QUAN BALLEM, MOVEM TOT EL COS. PER DINS TENIM?

Els alumnes han explicat que quan ballem ens movem: “Els ossos ens ajuden a moure i aguantar el nostre cos”, han dit els alumnes a la pluja d´idees.

Anem a buscar l´estructura del cos humà amb ossos?

Hem fabricat un esquelet a escala d´un cos humà, juntament amb el nom dels seus ossos. Intentem construir-lo? Quins noms tenen els seus ossos?

Com hem treballat el projecte

Si d’alguna cosa ens ha servit el treball de la XCB ha estat per reflexionar sobre la metodologia aplicada en el treball per projectes.

El claustre ha pogut fer moltes reflexions al llarg del curs i hem pogut establir uns acords que creiem que enriquiran els futurs projectes de la ZER.

El tema del projecte interdisciplinari de ZER sempre ha estat triat pels mestres i una de les reflexions que hem fet aquest any és que el proper curs volem que triïn el tema ells i a més a més que aquest tema sigui escollit per cicles ja que ens hem adonat que el mateix tema té un interès molt gran pels nens i nenes d’un cicle però pot resultar poc significatiu per alumnes d’altres cicles.

Pel que fa al tema d’aquest curs… vam escollir “EL MEU POBLE” amb la intenció de que els alumnes de cada població, a final de curs, poguessin ser guies experts del seu poble.

El tema, en aquest cas, va agradar molt als alumnes, tant als petits com als grans. En aquest sentit vam tenir sort.

El treball del projecte ha permès que cada cicle hagi pogut dissenyar i adaptar les activitats al seu nivell. S’han fet activitats individuals, activitats en grup, treballs de les diferents àrees i amb diferents suports (llibres, internet, plàstica, ordinadors…)

La valoració dels alumnes ha estat molt positiva.

Els Cotxes CI – METODOLOGIA

Aspectes organitzatius

Hem dissenyat diferents activitats : activitats individuals, activitats en petits grups heterogenis i mixtes i activitats de tot el grup-classe. Sempre tenint en compte la diversitat de l’alumnat i els seus interessos. Per realizar algunes activitats hem fet grups cooperatius, així com activitats enfocades a l’expressió oral per tal de motivar a tot l’alumnat i que es sentíssin partíceps en aquest projecte i construir així, un coneixement compartit.

El fet que cada alumne havia de buscar informació inicialment amb la seva familia a casa, ha fet que el rol i la col·laboració de les famílies fós molt important per poder arrencar el projecte i per crear vincle amb l’escola.

Durant el mes que es va dur a terme el projecte, es van repartir els alumnes de les dues classes en tres grups per tal de poder treballar amb una ràtio més reduida. Quan es realizaven les exposicions orals, es feien en  una aula de 2n. D’altra banda, les activitats individuals es  duien a terme a la aules respectives de cada grup de segon. A més a més, durant la setmana dedicada al projecte es van dur a terme de manera rotativa els 3 tallers ja esmentats anteriorment. Per a aquest efecte es van necessitar 3 aules: l’aula de música i les dues aules ordinàries de 2n.

Metodologia

Els projectes s’han proposat més o menys directament pel professorat tenint en compte els interessos de l’alumnat i les possibilitats que ofereixen per treballar models teòrics significatius.

El projecte escollit tracta un tema, els animals, que ens permet interaccionar amb la realitat.

També ha estat un tema rellevant socialment, que ha afavorit que els infants reflexionin sobre les seves actuacions i valors i a més, ha despertat interès en l’alumnat per voler seguir aprofundint-hi.

La pregunta marc es va plantejar com un repte cognitiu que va servir per identificar el motiu del projecte i amb la intenció que fos motivador per l’alumnat.

L’aprenentatge ha de ser transferible a altres situacions que permeti continuar aprenent.

COM GESTIONEM EL GRUP?

La gestió base del grup classe durant les sessions del projecte és el treball cooperatiu. Des d’inici de curs cada aula conforma sis equips cooperatius heterogenis amb els seus càrrecs corresponents: secretari/a, portaveu, material, coordinador/a.

En altres moments del desenvolupament del projecte hem utilitzat treball cooperatiu per parelles, tasques individuals i moltes posades en comú en gran grup per construir coneixements a partir del diàleg.

Entenem que segons els diferents objectius d’aprenentatge que ens marquem en cada sessió ens és més útil un tipus de gestió d’aula o una altra.

Metodologia

Aquest, el nostre primer projecte STEAM al nostra Institut, hem decidit diferenciar en dos parts les tasques a realitzar per part de l’alumnat.

La primera part consisteix en treballar competencialment aspectes sobre l’Univers des de diferents punts de vista, per finalment organitzar la jornada de divulgació. La segona correspon a la preparació de la jornada de divulgació.

La primera part, a partir d’un dossier, hem alternat activitats individuals amb activitats en grups de 4, de vegades utilitzant alguna estructura cooperativa. Tot i que la distribució a classe ha estat sempre en grups base de 4 alumnes.

Inicialment vam assignar uns rols a cada membre del grup base i ens vam adonar que calia anar modificant els rols de forma cíclica per tal que l’alumnat no es dediqui exclusivament a les tasques del seu rol de forma monòtona i no valori les tasques de la resta de companys i companyes del grup base.

Un cop realitzat el dossier, ens vam endinsar en la segona part del projecte, la preparació de la jornada de divulgació, on l’alumnat va passar a organitzar-se per comissions. Els docents van seleccionar 9 alumnes que van formar la comissió de coordinadors/es, els quals s’encarregaven de mantenir actius i actives a tothom i mantenir l’ordre i la coherència de totes les comissions.

En una reunió inicial amb els coordinadors vam fer una primera proposta de totes les comissions que preveien imprescindibles per a dur a terme el repte que teniem. Posteriorment, aquesta proposta cada grup de coordinadors la va compartir amb al seu grup classe i es va anar enriquint amb les propostes de la resta de companys de classe.

Volem remarcar la diferència d’autonomia, predisposició a les tasques a realitzar i motivació que hi va haver entre la primera part del treball (dossier) i la segona (treball per comissions).

Cal esmentar que la major dificultat en quant a organització per dur a terme el projecte va ser el fet que les classes es trobéssin separades i no coincidissin les hores STEAM entre els diferents grups classe.

La metodologia emprada amb els meteoròlegs

El projecte Fem de meteoròlegs – Every cloud has a silver lining és un projecte coordinat des de diferents departaments docents: Ciències experimentals, Socials, Visual i Plàstica, Matemàtiques, Música i Anglès.

Aquest projecte està basat en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’estudiant en la qual es planteja al grup d’alumnes  un problema real / interrogant How can we make a weather forecast for our village? que guia la investigació i per tant l’obtenció del coneixement. Aquesta situació permet a l’estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar necessitats d’aprenentatge que li permeten comprendre millor el problema i assolir els objectius d’aprenentatge establerts. Un pas addicional consisteix a identificar els principis que es relacionen amb el coneixement adquirit amb el seu context real i aplicar-lo en altres situacions o problemes. Els objectius del ABP consisteixen a ajudar els estudiants a desenvolupar habilitats cognitives, com ara l’anàlisi, l’argumentació, l’emprenedoria o la resolució de problemes i habilitats de caràcter interpersonal i social, com la comunicació (especialmente en llengua anglesa)  i la cooperació.

Els estudiants treballen en grups heterogenis i han d’identificar allò que ja saben, determinar el que necessiten saber per a explicar-se  i decidir com i on poden trobar la informació que els permet-hi assolir aquest objectiu. El rol del professor – tutor és el de facilitar l’aprenentatge i donar suport als estudiants guiant la recerca, plantejant preguntes, oferint recursos i avaluant els resultats, més que no pas com un transmissor del saber. El tutor ha de fomentar la confiança dels estudiants per abordar el problema i la utilització d’una perspectiva múltiple i diversa per a contemplar-ne tota la panoràmica.

Aquesta pràctica ajuda a que els aprenents creint el seu coneixement a partir d’experiències rellevants, on la motivació i la interacció entre iguals fomenta aprenentatge cooperatiu.

 

Quina és la nostra metodologia del projecte de la Marató

El projecte de La Marató està coordinat des dels diferents departaments docents els quals s’agruparan prèviament per nivells per dissenyar les activitats que ens conduiran al producte final de cada curs.

Aquest projecte  està basat en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), caracteritzada per ser una metodologia didàctica en la què un objectiu extern actua com a propòsit per a aprendre. Aquest objectiu extern parteix del context real, el més proper i versemblant possible a l’alumnat, situant a aquest en un rol de professionals actius que intenten resoldre un problema o situació pròxim a la realitat i, a partir de la informació, construir el seu propi coneixement.

L’ABP té una metodologia d’ensenyament-aprenentatge activa que proporciona a l’alumnat un aprenentatge reflexiu i significatiu i, per tant, constructivista basat en competències i no pas en continguts. Permet aprendre amb sentit en el món real, proporcionant espais metodològics més contextualitzats que permeten l’ús de coneixements interdisciplinaris, el desenvolupament d’habilitats de planificació i gestió de projectes, formant a l’alumne per a la vida real i generant responsabilitat per assolir els reptes.

Cada curs farà un producte final diferent, relacionat amb el tema de la Marató de TV3.

El fet de treballar el projecte exigeix un parèntesi en la impartició  de les classes per donar pas al treball interdisciplinari i aconseguir així l’objectiu proposat. El projecte serà avaluat mitjançant rúbriques d’autoavaluació, coavaluació i avaluació formativa.

Dins de cada curs es faran grups heterogenis de 4-5 persones  les quals treballen en l’elaboració d’un bloc que anomenarem “PRODUCTE INTERMIG”. Cada membre del grup ha de tenir una  responsabilitat.

El PRODUCTE FINAL serà el resultat de sumar els blocs INTERMITJOS de manera que cada classe haurà creat el seu producte final.

En acabar la setmana cada curs presentarà el seu producte final i per concloure el projecte es farà un “esmorzar saludable” al pati per a tota l’etapa. Cal remarcar que aquest esmorzar l’elaboraran els alumnes a casa seva i alhora formarà part d’un concurs. És important aquesta activitat perquè la recaptació de la venda de tiquets per als tastets es destinarà íntegrament a la Marató

METODOLOGIA

Es va començar el projecte fent la següent pregunta a l’alumnat?

ESTEU DISPOSATS A MENJAR INSECTES? En aquest moment es va obrir un debat sobre el consum insectes molt enriquidor. I tot seguit es va passar el següent documental (que va ser el fil conductor del projecte) que parla sobre el consum d’insectes del programa “COMANDO ACTUALIDAD” titulat “Lo nunca visto – Insectos”.

Comando actualidad “Lo nunca visto-Insectos”.

L’alumnat també va poder tenir l’oportunitat de visualitzar els següents vídeos:

Els insectes seran l’alimentació del futur?

-Hamburguesa de grills.

-Los insectos ya se pueden encontrar en las estanterías de los Supermercados.

Un cop mirats els documentals, l’alumnat va fer-se una opinió més acurada sobre el consum d’insectes de la nostra societat. I a partir d’aquí es van establir grups de treball de dos o tres alumnes on cada grup treballava un punt diferent del projecte, però tots els grups de treball van realitzar un contrast d’hipòtesis i una app informativa dels insectes comestibles.

El projecte es va dividir en sis  apartats. Aquests apartats els va decidir el professor i cada grup va escollir un dels apartats per desenvolupar.

-Descripció dels insectes comestibles.

-Relació de països que tenen incorporats els insectes a la seva dieta.

-De quins factors depèn el consum d’insectes?

-Valor nutricional dels insectes.

-Receptes d’insectes.

-Creació de l’estructura del Sides i disseny de l’enquesta.

La informació del projecte es va presentar amb un Sides. Tots els alumnes eren administradors del Sides, i cada grup era el responsable de fer l’edició d’un dels apartats del Sides. No obstant, l’apartat del treball “De quins factors depèn el consum d’insectes?” el van realitzar tots els grups, ja que cada grup va fer un contrast d’hipòtesis.

Abans de fer el contrast d’hipòtesis, es va explicar què era un contrast hipòtesis i quina utilitat tenia fer un contrast d’hipòtesis, ja que un dels objectius era descobrir de quins factors depenia el consum d’insectes a la nostra societat.

Al finalitzar tots els apartats es va donar unes nocions bàsiques als alumnes de com funcionava l’App Inventor. I a partir d’aquest moment van començar el disseny de l’app.

Per acabar el projecte, cada grup va realtizar l’exposició oral davant de la resta dels grups classe. Aquesta exposició oral va ser avaluada per part de l’alumnat (avaluació entre iguals), i també per part del professor.

Al finalitzar el projecte, ens vam veure mig obligats a fer un tastet de dos tipus d’insectes diferents comprats al Carrefour (grills i cus). No tots els alumnes van voler provar-los. Us deixem un recull d’imatges d’aquells moments.

 

            

Com ho fem?

Les mestre d’infantil de la ZER vam elaborar una programació oberta al canvi, per tal de poder-la modificar a mesura que anessin sorgint nous interessos per part dels infants.La metodologia que vam utilitzar va ser globalitzada, és a dir mentre apreníem coses sobre els pirates no deixavem d’aprendre coses sobre el nostre entorn, expressió oral, matemàtiques, música, plàstica…

L’aprenentatge  va ser  en tot moment actiu, perquè  ells mateixos  van ser els que dirigien els aprenentatges.

Les activitats van ser realitzades tant  individualment, com en gran i petit grup, depenent del tipus d’activitat.

El projecte s’ha dut a terme durant el segon trimestre  dedicant  4 hores setmanals.