CONEC MOLLERUSSA CICLE MITJÀ (3r)

Projecte Mollerussa: CICLE MITJÀ TERCER CURS

Producte final:

Cada grup va fer un mural basat en la tècnica scrapbook amb la informació de la temàtica de Mollerussa que ha estudiat. També cada grup va elaborar un projecte de georeferenciació creant un itinerari al google maps marcant els punts importants de la ciutat i adjuntant explicacions audiovisuals en diferents idiomes. Per finalitzar es realitzava una exposició oral amb la informació trobada i la valoració del grup.

 • Avaluació:

Avaluació directa del procés d’elaboració.

Autoavaluació de cada alumne respecte la tasca feta i el treball en grup.

Coavaluació de les exposicions orals realitzades per tots els grups.

Valoració del mural realitzat per cada grup.

Metodologia:

El projecte MOLLERUSSA és un projecte treballat per  tota l’escola del MIP i que està establert per l’equip docent. El projecte s’ha realitzat durant  una setmana i s’ha treballat des de les següents àrees: català, castellà, noves tecnologies, educació física, matemàtiques, anglès, alemany, coneixement del medi natural i social i plàstica.

Per poder fer les explicacions ens hem ajudat amb algun vídeo, murals, etc., de manera que es combinin textos amb fotografies i material multimèdia.

Per acabar s’han realitzat tasques com :

 • Activitats en grups.
 • Activitats cooperatives.
 • Activitats individuals.

Implementació

El desenvolupament d’aquest projecte comportarà:

 • Recerca d’informació. A través de revistes temàtiques, llibres d’historiadors locals, pàgines web i díptics divulgatius proporcionats per l’associació Mollerussa Comerical i el Centre de Recursos Pedagògics del Pla d’Urgell.
 • Treball de camp. Localització de les principals zones més importants de la ciutat i gravació d’explicacions multimèdia.
 • La recerca d’un relat històric que sigui interessant ( exemple: TRENQUET).

Programació:

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE MOLLERUSSA
OBJECTIUS QUINES COMPETÈNCIES I COM LES HEU TREBALLAT
Situar al mapa del Pla d’Urgell on és la capital: Mollerussa. Àmbit  de Coneixement del Medi:

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

Competència: 1, 2, 3, 4, 5.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

Competència: 9 i 10.

DIMENSIÓ CIUTADANIA:

Competència : 11, 12 i 13.

 

Els alumnes, treballant per grups reduïts han buscat tota la informació autònomament gràcies a l’ús de les tauletes. Al final de cada sessió exposaven al mestre la informació rellevant que havien resumit.

 

Àmbit de Llengües

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competència: 1, 2, 3

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competència: 4, 5, 6, 7.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Competència: 13 i 14.

 

Exposicions orals del que estaven fent. Seleccionar i interpretar correctament la informació buscada a la tauleta.

Àmbit Matemàtic

DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Competència : 1, 2, 3.

DIMENSIÓ CONNEXIONS

Competència: 6 i 7.

DIMENSIÓ COMUNICACÍO I REPRESENTACIÓ

Competència : 9 i 10

 

Interpretar una gràfica  de barres, de punts i de línies.

Dibuixar una gràfica a la llibreta.

Àmbit Digital

DIMENSIÓ INSTRUMENT I APLICACIÓ

Competència : 1, 2 i 3.

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE.

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ D’HÀBITS CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Competència: 9 i 10.

 

Elaboració d’una gràfica de barres al Word.

Utilització de les tauletes per buscar informació.

 

Àmbit d’Educació en Valors

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ SOCIAL

Competència : 7 i 8

 

Aporta idees sobre característiques rellevants del seu entorn i respecta les idees dels altres i els torns de paraula.

Localitzar el propi habitatge en el mapa de Mollerussa.
Conèixer l’extensió de terreny i nº d’habitants de Mollerussa i comparar-lo amb altres municipis de la comarca.
Memoritzar i expressar oralment informació elaborada sobre un punt d’interès de la ciutat.
Identificar el relleu i el clima de Mollerussa
Visitar un punt d’interès  de Mollerussa i conèixer la seva història.
Conèixer diferents edificis i carrers importants que hi ha a la nostra ciutat.
Participar en activitats en grup.
Comunicar-se adequadament en exposicions davant dels companys.
Aplicar les TIC a les necessitats plantejades
 
 
 
 
 
 
 

La veu dels alumnes: enllaç amb el treball Google Maps de georeferenciació.

http://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/292/showedit

 

CONEC MOLLERUSSA CICLE SUPERIOR

Projecte La ràdio a l’escola: CICLE SUPERIOR

Producte final:

Els alumnes van anar a les instal·lacions de UA1 Lleida a gravar el seu programa de ràdio.

Avaluació

En quant a avaluació, els responsables de dur a terme el projecte hem volgut dur a terme una avaluació formativa i formadora. Hem tingut en compte tant el treball individual com el treball col·lectiu. També els alumnes han fet una valoració del seu propi treball (autoavaluació).

Ha estat molt motivador que els alumnes hagin pogut escoltar el seu propi programa.

Metodologia:

El projecte “la radio a l’escola” se’ns va oferir des del Departament d’Educació  en col·laboració amb UA1 Ràdio. Ens hi vam adherir els alumnes de sisè.  El vam relacionar amb el projecte interdisciplinari sobre Mollerussa que realitza tot el centre (ja que el programa de radio es va centrar en dos institucions del nostre municipi).

El projecte s’ha dut a terme durant  un mes i s’ha treballat des de les següents àrees: català,  coneixement del medi social, plàstica.

Ha estat un treball cooperatiu, on tots els alumnes tenien un objectiu comú: elaborar un programa de ràdio.

S’han fet anar diferents agrupaments: treball per parelles, petits grups, grup classe, ja que cada alumne tenia diferents rols dins dels projecte.

El paper dels mestres  ha estat de guia en tot el procès.

Implementació

Seqüenciació d’activitats

 • Explicació del projecte als alumnes a càrrec del responsable de la ràdio: parts d’un programa, diferents rols que hi ha, com redactar notícies…
 • Els alumnes en assemblea van triar el tema a treballar, els diferents aspectes que es podrien treballar, personalitats a qui entrevistar… I el rol que volia adoptar cada alumne.
 • Elaboració del programa:
 • Tècnics de so: aprendre a utilitzar taula de gravació, fer jingles, talls de veu…
 • Redactors: elaborar les notícies i reportatges triats.
 • Entrevistadors: elaborar les entrevistes i dur-les a terme
 • Grafistes: elaborar cartells publicitaris varis.
 • Directors: fer un seguiment del treball de la resta i elaborar escaleta.
 • Presentadors: preparar els textos a exposar.
 • Gravació a l’estudi (prèviament es va fer un simulacre al centre).

Programació:

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE MOLLERUSSA
OBJECTIUS QUINES COMPETÈNCIES I COM LES HEU TREBALLAT
Millorar l’expressió oral en llengua catalana. Àmbit  de Coneixement del Medi:

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

Competència: 1, 2, 5.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

Competència: 9 .

DIMENSIÓ CIUTADANIA:

Competència : 11, 12.

 

Els alumnes, treballant per parelles o a nivell individual, han buscat tota la informació autònomament gràcies a l’ús de les tauletes, ordinadors… També han extret informació a través de les entrevistes realitzades.

 

Àmbit de Llengües

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competència: 1, 2, 3

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competència: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Competència: 13 i 14.

 

Els alumnes han anat redactant tot el programa de radio (escaleta, entrevistes, reportatges, notícies…) seguint les pautes del món radiofònic.

Els alumnes han preparat les exposicions orals per a dur a terme el programa de ràdio.

 

Àmbit Digital

DIMENSIÓ INSTRUMENT I APLICACIÓ

Competència : 1, 2 i 3.

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE.

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ D’HÀBITS CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Competència: 9 i 10.

 

Els alumnes van triar en quin dispositiu volien cercar la informació i a partir d’aquí van utilitzar el cercador per buscar la informació que necessitaven.

També van utilitzar programes de disseny per fer el cartell publicitari i les targetes personalitades.

 

Àmbit d’Educació en Valors

DIMENSIÓ PERSONAL

Competència: 1

 

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

Competència: 4, 5 i 6.

 

Els alumnes tenien un objectiu comú i per tant era important el treball en equip i el respecte entre ells.

Redactar notícies  i entrevistes seguint les pautes.
Buscar informació sobre Museu de l’aigua i el Canal d’Urgell
Buscar informació sobre el Concurs Nacional de Vestits de Paper i el seu Museu.
Saber seleccionar i extreure la informació necessària.
Saber treballar en equip respectant als companys.
Conèixer el funcionament i el vocabulari específic del món radiofònic.
Dissenyar cartells publicitaris de l’activitat.
Saber utilitzar cercadors d’internet.
 
 
 
 
 
 
 
 

La veu dels alumnes

Els alumnes han valorat molt positivament el projecte. Ha estat una activitat molt motivadora per a ells. Els alumnes s’han sentit molt protagonistes en tot moment i això ha ajudat a que participessin d’una forma encara més activa.

 SI VOLEU VEURE FOTOGRAFIES, CLIQUEU L’ENLLAÇ

https://agora.xtec.cat/esc-ignasiperaire/cicles/cicle-superior/6e/la-radio-a-6e-anem-a-gravar/

CONEC MOLLERUSSA CICLE INICIAL

Projecte Mollerussa: CICLE INICIAL

Producte final:

Conec on visc.

Els alumnes de primer, dins del projecte de Mollerussa vam fer diferents activitats. Una mostra d’aquestes activitats han quedat reflectides en un vídeo en la següent web.

Com a producte final també s’han fet unes activitats en forma de dossier individual.

Avaluació:

Cal dir que abans de començar el projecte es va informar als alumnes què és allò que se’ls demanaria al finalitzar-lo.

Cam iniciar el projecte fent una avaluació inicial per tal de saber què és allò que coneixien els nostres alumnes sobre Mollerussa. Ho vam fer de forma oral mitjançant una pluja d’idees. Aquesta activitat va quedar recollida en un  mapa conceptual.

Hem dut a terme una avaluació contínua o formativa durant tot el projecte mitjançant el registre anecdòtic. En aquesta avaluació hem tingut en compte activitats individual i en gran grup, així com reflexions individuals de forma oral a mode d`autoavaluació per tal d’avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumne.

A més a més, s’ha realitzat un dossier individual que serà l’instrument que ens servirà per avaluar i supervisar les tasques fetes de forma individual.

Metodologia:

El projecte MOLLERUSSA és un projecte que ho treballa tota l’escola del MIP i que està establert per l’equip docent.

Es tracta d’un projecte interdisciplinar, que ens ha permès treballar les següents àrees: català, matemàtiques, coneixement del medi natural i social, plàstica i castellà.

Tot i que ha estat un projecte on la majoria dels continguts han estat marcats pels alumnes, el professorat ha analitzat i guiat prèviament els mateixos per assegurar-se que l’alumnat té tot el necessari per resoldre’l i pugui desenvolupar les destreses que es desitja.

Hem seguit estratègies de treball cooperatiu (full giratori i llapis al mig) dins de la dinàmica de treball en grup, així com feines individuals.

Implementació

El desenvolupament d’aquest projecte comportarà:

 • Un treball de camp. Sortir per diferents zones de Mollerussa, observar i visitar els edificis i espais més emblemàtics de la ciutat i fer una entrevista a la gent que visita i fa la compra a la ciutat.
 • Geolocalització d’entitats i agrupacions locals.
 • Geolocalització d’espais públics.
 • Semblances i diferències entre pobles i ciutats.

Programació:

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE GEOLOCALITZACIÓ A MOLLERUSSA
OBJECTIUS QUINES COMPETÈNCIES I COM LES HEU TREBALLAT
Situar al mapa de Catalunya  on és el Pla d’Urgell. Àmbit de Llengües

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competència:  3

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competència:  5, 7.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Competència: 13.

Àmbitd’Educació en Valors

 

DIMENSIÓ PERSONAL

Competència: 1.

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ SOCIAL

Competència : 7 i 8

Àmbit  Digital

DIMENSIÓ INSTRUMENTS I APLICACIÓ

Competència: 1

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I LA ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE.

Competència: 4, 5, 6

DIMENSIÓ D’HÀBITS CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Competència: 9 I 10

Àmbit  de Coneixement del Medi:

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

Competència: 1, 3.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

Competència: 9.

DIMENSIÓ CIUTADANIA:

Competència : 11, 12.

 

Treballar l’orientació espacial dins el mapa.
Conèixer diferents associacions i institucions de la ciutat i saber-les ubicar.
Participar en activitats en grup.
Aplicar les TIC a les necessitats plantejades
Comunicar-se adequadament en exposicions davant dels companys.
 

La veu dels alumnes:

 

L’activitat va començar amb una explicació i reflexió sobre la geolocalització. Els nens desconeixien aquest tipus d’activitat però els va despertar la curiositat. Entre d’altres propostes dels nens va sorgir buscar les seves cases, així que els vam demanar que portessin les direccions de les seves vivendes. Va ser una activitat molt engrescadora.

Un cop finalitzada l’activitat els nens van expressar la seva opinió sobre l’activitat. Els va agradar molt i van estar molt satisfets.

Qui som?

QUI SOM???

L’escola Mestre Ignasi Peraire és una escola pública de dos línies, que  té com objectiu bàsic fer els alumnes competents en els diferents àmbits de la vida, treballant les dimensions que composen les competències amb activitats de caire científic i natural, literari, sociocultural, emocional, comunicatiu i creatiu.

 • El català és la nostra llengua vehicular i d’aprenentatge,  tot i que vetllem també per desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, alemanya i castellana.
 • Respectem les característiques de cada nen i nena en el procés d’ensenyament aprenentatge que segueix.
 • Promovem  l’apropament al patrimoni social i cultural del nostre entorn més proper però també al d’altres cultures d’arreu del món.
 • Vetllem per l’educació emocional del nostre alumnat. Treballem l’autoestima, valor de desenvolupament personal, el respecte com a principi de tota relació social, i l’esforç per aconseguir cobrir les seves necessitats d’aprenentatge i els objectius que els puguin interessar.
 • Fomentem l’esperit crític, l’observació, la reflexió, la capacitat de diàleg i consens en l’alumnat. Realitzem projectes d’escola i d’aula, treball cooperatiu, reptes…
 • Obrim l’escola per tal d’aconseguir la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa.
 • Fomentem els bons hàbits de salut i higiene.
 • Som respectuosos amb el medi ambient, tenim el distintiu d’escola verda,
 • Integrem les noves tecnologies i la robòtica com a eina d’aprenentatge i recurs instructiu..

MOLLERUSSA CM: EXTENSIÓ DE TERRENY I NOMBRE D’HABITANTS – EL TRENQUET

ACTIVITAT REALITZADA A CICLE MITJÀ (4t)

PRODUCTE FINAL:

Cada alumne va fer un recull de les activitats que havien realitzat en un dossier.

Avaluació:

D’una banda vam tenir en compte la valoració dels resultats (es va realitzar a través d’una app amb les tauletes anomenada Kahoot).  I d’altra banda, els processos, l’avaluació dels grups i la de cada alumne en particular. De la mateixa manera, ens sembla convenient que siguin els alumnes els qui facin una valoració de la seva pròpia feina i del projecte.

METODOLOGIA:

El projecte MOLLERUSSA és un projecte que ho treballa tota l’escola del MIP i que està establert per l’equip docent. El projecte s’ha portat a terme durant  una setmana i s’ha treballat des de les següents àrees: català, matemàtiques, coneixement del medi natural i social i plàstica

Per poder fer les explicacions ens hem ajudat amb algun vídeo, murals, etc., de manera que es combinin textos amb fotografies i material multimèdia.

Per acabar s’han realitzat tasques com :

 • Activitats en grups.
 • Activitats cooperatives. ( La maleta d’en Manel).
 • Coneixement de l’ús correcte amb eines informàtiques.

IMPLEMENTACIÓ

El desenvolupament d’aquest projecte comportarà:

 • Un treball de camp (sortir per diferents zones de Mollerussa, preguntar a les persones que viuen a la ciutat) i una anàlisi del paisatge.
 • La recerca d’un relat històric que sigui interessant ( exemple: TRENQUET).
 • L’elaboració d’un gràfic de barres, línies i punts sobre l’extensió de terreny i nº d’habitants.

PROGRAMACIÓ

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE MOLLERUSSA
OBJECTIUS QUINES COMPETÈNCIES I COM LES HEU TREBALLAT
Situar al mapa de Catalunya  on és el Pla d’Urgell Àmbit  de Coneixement del Medi:

DIMENSIÓ MÓN ACTUAL

Competència: 1, 2, 3, 4, 5.

DIMENSIÓ TECNOLOGIA I VIDA QUOTIDIANA

Competència: 9 i 10.

DIMENSIÓ CIUTADANIA:

Competència : 11, 12 i 13.

 

Els alumnes, treballant per parelles, han buscat tota la informació autònomament gràcies a l’ús de les tauletes. Al final de cada sessió exposaven els diferents treballs per a que tothom pogués seguir correctament.

 

Àmbit de Llengües

DIMENSIÓ COMUNICACIÓ ORAL

Competència: 1, 2, 3

DIMENSIÓ COMPRENSIÓ LECTORA

Competència: 4, 5, 6, 7.

DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL

Competència: 13 i 14.

 

Exposicions orals del que estaven fent. Seleccionar i interpretar correctament la informació buscada a la tauleta.

Àmbit Matemàtic

DIMENSIÓ DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Competència : 1, 2, 3.

DIMENSIÓ CONNEXIONS

Competència: 6 i 7.

DIMENSIÓ COMUNICACÍO I REPRESENTACIÓ

Competència : 9 i 10

 

Interpretar una gràfica  de barres, de punts i de línies.

Dibuixar una gràfica a la llibreta.

Àmbit Digital

DIMENSIÓ INSTRUMENT I APLICACIÓ

Competència : 1, 2 i 3.

DIMENSIÓ TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL I D’APRENENTATGE.

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ D’HÀBITS CIVISME I IDENTITAT DIGITAL

Competència: 9 i 10.

 

Elaboració d’una gràfica de barres al Word.

Utilització de les tauletes per buscar informació.

 

Àmbit d’Educació en Valors

DIMENSIÓ INTERPERSONAL

Competència: 4, 5 i 6.

DIMENSIÓ SOCIAL

Competència : 7 i 8

 

Aporta idees sobre característiques rellevants del seu entorn i respecta les idees dels altres i els torns de paraula.

Identificar els diferents municipis del Pla d’Urgell.
Conèixer l’extensió de terreny i nº d’habitants de Mollerussa i comparar-lo amb altres municipis de la comarca.
Realitzar  gràfiques de barres de línies i de punts.
Identificar el relleu i el clima de Mollerussa
Visitar un establiment comercial de Mollerussa i conèixer la seva història.
Conèixer diferents monuments que hi ha en la nostra ciutat.
Participar en activitats en grup.
Comunicar-se adequadament en exposicions davant dels companys.
Aplicar les TIC a les necessitats plantejades

CONEIXEM MOLLERUSSA

Des de l’escola Mestre Ignasi Peraire, hem decidit realitzar el Projecte Interdisciplinari de centre molt proper al nostre entorn, en concret, que tot l’alumnat pugui conèixer bé l’indret en el que vivim. “Coneixem Mollerussa” és el títol d’aquest projecte. En breu anirem penjant informació del que treballarem.