Rúbriques d’avaluació

El sistema utilitzat per a avaluar els productes resultants del projecte han estat les rubriques, ja que permeten una valoració clara i objectiva dels aprenentatges dels alumnes:

L’auto i coavaluació de maquetes i sismògrafs

Uns diez abans de l’entrega definitiva de la maqueta i el sismògraf, es va realizar una sessió en la qual els alumnes realitzaven una auto i una coavaluació dels treballs propis i dels Companys, amb l’objectiu de detectar-hi mancances i proposar millores que es poguessin esmenar abans de l’entrega definitiva.

La carpeta d’aprenentatge

A mesura que s’ha anat desernvolupant el projecte Dissenyem un Parc d’Atraccions, cadascun/a dels alumnes ha hagut d’anar omplint una carpeta d’aprenentatge personal digital i al núvol. El fet que fos online ha afavorit molt l’avaluació continuada i el seguiment dels aprenentatges de l’alumnat.

Els continguts de la carpeta són:

  1. Objectius personals
  2. Diari de les sessions
  3. Auto i coavaluació del treball en grup
  4. Reflexions finals sobre el procés d’aprenentatge
  5. Proposta de millores per al projecte

 

El plantejament inicial del projecte

Un dels canvis que s’han realitzat en el projecte respecte al curs anterior ha estat el plantejament inicial.

Per a fer-lo més competencial, en comptes de simplement plantejar als alumnes que havien de dissenyar un parc d’atraccions, s’ha elaborat un text similar a una licitació pública en la qual s’oferia a les empreses (grups de treball) un contracte per construir un parc d’atraccions.

El dossier de grup

Cada equip de treball disposa d’un dossier on s’inclou la informació básica del projecte Parc d’Atraccions. D’una banda, hi ha la descripció del projecte, amb les competències principals i els continguts clau que es treballen, i d’altra banda, un seguit de tasques de geologia i de física que s’han d’anar elaborant per a desenvolupar el projecte.

Els alumnnes treballen amb aquest dossier de forma totalment online, permetent així un estalvi de paper i una gran agilitat a l’hora de fer-ne avaluacions i donar feedback per part del professorat.

 

Resum del projecte: Dissenyem un Parc d’Atraccions

El dimecres 11 de març es va realitzar una reunió de l’equip impulsor de la Xarxa CB a l’Institut Joan Oró per recapitular la feina feta.

En aquest context, es presenta un petit resum de la feina realitzada en el projecte Parc d’Atraccions, de 4t d’ESO. A partir de la presentació realitzada, es planteja un debat entre els docents.

Punt de partida. El projecte en el curs 2017-18.

El projecte Parc d’Atraccions es realitza a 4t d’ESO en les matèries de Biologia i  Geologia i Física i Química. És el segon curs que es realitza i per tant, el que es planteja en aquests moments és una revisió i millora de les tasques que es varen realitzar l’any passat.

La base del projecte és l’estudi de les condicions geològiques i físiques que cal tenir en compte per emplaçar i dissenyar una atracció.

Els productes que han d’elaborar els alumnes són:

  • Sismògraf
  • Maqueta d’una atracció
  • Presentació powerpoint
  • elevator pitch
  • dietaris

 

El currículum: la clau en l’elaboració dels projectes

*Tots els projectes neixen a partir de l’anàlisi dels continguts curriculars de les matèries que hi intervenen per assegurar-ne la seva total impartició.

*El professorat inicia un procés creatiu buscant centres d’interès per focalitzar els continguts.

*Es crea un xassís a la plataforma de treball Moodle i existeix un creixement del projecte mitjançant el treball en equip i transversal del professorat que hi intervé.

*Els projectes són dinàmics, oberts i en procés de millora contínua.

On i quants?

*De primer a segon de l’ESO es realitza el TxP en un terç de les hores lectives de la setmana.

*A primer i a segon de dos a tres projectes per trimestre en cada nivell, dels quals almenys la meitat utilitzen l’anglès com a llengua vehicular.

*A tercer els projectes venen a ser, depenent del trimestre, entre 6 i 9 hores lectives a la setmana i inclouen en un moment o un altre a gairebé totes les matèries.

*A 4t es realitza TxP un cop al curs durant 4 setmanes. Participen totes les matèries optatives de 4t que estan en parelles d’afinitat curricular.

Quines matèries hi intervenen?

*Ciències socials, ciències naturals i tecnologia a 1r i 2n d’ESO.

*Matemàtiques, ciències naturals i tecnologia, llengües, visual i plàstica, física i química, ciències socials, educació física a 3r d’ESO.

*Totes les optatives de 4t. Biologia amb física i química, tecno amb educació visual i plàstica, EOE amb  economia, llatí amb filosofia.