Qui som?

QUI SOM???

L’escola Mestre Ignasi Peraire és una escola pública de dos línies, que  té com objectiu bàsic fer els alumnes competents en els diferents àmbits de la vida, treballant les dimensions que composen les competències amb activitats de caire científic i natural, literari, sociocultural, emocional, comunicatiu i creatiu.

 • El català és la nostra llengua vehicular i d’aprenentatge,  tot i que vetllem també per desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, alemanya i castellana.
 • Respectem les característiques de cada nen i nena en el procés d’ensenyament aprenentatge que segueix.
 • Promovem  l’apropament al patrimoni social i cultural del nostre entorn més proper però també al d’altres cultures d’arreu del món.
 • Vetllem per l’educació emocional del nostre alumnat. Treballem l’autoestima, valor de desenvolupament personal, el respecte com a principi de tota relació social, i l’esforç per aconseguir cobrir les seves necessitats d’aprenentatge i els objectius que els puguin interessar.
 • Fomentem l’esperit crític, l’observació, la reflexió, la capacitat de diàleg i consens en l’alumnat. Realitzem projectes d’escola i d’aula, treball cooperatiu, reptes…
 • Obrim l’escola per tal d’aconseguir la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa.
 • Fomentem els bons hàbits de salut i higiene.
 • Som respectuosos amb el medi ambient, tenim el distintiu d’escola verda,
 • Integrem les noves tecnologies i la robòtica com a eina d’aprenentatge i recurs instructiu..

MOLLERUSSA CM: EXTENSIÓ DE TERRENY I NOMBRE D’HABITANTS – EL TRENQUET

ACTIVITAT REALITZADA A CICLE MITJÀ (4t)

PRODUCTE FINAL:

Cada alumne va fer un recull de les activitats que havien realitzat en un dossier.

Avaluació:

D’una banda vam tenir en compte la valoració dels resultats (es va realitzar a través d’una app amb les tauletes anomenada Kahoot).  I d’altra banda, els processos, l’avaluació dels grups i la de cada alumne en particular. De la mateixa manera, ens sembla convenient que siguin els alumnes els qui facin una valoració de la seva pròpia feina i del projecte.

METODOLOGIA:

El projecte MOLLERUSSA és un projecte que ho treballa tota l’escola del MIP i que està establert per l’equip docent. El projecte s’ha portat a terme durant  una setmana i s’ha treballat des de les següents àrees: català, matemàtiques, coneixement del medi natural i social i plàstica

Per poder fer les explicacions ens hem ajudat amb algun vídeo, murals, etc., de manera que es combinin textos amb fotografies i material multimèdia.

Per acabar s’han realitzat tasques com :

 • Activitats en grups.
 • Activitats cooperatives. ( La maleta d’en Manel).
 • Coneixement de l’ús correcte amb eines informàtiques.

IMPLEMENTACIÓ

El desenvolupament d’aquest projecte comportarà:

 • Un treball de camp (sortir per diferents zones de Mollerussa, preguntar a les persones que viuen a la ciutat) i una anàlisi del paisatge.
 • La recerca d’un relat històric que sigui interessant ( exemple: TRENQUET).
 • L’elaboració d’un gràfic de barres, línies i punts sobre l’extensió de terreny i nº d’habitants.

PROGRAMACIÓ

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE MOLLERUSSA
OBJECTIUS QUINES COMPETÈNCIES I COM LES HEU TREBALLAT
Situar al mapa de Catalunya  on és el Pla d’Urgell Àmbit  de Coneixement del Medi:

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

Competència: 1, 2, 3, 4, 5.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

Competència: 9 i 10.

DIMENSIÓ CIUTADANIA:

Competència : 11, 12 i 13.

 

Els alumnes, treballant per parelles, han buscat tota la informació autònomament gràcies a l’ús de les tauletes. Al final de cada sessió exposaven els diferents treballs per a que tothom pogués seguir correctament.

 

Àmbit de Llengües

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competència: 1, 2, 3

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competència: 4, 5, 6, 7.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Competència: 13 i 14.

 

Exposicions orals del que estaven fent. Seleccionar i interpretar correctament la informació buscada a la tauleta.

Àmbit Matemàtic

DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Competència : 1, 2, 3.

DIMENSIÓ CONNEXIONS

Competència: 6 i 7.

DIMENSIÓ COMUNICACÍO I REPRESENTACIÓ

Competència : 9 i 10

 

Interpretar una gràfica  de barres, de punts i de línies.

Dibuixar una gràfica a la llibreta.

Àmbit Digital

DIMENSIÓ INSTRUMENT I APLICACIÓ

Competència : 1, 2 i 3.

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE.

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ D’HÀBITS CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Competència: 9 i 10.

 

Elaboració d’una gràfica de barres al Word.

Utilització de les tauletes per buscar informació.

 

Àmbit d’Educació en Valors

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ SOCIAL

Competència : 7 i 8

 

Aporta idees sobre característiques rellevants del seu entorn i respecta les idees dels altres i els torns de paraula.

Identificar els diferents municipis del Pla d’Urgell.
Conèixer l’extensió de terreny i nº d’habitants de Mollerussa i comparar-lo amb altres municipis de la comarca.
Realitzar  gràfiques de barres de línies i de punts.
Identificar el relleu i el clima de Mollerussa
Visitar un establiment comercial de Mollerussa i conèixer la seva història.
Conèixer diferents monuments que hi ha en la nostra ciutat.
Participar en activitats en grup.
Comunicar-se adequadament en exposicions davant dels companys.
Aplicar les TIC a les necessitats plantejades