L’AVALUACIÓ DEL NOSTRE PROJECTE D’ESCOLA

El procés d’avaluació és continu i global, integrador i globalitzador del procés d’aprenentatge.

S’avalua el treball en grup i es desenvolupen activitats de regulació per tal que els alumnes vagin creant coneixement i sigui conscient del seu aprenentatge. Quan finalitza una sessió es promou la reflexió i verbalització que del què han après. També es fa autoavaluació i coavaluació en equip / grup i individual amb l’objectiu que cada membre s’adoni de la seva relació amb els companys, els punts valorats positivament i si cal millorar algun aspecte (punts febles) en el desenvolupament de les diferents tasques.

La documentació del procés de producció és evidenciat amb fotografies que es fan durat el procés, petites filmacions, activitats plàstiques i expressions escrites recollides. També s’utilitzen taules d’observació directa i dianes avaluatives on s’avalua la cerca d’informació i saber buscar i recollir aquesta informació. Durant el procés s’orienta i s’incideix en la participació i implicació en el treball en grup. També construïm una rúbrica per l’expressió oral. Tots aquests instruments produeixen una nota en grup  una altra nota individual.

Al llarg del projecte, cal fer una síntesi de tot el què ha anat descobrint i aprenent l’alumne com a centre del seu propi procés d’aprenentatge, com a subjecte actiu i conscient del que va aprenent i de com hi aprèn.

L’objectiu més importat de l’avaluació que es duu a terme és que l’alumne aprengui a autorregular-se i a respectar i potenciar els seus talents (intel·ligències múltiples).

EL QUE ENS IMPORTA I POTENCIEM ÉS EL PROCÉS I NO SOLAMENT EL RESULTAT.

AVALUACIÓ

Un cop acabat el projecte amb els alumnes vam valorar la necessitat de fer  l’avaluació final per tal de que quedes reflectit com s’ha dut a terme i que s’ha après.

Per fer-ho vam establir:

  • AUTOAVALUACIÓ: Graella individual elaborada pels propis alumnes.
  • COOAVALUACIÓ: Rúbrica (intragrupal i intergrupal)
  • REGISTRE INDIVIDUAL DE L’ALUMNE: per part del mestre i d’acord amb les competències curriculars.
  • GRAELLA ORALITAT: Rúbrica.

 

Avaluem als meteoròlegs

L’avaluació per competències del nostre projecte té dos orientacions:

1)  Regular les dificultats i errors que sorgeixen durant el procés d’ensenyament – aprenentatge

a) Avaluació formativa: si les decisions les pren el professor

b) Avaluació formadora: si les decisions les pren l’alumnat

2)  Qualificadora i acreditativa:

a) Les decisions comporten diferenciar graus d’aprenentatge d’acord amb uns criteris d’avaluació i  els seus indicadors. (NA, AS, AN, AE)

Les característiques de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació en el projecte de «Fem de meteoròlegs», per tal que siguin competencials, estan dissenyades des de totes les àrees segons els criteris següents:

1-Parteix d’una situació relacionada amb problemes que l’alumne podria trobar-se en la vida quotidiana i propera als seus interessos i motivacions.

2 – Permet valorar el procés de raonament de l’alumne.

3 – Inclou diferents formes de representar la informació (text, gràfics, símbols, mapes, taules, mitjans audiovisuals, etc.).

4 – Requereix l’ús integrat de coneixements de diferents àrees.

5 – Requereix, per a la seva resolució, habilitats cognitives de nivells superiors (analitzar, interpretar, justificar, valorar, argumentar, crear…).

6 – Planteja una tasca o pregunta el destinatari de la qual no és el mateix mestre.

7 – Es treballa en grup cooperatiu, de manera que cadascú té el seu càrrec: coordinador, secretari, portaveu, material.

8 – S’admet la possibilitat de fer l’activitat d’avaluació amb flexibilitat o sense limitació de temps.

9 – Planteja tasques o preguntes prou obertes perquè permetin analitzar no només el resultat, sinó també el desenvolupament.

10 – L’alumne pot dur-la a terme fent servir tot el material de suport i consulta disponible al seu abast, és a dir, en les condicions amb què habitualment es resoldria en la vida real.

D’altra banda, cada professor d’una determinada àrea ha seleccionat quines competències i dimensions treballar, així com quins CRITERIS D’AVALUACIÓ   tindrà en compta a l’hora d’avaluar les activitats d’aprenentatge i d’avaluació que s’han recollit en una RÚBRICA conjunta de totes les àrees.

En aquesta rúbrica, també es contempla el TREBALL COOPERATIU de l’alumnat i les competències transversals com la competència digital i la competència personal i social.

A la vegada es porta a terme una autoavaluació i coavaluació de cada alumne segons uns CRITERIS D’AUTOAVALUACIÓ i  COAVALUACIÓ  que s’estableixen  d’acord amb l’alumnat.  

Al final obtenim una qualificació qualitativa global del projecte on tenim en compta tant la qualificació de la rúbrica del professorat de totes les àrees, com la qualificació de la rúbrica d’autoavaluació i coavaluació de l’alumnat i grup.

La qualificació qualitativa total de cada àrea que intervé en el projecte “Fem de meteoròlegs”, s’associa a una o varies unitats didàctiques  corresponents al currículum i s’encabeix en l’avaluació trimestral corresponent.

Tot i així, a vegades es treballen continguts extracurriculars, que van apareixen de forma natural, en el mateix procés d’ensenyament – aprenentatge.

Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació

Rúbrica de treball cooperatiu

Rúbrica d’avaluació per àmbits (professorat)

Rúbrica d’avaluació de les diferents tasques

 

Avaluem la tasca de la Marató

Tal i com s’ha assenyalat en la planificació i metodologia del projecte global,  cada nivell de l’ESO genera diferents productes finals i també diferents productes intermitjos. L’avaluació de tots ells, si bé presenta elements comuns com ara l’observació diària de la tasca a l’aula o els indicadors de les competències personal i social, requereix d’instruments d’avaluació adaptats a cada tasca o producte que es consensuen en l’etapa de planificació.

Algunes tasques són valorades pels docents i d’altres combinen l’autoavaluació, la coavaluació i l’avaluació grupal.

A continuació trobareu algunes de les rúbriques utilitzades durant el projecte de la Marató:

Rúbrica de la tasca diària a 3r ESO

Rúbrica de l’exposició oral

Rúbrica de la valoració de cada tasca o producte

Rúbrica d’autoavaluació i coavaluació de grup

 

 

 

 

Rúbriques d’avaluació

El sistema utilitzat per a avaluar els productes resultants del projecte han estat les rubriques, ja que permeten una valoració clara i objectiva dels aprenentatges dels alumnes:

L’auto i coavaluació de maquetes i sismògrafs

Uns diez abans de l’entrega definitiva de la maqueta i el sismògraf, es va realizar una sessió en la qual els alumnes realitzaven una auto i una coavaluació dels treballs propis i dels Companys, amb l’objectiu de detectar-hi mancances i proposar millores que es poguessin esmenar abans de l’entrega definitiva.

Les bicicletes P3 – AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:

Elaboració de les fitxes de treball:

Gimcana dels mitjans de transport: Durant el matí del dijous de la última setmana del projecte, vam fer una gimcana amb grups internivells sobre els tres mitjans de transport treballats a educació infantil: la bicicleta, la moto i el tren.

Els nens i nens, acompanyats per un adult, van realitzar 6 proves:

  1. Un circuit urbà: fer el recorregut pel circuit, respectant les normes de seguretat viaria.
  2. Endevinalles sobre els mitjans de transport: resoldre oralment les endevinalles que apareixen en una projecció.
  3. Classificació d’imatges: classificar imatges segons tinguin relació amb el tren, la bicicleta o la moto.
  4. Mitjans de transports en anglès: delimitant el terra en 3 espais (tren, moto i bicicleta) els infants han de desplaçar-se a un o altre espai segons les instruccions de la mestra.
  5. Jclic els mitjans de transport
  6. Trencaclosques gegants: un per cada transport treballat.

Avaluació de la gimcana:

Autoavaluacio del projecte:

A més a més, s’ha dut a terme una reflexió grupal sobre el funcionament del projecte i de les activitats concretes que s’hi han dut a terme.

Avaluació de la tasca docent

Uns dies després d’acabar el projecte ens vam reunir les mestres i el grup impulsor de l’escola per valorar el projecte.

HA FUNCIONAT BÉ ASPECTES A MILLORAR
– Els nens estaven molt motivats i engrescats.

– Poder veure el treball d’altres companys de l’escola i que els nens i nenes poguessin exposar els seus treballs.

– Disposar de més reforços.

– No fer-lo l’última setmana del trimestre, ja que no va quedar massa temps per a reflexionar amb els alumnes.

– Decidir el tema general abans de Nadal, per tal de tenir més temps per a treballar amb els nens abans de la setmana de tancament del projecte.

– Poder veure el resultat dels treballs de tots els cicles.

– Els més petits (P3) estaven una mica descol·locats, a causa del trencament de rutines quotidianes.

– No dedicar-hi tan sols una setmana, sinó fer-lo més espaiat i, per exemple, fer només tardes, o matins.