La veu dels alumnes

Què opinen els alumnes? Els ha ajudat a autoregular-se, a implicar-se més en la seva feina, a aprendre més i millor? Per què?

Un cop finalitzat el projecte, hem reflexionat la tasca feta i hem pogut recollir les opinions dels alumnes sobre el procés d’aprenentatge:

–  Els mestres ens han ajudat a fer les diverses tasques.

–  Ens expliquen molt bé les coses.

–  Fer aquest projecte ens ha donat molta experiència per poder treballar l’hort.

–  Les activitats eren molt divertides.

–  Ens ha agradat poder plantar nosaltres mateixos els aliments que després collirem.

– Hem après moltes coses noves i interessants sobre l’hort, com ara les hortalisses de temporada, a valorar la importància de les plantes, com es planta i com es recull…

– Ens ha ajudat a aprendre a treballar en grup, a coordinar-nos entre nosaltres, a resoldre conflictes…

– Sovint alguns treballaven més que d’altres però ens adonàvem que si no treballàvem en equip no sortiria bé la feina. Ens ha ajudat a centrar-nos en les tasques a fer.

– Hem après a través del que, per nosaltres era un joc, i això ens motivava a seguir aprenent més coses.  

– Canviaríem algunes coses com ara: fer la portada del diari entre tots, ens hagués agradat poder triar el grup de treball, i poder compartir la informació recollida amb els altres grups, fer una maqueta de l’hort, poder decorar la classe amb dibuixos de l’hort, i fer un mural perquè tota l’escola veies la feina que hem fet.

Avaluació

Com avaluem la realització del projecte i el producte final? Com intervenen els alumnes en la seva avaluació i valoració del projecte? Amb quines evidències avaluem si els aprenentatges són significatius? Com avaluem el treball en equip i com obtenim dades individualitzades tot i que els alumnes treballin en equip?

En el treball s’ha donat molta importància en avaluar el procés d’aprenentatge dels  alumnes. Per aquest motiu es van elaborar unes B.O, de cada activitat a realitzar (introducció, què hem de saber?, portada, fitxa tècnica…) per tal que els alumnes formessin part d’aquesta avaluació diària.

Per tal d’avaluar si l’aprenentatge és significatiu, hem realitzat Esquemes Mentals (Tony Buzan), que ens han permès veure el que han après al llarg d’aquest treball.

Per avaluar el treball en equip han realitzat una rúbrica d’autoavaluació en la que han quedat reflectits el funcionament i les dificultats que s’han anat trobant.

A través de l’observació sistemàtica i directa del mestre tutor durant totes les sessions, hem obtingut les dades individualitzades dels alumnes.

 

Producte final

El producte final del projecte plantejat, representa un repte pels alumnes donat que poden observar i experimentar l’evolució de l’hort d’una manera real, manipulativa, vivencial i funcional.

En aquest projecte hi trobem una dualitat respecte el producte final. Ja que d’una banda es valora el seguiment i el recull de totes les vivències, experiències i aprenentatges que hem estat treballant mitjançant el DIARI de L’HORT. I de l’altra, la recol·lecció dels productes obtinguts a partir de la pràctica: preparació del terreny, escollir el planter, sembrar, regar, cuidar…

A mesura que s’anava treballant, l’alumnat es va adonar de la importància del treball en equip, és per aquest motiu que moltes de les activitats realitzades, mantenen aquest format.

És en el punt 4 del projecte, què volem plantar? On l’alumnat demostra una alta motivació i es sent protagonista del seu aprenentatge, on pot triar quina és la hortalissa que es vol plantar.  

Per tal de donar a conèixer a  la comunitat educativa la tasca desenvolupada, a través de la plataforma Click Edu s’ha anat publicant noticies i àlbums de fotografies del projecte.

Implementació

Els reptes plantejats no són de solució única. La cerca d’informació es fa a través de mitjans electrònics, consulta de material bibliogràfic de la biblioteca del centre, entrevistes amb experts i preguntes amb familiars. Amb les vivències i experiències amplien els coneixements previs a fer l’activitat.

Observant l’evolució de l’hort amb un seguiment diari poden extrapolar el que han après a la vida quotidiana.

A mesura que van assolint els objectius, van passant a uns altres de nous, regulant el seu aprenentatge i augmentant la seva motivació ja que l’hort tira endavant.

Al treballar de manera transversal des de diferents àrees, la transferència d’aquests continguts és fàcil i tenen consciencia que engloba diferents àrees.

El progrés dels alumnes queda reflectit en el diari de l’hort.

A les hores de coordinació de l’equip de nivell, s’acordaven les actuacions a dur a terme.

Al començament s’han marcat uns objectius, al llarg del projecte hem anat modificant els indicadors ja que els alumnes han assolit molt ràpidament el nivell d’excel.lència.

La metodologia de la mestra era a través de l’observació directa,  de manera sistemàtica i el descobriment guiat.

La mestra ha penjat notícies a la plataforma de l’escola, ha fet un seguiment fotogràfic setmanal de l’estat de l’hort. De cada activitat la mestra ha anat omplint un registre d’avaluació.

El projecte està a punt de finalitzar i la valoració és molt positiva, ja que tots els alumnes han assolit els objectius de manera satisfactòria i i s’han sentit protagonistes del seu aprenentatge. Hem pogut gaudir de l’hort, d’un espai a l’aire lliure i d’una manera diferent d’aprendre.

S’ha de tenir en compte que hi ha factors externs (meteorològics, o animals) que et poden fer variar el desenvolupament del projecte, per tant s’ha de preveure una possible modificació d’alguna activitat.

ASPECTES A MILLORAR:

 • Marcar els rols dels alumnes dins de cada grup.
 • Haurien d’haver fet una exposició oral.
 • Fer un mural amb tots els aprenentatges, tipus mapa conceptual.  
 • Transformar el diari de l’hort en un joc (gamificació, un memory, un joc de taula, etc).

Metodologia del projecte

Hem dividit als alumnes en grups de 4. Aquests grups els decideix la mestra fent grups heterogenis, mirant que en tots els grups hi hagi diferents capacitats (1 alumne expert, 2 alumnes mitjans i un que li costi).

Els grups s’autogestionen i decideixen quines de les tasques que proposa la mestra fa cadascú.

L’eix principal gira al voltant del “diari de l’hort” i a partir d’aquí van sorgir les activitats que van anar recopil.lant en aquest diari. La finalitat d’aquest projecte és donar-li funcionalitat, tornar a tenir un hort actiu dins de l’escola i que  formi part del dia a dia d’aquesta.

La primera activitat que va donar peu a totes les altres va ser la recerca de les hortalisses o verdures que podem plantar segons l’estació de l’any i, a partir d’aquí van anar sorgint les altres activitats. Com per exemple, la fitxa tècnica de les hortalisses, conèixer les eines que s’utilitzen a l’hort, anar-les a plantar, cuidar-les, etc.

Les activitats estaven guiades per part de la mestra, tenint en comptes els interessos dels alumnes a mesura que anaven sortint noves qüestions per resoldre.

En finalitzar les activitats cada grup comparteix el seu procés d’aprenentatge, les descobertes i les seves conclusions fent una petita exposició oral. D’aquesta manera tot el grup classe obté els beneficis dels aprenentatges dels altres grups.

A dins de l’aula hi ha un racó destinat on els grups hi deixen les seves feines fetes i les informacions que han anat buscant sobre l’hort.

A mesura que anàvem avançant els el projecte, fèiem un recordatori dels objectius inicials que ens havíem marcat.

Durant el projecte vam realitzar diferents tasques d’avaluació com per exemple les bases d’orientació (autoavaluació), rúbriques (coavaluació) i l’observació directa per part de la mestra, així com també diverses activitats avaluatives com el mapa mental.

Planifiquem el projecte de l’hort

Els nens i nenes de tercer de primària van demanar al programa d’escoles verdes poder ser els responsables del funcionament de l’hort, ja que diàriament observaven que l’hort estava poc treballat i molt sec i poc aprofitat a causa del pas de l’estiu.

Per donar continuïtat a les conferències que havien fet els cursos anteriors sobre les plantes, es va acceptar aquesta proposta perquè els nens i nenes de tercer de primària fossin els responsables. Degut a la motivació del grup van decidir fer un projecte de l’hort.

A l’escola gaudim d’una franja de treball globalitzat (de color verd a la imatge) i és en aquesta on s’ha dut a terme el projecte.

A la sessió inicial es va plantejar quines coses hauríem de saber per portar endavant l’hort a través d’una pluja d’idees i van sorgir aquestes preguntes:

 1.  Què es pot plantar?
 2.   Quan es planta i quan s’ha de recollir?
 3.   Quines hortalisses s’adapten al curs acadèmic?
 4.   Quins aliments volem plantar?
 5.   Quin és el calendari de Plantació-Recol·lecció dels aliments que hem triat?
 6.   De quina manera s’ha de plantar?
 7.   Quina organització han de seguir les hortalisses? Per què?
 8.   Quins són els passos a seguir per a la cura de les hortalisses?
 9.   Com s´ha de mantenir l’hort i les hortalisses?
 10.   Com recol·lectem els aliments plantats?

Som la Parellada!

Som un grup de mestres de l’escola La Parellada, situada al municipi de Santa Oliva. En aquest grup ens hi trobem mestres de tots els cicles que volem alguns iniciar-nos en la formació sobre el treball per projectes i, d’altres, continuar formant-nos en aquests àmbits que veiem tant interessants.

Durant els anys anteriors hem anat introduint el treball per projectes en certs camps i és per això que volem aprofundir en aquest coneixement a través de l’aprenentatge que se’ns ofereix amb la XCB, ja que ens adonem que ens queda un llarg camí per recórrer.

Actualment ens trobem parlant molt sobre la planificació, metodologia, implementació del projecte… buscant els punts més positius i els no tant positius, animant-nos per capficar-nos amb aquesta via per treballar a l’aula i, sobretot, compartint les prèvies experiències de cada membre del grup i parlant sobre cap on volem anar.