La tecnologia CS: AVALUACIÓ

L’avaluació és un procés al servei de l’educació que no pot quedar-se en una mera mesura del que han aprés els alumnes, hauria de servir per detectar dificultats, posar en marxa els mecanismes de reforç i ajustar la intervenció educativa a les necessitats dels infants.

 El procés d’avaluació ha de respondre a què, com i quan avaluar.

Per una banda s’ha dut a terme l’avaluació de l’alumnat. Com que és un projecte interdisciplinari i hem treballat de manera transversal diferents àmbits i dimensions del currículum, hem avaluat també tots aquests aspectes.

A continuació mostrem en forma de graella quines activitats ens han servit per avaluar als i les nostres alumnes, quin àmbit i dimensió hem avaluat i a través de quin instrument ho hem fet.

Avaluació de l’alumnat
ACTIVITAT ÀMBIT/DIMENSIO INSTRUMENT
Avaluació inicial projecte: que en sabem de la tecnologia? Tots. Prova escrita
Línia del temps invents tecnològics CONEIXEMENT DEL MEDI/MÓN ACTUAL KAHOOT
Exposició de l’invent “xorra” LLENGÜES/ COMUNICACIÓ ORAL Rúbrica expressió oral.
Dibuix invent “xorra” ARTÍSTIC
Khoot dels invents CONEIXEMENT DEL MEDI/ MON ACTUAL

DIGITAL/ INSTRUMENTS I APLICACIONS

KAHOOT
Tríptic exposició LLENGÜES (ENGLISH)/ EXPRESSIÓ ESCRITA Observació directa i indirecta
Scape room INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL

LINGÜÍSTIC/COMPRENSIÓ LECTORA

MATEMÀTIC/ CONNEXIONS I RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Observació directa i indirecta.
Tallers Robòtica CONEIXEMENT DEL MEDI/ TECNOLOGÍA I VIDA QUOTIDIANA

INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL/AUTOCONCEPTE

DIGITAL/ INSTRUMENTS I APLICACIONS

Observació directa i indirecta
Article d’opinió Scape Room LLENGÜES/ EXPRESSIÓ ESCRITA Prova escrita
Joc reciclat ARTÍSTIC
Exposició oral dels circuits i els forns solars LLENGÜES/ COMUNICACIÓ ORAL Rúbrica d’expressió oral
Exposició final projecte LLENGÜES/ COMUNICACIÓ ORAL

ARTÍSTIC

INICIATIVA I AUTONOMIA PERSONAL

Rúbrica d’expressió oral

Observació directa i indirecta

AVALUACIÓ FINAL PROJECTE Graella d’opinió personal.

Per altra banda, també hem dut a terme una valoració del projecte i de la pràctica docent ja que creiem que és de gran importància l’autoreflexió de la feina feta per a una futura millora dels aspectes que creguem oportuns.

Avaluació de la pràctica docent:

Les i els mestres de cicle superior, juntament amb l’equip impulsor de la xarxa de competències valorem, en general, positivament la realització del projecte. Destaquem el treball amb grups cooperatius, els quals han potenciat l’ajuda entre iguals i han permès als infants assumir un rol dins de la seva zona de confort, per poder destacar en allò que dominen, fet que els motiva moltíssim.

També destaquem molt positivament els agrupaments internivell en els que s’han trencat les estructures dels grups classe  i s’han creat nous agrupaments. Els alumnes han respost molt positivament davant d’aquests.

Tot i que el projecte s’ha anat treballant durant tot el trimestre, el fet de portar a terme gran part d’aquest durant  una setmana, ha proporcionat a l’alumnat  un aprenentatge més significatiu .

 El projecte ha desembocat en un producte final clar i el fet d’haver compartit amb companys i companyes d’un altre cicle tot el que havien treballat i après ha estat molt satisfactori pels infants.

Com a propostes de millora creiem que hauríem de passar un KPSI al principi i al final del projecte per poder fer conscients als nens i les nenes del seu aprenentatge.

També creiem necessari preparar una graella d’avaluació per a cada mestre/a que dediqui alguna estona als infants durant la última setmana de projecte i concloure amb una sessió d’avaluació per fer més significatiu aquest procés tan important.

A més, valorem la necessitat d’assignar cotutors als alumnes amb més dificultats.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *