METODOLOGIA

La metodologia que s’emprarà en el nostre projecte serà la de grups cooperatius.

En aquesta metodologia, l’alumnat aprèn que els seus èxits individuals es basen en l’èxit de l’equip. La nota final es basa, en part, en el que guanya l’equip.

Alguns dels objectius bàsics d’aquesta metodologia són:

  • Facilitar el treball autònom de tots els alumnes, des del punt de vista de la cooperació de grup i entre iguals.
  • Passar la responsabilitat de l’aprenentatge als propis alumnes. El mestre/a pren un paper de “mediador”, de dinamitzador del grup i de facilitador de recursos.
  • Explicitar clarament quins són els objectius de cada tasca i quina funció ha de complir cada un dels membres del grup.
  • Potenciar al màxim l’organització social de les activitats d’aprenentatge.
  • Treballar ideals com la discussió, la negociació i, en general, els valors de respecte, solidaritat i democràcia.
  • Fugir de la competitivitat a l’hora d’aprendre, descartant les recompenses individuals  en favor de les grupals. en l’èxit de l’equip.

PLANIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

PLANIFICACIÓ:

El projecte “3,2,1… acció!” es realitzarà a tots els cicles de l’educació primària. Aquest comprendrà el treball de dues setmanes intensives on es treballaran diversos continguts relacionats amb un centre d’interès, el cinema.

La realització d’aquest projecte tindrà una estreta relació amb l’excursió de final de curs que comprendrà diverses activitats lúdiques relacionades amb la temàtica del projecte.

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE:

El món del cinema permet interactuar en diversos àmbits de creació i imaginació com són la representació, l’estètica, el diàleg, entre altres. Tots ells aporten interdisciplinarietat per tal de poder treballar diverses matèries i així poder consolidar els objectius d’aprenentatge plantejats. Igualment, amb la consolidació dels continguts previs i l’aprenentatge de nous coneixements, l’alumnat podrà tenir uns coneixements molt més amplis i alhora podrà ser conscient de la importància del nostre entorn.

QUI SOM?

El Col·legi Mare de Déu de Montserrat és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya. Està ubicat a les Borges Blanques, capital de la comarca de les Garrigues amb un total de 6000 habitants aproximadament. El Col·legi està format per dos centres: el d’Educació Infantil i el d’Educació Primària i Secundària.

La nostra missió és estar compromesos amb l’educació integral dels infants i joves de 0 fins a 16 anys, d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.

Volem que el nostre entorn ens conegui tal i com som, contribuint a la millora de la societat a través dels nostres valors. Compartint, humilment, preocupacions i alegries amb les famílies.