ELS ALUMNES PARLEN…

Per conèixer l’opinió dels i les alumnes, hem pensat que la millor manera és donant-los la veu per tal que ells i elles puguin explicar què significa per a ells fer projectes, què implica, com s’organitzen, si els agrada…

A continuació us deixem uns vídeos on podeu escoltar tant la resposta a aquestes preguntes com la xerrada/conferència que van fer a les famílies explicant com treballem els projectes.

COM SABEM EL QUE HEM APRÈS?

L’avaluació es realitza amb diferents instruments (observació directa, rúbrica, prova escrita, prova oral i altres produccions).

A partir de la conversa prèvia en gran grup a l’inici del projecte es concreta el que es treballarà i es defineixen els objectius, el repte i el producte final.

En aquest moment es consensua el que avaluarem i s’elaboren dues rúbriques on es plasmen els objectius que han d’aconseguir individualment i en el grup de treball cooperatiu.

D’aquesta manera, des d’un bon inici l’alumnat coneix el que ha d’aprendre i com ha de ser la seva participació en el grup de treball cooperatiu.

L’alumnat va manifestar que una manera de demostrar el que sabien era realitzar una prova escrita. Aquesta eina també és útil pel mestre per conèixer el diferent grau d’assoliment dels continguts treballats.

El professorat teníem clar que l’alumnat havia de ser capaç de comunicar oralment allò que havia après a l’hora d’entregar el tríptic en la jornada al carrer de la campanya de consells saludables.

La diversitat d’instruments permet tenir en compte i avaluar les diferents capacitats i competències de l’alumnat.

EL PRODUCTE FINAL: CAMPANYA DE DIFUSIÓ D’HÀBITS SALUDABLES.

El producte final del projecte “Cuidem el nostre cos i fem salut” és la realització d’un tríptic que recull els consells per promoure els hàbits saludables entre la comunitat educativa de l’escola i del barri.

Després de valorar diferents possibilitats per l’elaboració dels tríptics utilitzant les TAC (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint) els mestres vam decidir fer-ho a través de la pàgina web Canva, que permet fer dissenys atractius d’una manera fàcil, intuïtiva i força autònoma per l’alumnat.

Els continguts treballats a les activitats plantejades al projecte van permetre a l’alumnat redactar els consells d’hàbits saludables que plasmarien als respectius tríptics. Cadascun dels 6 grups va elaborar el seu tríptic.

La tasca consistia a posar-se d’acord en el disseny i el contingut del tríptic. Va fer falta trobar les frases i les imatges adients. Alguns grups van haver de superar les dificultats per posar-se d’acord i d’altres van haver de ser reconduïts a l’hora de la tria de les imatges.

Un cop elaborats els tríptics es va treballar l’expressió oral per saber com dirigir-se als adults per potenciar la competència comunicativa en una situació real. Un matí, acompanyats per mestres i practicants, vam anar a una plaça cèntrica del nostre barri i durant una hora l’alumnat va repartir els tríptics.

Finalment, es va fer difusió dels tríptics per correu electrònic a totes les famílies i es van publicar al bloc del Cicle Inicial de l’escola (http://fredericgodas-cicleinicial.blogspot.com.es/2018/02/2n-campanya-de-difusio-cuidem-el-nostre.html)

Va ser molt gratificant el feedback de la gent del carrer, així com la resposta per correu electrònic d’algunes famílies, tot felicitant l’alumnat pel treball realitzat.

 ENS POSEM EN MARXA.

 

S’han dissenyat 6 activitats de treball cooperatiu diferents per donar resposta a les inquietuds de l’alumnat que es desenvolupen simultàniament de forma rotatòria. Les activitats inclouen una part de recull d’informació pel dossier final i una altra més manipulativa i experimental. Aquestes activitats són:

  • Presentar les principals parts de l’aparell digestiu i reproduir-les esquemàticament sobre una bossa de plàstic en el tronc d’un company o companya.
  • Presentar les principals parts de l’aparell respiratori i reproduir-les en un model.
  • Posar de manifest els canvis del cos amb el creixement. Es fa una pluja d’idees de les evidències d’aquest creixement i posteriorment es fa una estadística del número de peu més gran i més petit de cadascun dels cursos de l’escola, que es representa en un gràfic.
  • Dissenyar un menú setmanal saludable a partir de la interpretació de la piràmide de l’alimentació.
  • Presentar les principals parts de l’aparell circulatori a partir del visionat d’un vídeo i respondre unes preguntes de comprensió oral.
  • Presentar les etapes de la vida des de la formació fins la vellesa a través de la informació aportada per les famílies.

Cal tenir present que a part d’aquestes, es plantegen diferents activitats de gran grup que donen resposta a d’altres qüestions que han sorgit durant el desenvolupament del projecte i també queden recollides en el dossier final.

COM HO FAREM? METODOLOGIA.

Les preguntes de la conversa inicial que s’han recollit en el plantejament del projecte, s’envien a les famílies per tal de fer-les partícips i que puguin aportar materials diversos que siguin el punt de partida de la recerca d’informació.

En un primer moment es fa un recordatori dels continguts treballats al curs anterior sobre el cos humà.

A partir d’aquests coneixements previs i de la consulta per part de l’alumnat de les informacions aportades per les famílies en els diferents formats (llibres, vídeos, jocs, elaboracions personals…) es presenten diferents propostes d’activitats per desenvolupar en treball cooperatiu.

És imprescindible que les activitats estiguin molt ben dissenyades i amb el material a l’abast per tal que es desenvolupin de manera autònoma. Per cada activitat es prepara una capsa amb les instruccions, el material i les medalles del càrrecs de treball cooperatiu (Portaveu, material, silenci, secretari i participació). El mestre ha de canviar de rol i esdevé un guia i facilitador.

A part d’aquestes, es plantegen diferents activitats de gran grup que donen resposta a d’altres qüestions que han sorgit durant el desenvolupament del projecte i també queden recollides en el dossier final.

DECIDIM EL REPTE!

Per començar el nostre projecte, plantegem una conversa amb tot l’alumnat arrel de la visita de les infermeres.

Aprofitem aquesta conversa per fer un recull dels coneixements previs de l’alumnat, que alhora serveix per compartir coneixement i donar resposta entre els propis alumnes a alguns dels seus dubtes.

Aquesta conversa ens fa constatar els  diferents graus de coneixements previs que hi ha entre l’alumnat, en funció del seu bagatge personal, dels seus interessos, vivències…

En una propera sessió plantegem a l’alumnat què més els agradaria saber, fer i aprendre , i de manera consensuada entre tots/es definim els objectius  que aniran guiant el projecte.

Aprofitem aquestes preguntes per fer-los reflexionar envers quines poden ser l’origen d’una investigació i per tant susceptibles de convertir-se en el repte, i quines són de resposta fàcil i tancada que es poden resoldre a través de llibres, internet, famílies, experts…, tenint en compte que totes hi tenen cabuda al nostre projecte.

A partir d’aquestes converses prèvies, en posteriors sessions, és on s’acaba de definir el repte i decidir el producte final. La tasca del/a mestre/a en aquest moment és guiar en la reflexió a partir de les aportacions de l’alumnat per poder arribar a decidir el repte.

En el nostre projecte el repte que va triar l’alumnat va ser “aconseguir que els companys/es i famílies de l’escola, coneguin i segueixin consells saludables per estar sans i cuidar el cos” i el producte final, “fer un tríptic informatiu amb consells saludables”.

A més a més, es defineix l’avaluació fent partícip l’alumnat tot consensuant què haurem d’haver après en acabar el projecte i com ho demostrarem. En el nostre cas, es va acordar fer dues rúbriques, una pel treball en grup i l’altra a nivell individual.

Pel que fa a l’organització, s’alterna el treball en gran grup amb el treball cooperatiu i el treball individual. Els grups de treball cooperatiu són fets pel mestre per tal de garantir que siguin grups heterogenis.

Després de tot aquest treball previ, important i imprescindible, i al qual cal dedicar tant temps com es consideri necessari, ja es pot començar a desenvolupar el projecte.

 

PLANIFICACIÓ. PUNT DE PARTIDA.

A Cicle Inicial dins del Pla Educatiu d’Entorn es fa una activitat conjunta amb el CAP del barri de Cappont. Infermeres o pediatres venen a l’escola a fer una xerrada o taller entorn algun dels aspectes curriculars importants per tenir cura del nostre cos.

En aquestes activitats es treballa el tema de l’alimentació saludable a 1r i el de l’activitat física i el descans a 2n.

En primer lloc, la competència 6 del Currículum de la dimensió “Salut i equilibri personal” que fa referència a “Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixement científic per aconseguir el benestar físic”.

En segon lloc, el currículum contempla durant tota l’Educació Primària que es treballin els continguts en espiral consolidant-los i ampliant-los curs rere curs.

Finalment, dins de l’àmbit de “Coneixement del Medi” centrem el projecte en els continguts de l’apartat “Les persones i la salut”.

Per tots aquests motius, es proposa a l’alumnat la realització d’un projecte sobre el cos humà.

Podeu consultar les notícies de les visites de les infermeres i pediatres del CAP als següents enllaços:

http://fredericgodas-cicleinicial.blogspot.com.es/2018/02/1r-xerrada-de-la-pediatra-i-la.html

http://fredericgodas-cicleinicial.blogspot.com.es/2017/12/2n-visita-de-les-infermeres-del-cap.html

QUI SOM? Escola Frederic Godàs

PUNT DE PARTIDA

Som una escola pública de dues línies situada al barri de Cappont de Lleida. Tota la comunitat està molt implicada en la millora en general  i concretament el claustre de mestres posa cada any molts esforços en la formació metodològica per poder ajudar als nens i a les nenes a ser més competents  per a viure en la societat actual.

Al nostre centre vam sol.licitar aquest curs una formació interna (FIC) sobre projectes. Tot el claustre hi va participar  i això ens va ajudar molt a establir una línia comuna de com treballar els projectes, ja que fins ara aquests s’havien portat a terme però volíem actualitzar la metodologia per a què el procés fos més competencial.

Aquesta primera formació ens va anar molt bé per enllaçar amb els coneixements que vam anar adquirint a través de la Xarxa de CB sobre com fer un projecte i el que s’havia de tenir en compte .

Tots/es els/les mestres vam començar a posar en pràctica a l’aula la nova manera de treballar i en aquests moments anem reflexionant sobre les nostres experiències i les dificultats que ens van sorgint.

Els dos projectes que documentarem són: Cuidem el nostre cos (C.Inicial) i Les plantes, les nostres amigues (C.Mitjà)

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Segrià, les Garrigues, la Vall d’Aran, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Segarra i la Noguera que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.