PRODUCTE FINAL

D’acord amb la planificació establerta, cada grup-classe va exposar aquella part del seu treball que va trobar més interessant a l’entrada de l’escola. No era la intenció establir l’exposició final com el gran objectiu a treballar durant el projecte, ans el contrari, era voler ser només una mostra de la tasca feta. El resultat final fou tan satisfactori que es va allargar el seu termini fins fer-la coincidir amb la Jornada de Portes Obertes del nostre centre. La qual ens donava un valor afegit a la tasca: el fet de compartir-ho amb les famílies.

Us deixem un breu vídeo on podeu observar una síntesi del treball realitzat. Tot aquest ha estat encaminat a afrontar el repte, la construcció d’un restaurant,  amb la visió més real possible. El resultat final està, doncs, molt vinculat amb la inicial pregunta-objectiu que es va compartir amb l’autor de l’esmentada pregunta. El resultat era doncs, una mena de proposta de resposta al seu encàrrec.

El producte final ha donat la cohesió imprescindible a tot el treball que es feia a cada aula, ja que el perill que corríem era que un/a infant es quedés només amb la visió d’allò que feia a la seva aula.

La planificació del professorat ja ho havia previst, per això un dels grups tenia la tasca de donar difusió i integrar la tasca de tots i totes. Disposava d’un espai propi al web del centre que pretenia donar unitat i difusió al treball.

La valoració del professorat d’aquest producte final és molt satisfactòria, ja que ha donat sobrada resposta a la intenció de compartir la tasca més que no pas mostrar només la feina feina.

PRODUCTE FINAL CICLE INICIAL

Vet aquí que un dia l’alumnat de Cicle Inicial va de visita al restaurant L’Atrevit. Allà hi fa tallers, per què?… Doncs, per tancar el projecte interdisciplinari “ El Restaurant”. Aquest és el projecte que enguany hem fet a l’escola, però val a dir que aquesta no ha estat l’activitat final de tota l’escola. És tan sols una mostra de la voluntat de fer un aprenentatge el més significatiu possible.

 

EL RESTAURANT – 2n nivell de Cicle Inicial

Els alumnes de segon  van rebre un correu, amb un enllaç a youtube amb un vídeo, on un xef d’un restaurant demana el seu ajut. Tot seguit i després de la motivació que reben els alumnes amb la visualització del video on un cuiner demana a l’alumnat de l’escola de Miralcamp que li ajudin aportant les seves idees per fer un restaurant, nom, lloc, el menjar,… El professorat planifica un projecte flexible i obert a modificacions que van sortint amb la pràctica i seguiment del mateix; no obstant seguint unes premisses organitzatives per tal de  facilitar les tasques a desenvolupar, amb el clar objectiu d’arribar al producte final que l’alumnat  vol del projecte.

A tall d’exemple, vam elaborar unes graelles que es presenten als alumnes al principi de cada sessió, on s’explica la tasca a desenvolupar i la base d’orientació per tal de poder avaluar el seu procés d’aprenentatge. En la graella anem complimentant algunes dades com són els objectius (que prèviament hem decidit  i hem enumerat en la planificació), el desenvolupament (en el que resumeix el que s´ha fet i el que s´ha fer) i les dades que són fixes com les bases d’ orientació,  que els nens apliquen per  planificar i  autoavaluar-se.

Exemple de dos de les graelles que es  van presentar a l’alumnat:

ACTIVITAT 2: QUÈ EN SABEM DE LA PUBLICITAT?

OBJECTIUS: 1, 6

DESENVOLUPAMENT:

Recordem el contingut del correu electrònic rebut a la classe el divendres 22 i es planteja una gran pregunta: Què en sabem de la publicitat?. Primer es fa una pluja d’idees, mitjançant la tècnica del full giratori i després en gran grup. Les propostes quedaran enregistrades en una fitxa prèviament elaborada. Continuaran aquesta activitat seleccionant un anunci publicitari de revistes i/o diaris.

AVALUACIÓ:

Base d’orientació:

 1. Escolto i entenc el missatge del correu rebut.
 2. Penso i participo activament de l’activitat proposada.
 3. Escric les idees aportades copiant sense faltes.
 4. Retallo i enganxo de manera polida.

Les activitats que hem fet per aprendre a l’Educació Infantil

Com es pot veure en l’apartat de metodologia, a l’Educació Infantil va haver-hi 4 grups reduïts i internivells (P3, P4, P5) per realitzar les diferents activitats i aquest projecte va ser treballat de forma interdisciplinària als diferents cursos de l’escola.

La primera activitat que vam fer va ser el visionat d’un vídeo en què un xef ens demanava ajuda per muntar un restaurant i nosaltres ens encarregaríem del tema menú. Així doncs, per començar a endinsar-nos en el tema vam fer una pluja d’idees sobre quin menjar coneixíem, a quins restaurants anàvem o hi havia al poble, què menjàvem habitualment, etc. Amb la finalitat de treballar vocabulari, també vam anar comentant els diferents tipus de menjar i vam descobrir que es podien classificar en una piràmide alimentària. Així doncs, vam decidir muntar una gran piràmide al passadís de l’escola. Al mateix temps, vam endur-nos a casa una mena d’enquesta per escriure allò que havíem menjat per dinar i a partir d’aquí, elaboraríem el nostre menú infantil i l’intentaríem millorar perquè fos equilibrat.

Un aspecte interessant és que a l’hora d’escollir els plats per al nostre menú vam treballar molt directament les matemàtiques, a banda d’altres matèries, ja que vam fer el recompte emprant cubs de construcció petits per tal que així fos tot més clar i entenedor el procés de votació.

Un cop escollits els plats, vam haver d’analitzar si realment el menú era equilibrat o ens faltava o sobrava algun aliment per compensar-ho, comprovant-ho amb la piràmide alimentària i un joc online.

Un cop escollit i decidit el menú, vam elaborar entre tots la carta del menú, amb la nostra lletra i els nostres dibuixos i vam aprofitar per treballar el vocabulari del menjar en català i en anglès.

Finalment, per fer-ho més experimental i portar el nostre menú a la pràctica, vam decidir cuinar el segon plat i les postres del menú escollit i també elaborar pa a l’escola i menjar-ho tots plegats.

En la cloenda, vam fer assemblea tots plegats, amb la resta de grups, per explicar què ens havia agradat més del projecte i què havíem après. Van sortir idees com:

 •  – L’aigua és molt important i cal beure sovint.
 • – Ens ha agradat cuinar.
 • – Cal menjar fruita i verdura.
 • – Podem fer una piràmide d’aliments.

A nivell d’escola, vam crear una exposició amb el que havia fet cada curs i d’aquesta manera, l’alumnat va poder copsar els diferents elements necessaris per muntar un restaurant.

EL RESTAURANT A EDUCACIÓ INFANTIL

Al projecte d’Escola del Restaurant que hem dut a terme aquest curs hem tingut en compte criteris metodològics que haviem acordat prèviament.

L’agrupament internivell  i una metodologia activa havien d’estar presents en gran part de les sessions que destinavem al projecte.

En quan al treball internivell (P3, P4 i P5 a cada grup) s’ha de dir que ho vam valorar molt positivament. Vam dividir els alumnes del cicle d’Educació Infantil en quatre grups en els quals hi havia alumnes dels tres cursos. En total hi havia uns 8 alumnes en cada grup.

Això ens va permetre que les tasques puguessin ser més diversificades ja que sempre els grans ajudaven i estimulaven  als petits.

La metodologia activa en tot moment també ens va semblar interessant. Els plantejàvem reptes que havien de resoldre el més autònomament  posible. Totes les activitats plantejades partien d’un repte que s’havia de resoldre a partir de la propia acció (Elaboració d’una carta, classificar aliments, elaborar una recepta, etc. )

A les imatges podeu veure com, agrupats en equips, elaboren la carta del restaurant  buscant imatges per fer els seus dibuixos.  També podeu veure l’elaboració del pa que vam deduir a partir del visionat d’un vídeo de youtube.

EL RESTAURANT…. “¡OÍDO COCINA!”

Mitjançant un vídeo trobat al canal youtube on hi ha un anunci (fictici) on es demanava assessorament a l’alumnat per crear un Restaurant, els nens i nenes de l’Escola Sant Miquel de Miralcamp van obrir un procés participatiu per ajudar al Xef en les seves inquietuds. La proposta va ser rebuda amb molta il·lusió i ens vàrem repartir per grups de Treball (per classes, des de P3 fins a 6è de Primària) els diversos “departaments” necessaris per a la configuració d’un establiment d’aquest tipus (cuiners, decoradors, publicistes, nutricionistes, periodistes, recursos humans i arquitectes).

En el cas de 2n, érem els Publicistes i per començar i en equip, van fer una recerca d’informació sobre el que ells creien que era la publicitat. Després de la reflexió grupal se’n va desprendre un llistat d’idees, a partir de les quals es va anar desgranant les diverses activitats del projecte que es van dur a terme al llarg de les dues setmanes següents.

Algunes de les idees que en van sortir van ser:

 • Quin podria ser el nom del Restaurant? Com podríem decidir-lo?
 • Com podríem donar a conèixer el nom del Restaurant a la resta de l’escola?
 • Quin podria ser el “logo”? I el seu eslògan?
 • L’anunci publicitari (en format fullet).
 • Un anunci radiofònic.
 • El rètol.
 • Elaborar un díptic o tarja.

A partir de les activitats proposades pels alumnes, els docents vam anar connectant-les amb els diversos àmbits i dimensions, establint els indicadors d’avaluació als quals es podien associar, així com també els objectius d’aprenentatge a assolir en finalitzar el projecte.

Val a dir però, que la durada de les activitats no ens va fer possible la realització de totes les que havien proposat l’alumnat. Tot i que van gaudir d’allò més de totes les propostes realitzades així com de la metodologia utilitzada en tot el projecte: el treball en equip!

 

METODOLOGIA CICLE SUPERIOR

A nivell metodològic cal destacar dos tipus d’activitats que es realitzen sistemàticament al llarg de tot el projecte. Una és el desenvolupament del PLA DE TREBALL, en el qual s’anotaran els objectius i les activitats que s’han realitzant per tal de ser conscient de què volen aprendre i què fan per aprendre-ho. Aquest pla es realitzarà a tall individual.

L’altra activitat consisteix en la realització del DIARI DE SESSIONS. En els darrers moments de la sessió, l’alumnat “escrivia”  el diari de sessions del seu grup. Diem “escrivia” perquè, per torns, cada grup, representat per 2 alumnes grava en vídeo el seu diari de sessions. Posteriorment el desava a la unitat de xarxa compartida., amb la qual cosa, també observàvem la seva destresa per treballar amb eines TIC. Al dia següent era aquesta mateixa parella qui iniciava la sessió posant, a la pissarra digital interactiva, el vídeo de la seva intervenció el dia anterior. És una eina que ens va servir per activar coneixements previs, alhora que ens permetia veure què havíem fet i que ens calia canviar de la nostra praxi.

Us deixem un exemple en aquest enllaç:

https://youtu.be/ZIEmSqOmXQ8

Al llarg de tot el projecte, se’ls va plantejar l’activitat “Mission Architect 2019” en la qual se’ls explica que es valorarà l’atenció, la participació i l’execució de les activitats, premiant als alumnes amb “insígnies” o “punts extra”.

zones cuina

 

COM TREBALLEM?

Potser l’aspecte metodològic que volem destacar en aquest article és molt puntual i/o concret, però pensem que pot ser interessant com a descriptor de la metodologia emprada al llarg del projecte.

A trets generals, cal dir que nosaltres hem utilitzat el treball cooperatiu com a eina metodològica al llarg de tota la realització del projecte. Una part molt concreta i molt important del mateix és el diari de sessions. Aquella part que ajuda a reflexionar a l’alumnat sobre què ha fet i com ho ha fet. Cercant una valoració qualificativa més que no pas quantitativa. La intenció és que la pràctica reflexiva segui un element de millora per encarar i afrontar nous aprenentatges.

ENS AVALUEM PER APRENDRE

Durant el projecte i en cada activitat, els docents hem utilitzat un full de seguiment on s’anoten les observacions i qualificacions dels alumnes. En aquests fulls de seguiment s’hi presenten els criteris d’avaluació per cada competència que han estat pensats en la graella de programació adjuntada en els articles de la planificació. Tanmateix, s’han tingut en compte els indicadors de resultats d’acord amb els objectius i criteris abans esmentats.

Els instruments utilitzats per avaluar el procés dels alumnes han estat varis segons el nivell. Des de l’observació directa dels alumnes, passant per bases d’orientació, rubriques i diaris d’aprenentatge. La finalitat és que els nens i nenes siguin capaços d’anar regulant els seu aprenentatge amb autoavaluació i coavaluació.

En les següents mostres podem veure bases d’orientació i reflexió final de 1r nivell de cicle i inicial  així com avaluacions de 1r nivell de cicle superior.

 

PLANIFIQUEM EL NOSTRE PROJECTE D’ESCOLA

Els Alumnes de l’Escola Sant Miquel de Miralcamp han dedicat el projecte al tema : EL RESTAURANT: “Les delícies d’en Ruben”. Es van plantejar tot un seguit d’objectius d’aprenentatge:

 • Produir textos orals i escrits per demostrar la comprensió de textos orals i escrits.
 • Cercar vocabulari d’altres llengües per conèixer-les i poder comunicar-se.
 • Analitzar problemes quotidians del restaurant amb estratègies i eines matemàtiques per tal de resoldre’ls.
 • Cercar, contrastar, seleccionar i organitzar informació digital considerant diverses fonts i entorns virtuals per generar informació.
 • Respectar i participar activament en les tasques per tal de facilitar les habilitats socials.
 • Utilitza elements bàsics de llenguatges artístics per expressar-se amb plenitud.
 • Utilitzar estratègies de cerca de dades per trobar respostes a situacions problema.

 

El projecte ha durat 15 dies, dedicant la franja horària de 9h a 10:55h, en els quals cada mestre tutoritzava el treball de 9 o 10 alumnes aproximadament, emprant el treball cooperatiu com a base de l’aprenentatge. En el treball en equip, sempre hi ha haver una part de recerca d’informació, de reflexió personal i autoregulació amb diversitat d’instruments d’avaluació. En tot aquest procés el mestre acompanyava a l’alumnat, proposant, regulant, preguntant i introduint continguts per desenvolupar les competències establertes en la planificació.

 

L’activitat inicial motivadora va partir del visionat d’ un vídeo d’un xef de l’entorn proper a l’escola que demanava assessorament i ajuda als alumnes d’infantil i primària per crear un restaurant. L’eix motive va crear molt il·lusió entre els alumnes de l’escola i a partir d’aquí es van repartir els diferents departament de treball des d’Infantil fins a 6è de Primària:  Cicle infantil eren els nutricionistes, 1r feien de decoradors, 2n s’encarregaven de la publicitat, 3r eren els nutricionistes/cuiners, 4t feien de periodistes, 5è s’encarregaven del departament de RRHH i logística, i 6è eren arquitectes.

Els docents s’han coordinat per establir els objectius d’aprenentatge, per delimitar els continguts  i les competències a treballar, per especificar els criteris i els indicadors d’avaluació que empraríem. Es va dissenyar l’activitat inicial de motivació per poder plantejar el punt de partida del projecte a tot l’alumnat, i també es va detallar el producte final (mostra dels productes, dissenys, menús i articles dels diferents departaments…)

Respecte al tema de l’avaluació, cal comentar que s’ha tingut en compte que tot l’alumnat participes en la seva pròpia avaluació, emprant diversitat d’instruments (autoavaluacions, coavaluacions, rubriques, fulls de seguiment, pla de treball…)  que tinguessin en compte el procés i fomentessin l’autoregulació. Per tant, l’alumnat havia de ser conscient del que s’estava treballant i de com es podia millorar.