Avaluació

Algunes de les eines que es van dissenyar per a l’avaluació del projecte “Fem nostre l’institut” van ser:

  • La taula d’actitud diària de cada alumne.
  • La rúbrica del producte final. Aquesta era compartida amb l’alumnat des del principi del procès per fer-los coneixedors d’allò que sel’s demanava.
  • La rúbrica de l’exposició oral del projecte. També compartida amb l’alumnat uns dies abans de l’exposició oral per fer-los coneixedors d’allò que se’ls demanava.
  • El dossier: pluja d’idees, llista dels materials que necessitarien, les instruccions a seguir per realitzar la tasca, el dibuix de com quedaria…
  • Reflexió personal sobre qüestions que s’haurien de millorar i d’altres que han trobat atractives d’aquesta manera d’aprendre.

Rúbrica ACTITUD PROJECTES

 

 

Producte final

Encara dins del projecte “Fem nostre l’institut”, cada grup va materialitzar les seves idees. Uns en van fer una, d’altres en fan fer dos. Tot depenia de la dificultat del procés i de la compenetració i dedicació entre els companys del grup.

D’una banda, el fet de presentar al final del projecte només un producte final està estrictament lligat amb que en aquell grup es prioritzava la millora de la seva relació. Si finalment els membres del grup avançaven (aconseguien posar-se d’acord, per exemple), això feia que es veiés reflectit en l’avaluació, juntament amb el treball que presentaven.

De l’altra, els grups que sí tenien no només una molt bona predisposició  sinó també una relació cordial entre ells, feia que el nombre d’idees i complexitat en la tasca fos superior. Així doncs, la nota es basava en aquests treballs finals.

   

 

 

Metodologia

La idea dels projectes sempre havia estat una manera atractiva de treballar amb els alumnes a partir de les seves necessitats pròpies. Pel que fa al projecte “Fem nostre l’institut” els grups es van formar tenint en compte les preferències dels alumnes. Ara bé, havien de ser no més grans de 5 membres.

L’aula escollida fou una on hi havia taules grans (una per grup), amb tamborets i amb material divers (colors de fusta, rotuladors, tisores, eines de taller, cartolines, cinta adhesiva, pinzells, pintures, folis de diversos colors…) que calia cuidar i compartir. Un dels objectius era facilitar la realització i posada en pràctica de les seves idees.

Es van destinar tres professors per la matèria de projectes. Aquests estaven present en tot moment dins de l’aula per ajudar, orientar, suggerir solucions i plantejar qüestions que els portava a tirar endavant la tasca.

A partir del títol del projecte, es deixava als alumnes preguntar, encaminar i decidir sobre el procés i el resultat final. Això fa que el mateix projecte, tot i que es repetís en diferents promocions, les idees d’aquest poden ser totalment diferents. Per tant, l’ambientació de l’institut pot canviar.

Planificació

Per tal de fer més atractius els projectes vam decidir col·locar-los en l’última franja del matí i durant dos dies a la setmana. L’alumnat agraeix poder treballar en equip, gaudeix d’una aula amb una distribució de taules i cadires més lliures, es pot agrupar de manera espontània amb els companys i pot ser d’allò més creatiu. També, el professor és un guia que acompanya i ajuda durant el seu procés d’aprenentatge.

El leit motiv del projecte escollit per documentar aquí, “Fem nostre l’institut” era clar ja des de bon principi: fer que els alumnes es fecin seu l’institut. Així doncs, el títol del projecte no només incorpora els interessos dels alumnes sinó que també té una relació directa amb el projecte.

Quant a les nostres reunions d’equip impulsor i professorat implicat per planificar el projecte, inicialment teníem pensat que ens reuniríem en dues ocasions mensuals. Ara bé, el compromís adquirit per tal d’implementar de manera eficaç i coherent les competències bàsiques, respectant sempre les necessitats trobades durant aquest procès, ha fet necessari trobar-nos en moltes més ocasions.

 

 

Qui som?

Benvolguts i benvolgudes,

Som un institut escola que va iniciar-se com a tal el curs 2017-2018. Treballem per projectes dos dies a la setmana i en la franja de treball de les dues últimes hores del matí. Els projectes de 1r d’ESO són de caire social-humanístic mentre que els de 2n d’ESO treballen l’àmbit cientificotecnològic. Tanmateix, sovint intervenen matèries que anomenem satèl·lit per tal de complementar els projectes o propòsits dels nostres alumnes sempre en relació al producte final: visual i plàstica, educació física, física i química o anglès.

Quan iniciem els projectes a 1r d’ESO és molt important que els alumnes es facin l’institut seu, d’aquí el nom del projecte que aquí documentem: FEM NOSTRE L’INSTITUT.

Decorem passadissos i classes, dissenyem cartells i eines de comunicació per a la tutoria, muntem horaris del dia a dia, presentem els alumnes, definim les aules, fem ressò de la biblioteca i de l’aula d’informàtica.

https://agora.xtec.cat/ietorrequeralt/