Institut la Sénia. Fem-nos preguntes

Cal que l’alumnat comenci fent-se preguntes:

 • Quins productes i matèries primeres de proximitat tenim al poble?
 • Quins productes de la terra fabriquen i comercialitzen a llocs de característiques similars al nostre? En quines àrees de producció ens podem centrar?
 • Què ens agradaria proposar com a producte que doni a conèixer el poble?
 • Què deu pensar la gent del poble sobre la proposta  que hem triat?

 • A quines necessitats o interessos respon la nostra proposta?
 • Com es fabrica el producte que ens agradaria comercialitzar?
 • Quin seria el pressupost si la proposta es portés a terme?
 • Quin seria el producte final i com l’hauríem de presentar?
 • Quin és el disseny del producte més encertat?
 • Com el donaríem a conèixer en l’àmbit comercial?

Institut la Sénia. Com comencem a treballar?

No ens preocupa massa que al projecte estiguin presents de manera evident les diferents matèries del currículum. Totes, d’una manera o altra, hi acabaran tenint cabuda. L’equip impulsor i la RED deixa de banda la disciplina curricular de cadascú i es converteix en orientador/tutor dels diferents grups. Toca desenvolupar competències, no treballar conceptes descontextualitzats.

Per tal de pensar i planificar un projecte caldrà considerar aspectes de les ciències, les socials, les llengües, la tecnologia, les matemàtiques, els valors… Cada tutor o tutora guiarà el seu grup per tal que d’una manera o altra estiguin representats. Insistim als alumnes que no pensin en matèries, que pensin en un producte final de manera transversal. Tenim present que és el primer curs que utilitzen la metodologia de treball per projectes al centre.

Institut de la Sénia. Promocionem el nostre poble? Marca la Sénia

El projecte surt de la voluntat d’actualitzar i de millorar el Treball de Síntesi de 2n d’ESO i fer-lo més experiencial i, per tant, competencial. Després de fer una pluja d’idees i de debatre diferents opcions, el grup impulsor i la RED decidim proposar un projecte basat en la creació d’un producte o una gama de productes a comercialitzar que utilitzi matèries primeres de proximitat i ajudi a desenvolupar l’economia local. Pretenem que se situïn en un context real i que es facin preguntes sobre el seu entorn més immediat.

Prioritzem l’autonomia dels diferents grups de treball per tal que escullin un producte que els resulti atractiu i amb possibilitats de ser comercialitzat. La tutora orienta en la la formació del grup. Mitjançant unes sessions de treball introductòries, els plantegem el projecte i els donem llibertat per escollir la seva proposta. Estem a l’aula membres de l’equip impulsor i la persona tutora.

Terra de sal

Terra de sal, és el nom del Treball de síntesi que fem a 2n d’ESO a l’Institut els Alfacs. El treball està centrat en el Delta de l’Ebre i té com a eix central una sortida que fa tot l’alumnat al Delta i que està monitoritzada pels professors del Camp d’Aprenentatge de Sant Carles de la Ràpita.

En aquesta sortida es fa un itinerari per conèixer la flora  i  la  fauna  del Delta més salat i els aprofitaments tradicionals d’aquest entorn natural. S’observen les  plantes  del  salobrar  i  les  seves adaptacions a un  sòl salat, s’identifiquen les aus aquàtiques que viuen a la Tancada i els salobrars propers, i es descobreix el funcionament d’unes salines a les instal·lacions de MónNatura Delta.

Aprofitant la tasca col·lectiva de la Xarxa Cb volíem reconvertir el nostre treball en un autèntic projecte que tenia com a producte final un vídeo d’entre 1 i 2 minuts on l’alumnat fos capaç de sintetitzar tots aquells aspectes que haguessin estat més rellevants per al seu grup.

La feina que els proposàvem era fer de reporters i per això van rebre una sèrie de consells i indicacions per gravar durant la sortida que van fer al Delta. Sabien que el material que obtindrien de les seves gravacions seria la base per al microrreportatge que farien durant els dies del Treball de síntesi. A partir de la sortida “Terra de sal”, l’alumnat de 2n d’ESO va poder desenvolupar temes diversos com ara Les salines de la Trinitat, Les aus protegides, La construcció de les barraques, Espècies invasores, Gastronomia del Delta, Plantes medicinals del Delta…

Crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r d’ESO: el repte de nous reptes

PLANIFICACIÓ

El treball de revisió i nou plantejament del crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r d’ESO s’ha dut a terme pel professorat del grup impulsor. Ha estat  desenvolupat durant el segon trimestre del curs, els dimecres per les tardes.

En la primera reunió vam fer dos grup de treball tenint en compte els nivells que impartia el professorat implicat, de manera que estiguessin representades el màxim d’especialitats. Una vegada definits els grups, passarem a revisar cada crèdit de síntesi. En un principi volíem aprofitar algunes coses del que ja teníem però vam decidir que si el que volíem era emprendre  un treball per projectes havíem de plantejar un repte a l’alumnat, no un seguit de preguntes, que és com estaven  plantejats els anterior crèdits de síntesi. Una vegada va quedar clar el que volíem fer,  s’organitzarem per desenvolupar:

 • La proposta del projecte
 • La metodologia
 • L’avaluació
 • Les eines i instruments de treball que oferiríem a l’alumnat
 • El procediment d’actuació i intervenció a l’aula
 • El traspàs d’informació a la resta del professorat que no estava en el grup de treball per competències.

PLANIFIQUEM EL PROJECTE

Reunits el grup de mestres de l’equip impulsor acordem les activitats que es duran a terme al llarg de la setmana dedicada en exclusiva a la realització del projecte.

Per decidir les diferents tasques tenim en compte els interessos i inquietuds que ens han anat fent arribar els alumnes així com tots aquells continguts que ja s’han anat treballant i ens interessa acabar de complementar. A més, intentem cobrir totes les àrees i posar en pràctica diversitat de metodologies.

Els espais i els docents es reparteixen en funció d’aquestes metodologies i de les activitats que es porten a terme, tot gestionant de forma eficient els recursos materials i humans de què disposem.

 

 

Beebots

Amb la programació d’objectes reals, és a dir, amb l’observació i l’anàlisi de les accions que els artefactes (Beebots) realitzen a partir d’una seqüència d’ordres donades, estimulem en els nostres alumnes el desenvolupament de diferents processos mentals, habilitats i competències clau.

Així doncs els alumnes desenvoluparan aspectes com:

 • La lògico matemàtica
 • L’organització espaial
 • La direccionalitat
 • La resolució de problemes
 • La perseverancia

En l’apartat de producte final veureu el mapa de Gandesa que vam fer per grups.

Compartim el nostre Projecte de Recerca de 4t d’ESO: I Jo… Què vull ser de gran?

Partíem del treball realitzat en els dos cursos anteriors amb el PdR de 4t d’ESO titulat

I jo, què vull ser de gran?

L’objectiu del mateix és que l’alumne sàpiga què pot fer després de 4t d’ESO i decidisca què vol fer en concret i com i on pot fer-ho.

Per tant, el PdR es converteix en una eina immillorable d’Orientació Professional, amb la implicació i materials que facilita el departament d’Orientació i l’estreta col·laboració de les tutories.

L’Equip Docent del Projecte de Recerca de 4t estava integrat per membres del grup impulsor de la Xarxa de CB i companyes i companys que no en formaven part. La qual cosa permetia una transmissió dels coneixements adquirits a la Xarxa de CB i, sobretot, treball conjunt.

Per altra banda, la resta del grup impulsor estava repartida als Treballs de Síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO.

La informació de les sessions de tots els equips de TdS i PdR era compartida amb tot el professorat, de manera que tot el professorat tenia coneixement d’allò que s’havia realitzat a la resta d’equips. L’objetiu és que tothom puga integrar-se, si cal, en qualsevol equip.

S’han creat bàsicament tres documents:

Dossier del professorat

https://app.box.com/s/rbmvn1utah6fpmzpmlkmg6lia2w73twp

Dossier de l’alumne (Del qual es deriva un Quadern de treball)

https://app.box.com/s/q1wsnyg5d15s25a0ujaxtt0mlpooy5hn

https://app.box.com/s/q9j1afw46cgq1w6cp7xjj58cc35pnlwg

Per acabar s’ha fet una enquesta d’avaluació de l’alumnat de 4t:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ3gmFoYhgG4gbnazQxFe0zmczOuTBI11IsD0JGOj-eACDTg/viewform

Hem de considerar altament positiva i satisfactòria l’activitat i creiem que és fàcilment exportable a qualsevol centre,

Algunes de les valoracions de l’alumnat:
Jo crec que és una cosa molt més seria del que es planteja i que no hauria de ser una nota més ja que és una cosa molt important per al dia de demà.

Seria millor si no ens canviéssim de les nostres classes a cada hora

S’hauria de valorar més.

“Positiu: que està molt ben pensat per a poder decidir què fer l’any vinent. Ha estat molt útil.
Negatiu: haver de canviar de classe cada hora.”

Fer més treballs com aquest, ja que és un projecte que et fa pensar, és millor més que  fer un examen.

Gràcies al PdR, he pogut aprendre per quins camins he d’anar, quines coses necessito… i gràcies a este projecte ara sé el que he de fer i com fer-ho.

M’hagués agradat alguna xerrada respecte el batxillerat, tot i que ara ja sé què és.

Aquest projecte és molt útil perquè t’informes més sobre els estudis que vols fer, a quins llocs pots estudiar i quin camí has de fer per arribar a ser el que tu vols.
Sense haver treballat a casa vaig acabar el projecte amb una mica de temps de sobra, crec que amb 5 dies per a fer-lo seria suficient.

Jo per a mi aquest treball està molt ben plantejat, però li llevaria 1 o 2 dies, ja que crec que són massa dies.

“Bona temàtica, ja que ajuda a decidir el teu futur.
Una setmana és massa temps per a un treball d’aquest nivell.”

Doncs m’ha agradat aquest projecte, ja que m’ha ajudat a elegir el meu futur estudiantil.
Les positives són que sempre hi havia algun professor a la classe, i quan ho demanaves, eres atès/ajudat. També què alguns profes, ens explicaven conceptes sobre les PAU (i altres temes del PdR), per a entendre’ls millor.

Negatiu: que cada hora havies de canviar de classe quan podries estar a la mateixa clase tranquil·lament.

Positiva: A la majoria de gent ens ha servit per a aclarir tots els dubtes que teniem sobre el nostre futur. Negativa: Hauria de ser menys temps ja que la gent acabava molt prompte i no tenien res a fer.

Tindria que practicar els meus nervis davant del públic.
M’ha ajudat a tenir clar quin és el camí per a arribar al que vull ser.
Crec que és un bon treball per ajudar a orientar-nos

Més rigor en la valoració del projecte i més tendència a fer aquest tipus de treball. També proposaria que el treball sigués més curt en qüestió de dies de duració.

No s’entenia el que havies de fer, tens poc temps per-a fer-ho.

COMENTARIS A LES VALORACIONS:

Un dels comentaris recurrents és que no agrada canviar de classe. S’ha fet d’aquesta manera per a aprofitar al màxim els recursos de professorat i els espais. Les classes de 4t són poc espaioses. I en una situació de grup-classe amb professorat i alumnat que no és l’habitual podria haver conduit a distorsions.

Hi ha qui comenta que sobrava temps i qui, el contrari. Aquest excés de temps, segons algú, es podia haver aprofitat en la convenient revisió, preparació de l’exposició oral, etc. No es pot modificar, ja que la normativa indica que s’han de destinar 6 dies.

ALTRES COMENTARIS:

L’enquesta pot resultar molt útil de cara a determinar el consell orientador de 4t. Tot i que era anònima. Hem demanat el nom i la majoria de l’alumnat no ha tingut cap inconvenient a facilitar-nos-el.

UN EXEMPLE DE PRODUCTE FINAL:

https://docs.google.com/document/d/1Gw4Nmd3GdiVhz-PfwQkHn_zMx3aPySf_oppu873YdVE/edit 

 

1. Projecte La policia a P3

Vam fer la tria del projecte lliure. l’única restricció era que no podien triar una animal perquè ja havíem fet el projecte dels cavalls.

Cada alumne va proposar un tema que el tutor i el mestre de reforç van apuntar en uns papers que vam ficar a una urna. Els vam escriure a la pissarra, i vam seleccionar els més repetits. En van sortir 4.

L’endemà els alumnes van votar, encerclant la paraula a una papereta aquell que preferien. Va guanyar treballar el projecte de la policia.

35,35,308,308.406616

PREPAREM EL GUIÓ!

Un cop escollit el tema que volem treballar, recollim la informació dels alumnes:

 • Què saben del cine? (Activem els coneixements previs)
 • Què volen saber? (Cada nen pensa una pregunta)

Aquestes idees i qüestions queden recollides en un mural que pengem a l’aula a un lloc visible que esdevindrà el racó del projecte.

Per programar què farem, com ho farem i quan ho farem en centrem en les preguntes que ens han escrit els alumnes del què volen saber. A partir d’aquí comencem a pensar activitats, la metodologia, la temporització i l’avaluació. Es perfila com serà la programació del projecte:

 • QUÈ(ACTIVITATS): Les activitats que realitzarem seran vivencials, d’experència directa, manipulatives i que parteixen dels seus interessos. Algunes de les activitats seran: veure vídeos, investigar d’on ve el cinema i qui el va inventar, fer un videoclub d’aula, qui fa les pel.lícules, visitar un cinema….
 • COM (Metodologia): La metodologia serà manipulativa, oferirem multiples formes de representació i expressió, treball cooperatiu, treball amb les famílies, utilitzarem les tauletes,etc.
 • QUAN: Aquest projecte es realitzarà durant el segon i tercer trimestre.
 • AVALUACIÓ: Avaluarem fent un seguiment amb una graella, farem una exposició per compartir el que hem après, representarem allò que hem après i farem una pel.lícula amb una app a la tauleta.