parc d’atraccions.