Plantejament de l’activitat “SABER I GUANYAR”

Al Centre de Formació d’adults de Mollerussa, en l’ensenyament de Graduat en Educació Secundària (GES), hem realitat un projecte a final de curs on preteníem aglutinar tots els continguts curriculars que hem treballat al llarg del curs en cadascún dels mòduls i per cada àmbit ( àmbit de la comunicació, àmbit científicotecnològic i àmbit social ).

Per tal de que aquest projecte fos atractiu per als nostres alumnes, vàrem planificar aquesta activitat al voltant d’un concurs similar a qualsevol dels concursos que s’emeten per la televisió, i que els nostres alumnes segueixen.

 

 

 

 

 

Saber i guanyar: com ho hem treballat?

A l´hora d’elaborar aquest projecte, els professors que impartim classes a GES vam estimar que ho faríem al llarg de quatre sessions de tres hores cada sessió.

TREBALL PELS ALUMNES

PRIMERA SESSIÓ

 • Fer grups de quatre persones.

 • Pensar un nom i un logo pel grup

 • Plasmar-ho en un full de la manera més artística possible. Pot ser a ma, a l’ordinador, etc…

SEGONA SESSIÓ

 • Elaborar preguntes pel concurs.

 • Escriure en un full les preguntes i en un altre les preguntes i la sol.lució.

 • A dalt del full posar el nom del grup.

TERCERA SESSIÓ 

 • Passar les preguntes i respostes a cartolina on cada àmbit és un color diferent.

 

 • Posar el nom del grup a la part del darrera de cada cartolina juntament amb el logo.

 • Pensar entre tots el sistema de puntuació del concurs, temps de resposta, format, etc..

QUARTA SESSIÓ

 • Paticipar al concurs en grups.

 • Proclamació i entrega d’obsequi al grup guanyador.

 

Organització i orientació

Amb l’organització del concurs “SABER I GUANYAR” hem volgut assolir els objectius següents:

 1. Crear logo i noms artístics.
 2. Cooperar i treballar en grup.
 3. Formular preguntes de totes les matèries.
 4. Buscar informació a internet
 5. Participar en un sistema assambleari per prendre una decissió comuna.
 6. Dissenyar un concurs.
 7. Participar i gaudir amb els companys d’una activitat dissenyada entre ells.

Opinió dels nostres alumnes

L’experiència ha estat molt positiva; la motivació de l’alumnat en la realització de l’activitat ens ha demostrat l’agrat amb el que l’han executat.

L’avaluació per part del professorat és molt bona, per la qual cosa pensem repetir aquesta experiència el curs vinent amb els alumnes de GES.

L’avaluació per part de l’alumnat ha estat bona, en quant al treball individual, en petit grup i gran grup.

Avaluació : Rúbriques de treball

Per poder anar avaluant les activitats que van sorgint al llarg del projecte utilitzem unes rúbriques d’avaluació en les quals des de que vam iniciar el treball per projectes utilitzem i avaluem a partir de números -1 a 4- que són els nivells d’assoliment d’aquell objectiu treballat.

Al mateix temps que utilitzem les graelles del projecte Àlber d’habilitats i capacitats del currículum.

Per últim us mostrem el seguiment i avaluació dels continguts emergents que han sorgit mentre hem treballat el projecte.


La veu dels alumnes

Com cada curs el nostre alumnat ha estat el guia de tot el treball del projecte, a partir de les seves frases, dels seus interessos, de la informació que portaven, han anat guiant les diferents activitats que s’han dut a terme al projecte.

Recollim les seves impressions a les enquestes de final de curs, algunes de les seves opinions són:

 • A projecte sento que tenen en compte les nostres idees.
 • Quan porto la informació i la comparteixo em sento important.
 • A través de l’art aprenem coses, a l’altra escola que anava no ho fèiem així.
 • M’he sentit com Juan Muñóz
 • ……

A nivell de professorat, ens hem mostrat molt satisfets dels continguts emergents que han sortit i hem anat recollint a les diferents graelles de seguiment de les activitats.

Com a proposta de millora de cara al curs vinent serà la creació de noves rúbriques d’avaluació d’aspectes concrets de les activitats per unir avaluació, aprenentatges i continguts.

Implementació i activitats de diferents nivells

Durant el curs han sorgit diferents activitats que s’han treballat a partir del projectes i la visita a Planta. Cada curs o a internivells segons les frases del mapa conceptual s’han treballat diferents aspectes del currículum, sempre tenint present la implementació i l’ús de la llengua -expressió oral, expressió escrita, comprensió lectora, comprensió oral-.

Exemples d’activitats.

Activitat de P3 – Pedres

Activitat CI – Land Art

Activitat CS – Matèria

Metodologia de treball

Com cada curs escolar, decidim iniciar el nostre projecte visitant una exposició d’art, ja que aquest fet ens permet obrir mirades i que els alumnes es situïn segons els seus coneixements previs i els seus interessos.

Per realitzar el projecte anual i interdisciplinar ens organitzem a educació primària per internivells -intercicles- fent 4 grups heterogenis d’alumnes dels dos cursos i tenint cada grup un mestre/a i hi ha un mestre de reforç que va rotant pels diferents grups de forma quinzenal (CI) i mensual a (CM i CS). Cada grup treballa una categoria o conflicte cognitiu sorgit a partir del mapa conceptual i el mestre de reforç que passa pels grups és l’element cohesionador o orientador dels grups, sobretot en el moment de sortir al mapa conceptual, ja sigui per plasmar-hi el treball de síntesi del què han après, o per orientar cap a nous conflictes que hi ha al mapa.

DOCUMENT ORGANITZACIÓ INTERNIVELLS

Aquest curs vam visitar l’espai Planta de la Fundació Sorigué a Menàrguens, una visita especial ja que es va fer en autocar i fora de la ciutat de Lleida. El context alfabetitzador va ser doble, ja que no només hi havia les obres d’art de l’artista Juan Muñóz, sinó que el propi entorn també ho era; les excavadores de Sorigué, com treballen per treure la matèria prima de la terra….

A partir de la visita es realitzen els següents punts d’inici del projecte:

– Dibuix inicial

– Explicació del llibre d’apunts de l’alumne

– Pluja d’idees

– Penjar les idees consensuades del grup al mapa conceptual

– Tria de les frases al mapa per tots els grups d’internivells

– Categorització de les frases.

 

Producte final – Projectes i presentació a les famílies-

A finals del mes de maig es fa la presentació del projecte a les famílies. Per donar la major importància possible al treball del projecte anual, el dia de l’entrega de projectes és la “festa de l’escola”, en la qual totes les famílies venen a buscar els projectes dels seus fills i ho unim amb altres activitats com festa de l’AMPA i aquest curs vam tenir la col·laboració de les Ludoteques Municipals de Lleida que van muntar jocs al pati durant tota la tarda.

Vídeo resum del projecte -recull d’imatges de tots els cursos- que es mostra a les famílies

Presentació a les famílies

Exemple de Dossier de Projectes

EDUCACIÓ INFANTIL      CICLE INICIAL       CICLE MITJÀ         CICLE SUPERIOR