Avaluació : Rúbriques de treball

Per poder anar avaluant les activitats que van sorgint al llarg del projecte utilitzem unes rúbriques d’avaluació en les quals des de que vam iniciar el treball per projectes utilitzem i avaluem a partir de números -1 a 4- que són els nivells d’assoliment d’aquell objectiu treballat.

Al mateix temps que utilitzem les graelles del projecte Àlber d’habilitats i capacitats del currículum.

Per últim us mostrem el seguiment i avaluació dels continguts emergents que han sorgit mentre hem treballat el projecte.


La veu dels alumnes

Com cada curs el nostre alumnat ha estat el guia de tot el treball del projecte, a partir de les seves frases, dels seus interessos, de la informació que portaven, han anat guiant les diferents activitats que s’han dut a terme al projecte.

Recollim les seves impressions a les enquestes de final de curs, algunes de les seves opinions són:

  • A projecte sento que tenen en compte les nostres idees.
  • Quan porto la informació i la comparteixo em sento important.
  • A través de l’art aprenem coses, a l’altra escola que anava no ho fèiem així.
  • M’he sentit com Juan Muñóz
  • ……

A nivell de professorat, ens hem mostrat molt satisfets dels continguts emergents que han sortit i hem anat recollint a les diferents graelles de seguiment de les activitats.

Com a proposta de millora de cara al curs vinent serà la creació de noves rúbriques d’avaluació d’aspectes concrets de les activitats per unir avaluació, aprenentatges i continguts.

Implementació i activitats de diferents nivells

Durant el curs han sorgit diferents activitats que s’han treballat a partir del projectes i la visita a Planta. Cada curs o a internivells segons les frases del mapa conceptual s’han treballat diferents aspectes del currículum, sempre tenint present la implementació i l’ús de la llengua -expressió oral, expressió escrita, comprensió lectora, comprensió oral-.

Exemples d’activitats.

Activitat de P3 – Pedres

Activitat CI – Land Art

Activitat CS – Matèria

Metodologia de treball

Com cada curs escolar, decidim iniciar el nostre projecte visitant una exposició d’art, ja que aquest fet ens permet obrir mirades i que els alumnes es situïn segons els seus coneixements previs i els seus interessos.

Per realitzar el projecte anual i interdisciplinar ens organitzem a educació primària per internivells -intercicles- fent 4 grups heterogenis d’alumnes dels dos cursos i tenint cada grup un mestre/a i hi ha un mestre de reforç que va rotant pels diferents grups de forma quinzenal (CI) i mensual a (CM i CS). Cada grup treballa una categoria o conflicte cognitiu sorgit a partir del mapa conceptual i el mestre de reforç que passa pels grups és l’element cohesionador o orientador dels grups, sobretot en el moment de sortir al mapa conceptual, ja sigui per plasmar-hi el treball de síntesi del què han après, o per orientar cap a nous conflictes que hi ha al mapa.

DOCUMENT ORGANITZACIÓ INTERNIVELLS

Aquest curs vam visitar l’espai Planta de la Fundació Sorigué a Menàrguens, una visita especial ja que es va fer en autocar i fora de la ciutat de Lleida. El context alfabetitzador va ser doble, ja que no només hi havia les obres d’art de l’artista Juan Muñóz, sinó que el propi entorn també ho era; les excavadores de Sorigué, com treballen per treure la matèria prima de la terra….

A partir de la visita es realitzen els següents punts d’inici del projecte:

– Dibuix inicial

– Explicació del llibre d’apunts de l’alumne

– Pluja d’idees

– Penjar les idees consensuades del grup al mapa conceptual

– Tria de les frases al mapa per tots els grups d’internivells

– Categorització de les frases.

 

Producte final – Projectes i presentació a les famílies-

A finals del mes de maig es fa la presentació del projecte a les famílies. Per donar la major importància possible al treball del projecte anual, el dia de l’entrega de projectes és la “festa de l’escola”, en la qual totes les famílies venen a buscar els projectes dels seus fills i ho unim amb altres activitats com festa de l’AMPA i aquest curs vam tenir la col·laboració de les Ludoteques Municipals de Lleida que van muntar jocs al pati durant tota la tarda.

Vídeo resum del projecte -recull d’imatges de tots els cursos- que es mostra a les famílies

Presentació a les famílies

Exemple de Dossier de Projectes

EDUCACIÓ INFANTIL      CICLE INICIAL       CICLE MITJÀ         CICLE SUPERIOR

Planificació del treball per projectes

Aquest curs hem fet una revisió de les graelles de treball i seguiment que utilitzàvem a les sessions del treball per internivells. Hem agafat els ítems del nou currículum i hem adaptat la programació d’internivells a les dimensions de l’àmbit de llengua catalana, i al mateix temps hem volgut que quedessin encara més plasmats als fulls del diari de les sessions els continguts emergents que anaven sorgint mentre es du a terme les sessions i les activitats.

Aquí us deixem una mostra de les noves graelles d’avaluació i del diari de grup

PROGRAMACIÓ INTERNIVELLS

DIARI DE GRUP