L’ALUMNAT OPINA…

La veu dels alumnes ha quedat  bastant reflectida en l’apartat “avaluació” en el qual aquests van tenir l’oportunitat d’expressar mitjançant les rúbriques, les exposicions orals, la realització del Lapbook, el joc del Trivial i l’activitat que vam obrir a les famílies amb el “Inventors World Congress”, com a activitat de cloenda.

En totes elles, l’alumnat ha pogut mostrar tot allò que ha aprés, allò que més els ha agradat, la manera de com ho han dut a terme, com han gestionat les diferències que han sorgit alhora de treballar en grup, etc.

S’han mostrat molt motivats i participatius en totes les activitats, on ells han estat els protagonistes de tot el procés d’aprenentatge.

Aquí us mostrem un petit recull de vídeos on l’alumnat explica les seves vivències entorn al projecte.

 

 

UN RECULL DEL QUÈ HEM APRÉS

Mitjançant la metodologia per PROJECTES pretenem que l’alumnat sigui el protagonista del seu aprenentatge, intentem proporcionar estratègies que s’adaptin al seu ritme tractant d’assessorar i facilitar aquest aprenentatge. L’ajudem a que construeixi el coneixement col·laborativament, flexibilitzant el temps i tenint en compte les seves necessitats.

Alguns de les evidències o productes elaborats per l’alumnat a partir dels quals s’ha realitzat l’avaluació.

 

La carpeta d’aprenentatge (en la qual hem recollit tot una sèrie d’evidències que han facilitat l’aprenentatge dels nens i nenes i han demostrat l’adquisició de coneixements envers el tema del projecte) . El Lapbook (en el qual l’alumnat amb ajuda de les mestres, han dissenyat una mostra gràfica de tot allò que havien aprés), el TRIVIAL “Visionem el futur”, ( amb un recull molt ampli de preguntes obertes sobre el tema del projecte), L’exposició oral (davant el grup-classe i el recull de preguntes que van plantejar a la resta de grups i que  demostraven el seu coneixement sobre el tema ).  L’autoavaluació i la coavaluació (entre alumnes o alumne-mestre) mitjançant activitats i a través de les diferents rúbriques (treball cooperatiu, individuals i de grup). La comprovació del funcionament de les construccions de dos aparells mitjançant l’activitat de robòtica(4t nivell), i finalment l’exposició davant les famílies (“ Inventors World Congress”).

 

Alguns instruments utilitzats en base a aquestes evidències són:

  • Model rúbrica 1,  per avaluar el treball cooperatiu.
  • Model rúbrica 2, intergrups per avaluar la qualitat de l’exposició oral, entre els diferents grups.
  • Model rúbrica 3, eina de la mestra per avaluar la intervenció oral de cada grup i alumne i diferents nivells qualitatius( comunicació no verbal, us del codi, entonació, elements textuals…etc).
  • Model rúbrica 4, rúbrica d’avaluació de la presentació del producte final i funcionament del grup.

 AVALUACIÓ PROJECTE xarxes annex

 

 

 

CONFERÈNCIES A LES FAMÍLIES!

Un cop finalitzades les exposicions orals sobre les diferents investigacions dels temes escollits, vam iniciar el procés d’elaboració del PRODUCTE FINAL.

El primer pas va ser presentar a l’alumnat el format d’un LAPBOOK perquè coneguessin noves maneres de resumir de forma visual, creativa i motivadora tota la informació recollida al llarg del PROJECTE.

En aquesta activitat treballem la vessant artística de l’enfocament STEAM.

Un cop recollides les evidències sobre la figura de Leonardo Da Vinci, els invents i inventors i les etapes de la història, vam organitzar-ho de forma clara i visual.

A més a més vam incloure, dins del LAPBOOK el disseny de l’invent que havien investigat, però des de la perspectiva de futur. La idea era que es convertissin en visionaris, com Leonardo Da Vinci.

Per  tal que el nostre PROJECTE tingués una projecció externa, vam decidir obrir-lo a les famílies realitzant un Congrés d’inventors, anomenat “INVENTORS WORLD CONGRESS”.

En primer lloc, a cada grup de treball es va proposar que sorgís la figura d’un científic que ajudés a establir el fil conductor de tota la informació que s’exposaria. L’entrada de les famílies al congrés va ser molt participativa i dinàmica ja que se’ls van repartir una sèrie d’inventors invents que havien d’emparellar correctament.

Aleshores es va preparar una presentació inicial, realitzada per aquest grup de científics, centrada en tots aquells invents, inventors i inventores de la història de la humanitat que havien treballat durant l’activitat de motivació.

A continuació,  cada grup va preparar la presentació del seu invent( inventors/es representatius/ves, origen i història de l’invent, visió en el futur, funcionament i utilitat… ).

Per tal de  complementar la informació exposada es va preparar una activitat lúdica que demanava la participació de les famílies. Se’ls va demanar que fessin de periodistes i preguntar al final de l’exposició de cada grup una pregunta sobre l’invent.

A més a més, l’alumnat de quart va fer una demostració del funcionament de tres robots.

Per acabar un grup d’experts va ensenyar un recull del material elaborat durant el PROJECTE (Trivial, LAPBOOK i carpeta d’aprenentatge).

COMENCEM!

A Partir de la línia del temps i de les activitats de motivació en relació a invents i inventors de la història, cada grup va escollir l’invent que li resultava més motivador per a fer-ne una investigació( situació en el temps, característiques de l’invent, inventor i possibles utilitats en la vida de les persones, vídeos il·lustratius, maquetes, dibuixos…).

Un cop recollida i seleccionada tota la informació , cada grup organitza el seu material per poder dur a terme la seva exposició oral davant el grup- classe, tenint en compte els càrrecs dins el grup. Uns alumnes busquen informació, els altres dissenyen l’invent, altres escriuen la informació seleccionada i altres tenen cura de l’ordre i funcionament general de l’equip.

Tot seguit  cada equip elabora un guió que els servirà de guia per tal de desenvolupar la seva exposició oral de manera ordenada i clara. Com és habitual hi ha grups que van necessitar l’ajuda del mestre/a més que els altres. Val a dir que el funcionament de l’alumnat de 4t, al ser més autònoms que els de 3r  va ser més fàcil.

L’exposició oral de 4t es va recolzar també amb una presentació en  Power Point. Algunes d’elles van ser força originals i complertes, ja que es van inserta vídeos, gifts, i altres efectes.

La resta de grups que no exposava comptaven amb dossier per prendre notes de la presentació dels companys/es que posteriorment es va afegir a la carpeta d’aprenentatge personal.

Es va observar que d’aquesta manera els uns podien aprendre dels altres i així s’ampliaven els coneixements.

Tenint en compte que el nostre projecte té un enfocament STEAM, vam plantejar una activitat de robòtica.

Amb l’alumnat de quart vam endinsar-nos en el  món de la tecnologia, del pensament computacional. A partir del joc de LEGO WE DO, vam construir uns robots, treballant amb grups cooperatius, on cada nen tenia un rol (de programador, de supervisor i de buscador), i després els vam programar. Pensem que és important que se n’adonin de l’ús que tenen els robots i les màquines al nostre dia a dia i de com poden arribar a facilitar-nos la vida quotidiana.

COM HO FAREM?

En aquest projecte s’ha tingut en compte que el treball per grups cooperatius era molt important i també ho era la manera de fer aquests grups.

També en les primeres sessions l’alumnat va signar el seu contracte en el qual manifestava el seu compromís a esforçar-se per millorar i aconseguir els objectius i els reptes del projecte.

En les primeres sessions els grups van ser espontanis però un cop es va tenir definit el tema ja es va creure convenient que els grups fossin heterogenis, tot i atenent a uns criteris mínims per garantir una diversitat equilibrada, d’acord amb els graus de competència, motivació i participació.

Per formar els grups es va lliurar a cada grup una graella en la qual havien de decidir qui desenvoluparia cada càrrec amb les corresponents tasques. Els càrrecs eren: planificador/a, portaveu, secretari/a, responsable de material.

A més a més es va tenir en compte que alhora de treballar en grup les reflexions fossin un element molt important. Tant les reflexions personals sobre l’aprenentatge com les de grup, tot acabant amb els comentaris de la mestra en cas de ser necessari.

Un altre aspecte que es va tenir en compte alhora de desenvolupar la metodologia va ser l’activitat de l’alumnat basada en la recerca (Mètode d’Indagació). Res estava donat d’antuvi sinó que havien de ser els mateixos alumnes els encarregats de formular preguntes, recollir proves, analitzar-les, formular-se explicacions, connectar-les amb altres, comunicar el que s’ha entès i aprés i reflexionar sobre tot el procés. Cal destacar que aquest apartat és on l’alumnat demostra més dificultat i per aquest motiu el paper de guia del mestre va estar molt important. En aquest sentit, es va facilitar dintre de la plataforma Symbaloo i Moodle un gran banc de recursos (informacions, articles, vídeos,…) per poder fer una bona recerca i economitzar el temps i evitar que l’alumnat es perdés davant del mar d’informació d’internet.

Aquest aspecte que hem anomenat va ajudar molt, però hem de dir que l’alumnat per la seva part també va fer aportacions personals d’altres fonts (com la família, llibres, fotografies, revistes…).

Tot aquest treball d’investigació i recerca va quedar recollit en La Carpeta d’Aprenentatge de l’alumne, on podem trobar: el contracte, càrrecs i tasques, l’esquema del mètode d’indagació, recull d’evidències i rúbriques d’avaluació.  

annex 2 portada

anex 3 contracte

annex 4 objectius

annex 5 tasques

annex 6 mètode d’ingació

PLANIFICACIÓ. PUNT DE PARTIDA

El projecte “Visionem el futur” es desenvolupa als cursos de tercer i quart i està emmarcat dintre d’un projecte d’innovació Erasmus (2018-20) titulat “Innovating by doing experiments about Leonardo”.

En la primera sessió dins de cada aula (25 alumnes i dues mestres), es va plantejar al grup una activitat de motivació en la qual es va lliurar a l’alumnat imatges d’invents i d’inventors i es va demanar que en grups de 5 havien d’emparellar les imatges i situar-les en la línia del temps.

En una segona sessió cada grup exposa en comú a la resta de la classe la classificació que ha fet sense la intervenció de les mestres. Eren els mateixos grups els que anaven intervenint i regulant els encerts i els errors.

Posteriorment en una tercera sessió les mestres lliuren a cada grup uns materials. En aquests materials hi trobem informació sobre invents i inventors i un petit dossier amb una graella per recollir les següents dades: inventors, dates, invents. A més en el mateix dossier, es demana fer una pràctica que consisteix en muntar un trencaclosques amb peces que pertanyen al personatge que els nens/es havien d’endevinar (Leornardo da Vinci). D’aquesta manera s’introduïa el tema a partir del qual es desenvoluparà el projecte.

annex 1 Planificació