Tot el que cal saber sobre el càncer… comencem!

La fase d’implementació del projecte fa referència a la posada en marxa de les accions i activitats planificades.

Cada nivell de la ESO va desenvolupar durant tota una setmana les activitats plantejades prèviament, amb l’objectiu d’obtenir uns productes intermitjos i finals per ser avaluats (a través de diferents tipus d’avaluació explicats en l’apartat corresponent).

Prèviament a l’inici del projecte, es va informar a tot l’alumnat del material necessari per iniciar l’activitat.

La metodologia emprada amb els meteoròlegs

El projecte Fem de meteoròlegs – Every cloud has a silver lining és un projecte coordinat des de diferents departaments docents: Ciències experimentals, Socials, Visual i Plàstica, Matemàtiques, Música i Anglès.

Aquest projecte està basat en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia d’aprenentatge actiu centrada en l’estudiant en la qual es planteja al grup d’alumnes  un problema real / interrogant How can we make a weather forecast for our village? que guia la investigació i per tant l’obtenció del coneixement. Aquesta situació permet a l’estudiant desenvolupar hipòtesis explicatives i identificar necessitats d’aprenentatge que li permeten comprendre millor el problema i assolir els objectius d’aprenentatge establerts. Un pas addicional consisteix a identificar els principis que es relacionen amb el coneixement adquirit amb el seu context real i aplicar-lo en altres situacions o problemes. Els objectius del ABP consisteixen a ajudar els estudiants a desenvolupar habilitats cognitives, com ara l’anàlisi, l’argumentació, l’emprenedoria o la resolució de problemes i habilitats de caràcter interpersonal i social, com la comunicació (especialmente en llengua anglesa)  i la cooperació.

Els estudiants treballen en grups heterogenis i han d’identificar allò que ja saben, determinar el que necessiten saber per a explicar-se  i decidir com i on poden trobar la informació que els permet-hi assolir aquest objectiu. El rol del professor – tutor és el de facilitar l’aprenentatge i donar suport als estudiants guiant la recerca, plantejant preguntes, oferint recursos i avaluant els resultats, més que no pas com un transmissor del saber. El tutor ha de fomentar la confiança dels estudiants per abordar el problema i la utilització d’una perspectiva múltiple i diversa per a contemplar-ne tota la panoràmica.

Aquesta pràctica ajuda a que els aprenents creint el seu coneixement a partir d’experiències rellevants, on la motivació i la interacció entre iguals fomenta aprenentatge cooperatiu.

 

Quina és la nostra metodologia del projecte de la Marató

El projecte de La Marató està coordinat des dels diferents departaments docents els quals s’agruparan prèviament per nivells per dissenyar les activitats que ens conduiran al producte final de cada curs.

Aquest projecte  està basat en la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), caracteritzada per ser una metodologia didàctica en la què un objectiu extern actua com a propòsit per a aprendre. Aquest objectiu extern parteix del context real, el més proper i versemblant possible a l’alumnat, situant a aquest en un rol de professionals actius que intenten resoldre un problema o situació pròxim a la realitat i, a partir de la informació, construir el seu propi coneixement.

L’ABP té una metodologia d’ensenyament-aprenentatge activa que proporciona a l’alumnat un aprenentatge reflexiu i significatiu i, per tant, constructivista basat en competències i no pas en continguts. Permet aprendre amb sentit en el món real, proporcionant espais metodològics més contextualitzats que permeten l’ús de coneixements interdisciplinaris, el desenvolupament d’habilitats de planificació i gestió de projectes, formant a l’alumne per a la vida real i generant responsabilitat per assolir els reptes.

Cada curs farà un producte final diferent, relacionat amb el tema de la Marató de TV3.

El fet de treballar el projecte exigeix un parèntesi en la impartició  de les classes per donar pas al treball interdisciplinari i aconseguir així l’objectiu proposat. El projecte serà avaluat mitjançant rúbriques d’autoavaluació, coavaluació i avaluació formativa.

Dins de cada curs es faran grups heterogenis de 4-5 persones  les quals treballen en l’elaboració d’un bloc que anomenarem “PRODUCTE INTERMIG”. Cada membre del grup ha de tenir una  responsabilitat.

El PRODUCTE FINAL serà el resultat de sumar els blocs INTERMITJOS de manera que cada classe haurà creat el seu producte final.

En acabar la setmana cada curs presentarà el seu producte final i per concloure el projecte es farà un “esmorzar saludable” al pati per a tota l’etapa. Cal remarcar que aquest esmorzar l’elaboraran els alumnes a casa seva i alhora formarà part d’un concurs. És important aquesta activitat perquè la recaptació de la venda de tiquets per als tastets es destinarà íntegrament a la Marató