Els Cotxes CI – METODOLOGIA

Aspectes organitzatius

Hem dissenyat diferents activitats : activitats individuals, activitats en petits grups heterogenis i mixtes i activitats de tot el grup-classe. Sempre tenint en compte la diversitat de l’alumnat i els seus interessos. Per realizar algunes activitats hem fet grups cooperatius, així com activitats enfocades a l’expressió oral per tal de motivar a tot l’alumnat i que es sentíssin partíceps en aquest projecte i construir així, un coneixement compartit.

El fet que cada alumne havia de buscar informació inicialment amb la seva familia a casa, ha fet que el rol i la col·laboració de les famílies fós molt important per poder arrencar el projecte i per crear vincle amb l’escola.

Durant el mes que es va dur a terme el projecte, es van repartir els alumnes de les dues classes en tres grups per tal de poder treballar amb una ràtio més reduida. Quan es realizaven les exposicions orals, es feien en  una aula de 2n. D’altra banda, les activitats individuals es  duien a terme a la aules respectives de cada grup de segon. A més a més, durant la setmana dedicada al projecte es van dur a terme de manera rotativa els 3 tallers ja esmentats anteriorment. Per a aquest efecte es van necessitar 3 aules: l’aula de música i les dues aules ordinàries de 2n.

Els cotxes – PLANIFICACIÓ

PLANIFICACIÓ

Aquest curs, l’equip docent de la nostra escola vam decidir de treballar cada cicle o cada nivell un projecte interdisciplinar. Fins fa uns anys treballavem un projecte interdisciplinar tota l’escola, però aquest any  vam decidir aquesta altra alternativa. Vam començar el projecte durant el segon trimestre i l’última semana d’aquest la vam dedicar exclusivament només a la realització d’aquest i la seva cloenda.

Els alumnes de 2n de Cicle inicial, mitjançant una votació anònima, van escollir treballar el projecte dels cotxes.

Primer vam fer una primera votació, van posar el nom del projecte que els hi agradaría treballar en un paper i el van depositar dins d’una bústia. I dels 4 temes més votats van tornar a fer una altra votació perquè d’aquesta manera es sentíssin més partíceps amb el tema elegit.

Un cop sabut el projecte elegit pels alumnes, vam fer una carta a les famílies informant del projecte que treballariem a l’escola on els hi demanem la seva col·laboració. Que sempre és molt positiva.

1ª Sessió que vam dur a terme va ser una pluja d’idees (brainstorming) sobre “Què en sabem dels cotxes?” On tots els alumnes participen dient almenys alguna cosa.

2ª Sessió també fem una pluja d’idees sobre “Què volen saber sobre els cotxes?”

A partir d’aquí comencem a distribuir totes les preguntes que han sorgit dels nostres infants. I les distribuïm entre els alumnes. Cada alumne/a haurà de buscar informació sobre dues preguntes que li ha tocat respondre o buscar informació amb l’ajut de les famílies. A continuació hauran de fer una l’exposició oral davant del grup-classe donant resposta als seus interessos. Aquestes exposicions poden anar acompanyades de murals, vídeos, Power, o qualsevol material que faci més entenedora l’explicació.

Aquestes activitats es duran a terme un mes abans de la semana dedicada exclusivament al projecte.

Us adjuntem la planificació de la semana dedicada al projecte.

Els cotxes – IMPLEMENTACIÓ

Els alumnes de 2n de Cicle Inicial de l’escola Àngel Guimerà han treballat el projecte interdisciplinar “Els cotxes”.

Els objectius d’aquest projecte eren:

  • Donar resposta als interessos dels infants a partir de la pregunta “Què volem saber sobre els cotxes?”, on cada alumne va ser el responsable de buscar la informació de dues de les preguntes, que entre tots/es,van anar dient. (Partint dels seus interessos).
  • Saber buscar la informació de les preguntes que els hi havia tocat a través de diferents fonts d’informació, de manera individual o per parelles, sols o amb ajut de l’adult.
  • Fer l’exposició oral de la informació trobada a la resta del grup, utilitzant diferents suport ,murals, vídeos, fotografíes , powerpoint…
  • Realitzar una maqueta amb material reciclat, brics, capses… tenint en compte les senyals de trànsit, pas de vianants, zones verdes…
  • I per acabar la realització d’un mapa conceptual.

El projecte ha tingut una durada d’un mes, dedicant-hi unes quatre sessions a la setmana, excepte, l’última setmana que va estar dedicada exclusivament en el projecte.

Aquest projecte ha estat impulsat pel mestre de música, una practicant i les tutores de segon. També hem necessitat la col·laboració de les famílies dels nostres infants, d’una persona de l’equip impulsor de les XCB i d’altres persones externes del centre.

Les persones implicades en la realització del projecte ens hem reunit per decidir i programar les activitats a realizar tenint en compte, en tot moment, els interessos del nostre alumnat i les seves característiques. A fi de poder-los ajudar o guiar, potenciant molt el treball en equip per poder aconseguir el producte final del projecte.

Hem establert uns objectius, i a partir d’aquests hem anat dissenyant diferentes activitats per anar-los assolint. Utilitzant diferents recursos i materials. I fent diferents agrupaments. Hem fet un recull dels continguts curriculars relacionats amb el projecte, anomenant les competències que s’han desenvolupat i els diferents àmbits i àrees de coneixement treballats.

Quant a l’avaluació, podem dir que es va partir d’una avaluació inicial del projecte, a partir d’una pluja d’idees (brainstorming) i d’un dibuix inicial.

Sabent que l’avaluació ha de ser contínua i global, hem tingut en compte el progrés de l’alumnat en el nivell d’adquisició de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i les àrees treballades del currículum. Hem valorat el treball fet a casa, l’interès, l’esforç a fer-ho bé. Hem fomentat activitats d’autoavaluació en les exposicions orals realitzades i de coavaluació.

La setmana dedicada exclusivament al projecte ens hem distribuït en 3 tallers.

  • Senyals de trànsit

 

Els alumnes havien de confeccionar senyals  de trànsit amb diferents materials (plastilina, cartolines, pals de fusta) que després van haver de col·locar a la maqueta.

  • Gràfica de les marques dels cotxes de les famílies de 2n.

 

Els alumnes havien de respondre amb ajuda dels seus pares un qüestionari sobre Quin cotxe tenim a casa? (Marca, model, matrícula, marxes…). Cada alumne ho posava en comú en petit grup, i feien una estadística de les marques de cotxes dels alumnes de segon. I per últim realitzaven un gràfic de barres de les marques dels cotxes .

  • Taller de l’elaboració de la maqueta d’una ciutat.

Van pintar envasos reciclats com si fossin edificis, i van pintar cartrons grans, per fer la calçada, les voreres, parcs o places, carrers. Havien de dissenyar ells la maqueta de la ciutat i col·locar les senyals al lloc que creien més oportú, tenint en compte el que havien vist a la sortida pels carrers del barri.

Un cop finalitzada la maqueta, els alumnes havien de fer circular un cotxe de joguina per sobre, tot seguint les indicacions de les senyals i les normes de circulació. L’alumnat que realitzava la prova satisfactoriament obtenia el carnet de conduir.