Anem de ruta pel barri!

Els objectius del projecte són els següents de les àrees de C. Socials, Educació Física i Educació Visual i Plàstica són:

Ciències Socials: Conèixer la història del nostre barri des de l’antiguitat fins a l’època contemporànea a través d’un recorregut pels llocs més emblemàtics del barri de La Bordeta. Creació d’un itinerari amb google maps identificant aquests llocs històrics més importants.

Educació Física: Localitzar els punts cardinals al mapa i distingir els diferents llocs del mapa de l’institut, buscar amb les coordenades un objecte amagat pels companys, endevinar un enigma realitzant una cursa d’orientació per l’institut, realitzar una ruta històrica per la Bordeta, calculant el temps del recorregut i orientant-se al mapa.

Educació visual i plàstica: Utilitzar les tècniques de representació de plànols i crear un plànol a partir del recorregut de casa fins al centre. Ús de les tècniques de dibuix per dibuixar la Casa Remei de La Bordeta.

El projecte parteix de la idea de crear un sentiment de barri. Els dos barris que abasteixen d’alumnes a l’institut són:  el barri de La Bordeta (on està ubicat el centre) i el barri de Magraners.

I l’arrencada s’inicia amb dues xerrades en les que els alumnes coneixeran la història dels dos barris. Dos barris amb una història molt diferent. Les primeres dades sobre La Bordeta apareixen documentades des de l’època romana, mentre que Magraners és un barri d’època contemporània.

En la segona activitat  vam realitzar una ruta pel Barri de La Bordeta. Abans ja vam fer un treball previ des de cada matèria, des d’Educació Física és van aprendre tècniques d’orientació en el plànol; a Geografia i Història vam buscar els llocs més emblemàtics del barri; i des de la matèria de Visual i Plàstica es va preparar la distribució dels carrers de la ruta gràficament.

La ruta va ser un recorregut pels llocs més interessants del barri en forma de gimcana d’orientació sobre un plànol. Al llarg del recorregut se’ls recordava aquells edificis i detalls importants de la història del barri i que ja sabien a partir de les xerrades educatives  que s’han fet a l’institut.

Aquest projecte ha intentat trobar un punt en comú entre diverses disciplines i considerem que  ha estat un èxit. Els alumnes van mostrar gran interés per les arrels històriques del barri i van participar de manera motivadora i entusiasta en la gincana que van preparar, un recorregut que ens va traslladar els espais que han configurat la història d’un barri i d’una població i que els ha permès treballar sobre el terreny pautes d’orientació en el mapa i desenvolupar la part més artística.

Al mateix temps hem vist com els alumnes han après a treballar en grup, ha distribuir-se el treball, ha participar conjuntament en un projecte i ha valorar la feina que cadascun dels membres del grup ha fet.

Treballem per projectes des de la matèria de Llengua Castellana

En la matèria de llengua i literatura castellana, les tipologies textuals que s’han treballat en el Projecte “De l’Univers al barri”, han estat la narrativa i la descriptiva i la poètica.

Els objectius que els alumnes havien d’assolir són els següents:

– Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, i també en l’actitud de confiança en sí mateix, en la iniciativa personal, la curiositat i l’interès en la creativitat i l’aprenentatge.

– Treballar i redactar textos narratius i descriptius.

– Conèixer les característiques bàsiques dels textos poètics.

-Planificar el treball i fer un esborrany individual  previ.

-Corregir el text i respectar les normes ortogràfiques i textuals.

-Conèixer el vocabulari en llengua castellana sobre el tema del que tracta el projecte:(univers, barri).

Competències que s’han treballat durant el projecte han estat l’expressió escrita, la comunicació oral i la literària atès que l’alumne disposava de diversos textos literaris de tipologia narrativa  i descriptiva com a modelatge.

De competències transversals s’ha treballat la competència del tractament de la informació de l’àmbit digital i la d’aprendre a aprendre. Hem treballat conjuntament amb la matèria de música.

Pel que fa a l’avaluació del producte final del projecte i també del treball previ, ha estat competencial. L’observació directa de la participació de l’alumne en totes les tasques encomanades ha estat molt important per a l’avaluació.

Des de la matèria de llengua i literatura castellana, els alumnes han assolit els objectius inicials de manera positiva.

El treball cooperatiu motiva l’alumnat i incideix en la competència aprendre a aprendre.

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Com ens ho muntem?

El projecte “Les botigues del nostre barri” es porta a terme amb els nens i nenes de P3 de l’escola. Cada curs d’educació infantil realitza un projecte diferent relacionat amb l’entorn proper dels alumnes, ja que des de l’escola es dóna importància al fet que els nens i nenes comencin coneixent l’entorn que els envolta per, a partir d’aquí, poder anar ampliant els seus coneixements.

El projecte té una durada d’un trimestre i en ell, s’hi tenen en compte les diferents àrees del currículum d’educació infantil, treballant així el coneixement d’un mateix, el coneixement de l’entorn i l’àrea de comunicació i llenguatges de manera globalitzada.

Algunes de les activitats del projecte es desenvolupen en gran grup, altres amb la meitat dels nens i nenes i la resta durant les sessions de racons que hi ha organitzats a l’aula, ja que durant el segon trimestre un dels racons fixes és el del projecte. Els grups que es formen són heterogenis i són els mestres els que agrupen els alumnes.

Activitats que es realitzen en gran grup:

 • Pluja d’idees i de coneixements previs.
 • Converses sobre les diferents botigues, sobre les sortides o explicació de vivències per part dels alumnes.
 • Explicació de contes.
 • Visualització de fotografies o vídeos.

Activitats que es realitzen amb la meitat dels nens i nenes:

 • Sortides a les diferents botigues de barri

Activitats que es realitzen en petit grup:

 • Activitats plàstiques (pintar amb compta-gotes, estampar fruites i verdures, jugar al joc simbòlic de compra i venta de diferents productes, manipular i experimentar amb diferents ingredients com farina, xocolata, melmelada, sucre, …)

Activitats que es realitzen individualment:

 • Plasmació al paper de les diferents activitats realitzades
 • Activitats plàstiques individuals
 • Dibuixos
 • Avaluació final del projecte

Metodologia en acció

 • En primer lloc vam escollir un tema pels grups de 3rESO:
  • Vam considerar que el tema que ja s’havia iniciat l’any anterior es podia continuar, desenvolupar-lo i millorar-lo. El títol del tema es “Per llepar-se els dits” basat en una alimentació correcta, sana i de proximitat.
 • Cada professor de cada matèria va fer una recerca dels coneixements previs de cadascuna de les àrees.
  • Prèviament i de manera introductòria es va visionar un parell de vídeos impactants sobre els menjars ràpids. Aconsellats per personal sanitari del Centre d’atenció Primària es van descartar alguns altres que tocaven problemes d’ anorèxia i bulímia des de punts de vista que no corresponien a l’edat dels nostres alumnes a qui anaven adreçats.
 • Que mengem? Mengem de manera correcta? i que vol dir de manera correcta. Atenem a les nostres necessitats fisiològiques o estem influenciats per…? . On comprem i a qui comprem? es sostenible el nostre model d’alimentació?. Aquestes preguntes a tall d’exemple i moltes altres van esser el punt de partida del que volíem descobrir.
 • En les diferents assignatures i de manera simultània s’ha treballat la recerca de la informació en els diferents camps, s’han realitzat activitats i exercicis d’experimentació tant de necessitats energètiques en educació física, confecció de dietes en ciències, s’han realitzat les mateixes activitats en llengua estrangera, consulta de fonts locals com la visita al mercat de proximitat.
 • Tota aquesta tasca s’ha conduit cap a la confecció de la piràmide dels aliments, on el departament de tecnologia ha realitzat en diferents materials i formes aquest “mapa conceptual” dels aliments i del que hem après.
 • Per concloure el projecte s’han reunit professors i alumnes, exposant, aquests darrers, la piràmide dels aliments realitzada i els coneixements adquirits en diferents matèries.

Aspectes metodològics de la Setmana Cultural

De forma molt breu us compartirem que la metodologia de la nostra escola es basa en el treball per projectes i també en la creació dels racons matemàtics i de llengua catalana.

Totes les activitats presentades en la setmana cultural que us documentem en aquest bloc tenen la seva arrel en diversos projectes d’aula realitzats  al llarg d’aquest curs 2017-18 molts d’aquests projectes han estat tan significatius que els hem volgut recuperar i  els hem enriquit tot compartint-los amb la comunitat educativa; famílies i altres entitats amb les que treballem conjuntament.

No entrarem ara a fer una descripció de les bases teòriques del treball per projectes i tampoc discutirem sobre la tipologia de projectes que portem a terme, tal com diu la nostra directora, l’Anna,  hi ha tants tipus de projectes com escoles i tots són bons.

El que si volem destacar en aquest espai metodològic és que l’entorn  d’aprenentatge  en el que volem situar  la nostra escola és aquell espai en que es fomenti l’aprenentatge constructiu i autoregulat, volem tenir molt en compte el context de la nostra escola i sobretot volem promoure el treball col·laboratiu.

Per nosaltres en la nostra metodologia no oblidem la importància de les emocions ni tampoc de la motivació. Els nostre alumnat necessita sentir-se capacitat per  fer allò que s’espera d’ells, d’aquesta forma experimenten emocions molt positives envers l’aprenentatge.

Per acabar aquest article sobre la metodologia que apliquem volem remarcar que,  aquest any hem descobert en la formació que hem rebut de la Xarxa de competències que hi ha SET PRINCIPIS que han d’orientar la nostra pràctica i la nostra línia metodològica.

Aquests són:

 1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge
 2. L’aprenentatge és de naturalesa social
 3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge
 4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals
 5. L’esforç de l’alumnat és clau
 6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge
 7. Aprendre és construir connexions horitzontals.

 

Si no perdem de vista aquests principis i els prenem com el far que guia les nostres intervencions i metodologies segur que farem un bon camí.

Sessió 29: Ens visita la Kira, la gossa de la Laura

 

Una companya de l’escola, la Laura, ens porta a la classe la seva gossa, un Bichón Maltès femella. Els nens tenen l’oportunitat d’estar en contacte amb un gos de carn i ossos. Ens porta la carnet de vacunes, el carnet sanitari, unes analítiques de sang… Veiem que tenen els mateixos documents que una persona.

Què està passant?…Connectem! (Primària)

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !

EL TREBALL AMB PROJECTES AL CICLE INICIAL.

Els grups de treball es formen segons els criteris de les mestres, tenint en conte heterogeneïtat, internivells, mateix nombre d’alumnes,…

En aquest moment, dins dels grups no hi ha assignació de rols, tot i que segons les activitats a dur a terme organitzem l’aula en diferents agrupaments: en treball individual, per parelles o en petits grups. Pel que fa a la temporització i a l’assignació de tasques, es gestionen a les reunions de cicle per part de les tutores i mestres de suport.

Les activitats que es proposen són de coneixements previs, on els alumnes comencen a manipular i observar el diari (element motivador), es fa una pluja d’idees i finalment comença la recerca. En les activitats següents es treballa la creació del diari propi.

Es posa en practica la investigació dels alumnes sobre el diari i la seva construcció. L’última sessió es dedica al tancament del taller per tal de mostrar la consolidació dels aprenentatges i el producte final.

Els espais que fem servir són, en principi, quatre aules (tres tutories i l’aula de música). Segons el tema que es treballa sobre el diari, també utilitzem l’espai exterior dels jardins dels Camps Elisis. Per altra banda, a l’inici del taller, setmanalment, es fa un repàs reflexiu sobre la sessió anterior com a punt d’inici.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !

EL TREBALL AMB PROJECTES AL CICLE MITJÀ.

Els alumnes de cicle mitjà es reparteixen interclasse i heterogèniament en tres grups de 14 alumnes en dues sessions consecutives setmanals. El fil conductor és la ràdio; en un taller treballen la programació de ràdio diària i anuncis, un segon taller treballa l’entrevista, emesa per la ràdio mensualment, i en el tercer taller el reportatge. Aquests grups es mantenen durant tres setmanes i després van rotant fins a passar pels tres tallers cíclicament durant tot el curs.

El primer taller, Elisis Ràdio, es divideix en dos blocs: el primer és la planificació de l’emissió diària de ràdio on es busquen a través de les TIC informacions d’aniversaris, d’activitats d’escola, temes musicals, climatologia, …. i el segon són els anuncis on es fan gravacions amb música. En el primer bloc són tres grups de tres alumnes i en el segon dos alumnes.

El segon taller, consisteix en unes converses molt interessants amb persones properes i de l’entorn. Així doncs, es treballa la tipologia textual de l’entrevista, que els nens preparen, duen a terme i enregistren per ser emeses a la nostra ràdio.

El darrer taller, els reportatges, fan referència al seu entorn més proper i abasten diferents temes: esports, festivitats, espais, successos, fires, …. En primer lloc es fa una pluja d’idees del tema a tractar. Després, en petit grup (3 – 4 alumnes), aporten les seves idees i creen un text. A continuació, hi ha una exposició a la resta de companys i entre tots intentem millorar el producte final. Aquest producte final fet entre els tres grups és el que s’emet per la ràdio.

Al llarg del procés i en finalitzar-lo, es fa una reflexió, anàlisi, intercanvi d’idees i opinions a mode de coavaluació.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !

EL TREBALL AMB PROJECTES AL CICLE SUPERIOR.

Dediquem una sessió setmanal d’una hora i mitja. Els alumnes canvien de secció (Magazine, Reporters, Notícies) cada trimestre.

Ells mateixos s’autogestionen en la formació de grups dins de cada secció en funció dels seus interessos i/o de l’activitat a fer. D’aquesta manera, els alumnes assumeixen responsabilitats dins del grup de treball, autonomia i personalitzen el seu aprenentatge. Per tant, en tot moment, els alumnes tenen un paper actiu.

El rol del mestre és acompanyar als alumnes en el procés de recerca, organització i elaboració del producte final per tal d’enriquir el seu aprenentatge.

A totes les seccions comencem fent una pluja d’idees per escollir els temes a treballar.

Una vegada fets els grups de treball,  s’inicia un treball de recerca que ens permetrà desenvolupar i aprendre més sobre el tema escollit i elaborar un guió amb les idees a exposar davant de la càmera.

Durant el procés es fan posades en comú entre tots els grups. Aquesta situació ens permet intercanviar idees per millorar i aprendre dels altres.

Per últim, cada grup de treball grava el seu producte final, el qual queda publicat a la web de l’escola.

 

Comencem a investigar

Una vegada tenim classificades les inquietuds comencem a buscar fonts d’informació:

 • Programes de TV3
 • Arxiu comarcal
 • Museu comarcal
 • Depuradora municipal
 • …..

Ens surten un munt de fronts oberts perquè de cada cicle hi ha 4 grups i a cada grup hi ha 4 subgrups. Cada grupet (3 o 4 alumnes) va investigant, formulant hipòtesis …sobre allò que els inquieta i van estenent el seu coneixement.

El tema és Balaguer, el meu entorn i de què parlem?

Pluja d’idees

En arribar a l’escola revivim el recorregut. Què ens ha agradat? Què hem trobat curiós? Com ho hem viscut? Què ens agradaria investigar?

Comencem a anotar totes aquelles coses que ens interessen en un post-it. Les llegim i les classifiquem. Marquem les que tenen resposta de sí o no i ens quedem amb aquelles d’investigació o de recerca d’informació

.

 

Què hem fet a Llengua Catalana?

Des de la matèria de llengua catalana i literatura hem treballat el projecte a partir de dues tipologies textuals: la poètica i l’expositiva. Els objectius que ens hem plantejat són:

1- Treballar i redactar textos poètics  i textos expositius sobre els espais i els personatges rellevants.

2- Obtenir informació dels mitjans  digitals de manera eficaç.

3- Mantenir una actitud d’escolta, respecte i participació amb el grup de treball.

4- Presentar individualment els treballs dels textos expositius amb suport digital (Word).

5- Presentar en grup el producte final dels textos poètics (cançó del barri) acompanyat d’una melodia.

Les competències treballades durant el projecte en la matèria de llengua catalana i literatura han estat l’expressió escrita, la comunicació oral i la competència literària. Hem focalitzat l’atenció en la planificació i la redacció dels textos així com en la revisió, la correcció i la reescriptura.

Pel que fa a les competències transversals, hem treballat la competència del tractament de la informació de l’àmbit digital i la competència de participació i aprendre a aprendre de l’àmbit personal i social. També hem treballat interdisciplinàriament amb l’àmbit artístic, en concret, amb la matèria de música.

L’avaluació del projecte ha estat competencial i l’hem dut a terme durant el procés de treball i  en la presentació del producte final demanat.

Podem dir que s’han assolit els objectius inicials i que l’experiència ha estat positiva. Malgrat això, cal que l’alumnat s’acostumi a treballar  de manera cooperativa, és a dir, que cadascú sàpiga assumir el seu rol en el grup i el desenvolupi correctament. Creiem que treballar per projectes  enriqueix l’alumnat perquè els aporta una visió més global de l’aprenentatge i  contribueix a treballar valors com el respecte de la diferència d’opinions, la iniciativa personal i la participació. Tot això ha fet que s’hagin sentit més motivats.