6. Com ho veuen els i les alumnes…

Un cop acabat el projecte els alumnes aporten la seva valoració del que han estat treballant i com ho han fet.

En les quatre escoles de la ZER s’ha realitzat de forma diferent i en la majoria dels casos no han quedat enregistrades aquestes valoracions. En una d’elles, els alumnes han elaborat un text oral en el que s’imaginaven que eren una gota d’aigua i s’hi reflecteixen de forma inconscient alguns dels aprenentatges fets pels alumnes durant el projecte.

En general, totes les escoles han coincidit en que la valoració dels alumnes ha estat positiva, alguns però s’han quedat amb ganes de continuar investigant per resoldre algunes de les preguntes que havien proposat ells o els seus companys i que han quedat pendents.

Per part dels docents, també se’n fa una valoració molt positiva i es comença a pensar en l’eix al voltant del qual es treballarà el proper curs.

5. Què han après? Com ho sabem?

Un altre dels punts que va generar força reflexió en la sessió amb el claustre va ser com avaluaríem els aprenentatges dels alumnes i sobretot en quin moment es duria a terme. No volíem centrar-nos en una avaluació que inclogués únicament el producte final. Vam decidir que cada mestre amb el seu grup pogués utilitzar les eines que considerés més oportunes.

Els resultat va ser un seguit d’instruments d’avaluació entre els que destaquen rúbriques i registres d’observació diversos.

Per exemple, aquest registre d’observació, molt concret pels continguts que s’estaven treballant amb el grup-classe, utilitzat per una mestra d’una de les escoles:

O aquesta rúbrica que permet avaluar com ha treballat un grup i que amb els més grans pot utilitzar-se com a coavalauació o autoavaluació.

4. Compartim amb els companys de la ZER…

Al llarg de tot el projecte s’han anat elaborant diferents projectes que han quedat recollits en els següents productes finals.

Escola Arnau Mir (El Pla de Sant Tirs)

Ppt projecte aigua – experiment

Ppt projecte aigua 1

Ppt projecte aigua 2

Vídeo projecte aigua – fem gelat

Vídeo projecte aigua – ocean zones

Vídeo projecte aigua

 

Escola Castell-ciutat (Castellciutat)

Ppt projecte aigua – pollution

Ppt projecte aigua

Vídeo projecte aigua – contaminació

 

Escola Sant Esteve (Alàs)

Vídeo projecte aigua

 

Escola de Tuixent

Vídeo projecte aigua

 

3. Ho posem en marxa…

Les primeres activitats del projecte han estat diverses en les diferents escoles, però totes amb l’objectiu de saber quins eren els coneixements previs dels alumnes i quines eren les inquietuds davant l’eix que se’ls presentava al voltant del qual començaria el projecte.

Per resoldre les seves preguntes s’han utilitzats diferents fonts d’informació: llibres relacionats amb el tema on s’havia de tenir paciència per trobar les respostes, pàgines i cercadors web on les respostes eren més immediates però calia contrastar la informació que es trobava… i també enregistrant dades dels experiments que es duien a terme amb un determinat objectiu.

Els mateixos alumnes anaven creant diferents productes i quedava així documentat el que s’havia treballat i que s’havia après relacionat amb el que ells mateixos o alguns dels companys havien proposat.

2. Com ho farem…

Quan vam començar a parlar de quina metodologia creiem que era la ideal per dur a terme el projecte vam necessitar temps per reflexionar-hi i decidir-ho. Tot i que som quinze mestres, el nostre claustre és divers i hi havia opinions de tot tipus.

Després de parlar-ne força, vam acordar que durant les setmanes que havíem establert donaríem prioritat al projecte i, si calia, seríem flexibles en la organització horària. El treball per projectes té sentit com a metodologia globalitzadora i, per tant, ens semblava adient fer-ho així, intentant que cada àmbit tingués el pes horari que havia de tenir.

A més, en algunes escoles es va decidir treballar amb tots els alumnes a la vegada, desfent els grups amb els que funcionen al llarg del curs.

Durant les primeres activitats havien de sorgir preguntes dels alumnes que ens ajudessin a donar una direcció al projecte i que fes que a ells els interessés investigar i treballar per  aconseguir les respostes.

En les diferents activitats i en totes les escoles es treballava alguns moments individualment, per parelles, en grup cooperatiu… no es seguia una metodologia sempre igual pel que fa a la organització dels grups.

El que més clar teníem era que volíem utilitzar una metodologia que ens permetés anar prenent decisions mentre el projecte anava avançant.

1. Planificant…

Abans de planificar i seqüenciar les activitats que duríem a terme durant el projecte, vam decidir entre tot el claustre de la ZER que una de les coses que teníem clares era que volíem fer únicament un projecte totes les escoles, cada escola adaptant-lo a les necessitats i interessos dels seus alumnes i cadascun dels grups, però tot al voltant d’un eix.

En les sessions de coordinació van sortir moltes idees, però algunes van quedar descartades ràpidament perquè eren més pròpies d’un projecte d’escola concret i era més difícil que les altres escoles en poguessin treure el mateix profit. Finalment, vam decidir treballar al voltant de l’AIGUA.

Dins aquest eix hi cabien totes les inquietuds dels mestres, des dels que projectaven activitats més experimentals fins als que volien treballar-hi més l’àmbit artístic o lingüístic.

El segon pas previst era treballar en tres grups de mestres i concretar propostes per als grups d’alumnes. Havíem decidit que un grup es centraria en els grups de cicle infantil, un altre en els tres primers cursos de primària i l’últim en els tres darrers. Abans de començar-ho a fer, vam adonar-nos que volíem fer un projecte més obert on els alumnes tinguessin la possibilitat de decidir avançar cap on més els interessés en funció del que anaven aprenent.

La planificació va quedar molt senzilla. Tots els grups tenien l’objectiu de generar un producte final digital, per facilitat compartir-ho amb les diferents escoles de la ZER i que els seus companys poguessin veure-ho. El segon objectiu que ens vam proposar era que els alumnes aprofundissin en el coneixement de les diferents relacions aigua-vida o les propietats físiques de l’aigua.

Per iniciar el projecte, es van proposar diferents activitats entre les quals una lectura d’un conte relacionat amb l’aigua, una pluja d’idees amb paraules relacionades amb l’eix, escoltar diferents sons de l’aigua en la natura… i cada escola o mestre van escollir-ne una o més d’una per començar.