Per un món millor, reciclem!. La veu dels alumnes

Els alumnes han manifestat la seva valoració mitjançant una enquesta i una tutoria. Els seus comentaris han estat que han gaudit i han après molts continguts que desconeixien sobre materials reciclables i com es fa, a elaborar textos de diferents gèneres periodístics. Han valorat de forma especialment positiva la visita al mercat de Sant Antoni de Barcelona i la seva participació a la ràdio, que se’ls va fer curta.

Han considerat que el tema del reciclatge ha estat molt interessant i proper, però els agradaria poder participar en l’elecció de la temàtica amb la qual treballar.

Propostes de millora

 • El tema del projecte ha de sortir dels alumnes, o al menys, consensuar-ho.
 • Dinamitzar el programa de ràdio incorporant altres espais participatius: concursos, publicitat, trucades dels oients…
 • Distribuir els continguts del programa en diferents dies o espais, creant una setmana temàtica o similar.

Per un món millor, reciclem! Producte final

El programa de ràdio s’ha portat a terme el matí del dia 11 d’abril a l’emissora La Plana Ràdio de Santa Bàrbara, amb la finalitat de fer difusió dels coneixements adquirits durant el projecte: els resultats de les enquestes sobre els hàbits de reciclatge de cada població de l’entorn, com es tracten els residus en un mercat gran, on estan situats els contenidors de cada tipus, quins materials són més contaminants i, per tant, més difícils de reciclar…

programa de ràdio 1

programa de ràdio 2

programa de ràdio 3

programa de ràdio 4

Per un món millor, reciclem! Avaluació

Durant el període de programació del projecte els professors han descrit els criteris d’avaluació específics de cada matèria. Com alguns són comuns per a més duna activitat i/o assignatura s’han redactat de forma conjunta i, posteriorment, s’han graduat en quatre nivells. La rúbrica s’ha compartit amb els alumnes per ser utilitzada com a instrument d’aprenentatge i reflexió.

El professorat ha posat una nota a cada alumne a partir de l’observació i avaluació de la seva participació en les activitats individuals i de grup cooperatiu.

Cada grup ha tingut un Quadern d’Equip per marcar-se els objectius, distribuir-se les responsabilitats, autoavaluar el seu treball individual i de grup i coavaluar-se. Les seves aportacions han estat considerades en l’avaluació final de cada alumne/a.

Finalment, s’ha fet una sessió d’avaluació on s’ha comentat el funcionament del procés i el treball dels alumnes, tant en grup com individualment. S’ha considerat que:

 • els productes finals han estat valorats, tant pel professorat com per la directora de La Plana Ràdio, com de molta qualitat;
 • els alumnes han après i han gaudit molt amb l’experiència;
 • la forma de distribuir els grups (2+2) ha estat molt productiva;
 • la sortida al mercat de Sant Antoni els ha descobert un món desconegut, perquè l’alumnat procedeix de poblacions petites;
 • els alumnes han pres molta consciència de la importància de reciclar;
 • la participació del professorat en el programa de ràdio ha enriquit el treball realitzat;
 • el Consell Comarcal ens ha felicitat per la tasca realitzada pels alumnes i la seva preparació;
 • l’alumnat és capaç de raonar i parlar de forma crítica i responsable.

Per un món millor, reciclem! Implementació.

La tasca final s’ha preparat durant els dies específics del treball de síntesi: del 9 al 12 d’abril. Durant aquests dies els alumnes, en grups cooperatius, han analitzat les dades recollides amb les activitats de desenvolupament i les han utilitzat per redactar els diferents gèneres periodístics.

Cada grup ha preparat un debat, una notícia, un reportatge i una entrevista, que després ha difós al programa en directe.

Per un món millor, reciclem!. Metodologia

S’ha seguit la mateixa organització i estructura del projecte Fem salut perquè s’ha valorat que va funcionar força bé. S’ha triat el tema Per un món millor, reciclem!, perquè aquest tema ens permet incloure competències, continguts i criteris d’avaluació de totes les assignatures del nivell i treballar amb metodologies competencials.

Tots els professors han proposat els continguts que podien treballar i les activitats que faran de manera que es treballin totes les competències i condueixin a l’elaboració de la tasca final: fer un programa de ràdio.

A mesura que han sortit les idees s’ha anat omplint la graella de programació del projecte i s’ha fet la seqüenciació de les activitats, perquè dels resultats d’unes depèn el treball d’altres. Per exemple: es necessita saber com funcionaven els qüestionaris de google per a poder conèixer els hàbits de reciclatge de la població, informació necessària per a poder crear alguns dels gèneres periodístics (reportatge, notícia…) que després formaran part del programa de ràdio.

Per fer les activitats inicials i de desenvolupament de cada una de les assignatures no s’ha fet cap canvi en l’organització horària habitual, sinó que s’han treballat els continguts i les activitats en la franja horària estipulada per a cada matèria.

Els tutors, juntament amb els professors que han estat els dies del treball de síntesi amb els alumnes, han estat els encarregats de introduir el projecte i treballar l’organització de grups i l’elaboració de la tasca final.

Durant els quatre dies del treball de síntesi, i desenvolupament de la tasca final, s’ha abandonat l’organització horària habitual i els grups d’alumnes s’han temporitzat per poder portar a terme la tasca encomanada.

Per un món millor, reciclem! Planificació.

El projecte Per un món millor, Reciclem! ha sortit d’adaptar el treball de síntesi de 3r d’ESO Fem salut realitzat el curs passat a una nova temàtica. La valoració que es va fer per part del professorat i de l’alumnat del projecte Fem salut del curs 2017-18 va ser molt positiva i s’ha decidit aprofitar la programació i organització realitzada. Tanmateix s’ha considerat necessari canvi el tema, ja que el producte final és un programa de ràdio a l’emissora local La Plana Ràdio i, per tant, cal canviar el contingut respecte al curs passat.

Qui som?

L’Institut d’Ensenyament Secundari Les Planes, situat a Santa Bàrbara, recull els alumnes dels pobles de Godall, La Galera, Mas de Barberans, Freginals, Masdenverge i la pròpia Santa Bàrbara. L’Institut rep el nom de l’àmbit geogràfic que abarca tots aquests municipis el qual té unes característiques comarcals ben definides.

Les Planes comprenen una àmplia plana decantada vers l’Ebre i encerclada per les muntanyes dels Ports, el riu Sénia i la serra del Montsià i la serra de Godall, també delimitada per les ciutats de Tortosa i Roquetes en la part més occidental, i per l’àmbit del riu Sénia al sud. Representa un extens sector occidental de la comarca del Montsià.