TANTS CAPS, TANTS BARRETS

Cada alumne/a és un món i després del projecte han estat capaços/es d’entrar-hi i fer-se una opinió sobre allò que han après i el que els ha quedat a mig camí. Amb la intenció de donar-los veu i vot, l’equip de tutors/es de primer d’ESO vam passar un full d’enquesta amb sis preguntes directes de resposta tancada (amb justificació) i una darrera qüestió de resposta oberta. Les relatem tot seguit:

  1. Us ha agradat el projecte realitzat? Sí/No, per què.
  2. Canviaríeu la temàtica treballada (sessions inicials, fil conductor i producte final)? Sí/No, per què.
  3. Trobeu que hi ha hagut relació entre les activitats realitzades entre les diferents matèries? Sí/No, per què.
  4. Aquesta activitat t’ha aportat alguna informació que no sabies? Sí/No, per què.
  5. Valores positivament l’espai on heu realitzat les activitats de projectes (aula Hello World)? Sí/No, per què.
  6. Recomanaries aquesta activitat a d’altres compans/es del centre? Sí/No, per què.
  7. Quines recomanacions/propostes faries, en relació al projecte realitzat enguany als companys que el facin el curs vinent? Sí/No, per què.

Podem concloure que la majoria d’alumnes ha respost positivament a les preguntes clau, com per exemple si en general els ha agradat aquesta mena de dinàmiques diferents dins de les aules; en cas que no els hagi agradat el projecte en si ha estat per causes relacionades directament amb la cohesió dels grups de treball i per totes dos bandes: d’un costat, hi ha alumnes que han treballat molt i d’altres que s’han deixat portar i potser no han desenvolupat tantes tasques; paral·lelament, les opinions de l’alumnat també giraven al voltant de la impressió que el professorat que hem participat al projecte no estàvem prou units o bé les funcions que hem realitzat a les aules no han estat percebudes de manera unitària.

Cal aprendre de cada nova experiència i, de la mateixa manera que creiem que a les aules l’alumnat pot millorar cada dia una mica més, també nosaltres podem seguir alimentant la curiositat i permetre que una idea pugui continuar evolucionant. La propera, més i millor.

COM ENS AVALUEM?

L’avaluació del projecte s’ha dut a terme per mitjà de rúbriques, que tant poden ser completades pel professorat com per l’alumnat (co-avaluació).

L’avaluació s’ha fet d’acord als criteris del professorat de cada assignatura, però el més interessant és l’avaluació què ha fet el propi alumnat.

Des de l’àrea de tutoria s’han passat unes rúbriques d’avaluació què s’han realitzat o bé en grup o individualment. En aquestes rúbriques s’avaluava si es portava el material quan tocava, l’organització i la col·laboració entre iguals, entre altres ítems. A més, cada persona havia d’avaluar els seus companys, i dir-ne si tornarien a treballar amb ells o elles. I el que és més productiu, els havien de donar uns consells perquè poguessin millorar en els propers projectes. 

DONEM LA BENVINGUDA ALS NOSTRES AVIS

En aquest projecte hi ha la finalitat de preparar una presentació oral realitzada pels alumnes als seus padrins. En ella s’ha d’explicar tot el que s’ha après al llarg d’aquests mesos. Aquesta presentació es fa per grup classe per tant cada avi/a va amb els seu net/a.

Des del nostre punt de vista, creiem que ha estat un Producte final prou enriquidor en el qual  tots els alumnes s’hi han pogut sentir involucrats ja que van poder expressar la seva creativitat, imaginació i originalitat. Per altra banda, els padrins van estar molt agraïts de que els féssim partíceps de la vida a l’institut. 

COM HEM TREBALLAT?

Es presenta a l’alumnat el Moodle i el Drive com a eines de comunicació i treball.

La recopilació de la informació per fer el projecte s’obté de moltes fonts diverses. Consulten llibres i unes pàgines web prèviament seleccionades, escolten unes xerrades promogudes per veïns del barri on s’explica la història d’aquests, fan una gimcana pel barri visitant llocs emblemàtics, fan activitats vivencials  a la cúpula astronòmica del centre i també amb la terra paral·lela del CRP del Segrià.

La recerca d’informació es realitza en grups d’uns 4-5 alumnes on cadascú té un rol assignat. La formació dels grups ve determinada pel tutor amb el vist-i-plau de l’equip docent del grup-classe. Es deixen estones de treball en grup per compartir la informació trobada i decidir el que és més important.

Tota la informació obtinguda es va recollint en el Drive, Moodle, pòsters, …. I tots hi tenen accès.

MANS A LA FEINA!

Per començar amb la presentació del projecte l’alumnat és motivat amb la recepció i posterior lectura  de la carta/ petició enviada de part de la l’ Associació de veïns del barri de la Bordeta. També, es presenta la cúpula i la terra paral·lela als alumnes de primer d’ESO. S’elaboren grups de treball (hora de tutoria), es presenta el Moodle com a eina de comunicació i el Drive com a eina de treball.

La recopilació de la informació per fer el projecte s’obté de moltes fonts diverses. Consulten llibres i unes pàgines web prèviament seleccionades, escolten unes xerrades promogudes per veïns del barri on s’explica la història d’aquests, fan una gimcana pel barri visitant llocs emblemàtics, fan activitats vivencials  a la cúpula astronòmica del centre i també amb la terra paral·lela del CRP del Segrià.

Finalment totes aquestes experiències són explicades per cada grup d’alumnes fent una presentació oral als seus padrins.

COM HO FEM?

En la realització dels projectes fomentem l’autonomia i l’autogestió dels alumnes ja que partim de la base que els propis alumnes són els que formen el seu petit grup de treball. Un cop el grup de treball està format, els alumnes s’assignen els rols que ocuparan cadascú d’ells (secretari, animador i portaveu, coordinador TIC, material, entre d’altres).

L’equip de professors es reuneix amb molta freqüència per establir les tasques i la temporització de cada matèria, així els alumnes seran coneixedors de tota la informació necessària (tasques, número de sessions, objectius, el producte final, avaluació…) abans de començar qualsevol projecte. L’activitat introductoria parteix d’una base real on es pugui atreure l’atenció i la curiositat dels alumnes. Una vegada captada la seva atenció, els alumnes estan predisposats a desenvolupar el projecte amb més motivació, creació e interés.

 
Al final de cada sessió es reparteixen “exits tickets” per saber en el punt el qual es troben els alumnes en relació al projecte (si s’han trobat algun entrebanc o pel contrari no tenen cap problema en dur-lo a terme…). Aquesta és una bona pràctica per saber el ritme d’aprenentatge, competències assolides i l’organització dins de cada grup de treball.

COMENCEM!

Aquest curs pretenem afegir una vessant més familiar al nostre projecte què anomenem “L’Univers del nostre Barri”, fent que els avis dels alumnes prenguin part en la temàtica dels treballs realitzats interdisciplinàriament en les diferents àrees, afegint així un element més motivador per a ells. D’aquesta manera, l’univers no només és un tema que aprofitem per a treballar el nostre recurs singular de l’institut com és la cúpula astronòmica, sinó que també contemplem com a habitants de l’univers del barri, els avis (iaios i iaies, padrins i padrines) dels alumnes participants. Aquest treball, dut a terme al llarg del segon trimestre del curs, finalitzarà amb una trobada entre els avis i els alumnes, els quals seran convidats a l’institut un matí i podran conèixer el treball dels seus néts en exposicions a les aules.

Abans de donar inici a les activitats del projecte es realitzarà una sessió inicial on la pretensió és detectar els interessos de l’alumnat envers la temàtica i el fil conductor. També incidirem sobre la importància de saber treballar en equip i saber fer funcionar grups cooperatius. Els tutors-es, faran la confecció dels grups de manera que es distribuiran els alumnes de 4 en 4, promocionant la participació dels propis alumnes en aquests agrupaments. Un cop introduït el tema, a la sessió següent, s’iniciarà en totes les àrees el treball per projectes.