LA VEU DELS/ DE LES ALUMNES

La veu dels alumnes va quedar bastant reflectida en l’apartat “avaluació” en el qual aquests van tenir l’oportunitat d’expressar mitjançant rúbrica i qüestionari els aspectes que els havien agradat i el que havien aprés treballant per projectes.

A més a més, un cop finalitzada l’avaluació ens vam centrar en l’organització de l’acte de cloenda.

Com a mestres pensàvem que era necessari lligar totes les activitats que havíem realitzat, tant els productes finals de cada classe com la resta de treballs sobre sostenibilitat. Per aquest motiu se’ns va acudir preparar una visita guiada a través de les aules i espais on havíem ubicat els diferents productes finals. Amb l’objectiu d’estimular  encara més la motivació vam proposar als nens i nenes que  els/les guies fossin ells/es mateixos/es. Vam escollir dos de cada classe que tenien la missió d’explicar breument el que s’havia treballat, com i si els havia agradat. La resta d’alumnes anaven passant d’un lloc a l’altre escoltant les explicacions i fent les preguntes que consideressin oportunes.

L’acte va finalitzar quan ens vam reunir tots/es davant la biblioteca i dos de cada classe van llegir el manifest a favor de la sostenibilitat en les tres llengües, català, castellà i anglès. I també van explicar a la resta lo motivador que va ser tot el procés de treballar per projectes: respecte, col·laboració, ajuda, comunicació, participació, treball en equip, …

La cançó que havien estat treballant sobre la NATURA va posar la darrera pinzellada al Projecte i va aconseguir transmetre una sensació positiva, tant en mestres com en alumnes.

VIDEO DE CLOENDA DE PROJECTES CM

Cloenda de Projectes CM

QUÈ HEM APRÈS?

Abans de dissenyar i organitzar l’acte de cloenda del Projecte, vam considerar necessari dur a terme amb l’alumnat una avaluació final que reflectís tant el procés com l’aprenentatge adquirit. En aquest sentit se’ls va proposar :

 1. Graella individual per a l’autoavaluació, elaborada pels mateixos alumnes.
 2. Una rúbrica per a la coavaluació( intragrupal i intergrupal).
 3. Registre individual de l’alumne per part del mestre d’acord amb les competències curriculars.

En primer lloc, per grups cooperatius van pensar indicadors  relacionats amb allò que havien entès i après. Un cop posats en comú es van seleccionar els que els semblaven més interessants. El següent pas va ser afegir-ne tres relacionats amb l’actitud i la participació. En total se’n van seleccionar 10 a les que havien d’ assenyalar SÍ o NO individualment. En el primer tipus d’avaluació (autoavaluació), el propòsit del professorat era esbrinar el que havien après els /les alumnes a partir de les seves reflexions(metacognició).

 

Respecte a la rúbrica, partint d’una reflexió prèvia en la que l’alumnat es va adonar de la necessitat d’avaluar-se com a grup, i lògicament també en relació als altres grups, van dissenyar 5 indicadors, als que també havien de respondre SI o NO. Cal afegir que els va costar una mica tot aquest procés, sobretot als cursos de tercer,  ja que estan més acostumats a que siguin els/les mestres els que avaluïn.

 

REFLEXIÓ

Som conscients que cada Projecte és diferent i la motivació i l’interès dels nens i nenes envers el tema escollit també. Per això pensem que cal estar obert a canviar processos i estratègies a l’hora de desenvolupar-lo, així com també establir un model de Projecte que no sigui excessivament estàtic i que permeti la flexibilitat. Per tant anar avaluant el procés mitjançant unes “bases d’orientació” ho veiem com a molt positiu.

 

 

ELS ALUMNES PARLEN…

Per conèixer l’opinió dels i les alumnes, hem pensat que la millor manera és donant-los la veu per tal que ells i elles puguin explicar què significa per a ells fer projectes, què implica, com s’organitzen, si els agrada…

A continuació us deixem uns vídeos on podeu escoltar tant la resposta a aquestes preguntes com la xerrada/conferència que van fer a les famílies explicant com treballem els projectes.

COM SABEM EL QUE HEM APRÈS?

L’avaluació es realitza amb diferents instruments (observació directa, rúbrica, prova escrita, prova oral i altres produccions).

A partir de la conversa prèvia en gran grup a l’inici del projecte es concreta el que es treballarà i es defineixen els objectius, el repte i el producte final.

En aquest moment es consensua el que avaluarem i s’elaboren dues rúbriques on es plasmen els objectius que han d’aconseguir individualment i en el grup de treball cooperatiu.

D’aquesta manera, des d’un bon inici l’alumnat coneix el que ha d’aprendre i com ha de ser la seva participació en el grup de treball cooperatiu.

L’alumnat va manifestar que una manera de demostrar el que sabien era realitzar una prova escrita. Aquesta eina també és útil pel mestre per conèixer el diferent grau d’assoliment dels continguts treballats.

El professorat teníem clar que l’alumnat havia de ser capaç de comunicar oralment allò que havia après a l’hora d’entregar el tríptic en la jornada al carrer de la campanya de consells saludables.

La diversitat d’instruments permet tenir en compte i avaluar les diferents capacitats i competències de l’alumnat.

LA CLOENDA DEL PROJECTE

En aquest article ens agradaria fer un incís en relació a la  nostra tasca com a mestres dinamitzadores del Projecte, insistint en el fet de replantejar-se en tot moment el procés i el ritme d’aquest tipus de metodologia per projectes. Ens hem adonat que els/les mestres tendim a dirigir i ens resulta complicat deixar fer, sense saber del cert si tindrem garanties d’èxit.

En aquest punt del Projecte vam considerar òptim començar a pensar en el Producte Final. En grups cooperatius, els mateixos que havien estat funcionant des del principi, els nens i nenes van anar pensant idees relacionades amb tot allò que havien investigat i treballat. A continuació vam fer entre tots una posada en comú. Era evident que els/les alumnes tenien moltes idees i calia escollir la més creativa, la que més agradés a la majoria i sobretot la que tingués més relació amb el Tema. Per aquest motiu vam realitzar una votació que va ser acceptada de bon grat per tots els participants. Els Productes Finals de les diferents classes van ser variats i originals. De cinc grups, tots van tractar d’alguna manera les plantes i només un va girar al voltant del reciclatge i els efectes nocius del paper d’alumini en el medi:

 • Elaborar jardineres amb materials reciclats i decorades per alegrar les aules i passadissos de l’escola. Vam escollir plantes que afavorien la renovació de l’oxigen.
 • Plantar cactus i plantes carnívores en testos decorats pels nens i nenes.
 • Elaborar un mini hortet amb plantes naturals i artificials.
 • Elaborar un mural i dues boles del món on s’expressava els efectes nocius de l’ús del paper d’alumini.

Paral·lelament i tenint en compte la transversalitat de la que parlàvem en articles anteriors vam pensar que calia anar una mica més enllà, organitzar un acte de cloenda, amb el tema de la sostenibilitat, lligat amb els principis d’Escola Verda que som i compromesos amb el projecte d’Agenda 21. Vam proposar a l’alumnat de pensar possibles accions beneficioses per al medi que poguessin fer des de la seva posició d’infants. La intenció del professorat era que els/les alumnes elaboressin un manifest, en tres llengües (català, castellà i anglès) que reflectís les seves aportacions i que els servís de referència per a un futur més sostenible, tant dins com fora de l’escola. La veritat és que van sortir idees molt interessants, que els van ajudar a conèixer el què era un manifest i alhora es van comprometre a aplicar els compromisos exposats per ells mateixos.

Des de l’àrea de música, i pensant en l’acte de cloenda del Projecte van treballar una cançó, “La Natura”. L’argument del text de la cançó era la sostenibilitat i els va resultar adequada, bonica i divertida de cantar.

Reflexió: Pensem que és important relaxar-se i replantejar en tot moment les evidències que teníem clares abans de començar. No sempre allò que planifiquem i programem evoluciona cap on nosaltres teníem previst i és aleshores quan cal posar-hi una mica de creativitat i imaginació i ser capaces d’acompanyar els alumnes envers aquestes possibles ramificacions del camí, sense perdre, evidentment el rumb i aconsellant o bé creant expectatives que els condueixin a l’objectiu final.

EL PRODUCTE FINAL: CAMPANYA DE DIFUSIÓ D’HÀBITS SALUDABLES.

El producte final del projecte “Cuidem el nostre cos i fem salut” és la realització d’un tríptic que recull els consells per promoure els hàbits saludables entre la comunitat educativa de l’escola i del barri.

Després de valorar diferents possibilitats per l’elaboració dels tríptics utilitzant les TAC (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint) els mestres vam decidir fer-ho a través de la pàgina web Canva, que permet fer dissenys atractius d’una manera fàcil, intuïtiva i força autònoma per l’alumnat.

Els continguts treballats a les activitats plantejades al projecte van permetre a l’alumnat redactar els consells d’hàbits saludables que plasmarien als respectius tríptics. Cadascun dels 6 grups va elaborar el seu tríptic.

La tasca consistia a posar-se d’acord en el disseny i el contingut del tríptic. Va fer falta trobar les frases i les imatges adients. Alguns grups van haver de superar les dificultats per posar-se d’acord i d’altres van haver de ser reconduïts a l’hora de la tria de les imatges.

Un cop elaborats els tríptics es va treballar l’expressió oral per saber com dirigir-se als adults per potenciar la competència comunicativa en una situació real. Un matí, acompanyats per mestres i practicants, vam anar a una plaça cèntrica del nostre barri i durant una hora l’alumnat va repartir els tríptics.

Finalment, es va fer difusió dels tríptics per correu electrònic a totes les famílies i es van publicar al bloc del Cicle Inicial de l’escola (http://fredericgodas-cicleinicial.blogspot.com.es/2018/02/2n-campanya-de-difusio-cuidem-el-nostre.html)

Va ser molt gratificant el feedback de la gent del carrer, així com la resposta per correu electrònic d’algunes famílies, tot felicitant l’alumnat pel treball realitzat.

 ENS POSEM EN MARXA.

 

S’han dissenyat 6 activitats de treball cooperatiu diferents per donar resposta a les inquietuds de l’alumnat que es desenvolupen simultàniament de forma rotatòria. Les activitats inclouen una part de recull d’informació pel dossier final i una altra més manipulativa i experimental. Aquestes activitats són:

 • Presentar les principals parts de l’aparell digestiu i reproduir-les esquemàticament sobre una bossa de plàstic en el tronc d’un company o companya.
 • Presentar les principals parts de l’aparell respiratori i reproduir-les en un model.
 • Posar de manifest els canvis del cos amb el creixement. Es fa una pluja d’idees de les evidències d’aquest creixement i posteriorment es fa una estadística del número de peu més gran i més petit de cadascun dels cursos de l’escola, que es representa en un gràfic.
 • Dissenyar un menú setmanal saludable a partir de la interpretació de la piràmide de l’alimentació.
 • Presentar les principals parts de l’aparell circulatori a partir del visionat d’un vídeo i respondre unes preguntes de comprensió oral.
 • Presentar les etapes de la vida des de la formació fins la vellesa a través de la informació aportada per les famílies.

Cal tenir present que a part d’aquestes, es plantegen diferents activitats de gran grup que donen resposta a d’altres qüestions que han sorgit durant el desenvolupament del projecte i també queden recollides en el dossier final.

RECONDUÏM DES D’UNA VESSANT GLOBALITZADORA

A mesura que el nostre espai a l’aula dedicat a Projecte s’anava omplint de materials referents a les exposicions vam considerar necessari  facilitar als alumnes un índex que els permetés situar-se en el moment del procés d’aprenentatge en què es trobaven. Entre tots vam fer un breu repàs i s’adonaren que cap al final sortia un punt dedicat al PRODUCTE FINAL.

Per aquest motiu vam pensar que potser era el moment de plantejar entre tots, allò que els venia de gust elaborar, especificant que havia de tenir relació amb la línia de la investigació realitzada.

Tenint en compte l’interès de les mestres per introduir el tema de la SOSTENIBILITAT en el projecte, ja que el consideràvem un fil conductor ideal per aprofundir en determinats aspectes relacionats amb el medi, vam anar suggerint activitats complementàries.

En aquest sentit, els alumnes van analitzar, valorar, i interpretar dues gràfiques representatives. La primera, reflectia els efectes de la desforestació  a curt termini tenint en compte l’acció humana dels darrers cent anys. La segona, tractava d’oferir una visió més àmplia i global. A més a més, part del treball es va poder relacionar amb el tema de la Setmana de la Ciència dedicat a  la Sostenibilitat. Així mateix, també vam elaborar un manifest a favor d’accions sostenibles des d’una visió del nen en tres llengües, i una cançó sobre la Natura.

En tot moment vam considerar indispensable tenir en compte la transversalitat del projecte, enfocant des de diferents àrees i en funció de les competències, cadascun dels aspectes a treballar.

Reflexió: l’índex que es va facilitar a l’alumnat per part del mestre, per una part ens va ajudar a situar-nos i a no perdre’ns. Però a la vegada pensem que seria bo que s’elaborés conjuntament amb els nens i nenes, i que alhora fos flexible per poder introduir nous interessos.

PROCÉS DE RECERCA I EXPOSICIÓ ALS COMPANYS

El següent  pas en el procés d’execució del Projecte, després de l’assignació de tasques va ser explicar als alumnes la necessitat de confeccionar un espai on poder recollir i organitzar tot allò que anessin trobant en el transcurs de la seva investigació. Una carpeta d’aprenentatge que contextualitzés i fes significatives les seves troballes. El van iniciar plantejant dues preguntes generals, què en sabem i què en volem saber?

A partir d’aquí, es van dur a terme diverses sessions d’investigació en grups cooperatius, emprant les tablets i també tots els materials que anaven portant de casa (imatges de jardins, flors, plantes, perfums, colònies fetes a casa, esquemes, contes i llibres,  fotografies, etc.)

L’organització entre els membres de cada grup, 4 o 5 alumnes,  va ser positiva, ja que la distribució heterogènia d’aquests,  i la seva ubicació l’havíem feta les mestres prèviament, intentant  que les aptituds i habilitats dels nens i nenes fossin equitatives i estiguessin compensades.

Aquest  apartat del Projecte va acabar amb les exposicions orals de cada grup sobre el tema a investigar, recollit en la carpeta d’aprenentatge, emprant tècniques diverses ( power point, dibuixos, imatges, cartells…etc) i amb la participació activa de la resta de grups prenent apunts recopilatoris que reflectissin què he entès i après de les exposicions dels meus companys/es.

Això va ser una eina útil per als alumnes, a l’hora de plantejar posteriorment l’autoavaluació i la coavaluació.

Reflexió: Tot i funcionar aquesta manera d’organitzar el treball en grups heterogenis de 4 o 5 alumnes, per part del mestre, pensem que de vegades a la vida real aquesta heterogeneïtat “preparada” no existeix i caldrà potser en alguns cops que ells mateixos s’organitzin per portar a terme els objectius i adaptar-se a noves situacions que sorgeixin.

 

COM HO FAREM? METODOLOGIA.

Les preguntes de la conversa inicial que s’han recollit en el plantejament del projecte, s’envien a les famílies per tal de fer-les partícips i que puguin aportar materials diversos que siguin el punt de partida de la recerca d’informació.

En un primer moment es fa un recordatori dels continguts treballats al curs anterior sobre el cos humà.

A partir d’aquests coneixements previs i de la consulta per part de l’alumnat de les informacions aportades per les famílies en els diferents formats (llibres, vídeos, jocs, elaboracions personals…) es presenten diferents propostes d’activitats per desenvolupar en treball cooperatiu.

És imprescindible que les activitats estiguin molt ben dissenyades i amb el material a l’abast per tal que es desenvolupin de manera autònoma. Per cada activitat es prepara una capsa amb les instruccions, el material i les medalles del càrrecs de treball cooperatiu (Portaveu, material, silenci, secretari i participació). El mestre ha de canviar de rol i esdevé un guia i facilitador.

A part d’aquestes, es plantegen diferents activitats de gran grup que donen resposta a d’altres qüestions que han sorgit durant el desenvolupament del projecte i també queden recollides en el dossier final.