LA VEU DELS NOSTRES ALUMNES, la nostra veu.

LA NOSTRA VEU.

Al final de cada taller al cicle inicial, els alumnes han expressat la seva opinió mitjançant unes valoracions orals que han estat recollides per les mestres que han realitzat el projecte.

Tan a cicle mitjà com superior, es fa una valoració a nivell oral de quines coses o aspectes els hi agradat més d´aquest projecte i quines coses canviarien. Aquest curs es han proposat que volen tractar més temes que surtin en emissió per la ràdio i en la nostra emissió televisiva.

Això ens serveix per saber què opinen els nostres alumnes, veritables protagonistes del projecte i del seu procés d’ensenyament – aprenentatge. També es passa una enquesta a les famílies on s’extrau les dades de valoració que queden reflectides a la memòria del curs. Els mestres del claustre també contestem una enquesta de valoració de tots els aspectes que han incidit en els projectes: gestió, organització, resultats,…per tal de fer les propostes de millora de cara al curs vinent. Aquestes dades també surten reflectides a la memòria de final de curs.

PER MÉS INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE LA NOSTRA FEINA EN EL TREBALL PER PROJECTES US RECOMANO QUE VISITEU LA NOSTRA WEB:

http://agora.xtec.cat/ceipcampselisis/

L’ESCOLA CAMPS ELISIS US DESITJA UN BON ESTIU A TOTES I A TOTS!

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (PRIMÀRIA). Evidències de la nostra avaluació.

L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE A CICLE INICIAL:

Es farà una observació directa a l’aula tot responent als criteris d’avaluació marcats al llarg de la realització del projecte (graella d’observació directa).

Els mestre i alumnes segueixen la base d’orientació de cada taller per observar i valorar el seu treball i nivell d’aprenentatges (autoavaluació).

Durant el procés d’aprenentatge s’orienta i s’incideix en la participació i implicació en el treball en equip.

En la preparació de les evidències en format paper s’avalua el nivell d’expressió escrita  (dossier del projecte).

En el cas de les exposicions orals dels productes finals es tenen en compte els ítems d’avaluació d’exposició oral consensuats amb els alumnes (graella d’observació directa).

L’AVALUACIÓ A CICLE MITJÀ:

A nivell escrit s´avalua els diferents aspectes formals de la llengua mitjançant una graella d’observació directa pactada i negociada amb els alumnes. S´avalua també el treball grupal (graella d’autoavaluació i coavaluació). A nivell oral s´avalua els aspectes formals de la llengua oral  ( To de veu,….) mitjançant una graella d’observació directa consensuada amb els alumnes.

L’AVALUACIÓ AL CICLE SUPERIOR:

A partir de la pluja d’idees (Brainstorming) realitzem l’avaluació inicial, aquestes es recullen per la mestra a mode de quadern de notes.

A l’avaluació formativa tenim en compte diferents aspectes: l’ús adequat de recursos i programes audiovisuals, el treball en equip, la recerca i tria de la informació i l’elaboració del guió de treball. Aquestes dades es recullen mitjançant una graella d’observació directa dissenyada amb els alumnes.

A l’avaluació final valorem l’exposició oral del seu producte mitjançant una graella d’observació directa organitzada pels alumnes (coavaluació i autoavaluació).

Durant el procés d’avaluació intervenen els alumnes (coavaluació) i els mestres.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (PRIMÀRIA). Com comuniquem els resultats?

EL PRODUCTE FINAL DEL PROJECTE A PRIMÀRIA.

AL CICLE INICIAL:

El producte final de cada taller és:

Taller del temps: exposició en grup dels diferents apartats de la pàgina del temps. Pel que fa a les notícies redactades sobre cada estació de l’any queden plasmades en format paper.

Taller del còmic: el còmic de cada alumne queda elaborat en format paper mida DNA3 estructurat en quatre vinyetes. Es fa posteriorment una exposició dels mateixos a l’aula.

Taller de la notícia: Fan una notícia relacionada amb alguna activitat de l’escola o del seu entorn més proper.

Taller de l’entrevista: dues entrevistes queden en format paper.

De tot el material elaborat en format paper es fa un recull que queda inclòs en l’àlbum de final de curs de cada alumne.

AL CICLE MITJÀ:

El producte final de cada taller és:

  • Elisis ràdio és plasma en l’emissió diària que escolta tots els nens de l´escola.
  • Les entrevistes queden en paper i després es registren en veu.
  • El reportatge queda amb paper i mensualment s´emet per la ràdio.

AL CICLE SUPERIOR:

El producte final de cada taller és una gravació de vídeo on els alumnes expliquen la tasca que han realitzat a cada secció.

Tots els vídeos es pengen a la pàgina web de l’escola per tal  que les famílies i tota la comunitat educativa hi puguin accedir.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM!! (PRIMÀRIA). Investiguem, ens informem i creem coneixements nous!

AL CICLE INICIAL:

Una vegada estem al taller es posa en comú el que sabem i el que volem saber per tal de fer l’encàrrec de l’escola.

A continuació fem una recerca d’informació a cada taller.

En tots els taller s’ha fet una observació directa individual o per parelles de les  parts concretes del diari local que volem treballar (còmic, el temps, la notícia i l’entrevista).

Pel que fa al taller del temps s’ha organitzat l’aula en tres grups tenint en compte les diferents tasques: previsions i temperatures, la notícia de l’estació de l’any  i el mapa.  La recerca d’informació de les temperatures s’ha fet a  l’ordinador de l’aula i el registre de temperatures de l’escola. A partir de l’observació del diari s’ha treballat el mapa i han identificat la seva ciutat.

El taller del còmic treballa amb diferents recursos d’informació (diaris, revistes, recerca a internet,….)  amb la finalitat d’agafar idees per després elaborar el seu propi còmic.

En el taller de la notícia s’extreu la informació en gran grup. Mitjançant l’observació i anàlisi individual d’una notícia del diari,  fan una posada en comú i entre tots es fan seva aquesta informació.

En el taller de l’entrevista tot el grup classe, van observar entrevistes en suport paper (del llibre de lectura socialitzat de 2n de l’escola) i digital per analitzar les parts. Posteriorment, vam contestar entrevistes model per parelles. Finalment van elaborar en grups de 4 una entrevista.

D’aquesta manera es creen connexions entre els coneixements previs i les respostes a les preguntes que volien saber. A partir de les aportacions de cada nen es construeix una base d’orientació per tal de realitzar la tasca, tant a nivell individual com en gran grup.

AL CICLE MITJÀ:

Primerament fem una recerca d’informació del que ha de treballar cada grup.

Grup d´entrevistes: fem modelatge de com es fa una entrevista  i veure i escoltar diferents tipus d’entrevistes (mitja escrit o radiofònic).

Grup d´emissió Elisis  ràdio: Treballem amb diferents   recursos   d’informació (pàgina web de l´escola, llistats d´aniversaris, recerca a internet de les diferents músiques, recollida de temperatura amb el termòmetre exterior. Amb tota aquesta informació fem el full diari d’emissió.

Grup de reportatge: quant el  gran grup ja sap quin tema treballar, es reparteix diferents aspectes del reportatge entre els petits grups i es busca informació  en el diari , en les revistes, en internet. Finalment es fa un reportatge entre tots .

AL CICLE SUPERIOR:

Després de la visita a Tv Lleida, on vam aprendre el funcionament i la gestió d’un programa de televisió, els alumnes de cicle superior ens vam reunir en assemblea  per decidir com volíem que fos la nostra televisió: nom, seccions, funcionament, organització…

Tv Elisis va quedar configurada en 3 seccions: Reporters, Notícies i Magazine. A Reporters elaboren reportatges sobre un tema del seu interès. A Notícies fan un recull de les notícies més importants de dins i fora de l’escola. A Magazine es fan entrevistes, articles d’opinió, debats, concursos… Tots aquests treballs queden registrats en vídeo, gravats pels propis alumnes.

Què està passant?…Connectem! (Primària)

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !

EL TREBALL AMB PROJECTES AL CICLE INICIAL.

Els grups de treball es formen segons els criteris de les mestres, tenint en conte heterogeneïtat, internivells, mateix nombre d’alumnes,…

En aquest moment, dins dels grups no hi ha assignació de rols, tot i que segons les activitats a dur a terme organitzem l’aula en diferents agrupaments: en treball individual, per parelles o en petits grups. Pel que fa a la temporització i a l’assignació de tasques, es gestionen a les reunions de cicle per part de les tutores i mestres de suport.

Les activitats que es proposen són de coneixements previs, on els alumnes comencen a manipular i observar el diari (element motivador), es fa una pluja d’idees i finalment comença la recerca. En les activitats següents es treballa la creació del diari propi.

Es posa en practica la investigació dels alumnes sobre el diari i la seva construcció. L’última sessió es dedica al tancament del taller per tal de mostrar la consolidació dels aprenentatges i el producte final.

Els espais que fem servir són, en principi, quatre aules (tres tutories i l’aula de música). Segons el tema que es treballa sobre el diari, també utilitzem l’espai exterior dels jardins dels Camps Elisis. Per altra banda, a l’inici del taller, setmanalment, es fa un repàs reflexiu sobre la sessió anterior com a punt d’inici.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !

EL TREBALL AMB PROJECTES AL CICLE MITJÀ.

Els alumnes de cicle mitjà es reparteixen interclasse i heterogèniament en tres grups de 14 alumnes en dues sessions consecutives setmanals. El fil conductor és la ràdio; en un taller treballen la programació de ràdio diària i anuncis, un segon taller treballa l’entrevista, emesa per la ràdio mensualment, i en el tercer taller el reportatge. Aquests grups es mantenen durant tres setmanes i després van rotant fins a passar pels tres tallers cíclicament durant tot el curs.

El primer taller, Elisis Ràdio, es divideix en dos blocs: el primer és la planificació de l’emissió diària de ràdio on es busquen a través de les TIC informacions d’aniversaris, d’activitats d’escola, temes musicals, climatologia, …. i el segon són els anuncis on es fan gravacions amb música. En el primer bloc són tres grups de tres alumnes i en el segon dos alumnes.

El segon taller, consisteix en unes converses molt interessants amb persones properes i de l’entorn. Així doncs, es treballa la tipologia textual de l’entrevista, que els nens preparen, duen a terme i enregistren per ser emeses a la nostra ràdio.

El darrer taller, els reportatges, fan referència al seu entorn més proper i abasten diferents temes: esports, festivitats, espais, successos, fires, …. En primer lloc es fa una pluja d’idees del tema a tractar. Després, en petit grup (3 – 4 alumnes), aporten les seves idees i creen un text. A continuació, hi ha una exposició a la resta de companys i entre tots intentem millorar el producte final. Aquest producte final fet entre els tres grups és el que s’emet per la ràdio.

Al llarg del procés i en finalitzar-lo, es fa una reflexió, anàlisi, intercanvi d’idees i opinions a mode de coavaluació.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !

EL TREBALL AMB PROJECTES AL CICLE SUPERIOR.

Dediquem una sessió setmanal d’una hora i mitja. Els alumnes canvien de secció (Magazine, Reporters, Notícies) cada trimestre.

Ells mateixos s’autogestionen en la formació de grups dins de cada secció en funció dels seus interessos i/o de l’activitat a fer. D’aquesta manera, els alumnes assumeixen responsabilitats dins del grup de treball, autonomia i personalitzen el seu aprenentatge. Per tant, en tot moment, els alumnes tenen un paper actiu.

El rol del mestre és acompanyar als alumnes en el procés de recerca, organització i elaboració del producte final per tal d’enriquir el seu aprenentatge.

A totes les seccions comencem fent una pluja d’idees per escollir els temes a treballar.

Una vegada fets els grups de treball,  s’inicia un treball de recerca que ens permetrà desenvolupar i aprendre més sobre el tema escollit i elaborar un guió amb les idees a exposar davant de la càmera.

Durant el procés es fan posades en comú entre tots els grups. Aquesta situació ens permet intercanviar idees per millorar i aprendre dels altres.

Per últim, cada grup de treball grava el seu producte final, el qual queda publicat a la web de l’escola.

 

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (Primària)

El projecte comú d’escola “Què està passant? Connectem!” té com a línia conductora els mitjanes de comunicació i es treballa tant a nivell oral, escrit i audiovisual.

La relació del projecte amb el títol, és que com a docents, necessitem i volem que els nostres alumnes estiguin informats i saber com i a on trobar la informació sobre el què està passant a l’entorn més proper dels alumnes, a la vegada que potenciem el pensament crític a l’hora de saber seleccionar la informació.

En aquest projecte, es parteix de les idees prèvies que tenen els alumnes, així com també dels interessos dels alumnes i les seves opinions recollides en assemblea sobre el diari local, la programació de la ràdio i la TVElisis (televisió de l’escola). A partir d’aquí, al cicle inicial, s’extreuen les idees sobre quines parts del diari es volen treballar i es creen els diferents tallers. Els alumnes de les tres aules (1r, 2nA i 2nB), decideixen les diferents parts del diari que volen treballar i es distribueixen per grups d’interès. Al cicle mitjà, parteixen de l’interès més proper que és el mateix centre mitjançant notícies sobre aniversaris dels alumnes i mestres de l’escola, sortides i planning diari, recomanacions de llibres, i també de l’entorn proper com la temperatura, les festes locals, història de la música…al cicle superior la TVElisis va quedar configurada en tres seccions: Reporters, Notícies i Magazine. A Reporters, s’elaboren reportatges sobre un tema d’interès pels alumnes. A Notícies es fan un recull de les notícies més importants de dins i fora de l’escola. A Magazine es fan entrevistes, articles d’opinió, debats i concursos. Tots els treballs queden enregistrats en vídeo els quals són gravats i editats pels propis alumnes.

En el projecte es treballa principalment les matèries troncals com les matemàtiques, l’educació artística i el medi natural, però l’eix vertebrador és el treball de les llengües a tots els nivells, tant catalana com castellana. Els/les mestres que intervenen són, generalment, els/les tutors/es de cada grup i els/les mestres de suport assignats/ades a cada cicle. Les decisions sobre la gestió i el funcionament es realitzen a les reunions de coordinació de cicles. Com el projecte parteix dels interessos dels alumnes, els diferents coneixements es treballen i s’orienten de forma globalitzada i interdisciplinar.

ESCOLA CAMPS ELISIS: QUI SOM.

L’Escola Camps Elisis és un centre d’Infantil i Primària d’una línia, de titularitat pública. Es troba al barri de Cappont, un barri amb una forta expansió recent a causa de la ubicació dels Campus Universitari. L’escola és la més antiga del barri (1925) i està situada i forma part dels Jardins dels Camps Elisis, un entorn natural i emblemàtic de Lleida situat al bell mig de la ciutat.

Som una escola catalana, arrelada i compromesa amb l’entorn, on el respecte, la tolerància i la solidaritat són pilars bàsics per a la convivència. Es promou l’esforç, l’autoexigència, la responsabilitat i el treball ben fet. Es fomenta la participació de les famílies en l’educació dels seus fills per a què esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres i amb l’entorn, i competents en les habilitats socials i personals que els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica . Volem arribar a ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur que pretén la millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l’ús habitual de les TIC, l’impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats socials i el treball cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat educativa. Volem ser un centre que formi persones compromeses amb la societat: solidàries, dialogants, respectuoses amb el medi ambient, tolerants amb els altres, pacífiques, amb criteri propi i responsables. Tenim un equip il·lusionat i format professionalment per portar a terme el nostre projecte educatiu, continuant mantenint un clima acollidor i motivador per afavorir la tasca docent.

Diari docent dels projectes

En aquest bloc podreu seguir en directe l’evolució de diferents projectes que desenvolupen les escoles i els instituts del CRP del Segrià, les Garrigues, la Vall d’Aran, el Pla d’Urgell, l’Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, la Segarra i la Noguera que participen a la Xarxa de Competències Bàsiques durant el curs 2017-2018.