TARDES EN FAMÍLIA

Els/les alumnes de Cicle Inicial van convidar a passar la tarda a les seves famílies a l’escola, per tal d’explicar-los tant les fases seguides com els  continguts treballats en el projecte de la família.

En aquesta presentació es van ajudar d’un power point, que va ser elaborat per l’alumnat amb l’ajuda del professorat en alguns casos.

Per parelles o individualment els/les alumnes es van preparar els diferents blocs de continguts treballats durant el projecte. Prèviament a l’exposició, els infants van treballar aspectes relacionats amb l’expressió oral (tractats en l’àrea de llengua), com l’ús d’un vocabulari concís i adient, la projecció de la veu, el to, el volum, la postura i el llenguatge corporal,…

El disseny d’aquesta activitat pot ser una eina d’avaluació, ja que el fet de transmetre aquesta informació, fa adonar tant a l’alumne com al mestre de l’assoliment dels aspectes treballats.

El producte final no només ha aconseguit una transferència dels coneixements assolits durant el projecte, si no també que una satisfacció personal per l’esforç realitzat de tots els membres que han intervingut, alumnes, professorat i famílies.

 

Què és el que més t’ha agradat aprendre del projecte LA FAMÍLIA?

L’última activitat del projecte va néixer com a fruit de la pregunta:

” Què és el que més t’ha agradat aprendre del projecte LA FAMÍLIA?”

Donat que eren infants de primer de cicle inicial, el docent optà per gravar l’alumnat contestant la pregunta ja que algun d’ells encara es trobaven en una fase inicial del procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura i, per tant, tots i totes tenien les mateixes oportunitats de participar i gaudir de l’activitat.

En el següent vídeo podreu visualitzar totes les respostes obtingudes a partir d’una única pregunta.

Els i les alumnes no només són capaços d’aprendre els continguts que es desprenen pròpiament del projecte (valors familiars, tasques domèstiques, tipus de famílies…) sinó que aquests els obren la porta a descobrir i utilitzar noves estratègies i recursos per donar resposta als seus interessos i inquietuds (cerca de paraules en el diccionari, utilització del Google Maps…)

Aquest fet ens fa adonar de la riquesa de la implementació d’aquesta metodologia: el treball per projectes; doncs possibilita la transferència de continguts curriculars a la vida real.

EL NOSTRE MAPA CONCEPTUAL

Una vegada s’ha iniciat el tema del projecte es va construint un mapa conceptual a l’aula, entre tots i totes. A mesura que es vagi aprofundint en la investigació s’anirà ampliant i completant.

Aquest ens servirà per realitzar un feedback dels diferents aprenentatges, de manera que es relacionin els coneixements adquirits amb els nous. El fet que estigui present a la classe ajudarà a què l’alumnat el pugui consultar i visualitzar sempre que sigui necessari.

Al finalitzar el projecte, el mapa conceptual serveix de suport visual a l’alumnat, a mode de guia, per poder fer l’exposició a les famílies.

DIVERSIFIQUEM ACTIVITATS

Les diferents tasques,  ens serviran per trobar respostes a les preguntes plantejades pels alumnes a l’inici del projecte i aprofundir en la investigació. Les activitats estan diversificades per tal d’afavorir un aprenentatge significatiu.

  • Cerca d’informació: fotografies/àlbums de quan eren petits, ecografies, objectes personals relacionats amb el projecte, llibres de consulta de casa, llibres de la biblioteca d’escola i municipal, Internet, vídeos educatius.
  • Sortides més vivencials: sortida amb els padrins.
  • Visites d’experts.
  • Jugar com jugaven els padrins.

Inici del projecte LA FAMÍLIA

Normalment les primeres sessions de cada projecte es destinen a generar interès i motivació però també ens serveixen per evidenciar els coneixements previs que té l‘alumnat. Per aquest motiu se’ls va proposar escriure en un full què és el que sabien de la familia i després ho vam compartir.

En una altra sessió es va realizar una activitat on els/les alumnes escrivien en un paper què és el que volien saber sobre la família. Es va fer un buidatge i amb l’ajuda del professorat es van agrupar les preguntes en diferents blocs: valors de la família, tipus de família, membres de la família, etc.

 

Es va compartir amb l’alumnat que per poder donar resposta a les qüestions plantejades hauríem d’anar descobrint-les entre tots/es, realitzant diferents cerques i activitats, i necessitaríem l’ajuda i implicació dels seus familiars.

ACTIVITAT DE XOC – PREGUNTES PERSONALS

El  projecte La família es va iniciar intentant despertar l’interès de l’alumnat a través d’una activitat de xoc per a tots els cursos del cicle  que va consistir en la realització d’una entrevista personal on  cada alumne/a  havia de respondre quatre preguntes: Què és per a tu la família?, Què és el més divertit d’estar amb la família?, Què és el que no t’agrada tant de la teva família?, Creus que és fácil ser fill/a? i  Creus que és fácil ser pare o mare?.

Totes aquestes entrevistes es van enregistrar en vídeo, posteriorment es va fer un muntatge de totes les intervencions i es va presentar al grup classe. El visionat d’aquesta pel·lícula va ser el punt de partida per començar el projecte.

 (fes clic a la imatge per veure el vídeo Activitat de Xoc de 1r)

 (fes clic a la imatge per veure el vídeo Activitat de Xoc de 2n)

 

COM ENS ORGANITZEM?

Volem puntualizar que a la nostra escola, a partir de l’etapa de Primària, els projectes ja no sorgeixen de les inquietuds i motivacions del propi alumnat sinó que la temàtica ve donada per l’equip docent ja que fem que els projectes de medi girin entorn al currículum.

El nostre projecte comença amb la mateixa activitat de xoc motivadora per a tots els cursos de cicle inicial. D’aquesta manera es pretén despertar els interessos i curiositats dels infants pel tema a treballar: la família.

El proper pas serà que els i les alumnes es facin preguntes sobre el QUÈ EN VOLEM SABER del tema, amb una posada en comú per tal de compartir-les amb la resta de companys/es. Quan les tenim totes, a nivell de grup classe, s’agrupen per blocs temàtics per tal de poder relacionar idees a mesura que anem avançant en el nostre mapa conceptual.

Depenent de cada activitat utilitzarem un tipus d’agrupament o altre amb l’alumnat:

  • Gran grup
  • Petit grup
  • Parelles
  • Individual

Els grups són heterogenis i es formen amb la intervenció del professorat. Cada grup s’organitza la tasca a realitzar i el docent vetlla per a què tots els seus membres hi participin.

L’origen dels PROJECTES

El curs 16/17 el nostre centre va iniciar-se en el treball per projectes a l’etapa de cicle inicial amb el propòsit d’anar implementant aquesta metodologia a la resta de cicles.

Partint del currículum de primària, vam començar fent un desplegament i tria dels continguts que inclouen coneixements del medi natural i social. A partir d’aquí va sorgir la  proposta de realitzar quatre projectes al llarg del cicle, dos per curs. Els projectes acordats van ser: Els animals i On visc pel primer any i La familia i les plantes pel segon any del cicle.

ESCOLA TERESA BERGADÀ: QUI SOM?

L´Escola Teresa Bergadà, és una escola pública i l´única escola del municipi.  Situada a l’extrem sud, a la falda d’un turó i al costat de la zona esportiva, prop de la carretera de l’Aeroport. Disposa d’unes  instal.lacions de qualitat, àmplies i modernes, reformades de fa 10 anys.

Som una escola quasi de doble línia. Hem iniciat un projecte d’innovació i reflexíó conjunta. Els últims temps, estem consensuant i millorant la línia pedagògica, aprofundint en el treball globalitzat, el Pla d’Impuls de la Lectura, la dinamització de l´art amb sinergies amb la Panera i la participació de l’alumnat amb la vida pràctica de l´escola, des de les assemblees i el consell d´infants.

Fomentem la participació de la comunitat educativa i el respecte per les opinions que són diferents. Com a escola inclusiva pensem que l’alumnat ha de poder evolucionar en tots els àmbits, independentment de les seves característiques.

Com a comunitat educativa que som, tenim la finalitat de créixer junts, aprendre els uns dels altres i anar construint una escola on tots ens sentim representats.

A nivell metodològic volem que el treball sigui engrescador, que s’aprenguin coses noves a través del descobriment, l’observació, l’experimentació, la interacció, la cooperació, la comunicació…