LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Evidències de la nostra avaluació.

L’avaluació del projecte s’ha portat a terme des de diferents vessants i utilitzant diferents instruments.

D’entrada cal tenir en compte que l’avaluació a l’educació infantil es realitza sobretot mitjançant l’observació dels alumnes, a partir de converses i de les aportacions que cada nen i nena fa a l’aula.

A més a més, el fet d’organitzar l’aula i les sessions de treball per racons, tal com és el nostre cas, possibilita al mestre poder oferir una atenció més individualitzada a cadascun dels alumnes i poder observar directament quin és el punt de partida de cada alumne en concret i quins són els objectius que va assolint al llarg de la realització del projecte.

D’aquesta manera, com a mestres, ens ha estat molt fàcil identificar l’evolució de cadascun dels nens i nenes, tant a nivell oral en gran grup, com sobre el paper en el treball en petit grup o individualment.

A més a més de l’avaluació per part dels adults, els alumnes han realitzat la seva pròpia autoavaluació, recordant les diferents sortides i racons realitzats i valorant cadascuna de les activitats. També fent una pluja d’idees individual del que cadascú n’havia extret un cop acabat el projecte.

Donat que un dels productes finals és un dossier individual realitzat per cada nen i nena que s’emporten a casa, una bona avaluació és el fet de, a partir d’aquest, explicar a les famílies tot el treball realitzat.

Un altre dels productes finals del projecte, que és el mapa conceptual, ha estat penjat a l’aula durant tot el trimestre, fet que ha permès als infants anar recordant tot el que es va treballar i els ha donat la possibilitat, durant les sessions de portes obertes de l’escola, d’explicar-ho a les famílies.

https://drive.google.com/file/d/1hPhYRarYn2ZXaBM4DA-D8J9k4TENrI7O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tsihpo0foRUQxAAWJ80v1PVpm0m4Mi2j/view?usp=sharing

Com avaluem?

L’avaluació és el tema que ens dóna més feina. Cada matèria avalua les competències que creu adients amb l’observació diària, els alumnes s’autoavaluen i es coavaluen i amb una graella s’avalua l’exposició final.

La nota del projecte tindrà una ponderació dins de la nota trimestral de cada matèria depenent del nombre d’hores lectives de cada matèria i de les hores impartides de projectes ( Per exemple, una matèria de 3 hores lectives setmanals que hagi impartit 8 sessions de projectes tindrà un pes del 23% en la nota del trimestre).

Per una altra banda, la mitjana de totes les notes dels projectes la utilitzem com a nota de treball de síntesi al butlletí final.

I per útim es lliura un informe a les famílies que inclou:

o Els objectius de les àrees participants.

o Avaluació quantitativa.

o Avaluació qualitativa.

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (PRIMÀRIA). Evidències de la nostra avaluació.

L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE A CICLE INICIAL:

Es farà una observació directa a l’aula tot responent als criteris d’avaluació marcats al llarg de la realització del projecte (graella d’observació directa).

Els mestre i alumnes segueixen la base d’orientació de cada taller per observar i valorar el seu treball i nivell d’aprenentatges (autoavaluació).

Durant el procés d’aprenentatge s’orienta i s’incideix en la participació i implicació en el treball en equip.

En la preparació de les evidències en format paper s’avalua el nivell d’expressió escrita  (dossier del projecte).

En el cas de les exposicions orals dels productes finals es tenen en compte els ítems d’avaluació d’exposició oral consensuats amb els alumnes (graella d’observació directa).

L’AVALUACIÓ A CICLE MITJÀ:

A nivell escrit s´avalua els diferents aspectes formals de la llengua mitjançant una graella d’observació directa pactada i negociada amb els alumnes. S´avalua també el treball grupal (graella d’autoavaluació i coavaluació). A nivell oral s´avalua els aspectes formals de la llengua oral  ( To de veu,….) mitjançant una graella d’observació directa consensuada amb els alumnes.

L’AVALUACIÓ AL CICLE SUPERIOR:

A partir de la pluja d’idees (Brainstorming) realitzem l’avaluació inicial, aquestes es recullen per la mestra a mode de quadern de notes.

A l’avaluació formativa tenim en compte diferents aspectes: l’ús adequat de recursos i programes audiovisuals, el treball en equip, la recerca i tria de la informació i l’elaboració del guió de treball. Aquestes dades es recullen mitjançant una graella d’observació directa dissenyada amb els alumnes.

A l’avaluació final valorem l’exposició oral del seu producte mitjançant una graella d’observació directa organitzada pels alumnes (coavaluació i autoavaluació).

Durant el procés d’avaluació intervenen els alumnes (coavaluació) i els mestres.

Avaluem amb rúbriques

Una de les millors eines per a que l’avaluació sigui efectiva ens les donen les rúbriques.

Aquest projecte ens ha permès presentar a l’alumnat un seguit de rúbriques per a que avaluïn el que han après durant les setmanes que han treballat aquest tema.

Sense deixar de banda la presentació del decàleg i la piràmide dels aliments que han set els productes finals, la realització d’aquesta tasca formativa permet a l’alumnat autoavaluar la seva feina i apendre a autogestionar el seu aprenentatge.

També cal recordar una breu coavaluació que permet l’alumne avaluar els seus companys i participar de la nota final d’aquest projecte.

Hem de seguir la nostra màxima d’avaluar per aprendre i aprendre per a avaluar.

 

 

Sessió 29: Ens visita la Kira, la gossa de la Laura

 

Una companya de l’escola, la Laura, ens porta a la classe la seva gossa, un Bichón Maltès femella. Els nens tenen l’oportunitat d’estar en contacte amb un gos de carn i ossos. Ens porta la carnet de vacunes, el carnet sanitari, unes analítiques de sang… Veiem que tenen els mateixos documents que una persona.

Com ha anat?

L’avaluació per part de l’alumnat és bona. Han pogut gaudir alimentant la seva curiositat.

El fet de ser ells qui encaminen els seus aprenentatges ha marcat l’itinerari que han seguit.

On queda avaluat?

COMPETÈNCIA DIGITAL COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA. INICIATIVA PERSONAL I EMPRENEDORIA COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE

Ja a principi de curs vam quedar així  així ho hem anat avaluant al llarg del curs.

CONCLUSIONS:

EL CURS QUE VE EN PROGRAMAREM UN ALTRE!!!

I les famílies?

L’any vinent, ens plantejarem un pas més: elaborar un informe del projecte per fer-lo arribar a les famílies. Un dels elements importants de tot projecte és la difusió. Fins ara, tots els projectes que fem a l’institut, excepte el de la Jornada de Portes Obertes, es queden DINS de l’institut, i només són visibles per als alumnes.

Aleshores, en aquest sentit, la meta del curs vinent podria ser doble:

 • fer participar a les famílies en algun moment del projecte, per exemple, invitant-les a venir el dia de les Olimpíades.
 • Fer-los arribar l’informe del projecte, amb els objectius que ens proposavem, les competències treballades, i el grau d’assoliment d’aquestes per part dels seus fills.

Seguirem millorant!!

SegarroAvaluem?

Com ja havíem comentat al principi del bloc, aquesta ha estat la segona edició del projecte de les SegarrOlimpíades. El tema que ens va quedar menys treballat el curs passat, va ser el tema de l’avaluació. Els finals de trimestre són frenètics, i després de dedicar molt temps a preparar les activitats del projecte i el producte final, el curs passat cada matèria va avaluar el projecte dins de la seva nota de matèria, ponderant-la segons la pròpia programació.

Aquest any vam proposar-nos fer un pas més, i vam elaborar una rúbrica de projecte.

Els ítems de la rúbrica i les seves ponderacions són:

RECERCA I ACTITUD (40%)

 • Coavaluació per part dels companys (màx. 1 punt)
 • Recerca i seguiment a l’aula:
  • Seguiment a l’aula (per matèries, professor de l’aula, cada setmana) (màxim 3 punts)
   • 0 gens
   • 1 poc
   • 2 força
   • 3 molt

AVALUACIÓ DEL DOSSIER (30%)

 • Organització del treball escrit. Avalua el tutor/a del treball (màx. 1 punt)
 • Adequació al context i qualitat del contingut. Avalua cada matèria. (màx. 1 punt)
 • Correcció lingüística. Avalua cada matèria. (màx. 1 punt)

AVALUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ ORAL (30%)

 • Castellà, socials, VIP/Tecno, EF i anglès puntuaran un 0,33 cada una considerant (màxim 2 punts):
  • Organització
  • Comunicatiu
  • Respon a les preguntes del públic
 • Producte final: Olimpíada (màxim 1 punt)

El dia de la Olimpíada, s’utilitzarà una altra rúbrica per valorar l’execució dels alumnes.

Avaluem la Setmana Cultural

Un dels objectius que ens vam plantejar a l’hora de portar a terme aquest projecte, va ser apropar les famílies a la vida escolar del centre. Per tal d’aconseguir-ho ens vam proposar estendre la difusió habitual del centre amb invitacions més personalitzades fetes pels alumnes.

Per altra banda vam donar importància a la seva opinió oferint-los la possibilitat d’expressar  de manera qualitativa, què en pensaven de les activitats on van participar. Per tal que fos d’una manera dinàmica, accessible a la diversitat de cultures i idiomes de la comunitat educativa, vam idear  un sistema de votació mitjançant emoticones.

Un cop portat a terme el projecte treballat des del grup impulsor de Xarxa de Competències, i havent  fet valoració del procés, considerem el resultats obtinguts positius i motivadors per seguir treballant en aquesta línia metodològica.

Aquí podeu veure un exemple de power point treballat amb els alumnes per avaluar el projecte.

Mos avaluam….

Pendent tot eth projècte es escolans arremassen era informacion en petites fiches.

Es escolans hèn ua autoavaluacion, normaument damb rubriques, en totes es activitats e fòrça viatges hèm assamblea entà poder arremassar es sensacions des escolans, debatim es causes que volien saber se les an aprenut, quines causes auem hèt ben, quines causes poiriem melhorar…

Es mèstres auem ues gresilhes d’avaluacion a on tractam diuèrsi aspectes que volem avaluar; participacion, esfòrç, adquisicion de contenguts, trabalh presentat,….

Un viatge finalizat eth projècte parlam en grop de trabalh des resultats obtengudi, entà valorar tot lo trabalhat.

Rubrica Univers: scan0004