Com avaluem?

L’avaluació és el tema que ens dóna més feina. Cada matèria avalua les competències que creu adients amb l’observació diària, els alumnes s’autoavaluen i es coavaluen i amb una graella s’avalua l’exposició final.

La nota del projecte tindrà una ponderació dins de la nota trimestral de cada matèria depenent del nombre d’hores lectives de cada matèria i de les hores impartides de projectes ( Per exemple, una matèria de 3 hores lectives setmanals que hagi impartit 8 sessions de projectes tindrà un pes del 23% en la nota del trimestre).

Per una altra banda, la mitjana de totes les notes dels projectes la utilitzem com a nota de treball de síntesi al butlletí final.

I per útim es lliura un informe a les famílies que inclou:

o Els objectius de les àrees participants.

o Avaluació quantitativa.

o Avaluació qualitativa.

 

Anem de ruta pel barri!

Els objectius del projecte són els següents de les àrees de C. Socials, Educació Física i Educació Visual i Plàstica són:

Ciències Socials: Conèixer la història del nostre barri des de l’antiguitat fins a l’època contemporànea a través d’un recorregut pels llocs més emblemàtics del barri de La Bordeta. Creació d’un itinerari amb google maps identificant aquests llocs històrics més importants.

Educació Física: Localitzar els punts cardinals al mapa i distingir els diferents llocs del mapa de l’institut, buscar amb les coordenades un objecte amagat pels companys, endevinar un enigma realitzant una cursa d’orientació per l’institut, realitzar una ruta històrica per la Bordeta, calculant el temps del recorregut i orientant-se al mapa.

Educació visual i plàstica: Utilitzar les tècniques de representació de plànols i crear un plànol a partir del recorregut de casa fins al centre. Ús de les tècniques de dibuix per dibuixar la Casa Remei de La Bordeta.

El projecte parteix de la idea de crear un sentiment de barri. Els dos barris que abasteixen d’alumnes a l’institut són:  el barri de La Bordeta (on està ubicat el centre) i el barri de Magraners.

I l’arrencada s’inicia amb dues xerrades en les que els alumnes coneixeran la història dels dos barris. Dos barris amb una història molt diferent. Les primeres dades sobre La Bordeta apareixen documentades des de l’època romana, mentre que Magraners és un barri d’època contemporània.

En la segona activitat  vam realitzar una ruta pel Barri de La Bordeta. Abans ja vam fer un treball previ des de cada matèria, des d’Educació Física és van aprendre tècniques d’orientació en el plànol; a Geografia i Història vam buscar els llocs més emblemàtics del barri; i des de la matèria de Visual i Plàstica es va preparar la distribució dels carrers de la ruta gràficament.

La ruta va ser un recorregut pels llocs més interessants del barri en forma de gimcana d’orientació sobre un plànol. Al llarg del recorregut se’ls recordava aquells edificis i detalls importants de la història del barri i que ja sabien a partir de les xerrades educatives  que s’han fet a l’institut.

Aquest projecte ha intentat trobar un punt en comú entre diverses disciplines i considerem que  ha estat un èxit. Els alumnes van mostrar gran interés per les arrels històriques del barri i van participar de manera motivadora i entusiasta en la gincana que van preparar, un recorregut que ens va traslladar els espais que han configurat la història d’un barri i d’una població i que els ha permès treballar sobre el terreny pautes d’orientació en el mapa i desenvolupar la part més artística.

Al mateix temps hem vist com els alumnes han après a treballar en grup, ha distribuir-se el treball, ha participar conjuntament en un projecte i ha valorar la feina que cadascun dels membres del grup ha fet.

Treballem per projectes des de la matèria de Llengua Castellana

En la matèria de llengua i literatura castellana, les tipologies textuals que s’han treballat en el Projecte “De l’Univers al barri”, han estat la narrativa i la descriptiva i la poètica.

Els objectius que els alumnes havien d’assolir són els següents:

– Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, i també en l’actitud de confiança en sí mateix, en la iniciativa personal, la curiositat i l’interès en la creativitat i l’aprenentatge.

– Treballar i redactar textos narratius i descriptius.

– Conèixer les característiques bàsiques dels textos poètics.

-Planificar el treball i fer un esborrany individual  previ.

-Corregir el text i respectar les normes ortogràfiques i textuals.

-Conèixer el vocabulari en llengua castellana sobre el tema del que tracta el projecte:(univers, barri).

Competències que s’han treballat durant el projecte han estat l’expressió escrita, la comunicació oral i la literària atès que l’alumne disposava de diversos textos literaris de tipologia narrativa  i descriptiva com a modelatge.

De competències transversals s’ha treballat la competència del tractament de la informació de l’àmbit digital i la d’aprendre a aprendre. Hem treballat conjuntament amb la matèria de música.

Pel que fa a l’avaluació del producte final del projecte i també del treball previ, ha estat competencial. L’observació directa de la participació de l’alumne en totes les tasques encomanades ha estat molt important per a l’avaluació.

Des de la matèria de llengua i literatura castellana, els alumnes han assolit els objectius inicials de manera positiva.

El treball cooperatiu motiva l’alumnat i incideix en la competència aprendre a aprendre.

Preparem els alumnes per la utilització de les TIC

Des de l’àmbit de les TAC, hem après a treballar amb diferents eines digitals que després s’han aprofitat també en altres àmbits del projecte. Hem instruït els alumnes en el maneig del correu electrònic i dels documents compartits, per afavorir el treball col·laboratiu. Els alumnes han treballat les imatges digitals i com incorporar-les en documents, tant de processament de textos com de presentacions. Google Maps i les seves eines associades, han estat utilitzades per a practicar continguts d’orientació respecte al Sol, de localització, de senyalització i de mesura de distàncies, àrees i escales de reducció; que sempre s’han adaptat al seu entorn, el barri, com a part de l’Univers.

S’ha dut a terme una avaluació diària del procés i també s’ha lliurat als alumnes uns criteris d’avaluació final de l’objecte acabat i de la redacció de l’informe del seu procès tecnològic, amb l’objectiu que ells puguin entendre la seva qualificació en relació a la feina feta i presentada.

Què hem fet a Llengua Catalana?

Des de la matèria de llengua catalana i literatura hem treballat el projecte a partir de dues tipologies textuals: la poètica i l’expositiva. Els objectius que ens hem plantejat són:

1- Treballar i redactar textos poètics  i textos expositius sobre els espais i els personatges rellevants.

2- Obtenir informació dels mitjans  digitals de manera eficaç.

3- Mantenir una actitud d’escolta, respecte i participació amb el grup de treball.

4- Presentar individualment els treballs dels textos expositius amb suport digital (Word).

5- Presentar en grup el producte final dels textos poètics (cançó del barri) acompanyat d’una melodia.

Les competències treballades durant el projecte en la matèria de llengua catalana i literatura han estat l’expressió escrita, la comunicació oral i la competència literària. Hem focalitzat l’atenció en la planificació i la redacció dels textos així com en la revisió, la correcció i la reescriptura.

Pel que fa a les competències transversals, hem treballat la competència del tractament de la informació de l’àmbit digital i la competència de participació i aprendre a aprendre de l’àmbit personal i social. També hem treballat interdisciplinàriament amb l’àmbit artístic, en concret, amb la matèria de música.

L’avaluació del projecte ha estat competencial i l’hem dut a terme durant el procés de treball i  en la presentació del producte final demanat.

Podem dir que s’han assolit els objectius inicials i que l’experiència ha estat positiva. Malgrat això, cal que l’alumnat s’acostumi a treballar  de manera cooperativa, és a dir, que cadascú sàpiga assumir el seu rol en el grup i el desenvolupi correctament. Creiem que treballar per projectes  enriqueix l’alumnat perquè els aporta una visió més global de l’aprenentatge i  contribueix a treballar valors com el respecte de la diferència d’opinions, la iniciativa personal i la participació. Tot això ha fet que s’hagin sentit més motivats.

Què fem des de l’àmbit matemàtic?

Des del àmbit matemàtic hem dissenyat una sèrie de tasques per a que treballin l’estadística i les unitats de longitud molt grans utilitzant noves tecnologies per desenvolupar la competència digital.

Pel que fa a l’estadística, els alumnes han de cercar i ordenar informació per a donar a l’extra-terrestre referent als alumnes de primer d’ESO. Dissenyen una enquesta on hi ha preguntes relacionades amb variables quantitatives i qualitatives. L’objectiu d’aquest projecte és la construicció de  taules i gràfiques per finalment interpretar-les.

Per altra banda, l’alumnat realitzarà una tasca consistent en escollir una constel·lació de totes les que hi ha a la volta celeste, per trobar l’estel principal i calcular la seva distància en quilòmetres a la Terra, fent servir els canvis de variable.

Els espais creats per compartir i impulsar el projecte ha estat tan físic com virtual. Entre el professorat s’han emprat les reunions setmanals de treball, els entorns Moodle i Drive. Respecte a l’alumnat, han treballat en una aula específica per realitzar aquest projecte i han utilitzat les eines de Google Formularis per tal de dur a terme les enquestes, el Moodle, Google Drive i el correu electrònic.

Per finalitzar el projecte, van fer una exposició oral on van compartir amb tot el grup classe el que cada grup va treballar. En aquest moment realitzaren la coavaluació i l’autoavaluació.

Aquí us deixem un enllaç d’una enquesta:

https://docs.google.com/forms/d/1GWJDmp1QXVAseiPe43rgCxGsDq2cQ0uuxCI58UvSQlo/edit

 

Què fem des de l’àmbit científic?

Des de l’àrea de ciències es treballa la part de l’Univers del projecte. Aprofitem l’avinentesa que en el centre tenim la gran sort de disposar d’una cúpula, que ens serveix tan per fer l’activitat inicial engrescadora com per contextualitzar les activitats que desenvolupem al llarg del projecte.  

Des del currículum i les inquietuds dels alumnes, hem fet un seguit d’activitats tan individuals com en grups heterogenis on els alumnes han descobert els elements bàsics de l’Univers (planeta, estrella, satèl·lit, galàxia, cúmul de galàxies i supercúmul de galàxies), han elaborat el seu DNI galàctic (situació dins de l’Univers), han descobert les fases de la lluna mitjançant l’observació i la deducció (activitat realitzada amb galetes Oreo), han cercat informació sobre els eclipsis i s’han gravat explicant-los mitjançant una maqueta elaborada per ells mateixos i, finalment, han descobert el sistema solar i han set conscients de les magnituds del mateix a escala.

En totes les activitats s’han fet servir diferents eines tan informàtiques com manuals, per tal de potenciar al màxim el treball en equip i les diferents habilitats dels alumnes.

És el segon any que posem en pràctica aquest projecte, i com sempre tenim la impressió que hi ha coses que es poden millorar. Tanmateix, l’experiència ens ha demostrat que els alumnes aprenen i gaudeixen amb les activitats.

Preparem una maleta per l’E.T!

El producte final que se’ls demana als nostres alumnes és fer un recull dels aprenentatges més significatius sobre l’Univers i el seu barri per tal que l’extraterrestre que ha de tornar a casa seva es pugui endur el màxim d’informació sobre el lloc on s’ha perdut. Aquesta presentació es realitza dins del grup classe amb un parell de professors que han participat en el projecte i s’enregistren per tal que es pugui fer una valoració i reflexió posterior de com s’ha desenvolupat.

Hem de dir que els reptes plantejats no són reals, motiu que ens fa replantejar la modificació  del fil conductor de cara el curs vinent. Tenim un parell de propostes que hem d’acabar de valorar. Tenim la intenció de relacionar el fil conductor del projecte amb una llar d’avis del barri d’on podríem treure vivències personals relacionades amb el tema i a la vegada fer-los-hi l’exposició final a ells. Per una altra banda també podríem enforcar-ho de cara les visites dels intercanvis que s’efectuen en el centre, però no ens acaben d’encaixar bé les dates.

Us deixem un enllaç amb una presentació amb fotos i una exposició final per a que us feu una idea millor.

https://drive.google.com/open?id=0B5zUtSaMoODQMngxcEFrY3dXclU

Què en pensem els alumnes?

Als alumnes ens ha agradat realitzar el projecte perquè ho hem trobat divertit i hem descobert coses que no sabiem, com per exemple la història de la Bordeta i Magraners i coses de l’Univers. L’aula Hello World ens ha encantat perquè és acollidora, neta i un espai bonic on tenim ordinadors, tablets, pissarra digital…

El que ens ha costat més és treballar en equip, hi hagut dies que ens enfadat perquè no col·laborem tots i perquè ens costa posar-nos d’acord.
De totes totes, recomanem el projecte als alumnes nous de primer perquè s’ho passaran bé treballant d’una forma diferent i aprendran coses noves.

Planifiquem “De l’Univers al nostre barri”

El tema principal del nostre projecte de l’Univers al nostre barri és recollir i elaborar informació diversa dels nostres barris i de l’Univers per a què un extra-terrestre que ha aterrat al nostre centre se la  pugui endur al seu planeta. Per tant el tema i el títol escollit té una relació directa.

Abans de començar les activitats pròpiament del projecte es realitzen dues sessions inicials on es pretén detectar els interessos de l’alumnat vers el tema en qüestió. En la primera es reflexiona sobre què i com es treballa per projectes (grups cooperatius….) i en la segona ja s’introdueix la temàtica i es recullen els interessos dels alumnes i s’acaba la sessió amb la visualització de cinc minuts del fragment de la pel·lícula de l’arribada de l’E.T a la terra.

De cara l’any vinent volem canviar el fil conductor del projecte donat que el veiem poc real. Una de les propostes sorgides seria tenir relacions continuades amb alguna residència d’avis del barri tant per recollir informació del barri com per després fer-los una devolució del projecte elaborat.

Al nostre centre hi tenim construïda una cúpula astronòmica, fet que ens dóna peu a poder relacionar el tema de l’univers amb el nostre barri.

Per coordinar-nos amb la resta de companys tenim una organització de dues línies. Per una banda es treballa en equip d’àmbits pel matí setmanalment i d’altra banda els dimarts a la tarda ens reunim mensualment tots els professors aplicadors.