QUÈ AVALUEM?

EL PRODUCTE FINAL: PRESENTACIÓ ORAL

El producte final consisteix a explicar als ajuntaments corresponents (dels pobles de Torrefarrera, Rosselló, Alguaire i Benavent) la proposta treballada durant el projecte. En algun cas, l’alcalde o els regidors van venir al centre a sentir les propostes i en altres els nois i noies van anar als pobles a exposar-ho.

L’exposició oral havia d’anar acompanyada d’algun element com ara: pòster, vídeo, tríptic o maqueta.

 

ALTRES ELEMENTS D’VALUACIÓ

Quadern d’equip 

El quadern d’equip és una eina important per a l’organització del grup i per a l’aprenentatge del treball cooperatiu. 

Carpeta d’aprenentatge 

És un document individual, que s’ha de presentar el darrer dia del projecte, al professor/a que tinguin a l’aula.

Format de la carpeta: llibreta, fulls subjectats amb altres sistemes, etc. Es valora la cura i originalitat en la presentació.

Continguts:

  1. Índex
  2. Introducció: objectius i propostes individuals sobre el que m’agradaria aprendre
  3. Diari de treball personal – 
  4. Reflexió sobre els aprenentatges assolits i evidències de les aportacions personals al projecte
  5. Fotografies, dibuixos, gràfics, etc.
  6. Reflexió final i propostes de millor

 Rúbriques d’avaluació

 

El paper del professorat tutor de grup i organització

Cada professor/a que entra a l’aula té assignats 2 grups, els quals estan formats per 4 o 5 alumnes. La seva funció principal és guiar, animar i suggerir idees per tal d’aconseguir l’objectiu que s’han marcat. Cada dia revisa les tasques que es proposen i signa la conformitat del tauler àgil. 

 

 

 

 

Tasques i organització horària

El calendari per la realització del projecte és del 4 al 15 de febrer. Les quatre últimes hores del dia es dediquen al projecte, les dos primeres es fa l’horari normal de classes. Durant aquest dies hi ha diferents activitats per tal de donar una mica més de contingut al projecte.  Cada dia es dedica l’última hora del projecte per a fer una carpeta d’aprenentatge individual. L’horari del professorat es manté i s’ adapta al projecte dels alumnes. L’últim dia, cada grup presenta les seves propostes de millora per municipis a l’alcalde o representant assistent. La setmana següent alguns Ajuntaments demanen als alumnes que vagin a fer les seves presentacions al municipi, amb la presència dels regidors i públic en general.

 

Com ho hem fet?

En la presentació del projecte, es planteja als alumnes una situació problemàtica oberta: han de preparar una proposta de millora pel seu municipi.  La demanda de proposta la fan els alcaldes i regidors dels municipis, en una xerrada en la que s’agrupa l’alumnat segons el poble de procedència amb els representants locals. Un cop acabat el projecte, l’alumnat ha de donar resposta a la demanda, igualment als alcaldes i regidors, en grups de 4.

El projecte es desenvolupa en dues fases: la fase prèvia (3 dies) i la fase de realització (10 dies). 

Durant la fase prèvia, al mes de desembre, el professorat dóna diferents idees sobre els Smart Villages i ofereix recursos i també algunes tècniques digitals als alumnes que els serviran per triar quina proposta volen fer i com l’exposaran per tal que resulti interessant i original. La tria s’organitza en funció del seu municipi de residència, ja que es tracta d’una petició de cada Ajuntament, i després trien entre les diferents regidories que s’ofereixen, aquest procés es realitza mitjançant un formulari que cada alumne omple de forma individual prioritzant les seves 3 primeres opcions. Un cop comença la fase de realització del projecte, han d’elaborar la presentació de la seva proposta als ajuntaments. Aquesta pot tenir diferents formats, vídeos, presentacions, webs, apps, …. Finalment, la proposta per municipi, que inclou totes les idees sorgides, es presenta el dia 15 de febrer i es lliura als representants dels ajuntaments.

Els equips de treball

Un cop l’equip docent va tenir les propostes, regidories i poblacions dels alumnes, van elaborar els equips de treball de manera que fossin el màxim d’heterogenis possibles i prescindint de la classificació habitual per grups A, B, C i D.

Els rols en el treball de grups

Cada membre de l’equip base ha d’exercir un càrrec. Per tant, hi ha d’haver un mínim de quatre càrrecs per equip. Si cal, perquè l’equip està format per més de quatre membres, se subdivideixen les tasques d’algun càrrec. (Per exemple, algú pot exercir el paper d'”observador”, una de les funcions assignades, en principi, al secretari de l’equip). Periòdicament, es revisen les tasques de cada càrrec, afegint-ne de noves, si cal, o traient- ne algunes. Els alumnes han d’exigir-se mútuament exercir amb responsabilitat les tasques pròpies del seu càrrec. D’això depèn, en part, l’èxit de l’equip i, per tant, la possibilitat de millorar la seva qualificació final. Cada grup té la següent taula al seu quadern d’equip amb les tasques de cada rol, aquestes es poden modificar i fins i tot ells poden decidir altres possibilitats.

Projecte Esp@vila

A l’Institut Joan Solà de Torrefarrera, amb l’alumnat de 2n d’ESO, enguany ens hem plantejat el projecte Esp@vila en el que els alumnes han de preparar una proposta de millora del seu poble, pel que fa a aspectes diversos com equipaments, serveis, creació d’apps per millorar les gestions municipals, energies, recollida d’escombraries, etc.  S’ha desenvolupat durant el segon trimestre i en aquest bloc hi compartirem les activitats realitzades amb l’alumnat, el treball del professorat i els instruments i dinàmiques d’avaluació. Volem destacar la col·laboració dels ajuntaments dels pobles del nostre alumnat i agrair la seva participació i implicació per fer possible el desenvolupament del projecte de manera més real i amb relació directa amb l’entorn proper i el dia a dia dels pobles del voltant del nostre centre.