Avaluació – Projecte Free Tour per Manlleu

En aquest projecte avaluarem que siguin capaços …

  1. D’utilitzar estratègies de lectura comprensiva i crítica de textos senzills de tipologia diversa.
  2. De llegir, comprendre i interpretar textos escrits senzills, captant el sentit global, identificant la informació rellevant i extraient informacions concretes. Creació i exposició oral de la ruta feta per Manlleu
  3. D’identificar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s’obtinguin de qualsevol font d’informació impresa en paper o digital, integrant-los en un procés d’aprenentatge continu.

Avaluació de les competències bàsiques transversals de l’àmbit digital

  • D’utilitzar les eines i entorns digitals adients al treball a realitzar
  • De realitzat activitats col·laboratives a través de les eines més adients.
  • De crear, gestionar i participar en entorns de treball col•laboratiu digital d’aprenentatge.

Avaluació de les competències bàsiques transversals de l’àmbit personal i social:

–  De manifestar confiança i seguretat en si mateix.

– D’utilitzar un llenguatge objectiu per parlar d’ell mateix.

– De valorar les pròpies capacitats i possibilitats en els diferents àmbit.

– Hàbits d’aprenentatge:

Manifestar curiositat davant  de nous reptes o situacions.

Ser constant en la realització  de les tasques encomanades.

De reconèixer errors i mostrar-se disposats a esmenar-los.

– Planificació dels aprenentatges i organització del coneixement:

Prioritzar les tasques que ha de  realitzar segons els objectius.

Utilitzar el quadern de l’equip eficientment.

– De comprometre’s amb les decisions preses en els diferents espais de participació.

– D’aportar idees en benefici de la convivència.

– Defensa el propi posicionament respectant el dels altres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *