Avaluació : Rúbriques de treball

Per poder anar avaluant les activitats que van sorgint al llarg del projecte utilitzem unes rúbriques d’avaluació en les quals des de que vam iniciar el treball per projectes utilitzem i avaluem a partir de números -1 a 4- que són els nivells d’assoliment d’aquell objectiu treballat.

Al mateix temps que utilitzem les graelles del projecte Àlber d’habilitats i capacitats del currículum.

Per últim us mostrem el seguiment i avaluació dels continguts emergents que han sorgit mentre hem treballat el projecte.


QUÈ AVALUEM?

EL PRODUCTE FINAL: PRESENTACIÓ ORAL

El producte final consisteix a explicar als ajuntaments corresponents (dels pobles de Torrefarrera, Rosselló, Alguaire i Benavent) la proposta treballada durant el projecte. En algun cas, l’alcalde o els regidors van venir al centre a sentir les propostes i en altres els nois i noies van anar als pobles a exposar-ho.

L’exposició oral havia d’anar acompanyada d’algun element com ara: pòster, vídeo, tríptic o maqueta.

 

ALTRES ELEMENTS D’VALUACIÓ

Quadern d’equip 

El quadern d’equip és una eina important per a l’organització del grup i per a l’aprenentatge del treball cooperatiu. 

Carpeta d’aprenentatge 

És un document individual, que s’ha de presentar el darrer dia del projecte, al professor/a que tinguin a l’aula.

Format de la carpeta: llibreta, fulls subjectats amb altres sistemes, etc. Es valora la cura i originalitat en la presentació.

Continguts:

 1. Índex
 2. Introducció: objectius i propostes individuals sobre el que m’agradaria aprendre
 3. Diari de treball personal – 
 4. Reflexió sobre els aprenentatges assolits i evidències de les aportacions personals al projecte
 5. Fotografies, dibuixos, gràfics, etc.
 6. Reflexió final i propostes de millor

 Rúbriques d’avaluació

 

COM ENS AVALUEM?

L’avaluació del projecte s’ha dut a terme per mitjà de rúbriques, que tant poden ser completades pel professorat com per l’alumnat (co-avaluació).

L’avaluació s’ha fet d’acord als criteris del professorat de cada assignatura, però el més interessant és l’avaluació què ha fet el propi alumnat.

Des de l’àrea de tutoria s’han passat unes rúbriques d’avaluació què s’han realitzat o bé en grup o individualment. En aquestes rúbriques s’avaluava si es portava el material quan tocava, l’organització i la col·laboració entre iguals, entre altres ítems. A més, cada persona havia d’avaluar els seus companys, i dir-ne si tornarien a treballar amb ells o elles. I el que és més productiu, els havien de donar uns consells perquè poguessin millorar en els propers projectes. 

AVALUACIÓ

L’avaluació del projecte s’ha dut a terme en diferents moments, situacions i a partir d’eines i registres diferents.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE:

 • A partir de les valoracions de l’alumnat de cada tasca duta a terme.
 • A partir de les valoracions del professorat duta a terme al llarg de tot el projecte en les reunions de cicle superior i en les reunions del grup impulsor de la xarxa.

AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT:

 • A partir de les evidències de les tasques elaborades.
 • Mitjançant la carpeta de l’equip.
 • A partir de la memòria del projecte elaborada per cada grup cooperatiu.
 • Avaluació per part del professorat a partir de la rúbrica de les tres competències transversals.
 • A partir de les autoavaluacions de l’alumnat.

M’AUTOAVALUO

IMPLEMENTACIÓ

L’alumnat va dur a terme les tasques de diferent manera segons els cicles.

Es treballa en gran grup i també en parelles cooperatives i petit grup.

S’hi dediquen sessions de matemàtiques, medi o bé de tutoria, segons el cicle.

Finalment la jornada de divulgació va ser molt interessant, tothom va poder gaudir de les propostes. Els alumnes de cicle superior exposaven les seves maquetes i les feien funcionar. Ens ensenyaven els plànols i deixaven els més petits tocar els interruptors.

Les exposicions orals dels alumnes de 6è son valorades amb rúbriques.

Tot el procés culmina amb la posada en pràctica de les propostes de l’alumnat. Es decideix dedicar els divendres al pati sense pilotes. Es posen en funcionament els espais de joc;

Zona de ball. Preparada per un cicle cada setmana.

Circ. L’escola compra tot el material que considera necessari i els nens i nenes l’utilitzen rotativament.

Jocs tradicionals. Els nens i nenes hi participen en petit grup de manera lliure.

Decidim també incloure al “pati nou” els nens i nenes d’educació infantil. Aquestes activitats permeten la inclusió de tots i totes, els grans i els petits gaudeixen dels jocs, s’ajuden i es relacionen en un context diferent al de l’aula.

Aquí estem jugant en un pati diferent, gracies a les propostes dels nens i nenes de l’escola.

Estrenem pati!

Aquesta nova modalitat de pati ha servit per a assolir l’objectiu que a l’inici de curs ens vam plantejar al claustre, que no era altre que millorar les relacions dels nens a l’hora del pati. Reduir la conflictivitat i trobar noves maneres de divertir-se.

Els mestres avaluem el projecte

En finalitzar el projecte, en una de les reunions de l’equip impulsor, els mestres ens hem reunit per cicles i hem fet la RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ del PROJECTE.

És evident que cada cicle ha treballat de manera diferent. Hi ha mestres amb més experiència que d’altres, companys i companyes amb més o menys ganes d’innovar… cosa que fa que el projecte no hagi funcionat igual en tots els cicles.

Cada cicle ha fet una rúbrica i es pot veure que la valoració és ben diferent en un cicle que en un altre, però seguidament us presentem un resum general de com hauria quedat a nivell de claustre fent un resum.

Veiem que tenim moltes coses a millorar i que per tant, el curs vinent ens caldrà posar les piles per tal d’avançar. Ara tenim el punt de partida sobre el qual reflexionar.

 

Avaluació: Competència personal i social

L’avaluació del projecte de les JI se centra en la competència transversal personal i social.

Tots els professors que entren a les aules durant aquests dos dies avaluen el seguiment de l’alumne tenint en compte les dimensions d’aquesta competència:

 • Aprendre a aprendre
 • Autoconeixement
 • Participació

Per nosaltres, una activitat d’aquest tipus ens permet observar i valorar el nostre alumnat des d’una perspectiva molt més social que no pas una activitat d’aula, i poder avaluar si realment són competents com a ciutadans responsables, tolerants i implicats en la societat que els tocarà viure.

Què en pensen els alumnes?

En acabar el projecte, els alumnes han pogut expressar tot allò que els ha agradat i també allò que els agradaria millorar.

En general tots els alumnes estan molt contents de com ha funcionat el projecte i tenen ganes de fer-ne més. De cara al curs vinent intentarem millorar tots aquells aspectes que en la valoració, tan dels alumnes com dels mestres, han sortit poc valorades.

Us deixem una petita mostra del que pensen els alumnes.

Avaluació

Es fa una avaluació del procés, més que del producte final. És molt important veure l’evolució, la implicació i el treball diari que fa l’alumnat per tal que l’obra surti bé. L’alumnat s’implica, s’autoavalua i es coavalua en el moment dels assajos, en el moment dels montatges, en els moments previs a les seves actuacions, etc.

S’utilitzen rúbriques d’expressió oral i també proves escrites.