La veu dels alumnes

L’alumnat que aquest any ha realitzat projectes a l’escola ha valorat molt positivament  la metodologia emprada i els aprenentatges que han assolit. Pels nens i nenes, ha estat una continuació de la metodologia de treball que ja s’utilitza al parvulari del centre.

A les reunions amb les famílies, s’ha valorat el curs i les metodologies emprades. Totes les famílies han avaluat molt positivament aquest treball per projectes i han manifestat que els seus fills/es estaven molt a gust treballant d’aquesta manera.

De cara a l’any vinent, es crearà un formulari d’opinió per tenir un feedback real de les famílies un cop acabat el projecte.

Avaluació del projecte

Un cop acabat el projecte amb l’alumnat vam valorar la necessitat de fer  l’avaluació final per tal de que quedes reflectit com s’ha dut a terme i que s’ha après.

L’avaluació s’ha fet a través de rúbriques. Aquí en teniu un exemple.

També hi vam incorporar una petita prova competencial.

Es podria millorar incorporant l’autoavaluació de l’alumnat.

A part de l’avaluació final, també s’ha fet una avaluació continua a través de la participació de l’alumnat, amb un registre individual de cada alumne per part de la mestra i d’acord amb les competències que es pretenien treballar.

 

Producte final

L’alumnat va valorar que volien compartir el que havien descobert amb les altres classes del cicle a través d’una exposició oral. En l’explicació a les altres classes es pot observar com havien integrat els continguts i les competències educatives que havien treballat i com eren capaços de transmetre aquests aprenentatges als altres. Van compartir els aprenentatges amb alumnes de diferents edats i va saber adequar el seu discurs a les diferents necessitats i nivells.

A més, van crear grans xarxes conceptuals que es van anar confeccionant a mesura que sorgien els diferents continguts, i que s’han exposat a l’aula.

A més, a mode de resum, es va crear un vídeo del projecte per poder-ne fer difusió a les famílies i a l’entorn a través del web del centre.

Implementació

Com van triar el tema?

L’alumnat de 2n va dur a terme una pluja d’idees i posteriorment una votació per decidir el tema del projecte. Finalment l’animal escollit per estudiar va ser la Libèl·lula a 2n A i el Tauró a 2n B.

A partir d’aquí, es recull tot allò que ja sabem sobre el tema escollit i tot seguit es formulen les preguntes sobre els dubtes i interrogants sobre el tema. Aquí us deixem les preguntes que van formular els nostres alumnes de 2n.

Com s’han distribuït els grups?

S’han fet grups cooperatius i parelles de treball.

Com es duen a terme les sessions?

Es distribueix l’alumnat per grups a l’aula i amb l’ajuda de les tauletes digitals i entre tots/es van buscant la informació per intentar respondre a les preguntes formulades prèviament.

A més, tothom va poder portar informació de casa seva o de la biblioteca del poble (llibres, revistes, imatges, etc.) per aprofundir encara més en el projecte.

Com treballen?

De forma conjunta. Són ells els que s’organitzen, cada  membre del grup té una tasca a realitzar (secretari, coordinador, supervisor i material).

Com queda reflectit el treball al projecte?

Els nens i nenes fan un pòster on es va organitzant i reflectint tota la informació recollida sobre els dos animals, sempre contestant les preguntes formulades a l’inici.

Metodologia

Els projectes s’han proposat més o menys directament pel professorat tenint en compte els interessos de l’alumnat i les possibilitats que ofereixen per treballar models teòrics significatius.

El projecte escollit tracta un tema, els animals, que ens permet interaccionar amb la realitat.

També ha estat un tema rellevant socialment, que ha afavorit que els infants reflexionin sobre les seves actuacions i valors i a més, ha despertat interès en l’alumnat per voler seguir aprofundint-hi.

La pregunta marc es va plantejar com un repte cognitiu que va servir per identificar el motiu del projecte i amb la intenció que fos motivador per l’alumnat.

L’aprenentatge ha de ser transferible a altres situacions que permeti continuar aprenent.

Planificació

Es comenta a l’alumnat que estudiarem els animals i es pregunta quin animal els agradaria estudiar. S’ofereix la possibilitat de que portin animals de casa per observar-los i així ajudar-nos a decidir. S’estableix un diàleg i si no es posen d’acord fem votacions per escollir-lo.

Es pregunta als nens què en saben de l’animal escollit i què en volen saber, per grups cooperatius. (1,2,4). Ho anoten en un full, en el qual es retallarà cada frase per la pròxima sessió.

Entre tots escrivim una carta a les famílies explicant què estudiarem l’animal escollit i demanant que ens ajudin a buscar informació per portar-la a classe (llibres, objectes, fotos…). La informació o objectes que duguin s’anotaran en un full de registre.

Qui som? Escola Valeri Serra

L’Escola Valeri Serra de Bellpuig és una escola pública de dues línies que actualment té matriculats 275 nens i nenes.

Aquest és el primer curs que l’escola participa de la Xarxa de Competències Bàsiques.

L’experiència prèvia en el treball per projectes es limita als projectes interdisciplinaris que s’han realitzat al llarg dels cursos escolars i als projectes engegats al Parvulari de l’escola. L’escola també té experiència en Projectes Europeus com ara Comènius i Erasmus +, en què hi ha participat tot el centre. Esperem que la participació en la xarxa XCB serveixi per a impulsar noves metodologies al centre a partir de la formació i l’intercanvi d’experiències amb els altres grups.

El projecte que duem a terme i supervisem des de l’equip impulsor és d’Els Animals, del Cicle Inicial.