La tecnologia CS: AVALUACIÓ

L’avaluació és un procés al servei de l’educació que no pot quedar-se en una mera mesura del que han aprés els alumnes, hauria de servir per detectar dificultats, posar en marxa els mecanismes de reforç i ajustar la intervenció educativa a les necessitats dels infants.

 El procés d’avaluació ha de respondre a què, com i quan avaluar.

Per una banda s’ha dut a terme l’avaluació de l’alumnat. Com que és un projecte interdisciplinari i hem treballat de manera transversal diferents àmbits i dimensions del currículum, hem avaluat també tots aquests aspectes.

A continuació mostrem en forma de graella quines activitats ens han servit per avaluar als i les nostres alumnes, quin àmbit i dimensió hem avaluat i a través de quin instrument ho hem fet.

Avaluació de l’alumnat
ACTIVITAT ÀMBIT/DIMENSIO INSTRUMENT
Avaluació inicial projecte: que en sabem de la tecnologia? Tots. Prova escrita
Línia del temps invents tecnològics CONEIXEMENT DEL MEDI/MÓN ACTUAL KAHOOT
Exposició de l’invent “xorra” LLENGÜES/ COMUNICACIÓ ORAL Rúbrica expressió oral.
Dibuix invent “xorra” ARTÍSTIC
Khoot dels invents CONEIXEMENT DEL MEDI/ MON ACTUAL

DIGITAL/ INSTRUMENTS I APLICACIONS

KAHOOT
Tríptic exposició LLENGÜES (ENGLISH)/ EXPRESSIÓ ESCRITA Observació directa i indirecta
Scape room INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL

LINGÜÍSTIC/COMPRENSIÓ LECTORA

MATEMÀTIC/ CONNEXIONS I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Observació directa i indirecta.
Tallers Robòtica CONEIXEMENT DEL MEDI/ TECNOLOGÍA I VIDA QUOTIDIANA

INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL/AUTOCONCEPTE

DIGITAL/ INSTRUMENTS I APLICACIONS

Observació directa i indirecta
Article d’opinió Scape Room LLENGÜES/ EXPRESSIÓ ESCRITA Prova escrita
Joc reciclat ARTÍSTIC
Exposició oral dels circuits i els forns solars LLENGÜES/ COMUNICACIÓ ORAL Rúbrica d’expressió oral
Exposició final projecte LLENGÜES/ COMUNICACIÓ ORAL

ARTÍSTIC

INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL

Rúbrica d’expressió oral

Observació directa i indirecta

AVALUACIÓ FINAL PROJECTE Graella d’opinió personal.

Per altra banda, també hem dut a terme una valoració del projecte i de la pràctica docent ja que creiem que és de gran importància l’autoreflexió de la feina feta per a una futura millora dels aspectes que creguem oportuns.

Avaluació de la pràctica docent:

Les i els mestres de cicle superior, juntament amb l’equip impulsor de la xarxa de competències valorem, en general, positivament la realització del projecte. Destaquem el treball amb grups cooperatius, els quals han potenciat l’ajuda entre iguals i han permès als infants assumir un rol dins de la seva zona de confort, per poder destacar en allò que dominen, fet que els motiva moltíssim.

També destaquem molt positivament els agrupaments internivell en els que s’han trencat les estructures dels grups classe  i s’han creat nous agrupaments. Els alumnes han respost molt positivament davant d’aquests.

Tot i que el projecte s’ha anat treballant durant tot el trimestre, el fet de portar a terme gran part d’aquest durant  una setmana, ha proporcionat a l’alumnat  un aprenentatge més significatiu .

 El projecte ha desembocat en un producte final clar i el fet d’haver compartit amb companys i companyes d’un altre cicle tot el que havien treballat i après ha estat molt satisfactori pels infants.

Com a propostes de millora creiem que hauríem de passar un KPSI al principi i al final del projecte per poder fer conscients als nens i les nenes del seu aprenentatge.

També creiem necessari preparar una graella d’avaluació per a cada mestre/a que dediqui alguna estona als infants durant la última setmana de projecte i concloure amb una sessió d’avaluació per fer més significatiu aquest procés tan important.

A més, valorem la necessitat d’assignar cotutors als alumnes amb més dificultats.

 

La tecnologia CS – La veu dels Alumnes

Els infants de cicle superior són els veritables protagonistes d’aquest projecte. Ells han fet possible el bon funcionament de totes les activitats programades. Han estat molt entusiastes i participatius en tot moment i han valorat el projecte, en general, positivament.

Una vegada finalitzada la setmana de tancament, vam passar als infants un full de valoració per poder veure quines havien estat les seves sensacions i de quina manera podíem millorar la nostra practica docent.

L’activitat que més ha agradat amb diferència ha estat la Scape Room. Els infants coincideixen en que han hagut de cooperar molt i que això els hi ha agradat molt.

Per contra, la menys ben valorada ha estat la pel·lícula.

Adjuntem un buidatge de la primera part de la valoració.

Els tallers de robòtica també ha estat una de les activitats més ben valorades per part dels i les alumnes. Coincideixen en que van poder veure de ben a prop com programar robots i van entendre el funcionament d’alguns aparells que tenen molt a prop, com per exemple la “roomba”.

La valoració respecte dels agrupaments també ha estat molt positiva per la gran majoria de l’alumnat, la cooperació i la varietat de companys han estat els punts forts que més han destacat. Per altra banda, la queixa de que algun infant en concret no havia participat prou ha estat, també, la més comuna.

Les activitats en general els hi han semblat del tot adequades i ho han demostrat tant en la valoració final com en la participació i entusiasme que hi van dedicar.

Com a propostes de millora destaquen agrupaments més petits a l’hora de fer la exposició a cicle mitjà i alguna activitat a l’aire lliure.

Valoració dels companys de Cicle Mitjà:

Per tal de fer-ho més competencial, hem volgut escoltar també la veu dels companys de 3r i 4t després de l’exposició final. Hem col·locat un espai en el passadís, on deixar els seus comentaris després de la visita guiada pels seus companys. Aquí en teniu una mostra:

La tecnologia CS – PRODUCTE FINAL: L’exposició

Hem investigat, experimentat, preguntat, treballat i analitzat molta informació sobre la tecnologia. L’hem processat, sintetitzat i hem arribat a conclusions. Ara ja sabem moltes més coses sobre aquest tema i estem preparats i preparades per explicar-ho als nostres companys i companyes.

Una vegada realitzades totes les activitats volem explicar als infants de cicle mitjà com hem après tot el que ara sabem sobre la tecnologia.

Per això hem preparat una exposició sobre el nostre projecte. Hem dividit l’exposició en diferents espais de l’escola, utilitzant totes les aules de les tutories de cicle superior, l’aula del laboratori, l’aula d’anglès, la biblioteca, l’aula d’ordinadors i els passadissos del mateix pis. En cada un dels espais s’hi exposar Ha quedat repartit de la següent manera:

A continuació ens hem repartit els rols pel gran dia. Alguns infants han assumit el paper de taquillers i s’han dedicat a vendre les entrades de l’exposició, altres han assumit el rol d’acompanyants i han fet de guia als companys i companyes de cicle mitjà. La resta de nens i nenes s’han repartit pels diferents espais de l’exposició i han explicat les activitats que s’han realitzat dins el projecte de la tecnologia tot mostrant-ne el seu resultat.

A més, les i els mestres encarregats del projecte assumien el seu paper de guia i facilitador per a que l’activitat es desenvolupés amb èxit. Cal tenir en compte que agrupar els dos cicles d’una escola de dues línies com la nostra, suposa un moviment de gairebé 200 nens i nenes.

 

Línia del Temps:

Cirqüits Elèctrics:

 

 

 

 

 

 

 

Forns Solars:

Robòtica:

Scape Room:

Invents “Xorres”:

Jocs de taula: 

 

La tecnologia CS – IMPLEMENTACIÓ

Els infants de cicle superior de l’escola Àngel Guimerà de Tàrrega han desenvolupat el projecte de LA TECNOLOGIA. L’objectiu principal era que l’alumnat es fes conscient de què és la tecnologia i que no ho associessin només a les noves tecnologies fet que ens vam trobar a la pregunta inicial “què és la tecnologia?” i a l’intentar crear una definició inicial d’aquesta.

El projecte ha durat un trimestre sencer posant èmfasi en la última setmana d’aquest que, com ja hem dit, es van aturar les classes ordinàries per dedicar tota la jornada escolar al projecte en qüestió.

Aquest projecte ha estat impulsat tant per tot el professorat de cicle superior com per bona part de l’equip impulsor de la XCB. A més, durant aquesta última setmana que s’ha dedicat en exclusivitat al projecte, hem gaudit de col·laboracions externes d’experts en el tema.

L’equip de mestres ens hem coordinat per programar el projecte. Hem delimitat uns objectius a aconseguir i s’han anat completant a mesura que el projecte agafava una direcció o una altra. Finalment s’ha fet un recull de tots els continguts que s’han treballat, les competències que s’han desenvolupat i els àmbits que s’han abordat. També s’ha fet un recull i un anàlisi de tots els instruments que s’han utilitzat per dur a terme l’avaluació d’aquest projecte que, és un projecte interdisciplinari i transversal i, per tant, treballa i avalua diferents àmbits del currículum. A més de l’avaluació per part del professorat també s’ha potenciat, i molt, la coavaluació i l’autoavaluació dels infants que els ha ajudat a autoregular el seu aprenentatge i a fer-se conscient del mateix.

No caldria recordar que la programació és un document viu i flexible, que s’adapta a la realitat de l’aula i del moment, en funció de les necessitats de cada infant i que, per tant, la programació esta oberta durant tot el procés.

A l’hora de fer els agrupaments s’han tingut en compte els infants amb necessitat de suport educatiu i s’han construït uns grups heterogenis amb un/a alumne/a guia per aquests infants que ho necessiten.

Podríem dir que la gran majoria de les activitats del projecte es basen en la DUA i ofereixen un suport educatiu universal. En alguns casos s’ha ofert un suport addicional als infants que ho han necessitat com per exemple algun suport visual o un/a company/a que l’ajudés en la tasca. En cap de les activitats d’aquest projecte s’ha requerit un suport educatiu intensiu.

Les activitats han resultat molt satisfactòries. L’alumnat ha gaudit del treball en grup i de la barreja dels dos nivells del cicle.

A continuació adjuntem algunes de les activitats que s’han dut a terme dins del projecte de la tecnologia:

CREACIÓ DE CIRCUITS ELÈCTRICS I FORNS SOLARS:

Les i els alumnes de sisè van crear uns circuits elèctrics amb diferent material i els infants de cinquè van crear forns solars. El treball es va fer en petits grups cooperatius i després ens ho vam explicar entre nosaltres per tal d’intercanviar experiències.

 

MURALS

Els i les alumnes de cinquè van crear un mural sobre la definició de la tecnologia i la implementació en diferents àmbits.

L’alumnat de sisè va crear una línia del temps dels invents tecnològics des de la prehistòria.

 

PASSATEMPS

Sopes de lletres i mots encreuats dels diferents invents de la història:

INVENTS “XORRES”

Vam veure un video sobre els invents més “inútils” de la història i per parelles vam dissenyar un invent propi sense cap utilitat.

 

KAHOOT

Els nens i nenes de sisè vam posar a prova els nostres coneixements sobre els invents amb un KAHOOT a l’aula d’ordinadors.

 

LA SCAPE ROOM!!

L’alumnat de cicle superior va gaudir d’una scape room on va haver de desxifrar diferents enigmes i reptes per arribar a descobrir l’invent amagat dins la caixa que estava tancada amb un cadenat. Per obrir el cadenat calia descobrir un codi de 3 nombres que es trobaven amagats en diferents proves. Ens ho vam passar d’allò més bé!!

 

 

A continuació els infants van redactar un article d’opinió sobre la seva experiència durant l’Scape Room.

 

TALLERS DE ROBÒTICA

Tot el cicle vam tenir la sort de poder gaudir d’una col·laboració externa. Un mestre de robòtica i uns quants alumnes de secundària ens van preparar uns tallers per poder veure de ben a prop allò que tan intrigava als nostres alumnes, la robòtica:

IN ENGLISH

Les i els alumnes de sisè van preparar tiquets i tríptics, entre altres coses, per l’exposició final del projecte. Ho van fer in English i van tenir moltes idees pel producte final del projecte, l’exposició als companys i companyes de cicle mitjà.

A RECICLAR!

Relacionat amb els invents i amb material reciclat, en petits grups cooperatius vam crear jocs de taula inventats. Donada la necessitat de distreure’ns es van crear els jocs de taula i ara ens toca a nosaltres fer d’inventors!!

A més a més també s’ha fet un treball des dels diferents àmbits relacionats amb el tema com ara comprensions lectores, veure una pel·lícula, biblioteca amb llibres relacionats amb el tema, un article d’opinió sobre la scape room…

 

 

La tecnologia CS – GESTIÓ D’AULA

Durant tot el projecte s’han alternat les agrupacions individual, parelles o petits grups cooperatius, però ha predominat el treball en grup.

A més cal destacar que bona part de les activitats s’han fet a nivell de cicle barrejant els dos nivells (internivells).

Els i les mestres han tingut un paper d’acompanyament i guia del procés d’aprenentatge, han estat facilitadors d’estratègies  i han ajudat a la cohesió dels diferents agrupaments.

Per dur a terme aquest projecte, han estat necessàris diferents espais de l’escola, com ara l’aula d’informàtica, la biblioteca, altres aules per fer-hi agrupaments (laboratori, aula d’anglès…) i espais comuns de l’escola (passadissos, hall, pati, …).

En quant als recursos humans necessaris per fer un treball com aquest, cal remarcar que s’ha disposat, a part de les quatre tutores del cicle, amb 4 mestres de suport que han acompanyat als diferents agrupaments durant tot el procès. Igualment, hem pogut gaudir de tallers impartits per un mestre de robòtica i alumnes d’ESO de la nostra localitat.

PROJECTE: LA TECNOLOGIA

Aquest any, al cicle superior planifiquem i desenvolupem el projecte de la tecnologia. La nostra experiència prèvia en aquest camp es basa en els projectes anuals que hem anat desenvolupant a l’escola els darrers anys.

Les nostres expectatives pel que fa al treball en projectes són motivar l’alumnat mitjançant el treball cooperatiu i en equip, i encaminar el projecte cap a un aprenentatge significatiu i competencial, desenvolupat dins la seva ZDP.

Decidim el tema:

Aquest any i com a novetat, seràn els mateixos alumnes els que escolliran el tema del projecte. Per fer-ho, s’ha preparat als alumnes per a aquesta gran decisió i s’ha col·locat una gran urna al passadís del cicle. Els alumnes van tenir uns dies per pensar-se quin tema proposarien i, de manera anònima, van anar depositant les seves propostes dins l’urna.

Una vegada fet el primer recompte de propostes, es van sel·leccionar els quatre temes més votats per fer-ne una segona votació. I així, novament, amb els dos més escollits, fins que sortís un sol tema guanyador. D’aquesta manera, la implicació de l’alumnat va ser màxima, ja que més del 50%  havien escollit el tema del projecte.

Planificació de l’inici del projecte:

Els dies previs a l’inici del projecte, els alumnes van fer un treball de reflexió a l’aula mitjançant un brainstorming per arribar a poder concretar què en sabien de la tecnologia, i què els agradaria aprendre sobre aquesta. Paral·lelament, i en gran grup, vam intentar construir una primera definició del que creien que era la tecnologia.

Què farem:

El projecte s’inicia al segon trimestre i es va treballant en algunes sessions dins els diferents àmbits a l’aula ordinària. Aquest, finalitzarà la última setmana del trimestre, la qual es dedicarà exclusivament al treball dels projectes.

Algunes de les activitats prèvies a “la setmana dels projectes” són: treball de recerca d’informació, lectures relacionades en diferents idiomes, passatemps per enriquir el vocabulari, jocs cooperatius…

L’equip de mestres planifica tota la setmana final en una graella que adjuntem a continuació:

Apropiació i comunicació dels objectius:

  • Analitzar i investigar el significat de tecnologia.
  • Interpretar la línia del temps dels invents tecnològics més importants
  • Conèixer la robòtica com a nova tecnologia.
  • Opinar amb criteri i justificar-ho.
  • Desenvolupar tècniques d’expressió oral.
  • Desenvolupar la capacitat creativa.
  • Gaudir del treball en equip tot aplicant estratègies d’aprenentatge cooperatiu.
  • Ser conscient del propi aprenentatge i saber-lo autoregular.
  • Mostrar actitud positiva en vers l’aprenentatge.

 

La tecnologia CS – Qui som?

Som l’equip impulsor de l’escola Àngel Guimerà de Tàrrega. Aquest és el primer curs que participem activament a la xarxa de competències bàsiques.

 L’escola és un centre públic localitzat en la comarca de l’Urgell, província de Lleida, en la ciutat de Tàrrega. El centre està situat a les afores de la ciutat i el nivell econòmic i socio-cultural dels alumnes és mig-baix. El centre compta amb 6 unitats de EI i 12 unitats d’EP i amb un total de 34 mestres.