How do I did it?

El treball en equip ha estat essencial en el projecte; en una primera distribució de grups, un per joc, servia per esbrinar el principal vocabulari (usefull expressions) de cada joc i entendre el seu funcionament, desprès cada membre de l’equip marxava a un segon equip on explicaven cadascú el que havia après sobre el seu joc.

Desprès de posar en pràctica els jocs al pati, amb les instruccions de les mestres, i aclarits els dubtes que hi podien haver sorgit, cada alumne ha elaborat el seu lapbook de forma individual. El lapbook elaborat ens  ha facilitat l’avaluació de l’alumnat., juntament amb els registres d’observavió.

Les qualificacions del projecte s’han registrat dintre les notes de l’àrea d’anglès del tercer trimestre, però ens mancava alguna eina per informar a les famílies sobre el projecte i per això hem  aprofitat l’informe que vam elaborar a la XCB del curs passat, on es recullen els principals objectius del projecte i també inclou una valoració del treball en equip.

 

 

 

 

Institut la Sénia. La veu de l’alumnat

Un cop acabat el projecte, aquestes han estat algunes de les valoracions de l’alumnat i les seves propostes de millora:

 1. “Ens agrada tenir llibertat per poder pensar com organitzar una empresa pròpia” (Arnau, Quim)
 2. “Estaria bé saber des d’un principi què anàvem a fer. Quan vam dissenyar el logo no teníem clar per a què seria” (Arnau)
 3. “En alguns casos els tutors no han estat molt damunt del grup. Ens hauria agradat poder tenir més la seva orientació” (2n A)
 4. “La feina a fer fora del centre hauria d’estar més controlada per la tutora, hi ha alumnat que es refiem que les coses les farà un altre membre del grup i a nosaltres no ens fa cas” (Clara)

 1. “ Ha estat divertit planificar com fer i com vendre un producte. Han sorgit idees molt interessants” (2n A)
 2. “ Treballar en grup ens va bé perquè no en sabem molt i de grans ho necessitarem. Moltes vegades a la feina haurem de treballar en grup” (Josep)
 3. “Estaria bé tenir un tutorial per saber com cal fer la presentació. Per a la memòria ens va anar molt bé tenir un document que servís com a guió” (2n A).
 4. “Em va agradar aprendre a treballar amb el Drive, ho podem fer servir en moltes altres ocasions” (Joan).

Parlem d’avaluació

Arribats en aquest punt, ens toca parlar d’avaluació. Al llarg de tot el procés d’aprenentatge hem observat que  els infants han après a organitzar-se i a planifcar el treball mitjançant un bon aprenentatge significatiu.

La millor manera de demostrar allò après ha estat explicant-ho a la resta de companys /es de  l’escola, fent-ho ben viu i partcipatiu.

https://agora.xtec.cat/escola-montsagre/general/presentacio-dels-projectes-sobre-el-nostre-poblehorta-de-sant-joan/

L’alumne ha estat el verdader protagonista,actiu, implicat, que argumenta, que comparteix aprenentatges, que arriba a consensos i que aprèn a aplicar decisions.

 • El procés avaluatiu s’ha centrat en l’observació i la documentació pedagògica  pel que fa a l’educació infantil i CI.
 • Al  CM i CS, a partir de  l’autoavaluació, mitjançant rúbriques consensuades amb els infants, tant pel que fa al treball individual com al de grup

Avaluació de “Terra de sal”

L’avaluació d’aquest projecte ha estat contínua, basant-nos en l’observació directa i sistemàtica, tant per part del tutor/a com dels professors/es que entraven a l’aula a supervisar els treballs donant-los pautes, orientacions i resolent els seus dubtes.

Cada tutor/a rebia els qüestionaris emplenats dels seus grups d’alumnes i havia de donar-los resposta de manera gairebé immediata perquè cada grup pogués continuar fent la seva tasca.

El dia de les presentacions orals, cada grup va haver d’explicar com s’havien organitzat, quins problemes van sorgir (si en van tenir), com els van resoldre, quin havia estat el resultat final i quines impressions volien compartir amb nosaltres de la seva experiència.

QUÈ HEM APRÈS?

Després de fer tantes activitats ara toca saber si hem après moltes coses sobre el cinema.

Primer fem un repàs entre tots a la cartellera, a veure si podem contestar totes les preguntes que ens vam fer.

L’avaluació consisteix a fer un lapbook del cinema. Aquí hi posarem tot el que hem après del cinema.

Al lapbook també inclourem un codi QR amb la pel.lícula que hem fet com a producte final del nostre projecte.

Crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r d’ESO: el repte de nous reptes

   AVALUACIÓ

L’avaluació, entesa com un instrument per aprendre, s’ha incorporat durant la realització del projecte amb els objectius següents :

 • Permetre als alumnes fer una regulació del propis aprenentatges
 • Procurar millorar les seves produccions
 • Aconseguir fer una valoració qualitativa de les diverses tasques realitzes.

Per a dur a terme aquesta avaluació competencial, formativa i formadora hem elaborat, per al  crèdit de síntesi de 1r de l’ESO i de 3r de l’ESO, un dossier d’avaluació que consta dels següents instruments i rúbriques:

 • Graella de recollida de les dades globals de l’avaluació
 • Graelles del seguiment del treball diari
 • L’últim dia : EL GRUP VALORA!!!!
 • L’últim dia: EL PROFESSORAT VALORA!!!
 • L’últim dia :COAVALUACIÓ PROFESSORAT-ALUMNAT
 • Avaluació de les competències

Tot seguit teniu alguns exemples de les rúbriques elaborades

Coavaluació  de I ‘exposició del producte final
Barems Assoliment Satisfactori (AS) Assoliment Notable (AN) Assoliment Excel·lent (AE)
Presentació dels components i explicació de com han organitzat el treball Es presenten però no expliquen clarament com s’han organitzat Es presenten i expliquen I ‘organització, però amb un to massa col·loquial Presentació i organització correcta
Col·laboren tots Només parlen 2 membres del grup Parlen tots però no per igual Tots parlen per igual
Utilitzen un registre adequat Barregen registre col·loquial i estàndard Predomina l’ús correcte del registre estàndard i especialitat de la matèria Fa servir amb facilitat vocabulari i expressions molt correctes
Remarquen els conceptes importants Només remarquen algun concepte i no sempre és el més important Remarquen alguns conceptes importants, però se’n deixen alguns Remarquen tots els conceptes importants de manera clara
Discurs fluid, sense interrupcions ni repeticions Discurs poc fluid. De tant en tant s’interromp; es repeteixen Discurs bastant fluid Discurs fluid, àgil
Valoració Total
Professorat/alumnat

avaluador

Parlem d’avaluació

A part del diari d’aula farem servir altres instruments d’avaluació com:

– Activitats per formular bones preguntes i activar coneixements previs.

És important començar la lliçó amb una activitat que els cridi l’atenció fins i tot abans de compartir els objectius d’aprenentatge. Pregunta oberta o repte.

– Activitats orals en què els estudiants són els protagonistes; ex. abans de realitzar una activitat comprovar si els estudiants han comprès els seus objectius, donem un guió de l’activitat a un petit grup de 3-4 estudiants uns dies abans perquè la puguin llegir i estar preparats per respondre a les preguntes que els seus companys de classe li agradaria plantejar: Què s’ha de fer?, Per què ho fem?, Com podem organitzar-nos per fer-ho?, això contribueix a la significativitat de l’aprenentatge.

Les evidències d’aprenentatge són qualsevol producte que mostri el que ha après l’alumne i com ho ha après; poden ser activitats resoltes i productes finals, però també tot allò que formi part del procés d’elaboració i reflexió: un full amb anotacions, un esquema, un dibuix, un mapa conceptual, una prova revisada, una imatge, un esborrany, un diari, una maqueta, un full d’autoavaluació o coavaluació, una base d’orientació, una rúbrica, un KPSI…

Ens ha anat molt bé fer dinàmiques grupals, per exemple “les quatre cantonades”, el professor escriu quatre frases referides al que han après a cada cantonada de la classe i cada nen decideix en quin grup s’hi posa, d’acord amb el que cregui que ha après, el grup discuteix i tracta de justificar-se i el professor els ajuda a arribar a una solució.

 1. d) Activitats a partir de l’ús d’instruments escrits:

Qüestionaris→ formulari KPSI, graella d’autoavaluació o fitxa CAM

(Bases d’orientació) Mapes mentals o conceptuals→ per visualitzar conceptes clau, durant i al final del procés d’aprenentatge, ajuden a l’alumnat a “situar-se” durant la lliçó, autoregular-se i a desenvolupar una ment analítica i sintètica.

Les rúbriques→ d’una banda tenim la criteris de realització i, d’altra banda, la qualitat de les tasques, l’alumne pot participar en la creació de la rúbrica.

Com a escola inclusiva seguirem les premisses acordades en comunitat.

Rúbrica Scratch

Els nostres alumnes han treballat de valent dins l’entorn d’Scratch, ens hem basat en la sèrie de targetes per a la versió 3.0 en català i també en anglès on tan sols cal seguir els passos indicats a les targetes per a:

– Animar el teu nom, anima un personatge, joc d’atrapar, fes música, crea una història i animació virtual. Ens hem divertit molt!

Els tutors de les dues classes de 4t el passat 21 de març vam participar en un taller d’Scratch ofert al CRP del Baix Ebre per a ampliar i consolidar els nostres coneixements i aplicar-los a l’aula.

Els criteris de valoració consten a les bases del concurs disponibles en aquest enllaç:

http://mschools.mobileworldcapital.com/ca/iniciatives/mschools-student-awards/

http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte314/files/2019/05/Rúbrica-Scratch-Challenge-2018-2019-1.pdf

 

 

COM HO AVALUEM?

Al llarg de tot el projecte s’han anat treballant diferents continguts per tal d’assolir els objectius que ens havíem marcat des d’un principi com a mestres.

Per tal de valorar en quin grau de satisfacció s’havien assolit aquests objectius, s’han anat fent servir diferents mètodes d’avaluació.

Els mestres hem utilitzat lapbooks, exposicions als alumnes més petits de l’escola sobre allò que havien estat treballant, fitxes de comprensió, converses d’aula i la connexió dels coneixements adquirits a la sortida de final de curs com a activitats d’avaluació.

Els alumnes han après a fer servir rúbriques a l’hora d’avaluar treballs cooperatius que giraven al voltant d’un contingut determinat com ara són els tipus de paisatge per on passa el riu Ebre o la fauna de vertebrats del Delta de l’Ebre.

Aquestes rúbriques ja contemplaven l’autoavaluació i la valoració dels companys.

A més a més d’aprendre a avaluar-se han après a connectar tots els coneixements adquirits amb experiències vivencials com són els experiments de laboratori i la sortida de final de curs.