I ELS ALUMNES QUE EN PENSEN?

Al llarg de tot el projecte podreu observar l’objectiu, per part del professorat, d’implementar espais on els nens i nenes poden expressar els seus interessos, i esdevenir protagonistes a l’hora de dissenyar què volen aprendre i com.

Remarcar que el tema va estar escollit democràticament amb votacions generals de tot el centre, els diferents productes finals van ser consensuats a cada grup classe i la detecció de les necessitats d’aprenentatge també es van elaborar a partir de les aportacions dels alumnes.

A més a més el paper de l’alumnat també pren importància en l’avaluació, mitjançant l’autoavaluació i la coavaluació, al llarg del procés d’aprenentatge i en la presentació del producte final.

COM GESTIONEM EL GRUP?

La gestió base del grup classe durant les sessions del projecte és el treball cooperatiu. Des d’inici de curs cada aula conforma sis equips cooperatius heterogenis amb els seus càrrecs corresponents: secretari/a, portaveu, material, coordinador/a.

En altres moments del desenvolupament del projecte hem utilitzat treball cooperatiu per parelles, tasques individuals i moltes posades en comú en gran grup per construir coneixements a partir del diàleg.

Entenem que segons els diferents objectius d’aprenentatge que ens marquem en cada sessió ens és més útil un tipus de gestió d’aula o una altra.

COM L’HEM DUT A TERME?

TEMA:

L’alumnat de l’escola, durant les primeres setmanes de setembre, debat a les assemblees d’aula el tema del projecte general del curs. Finalment, amb la obligació de consensuar i aportar tres temes al Consell d’Infants.

En un segon lloc,  el Consell d’Infants, recull totes les propostes per unificar-les i preparar unes eleccions, on tot l’alumnat i professorat va poder exercir el seu dret de vot, per escollir el tema d’enguany.

El tema escollit va ser “Els Motors”.

 

VOTACIONS:

EIX TEMÀTIC

SESSIONS:

Cada grup classe tenia la flexibilitat de dur a terme aquest projecte en el moment del curs més adient per ells.

Les sessions un cop programades es desenvolupaven en les hores dedicades a les àrees de Medi i Plàstica.

PER QUÈ FEM AQUEST PROJECTE?

El curs 2018/2019 l’equip docent ha decidit fer un pas més en afavorir un espai democràtic on l’alumnat pugui plasmar els seus interessos. Per això l’eix de treball de tota l’escola ha estat escollit, mitjançant una votació individual, durant les primeres setmanes de curs. Cada grup classe en les seves assemblees va triar uns temes que els hi interessaven, i els van recollir tots en el Consell d’Infants. Al Consell d’Infants hi ha dos representants de cada grup classe, i entre tots i totes van agrupar els temes per a fer les eleccions.

El tema escollit pel nostre alumnat ha estat “els motors”.

Cada grup classe ha treballat aquest eix en algun moment del curs, però sempre a partir de les inquietuds dels nens i nenes de cada aula. Això vol dir que, a partir d’una planificació general, cada grup ha desenvolupat el seu projecte amb productes finals diversos.

La planificació general s’ha fet en base a sis fases:

FASE 1: Està explicada en els paràgrafs anteriors, com es va triar el tema a treballar.

FASE 2: Descoberta del tema i plantejament del producte final. A partir d’aquí concretar allò que necessitàvem aprendre per dur a terme el producte final.

FASE 3: Cada equip cooperatiu d’aula s’organitzava i concretava les accions que havia de realitzar per assolir amb èxit la tasca encomanada.

FASE 4: Cerca d’informació sobre allò que necessitàvem aprendre per a dur a terme el producte final.

FASE 5: Elaboració del producte final concretant en ell mateix tota la informació recollida i els aprenentages efectuats. Així com resolent els entrebancs que van sorgint al llarg de la producció del treball.

FASE 6: Explicació del producte final i co i autoavaluació.

 

CONSIDERACIONS RESPECTE A L’AVALUACIÓ.

  • Els projectes ens permeten fer un tipus d’avaluació que l’alumnat no viu de forma negativa, si no com a possibilitat de millora i d’aquesta manera entenem que l’avaluació forma part del procés d’aprenentatge.
  • L’avaluació d’un projecte permet que l’aprenentatge sigui més significatiu.
  • El projecte ens permet valorar les aptituds de cada alumne potenciant la mirada del professorat cap a la diversitat.
  • El treball cooperatiu en els projectes ens permet buscar els punts forts de cada alumne.
  • L’avaluació d’un projecte centrada en el procés ens permet millorar l’autoestima del nostre alumnat.

A partir d’aquestes consideracions, ens plantegem el procés de reflexió i millora de l’avaluació.

REFLEXIONS AL VOLTANT DE L’AVALUACIÓ

L’equip docent vam començar el debat de l’avaluació al voltant de 4 preguntes generals:

L’avaluació del projecte està centrada en avaluar l’assoliment de les competències?

Potser no ens centrem tant en la competència de forma global si no que volem destriar-la en diferents dimensions i potser caldria una mirada més globalitzadora.

 

L’avaluació del projecte és un instrument formatiu i de millora per als infants?

Entenem l’avaluació com a reguladora perquè d’aquesta manera ens ajuda a evidenciar allò que l’alumne va aprenent i va millorant. Aquesta és la raó per la qual al llarg del projecte hi ha activitats d’autoavaluació.

 

L’avaluació del projecte es personalitza en funció de les necessitats i capacitats de cada aprenent?

En els projectes mitjançant les rúbriques fem que l’avaluació sigui personalitzada. Quan avaluem tenim en compte fins on pot arribar l’alumnat.

 

L’avaluació s’enfoca igualment al procés i al producte final?

Donem molta importància al procés avaluatiu perquè és el moment en què l’alumne pot aprendre. La importància d’avaluar el producte final és per extreure les millores que li podem fer.

Ens agradaria trobar més eines per controlar el procés, veure el punt d’inici de l’alumnat i fins on aconsegueix arribar. L’ús del portafoli avaluatiu ens ha permès avaluar molt millor el procés.