COM SABEM EL QUE HEM APRÈS ?

L’avaluació es realitza amb diferents instruments (observació directa, treballs de paper, prova oral i altres produccions).

A partir de la conversa prèvia en gran grup a l’inici del projecte es comença a parlar el que es treballarà, es defineixen els objectius, es planteja repte i el producte final.

D’aquesta manera, des d’un bon inici l’alumnat coneix el perquè d’aquest treball i ja que respon als seus interessos la motivació hi és present.

Les mestres d’educació infantil pensem que un dels millors instruments al nostre nivell per avaluar és la comunicació oral. Així doncs serà molt important provocar situacions de discussió i conversa al llarg de les diferents activitats.

La diversitat d’instruments permet tenir en compte i avaluar les diferents capacitats de l’alumnat.

7- rubriques

EL PRODUCTE FINAL

El producte final del projecte “Els exploradors de l’univers”” és la realització d’una conferencia a les famílies que recull els diferents aprenentatges adquirits envers l’univers.

Els continguts treballats a les activitats plantejades al projecte van permetre a l’alumnat adquirir els coneixements sobre la Terra, hábitat, cos, viatges a l’univers i notícies d’actualitat. Tots aquests coneixements permetran als infants donar resposta al repte que s’havien plantejat: “Com arribem a l’univers?”i poder exposar-ho  a les famílies.

Un cop acabades les activitats es treballa l’expressió oral per saber com dirigir-se als adults i  potenciar la capacitat d’aprendre a pensar i comunicar.

El dia de la conferència es gravarà i es farà difusió al blog de l’escola.

ENS POSEM EN MARXA

S’han dissenyat  activitats diferents per donar resposta a les inquietuds de l’alumnat. Les activitats seran en gran grup i en petits grups, aquestes últimes de forma rotatòria.

Abans de començar amb les activitats d’aprenentatge observem els llibres que tenim a l’aula envers la temàtica i també els llibres que ens han portat les famílies.  D’altra banda, també fem diferents activitats de coneixements previs, com ara en petits grups i de forma rotatòria creen un mural de l’hàbitat, creació del coet com a mitjà de transport amb peces de lego i creació de l’astronauta amb plastelina.

Una part dedicades a activitats en gran grup, com per exemple; contes, converses i diàlegs, visionament de vídeos envers les temàtiques i experiments. Més concretament aquestes són:

El Planeta Terra.

– Observem la bola del món, descobrim diferents aspectes envers ella.

– Experimentem amb la bola del món i una llanterna per descobrir el dia i la nit.

– Observació del vídeo “La tierra y sus partes” (Happy learning).
Hàbitat.

– Expliquem contes i llibres de coneixements per tal de descobrir els elements més importants de l’univers (els planetes i els satèl.lits naturals i artificials)

– Elaborem el sistema solar per l’aula a mida que descobrim els diferents elements.

– Elaborem constel.lacions després d’haver parlat dels colors de les estrelles, de què están fetes i de com es moren.

– Descobrim què són els meteorits i que va provocar la mort dels dinosaures (contes, vídeo i diàleg).

– Parlem envers què són els extraterrestres i la seva existència.

El Cos de l’astronauta i el seu vestit.

– Conversa envers com respirem a l’espai sense oxígen/com respirem a la terra.

– Observem el vídeo “aparato respiratorio” (happy learning)

– Observem i manipulem parts de l’aparell respiratori.

– Presentem un astronauta i el vestim per preparar-lo per anar a la lluna amb totes les parts del seu traje.

– Fem una fitxa on els infants han de relacionar la paraula de les parts del cos treballades amb l’astronauta.

Viatges a l’univers.

– Observem mitjançant telescopis al cel per observar les estrelles i observem també constel.lacions.

– Enlairar els coets que s’han fet en P.G

– Cantem la cançó del coet del “Pot Petit”.

Notícia d’actualitat.

– Abans de presentar les activitats de rotació als infants es visionarà notícies d’actualitat i se’n parlarà per posteriorment treballar-les en P.G.

I altres més manipulatives i experimentals que serán en petit grup. Totes elles ens ajudaran a adquirir coneixements que després transmetrem en el producte final.  Aquestes activitats de petit grup són:

El Planeta Terra.

– Fem un collage del nostre planeta, el planeta blau

Hàbitat.

– Experimentem i descobrim diferents elements de l’univers mitjançant la taula de llum i altres elements.

El Cos.

– Escrivim les parts del cos humà i relacionem amb el dibuix de l’astronauta .

Mitjans de transport.

– Fem un coet per després fer-lo volar.

Notícia d’actualitat.

– Elaborem una notícia d’actualitat envers l’univers composant el seu títol i la seva imatge.

COM HO FAREM?

Les preguntes de la conversa inicial que s’han recollit en el plantejament del projecte, s’envien a les famílies per tal de fer-les partícips i que puguin aportar materials diversos que siguin el punt de partida de la recerca d’informació.

Partint dels seus coneixements previs i de la consulta de les informacions aportades per les famílies en els diferents formats (contes, vídeos, jocs, elaboracions personals…) es plantegen diferents propostes d’activitats.

És imprescindible que les activitats estiguin molt ben dissenyades i amb el material necessari a l’abast dels infants per tal que les puguin desenvolupar de manera autònoma.

El mestre farà de guia i reconduirà si cal l’activitat.

DECIDIM EL REPTE!

Per començar el nostre projecte, plantegem una conversa amb tot l’alumnat per decidir què volem aconseguir amb el treball del projecte.

Aprofitem aquesta conversa per fer un recull dels coneixements previs de l’alumnat, que alhora serveix per compartir coneixement i donar resposta entre els propis alumnes a alguns dels seus dubtes.

Aquesta conversa ens fa constatar els  diferents graus de coneixements previs que hi ha entre l’alumnat, en funció del seu bagatge personal, dels seus interessos, vivències…

En una propera sessió plantegem a l’alumnat què més els agradaria saber, fer i aprendre , i així podem anar definint els objectius  que  guiaran el projecte.

Aprofitem aquestes preguntes per diferenciar quines ens poden ajudar a realizar la investigació del projecte i per tant susceptibles de convertir-se en el repte, i quines podrem resoldre amb l’ajut dels contes i informacions diverses de les que disposem, tenint en compte que totes hi tenen cabuda al nostre projecte.

A partir d’aquestes converses prèvies, en posteriors sessions, és on s’acaba de definir el repte i decidir el producte final. La tasca del/a mestre/a en aquest moment és guiar en la reflexió a partir de les aportacions de l’alumnat per poder arribar a decidir el repte.

En el nostre projecte el repte és Com podem arribar a l’univers?  i el producte final fer una conferencia on explicaran els aprenentatges adquirits.

Aquest repte ens ha permès desglossar els aprenentatges per poder donar-li resposta; hábitat, respiració, astronauta (cos humà), el coet (mitjà de transport)

A més a més, es defineix l’avaluació fent partícip l’alumnat tot consensuant què haurem d’haver après en acabar el projecte i com ho demostrarem. En el nostre cas, es va acordar fer una rúbrica per autovalorar-se sobre els aprenentatges assolits.

Pel que fa a l’organització, s’alterna el treball en gran grup amb el treball cooperatiu i el treball individual. Els grups de treball cooperatiu són fets pel mestre per tal de garantir que siguin grups heterogenis.

Després de tot aquest treball previ, important i imprescindible, i al qual cal dedicar tant temps com es consideri necessari, ja es pot començar a desenvolupar el projecte.

Per començar el nostre projecte, plantegem una conversa amb tot l’alumnat per decidir què volem aconseguir amb el treball del projecte.

Aprofitem aquesta conversa per fer un recull dels coneixements previs de l’alumnat, que alhora serveix per compartir coneixement i donar resposta entre els propis alumnes a alguns dels seus dubtes.

Aquesta conversa ens fa constatar els  diferents graus de coneixements previs que hi ha entre l’alumnat, en funció del seu bagatge personal, dels seus interessos, vivències…

En una propera sessió plantegem a l’alumnat què més els agradaria saber, fer i aprendre , i així podem anar definint els objectius  que  guiaran el projecte.

Aprofitem aquestes preguntes per diferenciar quines ens poden ajudar a realizar la investigació del projecte i per tant susceptibles de convertir-se en el repte, i quines podrem resoldre amb l’ajut dels contes i informacions diverses de les que disposem, tenint en compte que totes hi tenen cabuda al nostre projecte.

A partir d’aquestes converses prèvies, en posteriors sessions, és on s’acaba de definir el repte i decidir el producte final. La tasca del/a mestre/a en aquest moment és guiar en la reflexió a partir de les aportacions de l’alumnat per poder arribar a decidir el repte.

En el nostre projecte el repte és Com podem arribar a l’univers?  i el producte final fer una conferencia on explicaran els aprenentatges adquirits.

Aquest repte ens ha permés desglossar els aprenentatges per poder donar-li resposta; hábitat, respiració, astronauta (cos humà), el coet (mitjà de transport)

A més a més, es defineix l’avaluació fent partícip l’alumnat tot consensuant què haurem d’haver après en acabar el projecte i com ho demostrarem. En el nostre cas, es va acordar fer una rúbrica per autovalorar-se sobre els aprenentatges assolits.

Pel que fa a l’organització, s’alterna el treball en gran grup amb el treball cooperatiu i el treball individual. Els grups de treball cooperatiu són fets pel mestre per tal de garantir que siguin grups heterogenis.

Després de tot aquest treball previ, important i imprescindible, i al qual cal dedicar tant temps com es consideri necessari, ja es pot començar a desenvolupar el projecte.

PUNT DE PARTIDA…

A Educació Infantil, cada curs, tenim el costum d’escollir el nom de la classe atenent als  interessos de l’alumnat de totes  les aules de P3, P4, i P5.

Centrarem el projecte en els noms que han sortit a les aules de P4.

Els infants han fet una pluja d’idees i s’han anat escrivint les paraules a la pissarra:

  • planetes, astronautes, espai, tauró, sirenes, petxines, estels…

A l’acabar l’activitat fent conjuntament una revisió de tots els mots proposats s’ha trobat un punt de connexió i s’ha decidit a P4A posar com a nom d’aula “ Els exploradors de l’Univers” i a P4B “Els exploradors del mar”.

Donada la coincidència de que a les dues aules seran “Exploradors i exploradores” aquest serà el projecte que hem triat d’educació infantil per fer l’explicació.

Tractant-se d’un projecte globalitzador ens permet desenvolupar diferents capacitats.

En primer lloc, l’eix competencial 1 del Currículum que fa referència a “Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma ”:

  • Progressar en el coneixement del propi cos.

L’eix competencial 2 del currículum que fa referència a “Aprendre a pensar i comunicar”:

  • Pensar, crear i elaborar explicacions
  • Progressar en la comunicació i l’expressió ajustades als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.

L’eix competencial 3 del currículum que fa referència a “Descobrir i tenir iniciativa”:

  • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte.
  • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

L’eix competencial 4 del currículum que fa referència a “Aprendre a conviure i habitar el món”:

  • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
  • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col.laboració amb el grup i cap a la integració social.

En aquest projecte es fa un tractament globalitzat de les tres àrees d’educació infantil.

QUI SOM? Presentació…

Som una escola públic de dues línies situada al barri de Cappont de Lleida. Tota la comunitat està molt implicada en la millora en general  i concretament el claustre de mestres posa cada any molts esforços en la formació metodològica per poder ajudar als nens i a les nenes a ser més competents  per a viure en la societat actual.

Al nostre centre vam sol·licitar  una formació interna (FIC) sobre projectes. Tot el claustre hi va participar  i això ens va ajudar molt a establir una línia comuna de com treballar els projectes, ja que fins ara aquests s’havien portat a terme però volíem actualitzar la metodologia per a què el procés fos més competencial.

Aquesta  formació ens va anar molt bé per enllaçar amb els coneixements que vam anar adquirint a través de la Xarxa de CB sobre com fer un projecte i el que s’havia de tenir en compte .

Tots/es els/les mestres vam començar a posar en pràctica a l’aula la nova manera de treballar i en aquests moments anem reflexionant sobre les nostres experiències i les dificultats que ens van sorgint.

El projecte que documentarem és:  “Exploradors de l’univers” (Ed. Infantil: P4)