Els Cotxes CI – METODOLOGIA

Aspectes organitzatius

Hem dissenyat diferents activitats : activitats individuals, activitats en petits grups heterogenis i mixtes i activitats de tot el grup-classe. Sempre tenint en compte la diversitat de l’alumnat i els seus interessos. Per realizar algunes activitats hem fet grups cooperatius, així com activitats enfocades a l’expressió oral per tal de motivar a tot l’alumnat i que es sentíssin partíceps en aquest projecte i construir així, un coneixement compartit.

El fet que cada alumne havia de buscar informació inicialment amb la seva familia a casa, ha fet que el rol i la col·laboració de les famílies fós molt important per poder arrencar el projecte i per crear vincle amb l’escola.

Durant el mes que es va dur a terme el projecte, es van repartir els alumnes de les dues classes en tres grups per tal de poder treballar amb una ràtio més reduida. Quan es realizaven les exposicions orals, es feien en  una aula de 2n. D’altra banda, les activitats individuals es  duien a terme a la aules respectives de cada grup de segon. A més a més, durant la setmana dedicada al projecte es van dur a terme de manera rotativa els 3 tallers ja esmentats anteriorment. Per a aquest efecte es van necessitar 3 aules: l’aula de música i les dues aules ordinàries de 2n.

Els cotxes – PLANIFICACIÓ

PLANIFICACIÓ

Aquest curs, l’equip docent de la nostra escola vam decidir de treballar cada cicle o cada nivell un projecte interdisciplinar. Fins fa uns anys treballavem un projecte interdisciplinar tota l’escola, però aquest any  vam decidir aquesta altra alternativa. Vam començar el projecte durant el segon trimestre i l’última semana d’aquest la vam dedicar exclusivament només a la realització d’aquest i la seva cloenda.

Els alumnes de 2n de Cicle inicial, mitjançant una votació anònima, van escollir treballar el projecte dels cotxes.

Primer vam fer una primera votació, van posar el nom del projecte que els hi agradaría treballar en un paper i el van depositar dins d’una bústia. I dels 4 temes més votats van tornar a fer una altra votació perquè d’aquesta manera es sentíssin més partíceps amb el tema elegit.

Un cop sabut el projecte elegit pels alumnes, vam fer una carta a les famílies informant del projecte que treballariem a l’escola on els hi demanem la seva col·laboració. Que sempre és molt positiva.

1ª Sessió que vam dur a terme va ser una pluja d’idees (brainstorming) sobre “Què en sabem dels cotxes?” On tots els alumnes participen dient almenys alguna cosa.

2ª Sessió també fem una pluja d’idees sobre “Què volen saber sobre els cotxes?”

A partir d’aquí comencem a distribuir totes les preguntes que han sorgit dels nostres infants. I les distribuïm entre els alumnes. Cada alumne/a haurà de buscar informació sobre dues preguntes que li ha tocat respondre o buscar informació amb l’ajut de les famílies. A continuació hauran de fer una l’exposició oral davant del grup-classe donant resposta als seus interessos. Aquestes exposicions poden anar acompanyades de murals, vídeos, Power, o qualsevol material que faci més entenedora l’explicació.

Aquestes activitats es duran a terme un mes abans de la semana dedicada exclusivament al projecte.

Us adjuntem la planificació de la semana dedicada al projecte.

Els cotxes – IMPLEMENTACIÓ

Els alumnes de 2n de Cicle Inicial de l’escola Àngel Guimerà han treballat el projecte interdisciplinar “Els cotxes”.

Els objectius d’aquest projecte eren:

 • Donar resposta als interessos dels infants a partir de la pregunta “Què volem saber sobre els cotxes?”, on cada alumne va ser el responsable de buscar la informació de dues de les preguntes, que entre tots/es,van anar dient. (Partint dels seus interessos).
 • Saber buscar la informació de les preguntes que els hi havia tocat a través de diferents fonts d’informació, de manera individual o per parelles, sols o amb ajut de l’adult.
 • Fer l’exposició oral de la informació trobada a la resta del grup, utilitzant diferents suport ,murals, vídeos, fotografíes , powerpoint…
 • Realitzar una maqueta amb material reciclat, brics, capses… tenint en compte les senyals de trànsit, pas de vianants, zones verdes…
 • I per acabar la realització d’un mapa conceptual.

El projecte ha tingut una durada d’un mes, dedicant-hi unes quatre sessions a la setmana, excepte, l’última setmana que va estar dedicada exclusivament en el projecte.

Aquest projecte ha estat impulsat pel mestre de música, una practicant i les tutores de segon. També hem necessitat la col·laboració de les famílies dels nostres infants, d’una persona de l’equip impulsor de les XCB i d’altres persones externes del centre.

Les persones implicades en la realització del projecte ens hem reunit per decidir i programar les activitats a realizar tenint en compte, en tot moment, els interessos del nostre alumnat i les seves característiques. A fi de poder-los ajudar o guiar, potenciant molt el treball en equip per poder aconseguir el producte final del projecte.

Hem establert uns objectius, i a partir d’aquests hem anat dissenyant diferentes activitats per anar-los assolint. Utilitzant diferents recursos i materials. I fent diferents agrupaments. Hem fet un recull dels continguts curriculars relacionats amb el projecte, anomenant les competències que s’han desenvolupat i els diferents àmbits i àrees de coneixement treballats.

Quant a l’avaluació, podem dir que es va partir d’una avaluació inicial del projecte, a partir d’una pluja d’idees (brainstorming) i d’un dibuix inicial.

Sabent que l’avaluació ha de ser contínua i global, hem tingut en compte el progrés de l’alumnat en el nivell d’adquisició de les competències bàsiques pròpies de cada àmbit i les àrees treballades del currículum. Hem valorat el treball fet a casa, l’interès, l’esforç a fer-ho bé. Hem fomentat activitats d’autoavaluació en les exposicions orals realitzades i de coavaluació.

La setmana dedicada exclusivament al projecte ens hem distribuït en 3 tallers.

 • Senyals de trànsit

 

Els alumnes havien de confeccionar senyals  de trànsit amb diferents materials (plastilina, cartolines, pals de fusta) que després van haver de col·locar a la maqueta.

 • Gràfica de les marques dels cotxes de les famílies de 2n.

 

Els alumnes havien de respondre amb ajuda dels seus pares un qüestionari sobre Quin cotxe tenim a casa? (Marca, model, matrícula, marxes…). Cada alumne ho posava en comú en petit grup, i feien una estadística de les marques de cotxes dels alumnes de segon. I per últim realitzaven un gràfic de barres de les marques dels cotxes .

 • Taller de l’elaboració de la maqueta d’una ciutat.

Van pintar envasos reciclats com si fossin edificis, i van pintar cartrons grans, per fer la calçada, les voreres, parcs o places, carrers. Havien de dissenyar ells la maqueta de la ciutat i col·locar les senyals al lloc que creien més oportú, tenint en compte el que havien vist a la sortida pels carrers del barri.

Un cop finalitzada la maqueta, els alumnes havien de fer circular un cotxe de joguina per sobre, tot seguint les indicacions de les senyals i les normes de circulació. L’alumnat que realitzava la prova satisfactoriament obtenia el carnet de conduir.

Les bicicletes P3 – AVALUACIÓ

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ:

Elaboració de les fitxes de treball:

Gimcana dels mitjans de transport: Durant el matí del dijous de la última setmana del projecte, vam fer una gimcana amb grups internivells sobre els tres mitjans de transport treballats a educació infantil: la bicicleta, la moto i el tren.

Els nens i nens, acompanyats per un adult, van realitzar 6 proves:

 1. Un circuit urbà: fer el recorregut pel circuit, respectant les normes de seguretat viaria.
 2. Endevinalles sobre els mitjans de transport: resoldre oralment les endevinalles que apareixen en una projecció.
 3. Classificació d’imatges: classificar imatges segons tinguin relació amb el tren, la bicicleta o la moto.
 4. Mitjans de transports en anglès: delimitant el terra en 3 espais (tren, moto i bicicleta) els infants han de desplaçar-se a un o altre espai segons les instruccions de la mestra.
 5. Jclic els mitjans de transport
 6. Trencaclosques gegants: un per cada transport treballat.

Avaluació de la gimcana:

Autoavaluacio del projecte:

A més a més, s’ha dut a terme una reflexió grupal sobre el funcionament del projecte i de les activitats concretes que s’hi han dut a terme.

Avaluació de la tasca docent

Uns dies després d’acabar el projecte ens vam reunir les mestres i el grup impulsor de l’escola per valorar el projecte.

HA FUNCIONAT BÉ ASPECTES A MILLORAR
– Els nens estaven molt motivats i engrescats.

– Poder veure el treball d’altres companys de l’escola i que els nens i nenes poguessin exposar els seus treballs.

– Disposar de més reforços.

– No fer-lo l’última setmana del trimestre, ja que no va quedar massa temps per a reflexionar amb els alumnes.

– Decidir el tema general abans de Nadal, per tal de tenir més temps per a treballar amb els nens abans de la setmana de tancament del projecte.

– Poder veure el resultat dels treballs de tots els cicles.

– Els més petits (P3) estaven una mica descol·locats, a causa del trencament de rutines quotidianes.

– No dedicar-hi tan sols una setmana, sinó fer-lo més espaiat i, per exemple, fer només tardes, o matins.

Les bicicletes – IMPLEMENTACIÓ

Des que vam escollir el tema del projecte vam anar sorgint moltes  curiositats, per això vam tenir l’oportunitat de conèixer a un ciclista que ens va explicar tota la seva història com a tal. Creiem que la participació de gent externa o visites a l’exterior és bàsica en qualsevol dels processos d’aprenentatge que anem desenvolupant a l’escola. Un vincle estret de col·laboració amb l’escola facilita i millora qualsevol dels reptes que ens plantegem. Cal establir-hi bons canals de comunicació i deixar que entrin a les aules per augmentar la motivació i fer els projectes més significatius.

SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS:

Activitat inicial: Pluja d’idees per triar el mitjà de transport.

Vam  posar una imatge de cada mitjà de transport que els/les alumnes anaven dient. Finalment vam fer votacions fins que va sortir per majoria la bicicleta.

Activitat avaluació inicial: Fem una pluja d’idees dels coneixements que tenen els/les alumnes sobre la bicicleta. El docent intervé fent algunes preguntes:

 

 • Què sabem de la bicicleta?
 • Què volem saber de la bicicleta?
 • On podem trobar aquesta informació?

 

Una vegada vam contestar aquestes preguntes, vam passar aquest qüestionari a les famílies que l’havien de fer juntament amb els nens/es.

 • TINC BICICLETA?
 •  ÉS GRAN O PETITA?
 • QUANTES RODES TÉ?
 •  DE QUIN COLOR ÉS?
 •   PER ON PASSEGEM?
 • AMB QUI PASSEGEM?
 • QUÈ ENS POSEM QUAN ANEM AMB BICICLETA?

Aquest qüestionari ens servirà per fer un recompte de dades a l’aula i, més endavant, per realitzar una activitat al centre, amb les seves pròpies bicicletes.

 

Activitat d’introducció: també amb l’ajuda de les famílies es dur a terme una recerca d’informació sobre la bicicleta i es crea aquest racó:

ACTIVITATS D’APLICACIÓ:

Visita d’un ciclista: Ens va visitar el ciclista targarí Pere Esqué. Ens va ensenyar la bicicleta i la roba amb que competeix. Hem vist fotografies de la última cursa que ha participat: “La Cape Epic” de Sud-Àfrica.

Visita a la botiga de bicicletes “Tarragó”

Circular amb bicicleta pel circuït, respectant els senyals de trànsit: pas de vianants, stop, semàfors.

Connexió amb skype amb l’escola de Torrelavit, J.J.Ràfols, que també han fet el projecte de les bicicletes i ens van explicar moltes coses de la bicicleta i els hi vam ensenyar el que vam fer nosaltres.

 

Les bicicletes P3 – METODOLOGIA

Per tal d’aconseguir una veritable construcció de l’aprenentatge i que pugui ser significatiu i funcional,  es va dissenyar unes activitats orientades a la construcció de relacions entre les experiències prèvies, els coneixements adquirits i els nous aprenentatges, també vam plantejar activitats obertes que suposin un repte per l’alumne i el convidin a utilitzar coneixements de diversa procedència per fomentar la creativitat i el pensament crític.

L’alumnat tindrà l’oportunitat de triar eines que més s’adaptin a les seves característiques i estils d’aprenentatge. Es facilitaran unes rúbriques d’autoavaluació

i co-avaluació mitjançant les quals, l’alumnat serà coneixedor dels aspectes que cal millorar.

Aquest projecte ofereix a l’alumnat, l’ocasió de fer una autoavaluació espontània. Un cop realitzat el projecte cada individu pot analitzar les tasques, i veure si han estat assolides. Aquesta autoavaluació, és molt important, ja que pot guiar a nous aprenentatges i pot permetre a cadascú determinar els seus punts forts i febles. El projecte educatiu afavoreix els infants a implicar-se, decidir, planificar i coordinar un conjunt de tasques que els ajudarà al llarg de la seva vida a ser més autònoms i independents.

Gestió d’aula:

Durant el projecte es treballa principalment amb gran grup, P3 A i P3 B conjuntament. Algunes activitats es realitzen en el grup-classe, combinant tasques individuals i en petits grups cooperatius. Hi ha també una activitat concreta que es va dur a terme en grups internivell de 12 alumnes (P3, P4 i P5).

Les bicicletes P3 – PLANIFICACIÓ

El nostre projecte es va dur a terme durant el segon trimestre i a finals d’aquest vam dedicar una setmana exclusivament per fer activitats i acabar-lo.

El primer que vam fer com a equip de mestres, triar un tema global a nivell de cicle, en aquest cas educació infantil. Després cada nivell ha triat un tema més específic a partir dels interessos i/o curiositats dels alumnes.

L’equip docent va triar un tema general a finals del primer trimestre a partir d’una pluja d’idees i es va escollir “Els mitjans de transport”. Una vegada vam tenir el tema triat les tutores van deixar en mans dels nens i nenes l’elecció del mitjà de transport concret, i per votacions van triar; P3 la bicicleta, P4 la moto i P5 el tren.

 

Una vegada vam tenir els temes ens vam organitzar amb el cicle i vam fer la planificació d’aquella setmana final. Tot seguit, adjuntem la graella de planificació de P3 (les bicicletes):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
9:00 -9:15 DESCOBERTA D’UN MATEIX
9:15 -10:15 Visita del ciclista Pere Esqué Visita  del la botiga de bicicletes: Cal Tarragó Pintar les bicicletes reciclades Gimcana internivells: els mitjans de transport Visita exposicions de

C. inicial

10:15-11:00
11:00- 11.30 ESBARJO
11:30- 12.30 Els alumnes de P5 ens expliquen el seu projecte: el tren Pintar dorsal pel circuit Pintar les bicicletes reciclades Pintar trencaclosques dels mitjans  de transport Visita de l’exposició de P4 i P5
           
15.00- 15.15 DESCOBERTA D’UN MATEIX
15:15- 16.15 Construcció d’una bicicleta amb materials reciclats Continuar construint les bicicletes reciclades Circuit de Bicicletes a la pista Skype amb l’escola de Torrelavit Visita de l’associació Guixanet
16:15- 16.30 DESCOBERTA D’UN MATEIX

En total, participaven d’aquest projecte les dues mestres de P3, la TEI i una mestra de reforç. En els grups intercicles també disposàvem de les tutores de P4 i P5, dues mestres més de reforç, dues auxiliars d’EE i una mestra d’EE.

 

 

 

 

La tecnologia CS: AVALUACIÓ

L’avaluació és un procés al servei de l’educació que no pot quedar-se en una mera mesura del que han aprés els alumnes, hauria de servir per detectar dificultats, posar en marxa els mecanismes de reforç i ajustar la intervenció educativa a les necessitats dels infants.

 El procés d’avaluació ha de respondre a què, com i quan avaluar.

Per una banda s’ha dut a terme l’avaluació de l’alumnat. Com que és un projecte interdisciplinari i hem treballat de manera transversal diferents àmbits i dimensions del currículum, hem avaluat també tots aquests aspectes.

A continuació mostrem en forma de graella quines activitats ens han servit per avaluar als i les nostres alumnes, quin àmbit i dimensió hem avaluat i a través de quin instrument ho hem fet.

Avaluació de l’alumnat
ACTIVITAT ÀMBIT/DIMENSIO INSTRUMENT
Avaluació inicial projecte: que en sabem de la tecnologia? Tots. Prova escrita
Línia del temps invents tecnològics CONEIXEMENT DEL MEDI/MÓN ACTUAL KAHOOT
Exposició de l’invent “xorra” LLENGÜES/ COMUNICACIÓ ORAL Rúbrica expressió oral.
Dibuix invent “xorra” ARTÍSTIC
Khoot dels invents CONEIXEMENT DEL MEDI/ MON ACTUAL

DIGITAL/ INSTRUMENTS I APLICACIONS

KAHOOT
Tríptic exposició LLENGÜES (ENGLISH)/ EXPRESSIÓ ESCRITA Observació directa i indirecta
Scape room INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL

LINGÜÍSTIC/COMPRENSIÓ LECTORA

MATEMÀTIC/ CONNEXIONS I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Observació directa i indirecta.
Tallers Robòtica CONEIXEMENT DEL MEDI/ TECNOLOGÍA I VIDA QUOTIDIANA

INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL/AUTOCONCEPTE

DIGITAL/ INSTRUMENTS I APLICACIONS

Observació directa i indirecta
Article d’opinió Scape Room LLENGÜES/ EXPRESSIÓ ESCRITA Prova escrita
Joc reciclat ARTÍSTIC
Exposició oral dels circuits i els forns solars LLENGÜES/ COMUNICACIÓ ORAL Rúbrica d’expressió oral
Exposició final projecte LLENGÜES/ COMUNICACIÓ ORAL

ARTÍSTIC

INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL

Rúbrica d’expressió oral

Observació directa i indirecta

AVALUACIÓ FINAL PROJECTE Graella d’opinió personal.

Per altra banda, també hem dut a terme una valoració del projecte i de la pràctica docent ja que creiem que és de gran importància l’autoreflexió de la feina feta per a una futura millora dels aspectes que creguem oportuns.

Avaluació de la pràctica docent:

Les i els mestres de cicle superior, juntament amb l’equip impulsor de la xarxa de competències valorem, en general, positivament la realització del projecte. Destaquem el treball amb grups cooperatius, els quals han potenciat l’ajuda entre iguals i han permès als infants assumir un rol dins de la seva zona de confort, per poder destacar en allò que dominen, fet que els motiva moltíssim.

També destaquem molt positivament els agrupaments internivell en els que s’han trencat les estructures dels grups classe  i s’han creat nous agrupaments. Els alumnes han respost molt positivament davant d’aquests.

Tot i que el projecte s’ha anat treballant durant tot el trimestre, el fet de portar a terme gran part d’aquest durant  una setmana, ha proporcionat a l’alumnat  un aprenentatge més significatiu .

 El projecte ha desembocat en un producte final clar i el fet d’haver compartit amb companys i companyes d’un altre cicle tot el que havien treballat i après ha estat molt satisfactori pels infants.

Com a propostes de millora creiem que hauríem de passar un KPSI al principi i al final del projecte per poder fer conscients als nens i les nenes del seu aprenentatge.

També creiem necessari preparar una graella d’avaluació per a cada mestre/a que dediqui alguna estona als infants durant la última setmana de projecte i concloure amb una sessió d’avaluació per fer més significatiu aquest procés tan important.

A més, valorem la necessitat d’assignar cotutors als alumnes amb més dificultats.

 

La tecnologia CS – La veu dels Alumnes

Els infants de cicle superior són els veritables protagonistes d’aquest projecte. Ells han fet possible el bon funcionament de totes les activitats programades. Han estat molt entusiastes i participatius en tot moment i han valorat el projecte, en general, positivament.

Una vegada finalitzada la setmana de tancament, vam passar als infants un full de valoració per poder veure quines havien estat les seves sensacions i de quina manera podíem millorar la nostra practica docent.

L’activitat que més ha agradat amb diferència ha estat la Scape Room. Els infants coincideixen en que han hagut de cooperar molt i que això els hi ha agradat molt.

Per contra, la menys ben valorada ha estat la pel·lícula.

Adjuntem un buidatge de la primera part de la valoració.

Els tallers de robòtica també ha estat una de les activitats més ben valorades per part dels i les alumnes. Coincideixen en que van poder veure de ben a prop com programar robots i van entendre el funcionament d’alguns aparells que tenen molt a prop, com per exemple la “roomba”.

La valoració respecte dels agrupaments també ha estat molt positiva per la gran majoria de l’alumnat, la cooperació i la varietat de companys han estat els punts forts que més han destacat. Per altra banda, la queixa de que algun infant en concret no havia participat prou ha estat, també, la més comuna.

Les activitats en general els hi han semblat del tot adequades i ho han demostrat tant en la valoració final com en la participació i entusiasme que hi van dedicar.

Com a propostes de millora destaquen agrupaments més petits a l’hora de fer la exposició a cicle mitjà i alguna activitat a l’aire lliure.

Valoració dels companys de Cicle Mitjà:

Per tal de fer-ho més competencial, hem volgut escoltar també la veu dels companys de 3r i 4t després de l’exposició final. Hem col·locat un espai en el passadís, on deixar els seus comentaris després de la visita guiada pels seus companys. Aquí en teniu una mostra: