Presentació del projecte a les famílies

Els/les alumnes de cicle mitjà van convidar a passar la tarda a les seves famílies a l’escola, per tal d’explicar-los tant les fases seguides com els  continguts treballats en el projecte de Catalunya.

En aquesta presentació es van ajudar d’un power point que va ser elaborat pels propis alumnes.

Per parelles o individualment els/les alumnes es van preparar els diferents blocs de continguts treballats durant el projecte. Prèviament a l’exposició, els infants van treballar aspectes relacionats amb l’expressió oral (tractats en l’àrea de llengua), com l’ús d’un vocabulari concís i adient, la projecció de la veu, el to, el volum, la postura i el llenguatge corporal…

El disseny d’aquesta activitat pot ser una eina d’avaluació, ja que el fet de transmetre aquesta informació, fa adonar tant a l’alumne com al mestre de l’assoliment dels aspectes treballats.

El producte final no només ha aconseguit una transferència dels coneixements assolits durant el projecte, si no també que una satisfacció personal per l’esforç realitzat de tots els membres que han intervingut, alumnes, professorat i famílies.

Inclusió

Tenint en compte la implementació del Decret 150/2017  d’atenció educativa a les escoles dins d’un sistema inclusiu, el professorat de l’escola Teresa Bergadà hem dut a terme un treball per projectes adreçat a treballar diferents aspectes de Catalunya amb els infants de cicle mitjà.

En aquests dos cursos comptem amb dos alumnes amb escolaritat compartida, (un Síndrome de Down i l’altre amb autisme) els quals, assisteixen a l’escola ordinària dos dies per setmana, mentre que la resta els passen als centres d’educació especial (Plançó i Llar de Sant Josep).

Aquestes consideracions s’han tingut presents amb aquests dos alumnes en particular ja que, els seus horaris havien de ser compatibles amb la resta d’alumnat de cicle mitjà, per poder assistir com a mínim a una de les sessions de projecte.

D’altra banda, les activitats s’han adaptat en funció de les característiques de cada nen/a, utilitzant metodologies i estratègies, adreçades a qualsevol infant amb necessitats d’aprenentatge.

Alguns exemples d’estratègies i activitats emprats són:

-La realització del projecte per mitjà de grups cooperatius i per tant assignant un determinat rol a cada membre.

-Activitats a l’aula d’informàtica fent servir el programa JClic.

-Pintar o bé encaixar alguns personatges cèlebres,  així com algunes tradicions catalanes treballades al projecte.

-Diferenciar, utilitzant diferents colors les comarques de: costa, muntanya i interior.

-Encaixar les peces del trencaclosques de les comarques de Catalunya.

-Acolorir la comarca del Segrià i localitzar el municipi d’Alguaire amb un gomet.

Finalment, pel que fa als recursos humans, han participat: els 2 tutors del grup, 1 mestra d’educació especial, 1 tècnic d’educació infantil i 1 vetlladora.

 

Equips cooperatius i avaluació

L’aprenentatge cooperatiu dona molta importància al treball en equip i a la col·laboració entre els membres que en formen part i d’aquesta manera poden desenvolupar habilitats socials, com: saber debatre, escoltar, prendre decisions, esperar i relacionar-se amb els altres.

És per això que tots els projectes que s’implementen a l’escola potencien activitats de treball cooperatiu.

Les imatges mostren com a partir d’una informació cercada prèviament es plasma fent una producció en equip. Després de realitzar l’activitat, de forma grupal, valoren el funcionament del seu equip durant la tasca.

Estratègies emergents durant el projecte

En tot projecte sempre hi ha elements que no estan previstos i que es treballen quan sorgeix la necessitat per part dels infants; aquests petits imprevistos ens han ajudat a complementar el treball i en el nostre cas vam haver de treballar els mapes conceptuals així com les biografies dels personatges catalans ja que els alumnes volien conèixer més sobre ells i elles. Per tal de fer-ho més present vam penjar els treballs dels alumnes a dins i fora de l’aula per compartir la informació que vam trobar amb tots els infants i professorat de la nostra escola.

Les tecnologies. han estat presents en tot el procés d’aprenentatge ja que ens han servit per complementar la informació descoberta. A través d’aquesta eina els infants han pogut buscar, seleccionar i verificar informacions que ja tenien o que desconeixen. Això ha permès donar resposta a les seves inquietuds inicials.

Valors I actituds. La cerca conjunta, en parelles i en grups ha permès treballar valors com el respecte, l’autoestima i la cooperació. Els alumnes han estat capaços d’ajudar-se mútuament  i implicar-se en el projecte ja que els ha despertat un gran interès i motivació.

Eixos d’investigació

Per  a poder donar resposta a totes les preguntes plantejades va ser necessari agrupar totes les preguntes que van plantejar els alumnes en set grans blocs. Vam fer el següent guió de treball:

  • Dades (habitants, himne…)
  • Situació geogràfica
  • Tipus de paisatges
  • La història
  • Les tradicions
  • La política
  • L’art

Per respondre les preguntes es van plantejar activitats diversificades per tal d’obtenir un aprenentatge més significatiu i funcional pels alumnes. Així vàrem utilitzar la cerca d’informació en llibres, contes i còmics d’aula i també que portaven els mateixos infants. Per altra banda, vam realitzar cerques a internet així com també visualitzant vídeos i imatges per tal de complementar la informació. Finalment, també vam comptar amb la implicació i ajuda de les famílies que van aportar els seus coneixements.

 

Ens fem bones preguntes

Durant les primeres sessions és necessari conèixer els interessos i dubtes que tenen els alumnes vers el tema del projecte. Aprendre a formular bones preguntes ens ajuda com a mestres a conèixer les necessitats dels infants i així iniciar el projecte amb un eix de treball. La tasca dels alumnes va ser escriure en un full individual aquelles qüestions que els agradaria conèixer amb l’ajuda de la família, i desprès posar-ho en comú amb la resta de companys.

                          

Quan els alumnes plantegen les seves preguntes és necessari ensenyar-los-hi a formular bones preguntes, és a dir, aquelles en les quals és necessari realitzar una cerca profunda i conjunta per trobar-hi la resposta.

Incorporació de la perspectiva integrada de les ARTS

Partint del paradigma de la globalitat, hem intentat abordar el màxim d’àmbits susceptibles de ser treballats sota el paraigües d’aquest projecte. Entre aquests, l’àmbit artístic en la seva dimensió visual i plàstica.

Es va iniciar la proposta  artística, a partir d’una pluja d’idees sobre quins eren els artistes catalans que coneixia l’alumnat.

Els que van considerar més rellevants van ser : Salvador Dalí i Joan Miró.

Paral·lelament es va proposar de conèixer un autor rellevant i  proper:  Josep Guinovart, d’aquesta manera l’alumnat  podria participar en un taller artístic i visitar l’obra museística d’aquest autor d’Agramunt.

El fet de treballar autors rellevants contribueix a enriquir el bagatge cultural de l’alumnat.  Així mateix, poder exposar les seves produccions artístiques a la sala d’actes de l’ajuntament, amb motiu de la Festa dels Tres Tombs (molt arrelada a la vila), permet donar una major significativitat i funcionalitat a l’aprenentatge.

A l’hora de dissenyar les diferents propostes  s’ha tingut en compte les diferents dimensions artístiques: percepció, comprensió i valoració, interpretació i producció i imaginació i creativitat.

També s’han creat sinergies amb l’Espai Guinovart, fet que ha permès diversificar  la metodologia emprada.

Aprenentatge vivencial – Sortida a Catalunya en miniatura

Després de l’activitat de xoc, encetem el projecte amb la sortida a Catalunya en miniatura per tal que els alumnes puguin familiaritzar-se amb el monuments emblemàtics de la nostra terra.

A partir de la sortida no només vam treballar continguts de l’àmbit de medi social (relleu, paisatge, monuments, tradicions i personatges emblemàtics) sinó que també vam poder fer un aprenentatge més globalitzat, gràcies a les maquetes. Posteriorment, a l’aula, es van treballar les maquetes des de l’àmbit matemàtic.

Activitat de xoc – Rebem un correu electrònic

Per començar el projecte, el primer que vam fer va ser llegir a la pantalla digital l’email que ens havien enviat des de Torrelles de Llobregat oferint-nos una visita a Catalunya en Miniatura per tal de conèixer els monuments més importants.

L’email deia:

Iniciar un projecte a partir d’una activitat de xoc permet crear un impacte emocional als alumnes.  A nivell de neurociència s’ha demostrat que l’aprenentatge que es desprén d’aquest tipus d’activitat perdura més en el temps.