IMPLEMENTACIÓ

Els alumnes de l’escola ja fa uns anys que treballen el projecte Lleida, per tant, ja en coneixen moltes coses. Tot i així, hem distribuït per cicles els continguts a treballar tot relacionat-ho amb el currículum de primària.

Com van triar el tema?

Els alumnes de quart per fer-se més seu aquest projecte, van decidir fer una pluja d’idees i després fer unes votacions. Aquest curs ja coneixien la dinámica i l’activitat va anar més fluïda.

A partir d’aquí, es recull tot allò que ja sabem  sobre el tema escollit i tot seguit es formulen les preguntes sobre els dubtes i interrogants sobre el tema.

Com s’han distribuït els grups?

S’han fet grups cooperatius.

Com es duen a terme les sessions?

Es distribueix l’alumnat per grups a l’aula d’informàtica i entre tots/es van buscant la informació per intentar respondre a les preguntes formulades prèviament.

Com treballen?

De forma conjunta. Són ells els que s’organitzen, cada  membre del grup té una tasca a realitzar (secretàri, coordinador, supervisor i material).

Com queda reflectit el treball al projecte?

Els nens i nenes cada dia han de fer un diari de la feina feta. Tenen una graella on posen: dia de treball, data i feina realitzada.

INICIEM EL CURS AMB MILLORES

Hem iniciat el curs amb millores al nostre pati, les que ens permetran tirar endavant les propostes planificades amb els nostres alumnes, per tal de convertir-lo en un espai de tots i més educatiu.

Ens han pavimentat el pati de cicle inicial i una part del de cicle mitjà, també tenim pendent posar un sorral. Al pati d’infantil ens estan col·locant un rocódrom i ens han instal·lat una caseta per tal de guardar tot el material de pati.

 

LA VEU DELS NOSTRES ALUMNES, la nostra veu.

LA NOSTRA VEU.

Al final de cada taller al cicle inicial, els alumnes han expressat la seva opinió mitjançant unes valoracions orals que han estat recollides per les mestres que han realitzat el projecte.

Tan a cicle mitjà com superior, es fa una valoració a nivell oral de quines coses o aspectes els hi agradat més d´aquest projecte i quines coses canviarien. Aquest curs es han proposat que volen tractar més temes que surtin en emissió per la ràdio i en la nostra emissió televisiva.

Això ens serveix per saber què opinen els nostres alumnes, veritables protagonistes del projecte i del seu procés d’ensenyament – aprenentatge. També es passa una enquesta a les famílies on s’extrau les dades de valoració que queden reflectides a la memòria del curs. Els mestres del claustre també contestem una enquesta de valoració de tots els aspectes que han incidit en els projectes: gestió, organització, resultats,…per tal de fer les propostes de millora de cara al curs vinent. Aquestes dades també surten reflectides a la memòria de final de curs.

PER MÉS INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE LA NOSTRA FEINA EN EL TREBALL PER PROJECTES US RECOMANO QUE VISITEU LA NOSTRA WEB:

http://agora.xtec.cat/ceipcampselisis/

L’ESCOLA CAMPS ELISIS US DESITJA UN BON ESTIU A TOTES I A TOTS!

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Evidències de la nostra avaluació.

L’avaluació del projecte s’ha portat a terme des de diferents vessants i utilitzant diferents instruments.

D’entrada cal tenir en compte que l’avaluació a l’educació infantil es realitza sobretot mitjançant l’observació dels alumnes, a partir de converses i de les aportacions que cada nen i nena fa a l’aula.

A més a més, el fet d’organitzar l’aula i les sessions de treball per racons, tal com és el nostre cas, possibilita al mestre poder oferir una atenció més individualitzada a cadascun dels alumnes i poder observar directament quin és el punt de partida de cada alumne en concret i quins són els objectius que va assolint al llarg de la realització del projecte.

D’aquesta manera, com a mestres, ens ha estat molt fàcil identificar l’evolució de cadascun dels nens i nenes, tant a nivell oral en gran grup, com sobre el paper en el treball en petit grup o individualment.

A més a més de l’avaluació per part dels adults, els alumnes han realitzat la seva pròpia autoavaluació, recordant les diferents sortides i racons realitzats i valorant cadascuna de les activitats. També fent una pluja d’idees individual del que cadascú n’havia extret un cop acabat el projecte.

Donat que un dels productes finals és un dossier individual realitzat per cada nen i nena que s’emporten a casa, una bona avaluació és el fet de, a partir d’aquest, explicar a les famílies tot el treball realitzat.

Un altre dels productes finals del projecte, que és el mapa conceptual, ha estat penjat a l’aula durant tot el trimestre, fet que ha permès als infants anar recordant tot el que es va treballar i els ha donat la possibilitat, durant les sessions de portes obertes de l’escola, d’explicar-ho a les famílies.

https://drive.google.com/file/d/1hPhYRarYn2ZXaBM4DA-D8J9k4TENrI7O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tsihpo0foRUQxAAWJ80v1PVpm0m4Mi2j/view?usp=sharing

Com avaluem?

L’avaluació és el tema que ens dóna més feina. Cada matèria avalua les competències que creu adients amb l’observació diària, els alumnes s’autoavaluen i es coavaluen i amb una graella s’avalua l’exposició final.

La nota del projecte tindrà una ponderació dins de la nota trimestral de cada matèria depenent del nombre d’hores lectives de cada matèria i de les hores impartides de projectes ( Per exemple, una matèria de 3 hores lectives setmanals que hagi impartit 8 sessions de projectes tindrà un pes del 23% en la nota del trimestre).

Per una altra banda, la mitjana de totes les notes dels projectes la utilitzem com a nota de treball de síntesi al butlletí final.

I per útim es lliura un informe a les famílies que inclou:

o Els objectius de les àrees participants.

o Avaluació quantitativa.

o Avaluació qualitativa.

 

Anem de ruta pel barri!

Els objectius del projecte són els següents de les àrees de C. Socials, Educació Física i Educació Visual i Plàstica són:

Ciències Socials: Conèixer la història del nostre barri des de l’antiguitat fins a l’època contemporànea a través d’un recorregut pels llocs més emblemàtics del barri de La Bordeta. Creació d’un itinerari amb google maps identificant aquests llocs històrics més importants.

Educació Física: Localitzar els punts cardinals al mapa i distingir els diferents llocs del mapa de l’institut, buscar amb les coordenades un objecte amagat pels companys, endevinar un enigma realitzant una cursa d’orientació per l’institut, realitzar una ruta històrica per la Bordeta, calculant el temps del recorregut i orientant-se al mapa.

Educació visual i plàstica: Utilitzar les tècniques de representació de plànols i crear un plànol a partir del recorregut de casa fins al centre. Ús de les tècniques de dibuix per dibuixar la Casa Remei de La Bordeta.

El projecte parteix de la idea de crear un sentiment de barri. Els dos barris que abasteixen d’alumnes a l’institut són:  el barri de La Bordeta (on està ubicat el centre) i el barri de Magraners.

I l’arrencada s’inicia amb dues xerrades en les que els alumnes coneixeran la història dels dos barris. Dos barris amb una història molt diferent. Les primeres dades sobre La Bordeta apareixen documentades des de l’època romana, mentre que Magraners és un barri d’època contemporània.

En la segona activitat  vam realitzar una ruta pel Barri de La Bordeta. Abans ja vam fer un treball previ des de cada matèria, des d’Educació Física és van aprendre tècniques d’orientació en el plànol; a Geografia i Història vam buscar els llocs més emblemàtics del barri; i des de la matèria de Visual i Plàstica es va preparar la distribució dels carrers de la ruta gràficament.

La ruta va ser un recorregut pels llocs més interessants del barri en forma de gimcana d’orientació sobre un plànol. Al llarg del recorregut se’ls recordava aquells edificis i detalls importants de la història del barri i que ja sabien a partir de les xerrades educatives  que s’han fet a l’institut.

Aquest projecte ha intentat trobar un punt en comú entre diverses disciplines i considerem que  ha estat un èxit. Els alumnes van mostrar gran interés per les arrels històriques del barri i van participar de manera motivadora i entusiasta en la gincana que van preparar, un recorregut que ens va traslladar els espais que han configurat la història d’un barri i d’una població i que els ha permès treballar sobre el terreny pautes d’orientació en el mapa i desenvolupar la part més artística.

Al mateix temps hem vist com els alumnes han après a treballar en grup, ha distribuir-se el treball, ha participar conjuntament en un projecte i ha valorar la feina que cadascun dels membres del grup ha fet.

Treballem per projectes des de la matèria de Llengua Castellana

En la matèria de llengua i literatura castellana, les tipologies textuals que s’han treballat en el Projecte “De l’Univers al barri”, han estat la narrativa i la descriptiva i la poètica.

Els objectius que els alumnes havien d’assolir són els següents:

– Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, i també en l’actitud de confiança en sí mateix, en la iniciativa personal, la curiositat i l’interès en la creativitat i l’aprenentatge.

– Treballar i redactar textos narratius i descriptius.

– Conèixer les característiques bàsiques dels textos poètics.

-Planificar el treball i fer un esborrany individual  previ.

-Corregir el text i respectar les normes ortogràfiques i textuals.

-Conèixer el vocabulari en llengua castellana sobre el tema del que tracta el projecte:(univers, barri).

Competències que s’han treballat durant el projecte han estat l’expressió escrita, la comunicació oral i la literària atès que l’alumne disposava de diversos textos literaris de tipologia narrativa  i descriptiva com a modelatge.

De competències transversals s’ha treballat la competència del tractament de la informació de l’àmbit digital i la d’aprendre a aprendre. Hem treballat conjuntament amb la matèria de música.

Pel que fa a l’avaluació del producte final del projecte i també del treball previ, ha estat competencial. L’observació directa de la participació de l’alumne en totes les tasques encomanades ha estat molt important per a l’avaluació.

Des de la matèria de llengua i literatura castellana, els alumnes han assolit els objectius inicials de manera positiva.

El treball cooperatiu motiva l’alumnat i incideix en la competència aprendre a aprendre.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (PRIMÀRIA). Evidències de la nostra avaluació.

L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE A CICLE INICIAL:

Es farà una observació directa a l’aula tot responent als criteris d’avaluació marcats al llarg de la realització del projecte (graella d’observació directa).

Els mestre i alumnes segueixen la base d’orientació de cada taller per observar i valorar el seu treball i nivell d’aprenentatges (autoavaluació).

Durant el procés d’aprenentatge s’orienta i s’incideix en la participació i implicació en el treball en equip.

En la preparació de les evidències en format paper s’avalua el nivell d’expressió escrita  (dossier del projecte).

En el cas de les exposicions orals dels productes finals es tenen en compte els ítems d’avaluació d’exposició oral consensuats amb els alumnes (graella d’observació directa).

L’AVALUACIÓ A CICLE MITJÀ:

A nivell escrit s´avalua els diferents aspectes formals de la llengua mitjançant una graella d’observació directa pactada i negociada amb els alumnes. S´avalua també el treball grupal (graella d’autoavaluació i coavaluació). A nivell oral s´avalua els aspectes formals de la llengua oral  ( To de veu,….) mitjançant una graella d’observació directa consensuada amb els alumnes.

L’AVALUACIÓ AL CICLE SUPERIOR:

A partir de la pluja d’idees (Brainstorming) realitzem l’avaluació inicial, aquestes es recullen per la mestra a mode de quadern de notes.

A l’avaluació formativa tenim en compte diferents aspectes: l’ús adequat de recursos i programes audiovisuals, el treball en equip, la recerca i tria de la informació i l’elaboració del guió de treball. Aquestes dades es recullen mitjançant una graella d’observació directa dissenyada amb els alumnes.

A l’avaluació final valorem l’exposició oral del seu producte mitjançant una graella d’observació directa organitzada pels alumnes (coavaluació i autoavaluació).

Durant el procés d’avaluació intervenen els alumnes (coavaluació) i els mestres.

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Com comuniquem els resultats?

Del projecte “Les botigues del barri” podem extreure’n 3 productes finals:

  • Un gran mapa conceptual que s’ha anat confegint a mesura que s’anaven visitant les diferents botigues i on hi ha anat quedant plasmats els diferents continguts treballats.
  • Un dossier individual que els nenes i nenes han anat realitzant durant les sessions de racons i que ha servit, tant a ells com a nosaltres, per poder avaluar els coneixements assolits.
  • El “racó de la botiga” sent un més dels racons de joc simbòlic que es treballen a l’aula. Aquest racó consta de tots els elements d’una botiga real de roba: roba penjada en penjadors etiquetada i amb el preu, una caixa enregistradora, monedes, …

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (PRIMÀRIA). Com comuniquem els resultats?

EL PRODUCTE FINAL DEL PROJECTE A PRIMÀRIA.

AL CICLE INICIAL:

El producte final de cada taller és:

Taller del temps: exposició en grup dels diferents apartats de la pàgina del temps. Pel que fa a les notícies redactades sobre cada estació de l’any queden plasmades en format paper.

Taller del còmic: el còmic de cada alumne queda elaborat en format paper mida DNA3 estructurat en quatre vinyetes. Es fa posteriorment una exposició dels mateixos a l’aula.

Taller de la notícia: Fan una notícia relacionada amb alguna activitat de l’escola o del seu entorn més proper.

Taller de l’entrevista: dues entrevistes queden en format paper.

De tot el material elaborat en format paper es fa un recull que queda inclòs en l’àlbum de final de curs de cada alumne.

AL CICLE MITJÀ:

El producte final de cada taller és:

  • Elisis ràdio és plasma en l’emissió diària que escolta tots els nens de l´escola.
  • Les entrevistes queden en paper i després es registren en veu.
  • El reportatge queda amb paper i mensualment s´emet per la ràdio.

AL CICLE SUPERIOR:

El producte final de cada taller és una gravació de vídeo on els alumnes expliquen la tasca que han realitzat a cada secció.

Tots els vídeos es pengen a la pàgina web de l’escola per tal  que les famílies i tota la comunitat educativa hi puguin accedir.