LA VEU DELS NOSTRES ALUMNES, la nostra veu.

LA NOSTRA VEU.

Al final de cada taller al cicle inicial, els alumnes han expressat la seva opinió mitjançant unes valoracions orals que han estat recollides per les mestres que han realitzat el projecte.

Tan a cicle mitjà com superior, es fa una valoració a nivell oral de quines coses o aspectes els hi agradat més d´aquest projecte i quines coses canviarien. Aquest curs es han proposat que volen tractar més temes que surtin en emissió per la ràdio i en la nostra emissió televisiva.

Això ens serveix per saber què opinen els nostres alumnes, veritables protagonistes del projecte i del seu procés d’ensenyament – aprenentatge. També es passa una enquesta a les famílies on s’extrau les dades de valoració que queden reflectides a la memòria del curs. Els mestres del claustre també contestem una enquesta de valoració de tots els aspectes que han incidit en els projectes: gestió, organització, resultats,…per tal de fer les propostes de millora de cara al curs vinent. Aquestes dades també surten reflectides a la memòria de final de curs.

PER MÉS INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE LA NOSTRA FEINA EN EL TREBALL PER PROJECTES US RECOMANO QUE VISITEU LA NOSTRA WEB:

http://agora.xtec.cat/ceipcampselisis/

L’ESCOLA CAMPS ELISIS US DESITJA UN BON ESTIU A TOTES I A TOTS!

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Evidències de la nostra avaluació.

L’avaluació del projecte s’ha portat a terme des de diferents vessants i utilitzant diferents instruments.

D’entrada cal tenir en compte que l’avaluació a l’educació infantil es realitza sobretot mitjançant l’observació dels alumnes, a partir de converses i de les aportacions que cada nen i nena fa a l’aula.

A més a més, el fet d’organitzar l’aula i les sessions de treball per racons, tal com és el nostre cas, possibilita al mestre poder oferir una atenció més individualitzada a cadascun dels alumnes i poder observar directament quin és el punt de partida de cada alumne en concret i quins són els objectius que va assolint al llarg de la realització del projecte.

D’aquesta manera, com a mestres, ens ha estat molt fàcil identificar l’evolució de cadascun dels nens i nenes, tant a nivell oral en gran grup, com sobre el paper en el treball en petit grup o individualment.

A més a més de l’avaluació per part dels adults, els alumnes han realitzat la seva pròpia autoavaluació, recordant les diferents sortides i racons realitzats i valorant cadascuna de les activitats. També fent una pluja d’idees individual del que cadascú n’havia extret un cop acabat el projecte.

Donat que un dels productes finals és un dossier individual realitzat per cada nen i nena que s’emporten a casa, una bona avaluació és el fet de, a partir d’aquest, explicar a les famílies tot el treball realitzat.

Un altre dels productes finals del projecte, que és el mapa conceptual, ha estat penjat a l’aula durant tot el trimestre, fet que ha permès als infants anar recordant tot el que es va treballar i els ha donat la possibilitat, durant les sessions de portes obertes de l’escola, d’explicar-ho a les famílies.

https://drive.google.com/file/d/1hPhYRarYn2ZXaBM4DA-D8J9k4TENrI7O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tsihpo0foRUQxAAWJ80v1PVpm0m4Mi2j/view?usp=sharing

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (PRIMÀRIA). Evidències de la nostra avaluació.

L’AVALUACIÓ DEL PROJECTE A CICLE INICIAL:

Es farà una observació directa a l’aula tot responent als criteris d’avaluació marcats al llarg de la realització del projecte (graella d’observació directa).

Els mestre i alumnes segueixen la base d’orientació de cada taller per observar i valorar el seu treball i nivell d’aprenentatges (autoavaluació).

Durant el procés d’aprenentatge s’orienta i s’incideix en la participació i implicació en el treball en equip.

En la preparació de les evidències en format paper s’avalua el nivell d’expressió escrita  (dossier del projecte).

En el cas de les exposicions orals dels productes finals es tenen en compte els ítems d’avaluació d’exposició oral consensuats amb els alumnes (graella d’observació directa).

L’AVALUACIÓ A CICLE MITJÀ:

A nivell escrit s´avalua els diferents aspectes formals de la llengua mitjançant una graella d’observació directa pactada i negociada amb els alumnes. S´avalua també el treball grupal (graella d’autoavaluació i coavaluació). A nivell oral s´avalua els aspectes formals de la llengua oral  ( To de veu,….) mitjançant una graella d’observació directa consensuada amb els alumnes.

L’AVALUACIÓ AL CICLE SUPERIOR:

A partir de la pluja d’idees (Brainstorming) realitzem l’avaluació inicial, aquestes es recullen per la mestra a mode de quadern de notes.

A l’avaluació formativa tenim en compte diferents aspectes: l’ús adequat de recursos i programes audiovisuals, el treball en equip, la recerca i tria de la informació i l’elaboració del guió de treball. Aquestes dades es recullen mitjançant una graella d’observació directa dissenyada amb els alumnes.

A l’avaluació final valorem l’exposició oral del seu producte mitjançant una graella d’observació directa organitzada pels alumnes (coavaluació i autoavaluació).

Durant el procés d’avaluació intervenen els alumnes (coavaluació) i els mestres.

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Com comuniquem els resultats?

Del projecte “Les botigues del barri” podem extreure’n 3 productes finals:

 • Un gran mapa conceptual que s’ha anat confegint a mesura que s’anaven visitant les diferents botigues i on hi ha anat quedant plasmats els diferents continguts treballats.
 • Un dossier individual que els nenes i nenes han anat realitzant durant les sessions de racons i que ha servit, tant a ells com a nosaltres, per poder avaluar els coneixements assolits.
 • El “racó de la botiga” sent un més dels racons de joc simbòlic que es treballen a l’aula. Aquest racó consta de tots els elements d’una botiga real de roba: roba penjada en penjadors etiquetada i amb el preu, una caixa enregistradora, monedes, …

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (PRIMÀRIA). Com comuniquem els resultats?

EL PRODUCTE FINAL DEL PROJECTE A PRIMÀRIA.

AL CICLE INICIAL:

El producte final de cada taller és:

Taller del temps: exposició en grup dels diferents apartats de la pàgina del temps. Pel que fa a les notícies redactades sobre cada estació de l’any queden plasmades en format paper.

Taller del còmic: el còmic de cada alumne queda elaborat en format paper mida DNA3 estructurat en quatre vinyetes. Es fa posteriorment una exposició dels mateixos a l’aula.

Taller de la notícia: Fan una notícia relacionada amb alguna activitat de l’escola o del seu entorn més proper.

Taller de l’entrevista: dues entrevistes queden en format paper.

De tot el material elaborat en format paper es fa un recull que queda inclòs en l’àlbum de final de curs de cada alumne.

AL CICLE MITJÀ:

El producte final de cada taller és:

 • Elisis ràdio és plasma en l’emissió diària que escolta tots els nens de l´escola.
 • Les entrevistes queden en paper i després es registren en veu.
 • El reportatge queda amb paper i mensualment s´emet per la ràdio.

AL CICLE SUPERIOR:

El producte final de cada taller és una gravació de vídeo on els alumnes expliquen la tasca que han realitzat a cada secció.

Tots els vídeos es pengen a la pàgina web de l’escola per tal  que les famílies i tota la comunitat educativa hi puguin accedir.

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Investiguem, ens informem i creem coneixements nous.

Com els nens i nenes de P3 obtenen la informació sobre les botigues del seu barri? Aquesta pot procedir de diferents fonts i la poden extreure de diferents àmbits. Hi ha alumnes que fan recerca a casa, amb les famílies, i porten a l’escola documents o fotografies per compartir-los amb els seus companys i companyes. També s’utilitza internet i buscadors per resoldre dubtes que van sorgint durant el treball i, com a major font d’informació i més vivencial ens servim de les sortides que es van realitzant al llarg del projecte, que són la base, el punt més important i de les quals s’hi extreu més informació.

Durant aquestes sortides els alumnes poden comprovar si els seus coneixements previs sobre cada una de les botigues són certs, poden observar, tocar, escollir i comprar diferents productes i poden ubicar les botigues al barri i conèixer el camí que cal seguir per arribar a cadascuna d’elles des de l’escola.

A més, un cop es torna a l’aula, ens servim de la conversa en gran grup per comprovar que tots els alumnes vagin adquirint els nous coneixements treballats. I també es realitzen diferents activitats sobre paper per realitzar-ne una avaluació individual.

https://drive.google.com/file/d/1-2LHZkqlga3-P-IQgEQnTvc61N2wSG2p/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1u742HLkV-w6v6Z6Uc58oiXbLT3PLj37v/view?usp=sharing

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM!! (PRIMÀRIA). Investiguem, ens informem i creem coneixements nous!

AL CICLE INICIAL:

Una vegada estem al taller es posa en comú el que sabem i el que volem saber per tal de fer l’encàrrec de l’escola.

A continuació fem una recerca d’informació a cada taller.

En tots els taller s’ha fet una observació directa individual o per parelles de les  parts concretes del diari local que volem treballar (còmic, el temps, la notícia i l’entrevista).

Pel que fa al taller del temps s’ha organitzat l’aula en tres grups tenint en compte les diferents tasques: previsions i temperatures, la notícia de l’estació de l’any  i el mapa.  La recerca d’informació de les temperatures s’ha fet a  l’ordinador de l’aula i el registre de temperatures de l’escola. A partir de l’observació del diari s’ha treballat el mapa i han identificat la seva ciutat.

El taller del còmic treballa amb diferents recursos d’informació (diaris, revistes, recerca a internet,….)  amb la finalitat d’agafar idees per després elaborar el seu propi còmic.

En el taller de la notícia s’extreu la informació en gran grup. Mitjançant l’observació i anàlisi individual d’una notícia del diari,  fan una posada en comú i entre tots es fan seva aquesta informació.

En el taller de l’entrevista tot el grup classe, van observar entrevistes en suport paper (del llibre de lectura socialitzat de 2n de l’escola) i digital per analitzar les parts. Posteriorment, vam contestar entrevistes model per parelles. Finalment van elaborar en grups de 4 una entrevista.

D’aquesta manera es creen connexions entre els coneixements previs i les respostes a les preguntes que volien saber. A partir de les aportacions de cada nen es construeix una base d’orientació per tal de realitzar la tasca, tant a nivell individual com en gran grup.

AL CICLE MITJÀ:

Primerament fem una recerca d’informació del que ha de treballar cada grup.

Grup d´entrevistes: fem modelatge de com es fa una entrevista  i veure i escoltar diferents tipus d’entrevistes (mitja escrit o radiofònic).

Grup d´emissió Elisis  ràdio: Treballem amb diferents   recursos   d’informació (pàgina web de l´escola, llistats d´aniversaris, recerca a internet de les diferents músiques, recollida de temperatura amb el termòmetre exterior. Amb tota aquesta informació fem el full diari d’emissió.

Grup de reportatge: quant el  gran grup ja sap quin tema treballar, es reparteix diferents aspectes del reportatge entre els petits grups i es busca informació  en el diari , en les revistes, en internet. Finalment es fa un reportatge entre tots .

AL CICLE SUPERIOR:

Després de la visita a Tv Lleida, on vam aprendre el funcionament i la gestió d’un programa de televisió, els alumnes de cicle superior ens vam reunir en assemblea  per decidir com volíem que fos la nostra televisió: nom, seccions, funcionament, organització…

Tv Elisis va quedar configurada en 3 seccions: Reporters, Notícies i Magazine. A Reporters elaboren reportatges sobre un tema del seu interès. A Notícies fan un recull de les notícies més importants de dins i fora de l’escola. A Magazine es fan entrevistes, articles d’opinió, debats, concursos… Tots aquests treballs queden registrats en vídeo, gravats pels propis alumnes.

LES BOTIGUES DEL NOSTRE BARRI (INFANTIL). Com ens ho muntem?

El projecte “Les botigues del nostre barri” es porta a terme amb els nens i nenes de P3 de l’escola. Cada curs d’educació infantil realitza un projecte diferent relacionat amb l’entorn proper dels alumnes, ja que des de l’escola es dóna importància al fet que els nens i nenes comencin coneixent l’entorn que els envolta per, a partir d’aquí, poder anar ampliant els seus coneixements.

El projecte té una durada d’un trimestre i en ell, s’hi tenen en compte les diferents àrees del currículum d’educació infantil, treballant així el coneixement d’un mateix, el coneixement de l’entorn i l’àrea de comunicació i llenguatges de manera globalitzada.

Algunes de les activitats del projecte es desenvolupen en gran grup, altres amb la meitat dels nens i nenes i la resta durant les sessions de racons que hi ha organitzats a l’aula, ja que durant el segon trimestre un dels racons fixes és el del projecte. Els grups que es formen són heterogenis i són els mestres els que agrupen els alumnes.

Activitats que es realitzen en gran grup:

 • Pluja d’idees i de coneixements previs.
 • Converses sobre les diferents botigues, sobre les sortides o explicació de vivències per part dels alumnes.
 • Explicació de contes.
 • Visualització de fotografies o vídeos.

Activitats que es realitzen amb la meitat dels nens i nenes:

 • Sortides a les diferents botigues de barri

Activitats que es realitzen en petit grup:

 • Activitats plàstiques (pintar amb compta-gotes, estampar fruites i verdures, jugar al joc simbòlic de compra i venta de diferents productes, manipular i experimentar amb diferents ingredients com farina, xocolata, melmelada, sucre, …)

Activitats que es realitzen individualment:

 • Plasmació al paper de les diferents activitats realitzades
 • Activitats plàstiques individuals
 • Dibuixos
 • Avaluació final del projecte

Què està passant?…Connectem! (Primària)

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !

EL TREBALL AMB PROJECTES AL CICLE INICIAL.

Els grups de treball es formen segons els criteris de les mestres, tenint en conte heterogeneïtat, internivells, mateix nombre d’alumnes,…

En aquest moment, dins dels grups no hi ha assignació de rols, tot i que segons les activitats a dur a terme organitzem l’aula en diferents agrupaments: en treball individual, per parelles o en petits grups. Pel que fa a la temporització i a l’assignació de tasques, es gestionen a les reunions de cicle per part de les tutores i mestres de suport.

Les activitats que es proposen són de coneixements previs, on els alumnes comencen a manipular i observar el diari (element motivador), es fa una pluja d’idees i finalment comença la recerca. En les activitats següents es treballa la creació del diari propi.

Es posa en practica la investigació dels alumnes sobre el diari i la seva construcció. L’última sessió es dedica al tancament del taller per tal de mostrar la consolidació dels aprenentatges i el producte final.

Els espais que fem servir són, en principi, quatre aules (tres tutories i l’aula de música). Segons el tema que es treballa sobre el diari, també utilitzem l’espai exterior dels jardins dels Camps Elisis. Per altra banda, a l’inici del taller, setmanalment, es fa un repàs reflexiu sobre la sessió anterior com a punt d’inici.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !

EL TREBALL AMB PROJECTES AL CICLE MITJÀ.

Els alumnes de cicle mitjà es reparteixen interclasse i heterogèniament en tres grups de 14 alumnes en dues sessions consecutives setmanals. El fil conductor és la ràdio; en un taller treballen la programació de ràdio diària i anuncis, un segon taller treballa l’entrevista, emesa per la ràdio mensualment, i en el tercer taller el reportatge. Aquests grups es mantenen durant tres setmanes i després van rotant fins a passar pels tres tallers cíclicament durant tot el curs.

El primer taller, Elisis Ràdio, es divideix en dos blocs: el primer és la planificació de l’emissió diària de ràdio on es busquen a través de les TIC informacions d’aniversaris, d’activitats d’escola, temes musicals, climatologia, …. i el segon són els anuncis on es fan gravacions amb música. En el primer bloc són tres grups de tres alumnes i en el segon dos alumnes.

El segon taller, consisteix en unes converses molt interessants amb persones properes i de l’entorn. Així doncs, es treballa la tipologia textual de l’entrevista, que els nens preparen, duen a terme i enregistren per ser emeses a la nostra ràdio.

El darrer taller, els reportatges, fan referència al seu entorn més proper i abasten diferents temes: esports, festivitats, espais, successos, fires, …. En primer lloc es fa una pluja d’idees del tema a tractar. Després, en petit grup (3 – 4 alumnes), aporten les seves idees i creen un text. A continuació, hi ha una exposició a la resta de companys i entre tots intentem millorar el producte final. Aquest producte final fet entre els tres grups és el que s’emet per la ràdio.

Al llarg del procés i en finalitzar-lo, es fa una reflexió, anàlisi, intercanvi d’idees i opinions a mode de coavaluació.

QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM !

EL TREBALL AMB PROJECTES AL CICLE SUPERIOR.

Dediquem una sessió setmanal d’una hora i mitja. Els alumnes canvien de secció (Magazine, Reporters, Notícies) cada trimestre.

Ells mateixos s’autogestionen en la formació de grups dins de cada secció en funció dels seus interessos i/o de l’activitat a fer. D’aquesta manera, els alumnes assumeixen responsabilitats dins del grup de treball, autonomia i personalitzen el seu aprenentatge. Per tant, en tot moment, els alumnes tenen un paper actiu.

El rol del mestre és acompanyar als alumnes en el procés de recerca, organització i elaboració del producte final per tal d’enriquir el seu aprenentatge.

A totes les seccions comencem fent una pluja d’idees per escollir els temes a treballar.

Una vegada fets els grups de treball,  s’inicia un treball de recerca que ens permetrà desenvolupar i aprendre més sobre el tema escollit i elaborar un guió amb les idees a exposar davant de la càmera.

Durant el procés es fan posades en comú entre tots els grups. Aquesta situació ens permet intercanviar idees per millorar i aprendre dels altres.

Per últim, cada grup de treball grava el seu producte final, el qual queda publicat a la web de l’escola.

 

LES BOTIGUES DEL BARRI (Infantil)

El projecte “Les botigues del nostre barri” es portarà a terme amb els nens i nenes de P3 de l’escola. Aquest, que té una durada aproximada d’un trimestre, té com a finalitat aproximar als alumnes al seu entorn més proper, és a dir, el barri on viuen i en el qual van a l’escola. Al mateix temps que es pretén treballar les diferents botigues que s’hi poden trobar i els productes que s’hi venen en cadascuna d’elles.

Per introduir el tema es realitzarà una pluja d’idees on, cadascú, segons els seus coneixements previs, exposarà que és el que en sap de les diferents botigues que hi ha a prop de l’escola o de casa seva, d’on van a comprar, de quins productes compren normalment, …

Un cop realitzada aquesta activitat, s’explicarà als alumnes que cada setmana es realitzarà una sortida pel barri a veure una de les botigues i a comprar-ne algun dels productes que s’hi venen. Aquestes sortides es portaran a terme en mig grup, és a dir, el dijous hi anirà la meitat de la classe i el divendres la resta, de manera que la setmana següent, es pugui treballar en profunditat i realitzar activitats sobre la botiga visitada perquè tots els alumnes ja hi hauran anat.

Algunes de les activitats del projecte es desenvoluparan en gran grup, altres amb la meitat dels nens i nenes i la resta durant les sessions de racons que hi ha organitzats a l’aula, ja que durant el segon trimestre un dels racons fixes serà el del projecte. Les activitats inclouran continguts de les diferents àrees, per tant, es treballarà tant la descoberta d’un mateix i dels altres, com la de descoberta de l’entorn, com la comunicació i els llenguatges.

Tota la informació i els coneixements que es vagin adquirint al llarg del projecte s’aniran plasmant en un mapa conceptual a l’aula, per estructurar així els continguts treballats i fer més visual la informació. A més a més, cada alumne anirà realitzant un dossier individual amb moltes de les activitats realitzades, fotografies, informacions, … Cal destacar que el bloc de l’escola s’anirà actualitzant contínuament amb les fotografies i l’explicació de les activitats i sortides que es van fent, per tal que les famílies en puguin seguir el procés.