Institut de la Sénia. Com ens organitzem? Els espais per compartir i intercanviar

L’espai de treball es diversifica. Hi ha l’aula, la biblioteca del centre, la biblioteca municipal, les taules de cada casa com a espais físics. Hi ha també, però, un espai virtual indispensable. Cada grup comparteix una carpeta al núvol (Google Drive) amb el tutor i o tutora, de grup i d’aula, i tres membres de l’equip impulsor. Dins d’aquesta, dues subcarpetes mare. Una amb els documents i recursos facilitats pel professorat. L’altra amb els documents de treball de cada grup. Cal actualitzar periòdicament la feina per tal que els tutors la revisin; sempre ha d’estar disponible. El correu electrònic serveix d’eina de comunicació.

L’intercanvi entre grups està present a les sessions que es porten a terme a l’aula.  Durant l’elaboració del treball s’han fet diferents distribucions dins l’horari lectiu; inicialment es van dedicar dues hores diàries durant una setmana. El gruix del projecte es va realitzar durant tres hores diàries al llarg d’una setmana. No hi ha autoavaluació o coavaluació durant el procés, només al final.   Potser aquest serà un dels aspectes a millorar… Hi ha, això sí, la tasca orientadora i de guia dels tutors i el grup impulsor, les REDs i el contacte presencial o virtual amb el professorat. 

Institut la Sénia. Com ens organitzem? La confecció de grups i les bases d’orientació

Cada grup es reparteix els rols de coordinador, secretari, documentalista i vocal. Es registra en acta com a acord de grup (formulari 1). Es lliura un cronograma o full de control de tasques que cal respectar, amb terminis clars, i hi ha compromís entre cada grup i el seu tutor o tutora. 

La base d’orientació que marca els objectius a assolir és una rúbrica que indica a cada grup on ha d’arribar en acabar el projecte. Els diferents nivells d’assoliment els facilita la visualització de què cal fer. Costa, però entre tots anem avançant… Anem trobant respostes inicials, provisionals, a les preguntes que ens havíem començat a formular.

 

Institut la Sénia. Fem-nos preguntes

Cal que l’alumnat comenci fent-se preguntes:

  • Quins productes i matèries primeres de proximitat tenim al poble?
  • Quins productes de la terra fabriquen i comercialitzen a llocs de característiques similars al nostre? En quines àrees de producció ens podem centrar?
  • Què ens agradaria proposar com a producte que doni a conèixer el poble?
  • Què deu pensar la gent del poble sobre la proposta  que hem triat?

  • A quines necessitats o interessos respon la nostra proposta?
  • Com es fabrica el producte que ens agradaria comercialitzar?
  • Quin seria el pressupost si la proposta es portés a terme?
  • Quin seria el producte final i com l’hauríem de presentar?
  • Quin és el disseny del producte més encertat?
  • Com el donaríem a conèixer en l’àmbit comercial?

Institut la Sénia. Com comencem a treballar?

No ens preocupa massa que al projecte estiguin presents de manera evident les diferents matèries del currículum. Totes, d’una manera o altra, hi acabaran tenint cabuda. L’equip impulsor i la RED deixa de banda la disciplina curricular de cadascú i es converteix en orientador/tutor dels diferents grups. Toca desenvolupar competències, no treballar conceptes descontextualitzats.

Per tal de pensar i planificar un projecte caldrà considerar aspectes de les ciències, les socials, les llengües, la tecnologia, les matemàtiques, els valors… Cada tutor o tutora guiarà el seu grup per tal que d’una manera o altra estiguin representats. Insistim als alumnes que no pensin en matèries, que pensin en un producte final de manera transversal. Tenim present que és el primer curs que utilitzen la metodologia de treball per projectes al centre.

Institut de la Sénia. Promocionem el nostre poble? Marca la Sénia

El projecte surt de la voluntat d’actualitzar i de millorar el Treball de Síntesi de 2n d’ESO i fer-lo més experiencial i, per tant, competencial. Després de fer una pluja d’idees i de debatre diferents opcions, el grup impulsor i la RED decidim proposar un projecte basat en la creació d’un producte o una gama de productes a comercialitzar que utilitzi matèries primeres de proximitat i ajudi a desenvolupar l’economia local. Pretenem que se situïn en un context real i que es facin preguntes sobre el seu entorn més immediat.

Prioritzem l’autonomia dels diferents grups de treball per tal que escullin un producte que els resulti atractiu i amb possibilitats de ser comercialitzat. La tutora orienta en la la formació del grup. Mitjançant unes sessions de treball introductòries, els plantegem el projecte i els donem llibertat per escollir la seva proposta. Estem a l’aula membres de l’equip impulsor i la persona tutora.

Coneix l’Institut de la Sénia

L’Institut la Sénia està al poble del mateix nom. Som un centre d’ESO, Batxillerat i cicles formatius: mitjà  de Gestió Administrativa i superior de Comerç Internacional. Hi treballem un total de poc més de 50  docents i al voltant de 400 alumnes.

Estem acostumats a participar en projectes educatius que impliquen la comunitat educativa i ciutadana. Destaquem el projecte internacional “Art and Science” Erasmus Plus desenvolupat entre els cursos 2014 i 2017, els projectes eTwinng des del 2012, el projecte d’Innovació Apadrinem el Patrimoni “El camí de l’aigua a la Sénia” (2018-2021), la participació en el projecte STEAM. També cal destacar el fet que el nostre centre ha estat acollidor de 2 auxiliars de conversa  (en llengua anglesa i francesa)i participa en un projecte GEP (Generació plurilingüe), el projecte Nettinvet i els projectes de mobilitat K2. Aquests dos darrers dins de l’àmbit dels cicles formatius. Podeu veure tots els projectes en què participem al mapa de la innovació pedagògica de Catalunya. 

Pots veure en aquest enllaç un petit reportatge sobre alguns dels darrers  intercanvis i projectes de centre.

Imatge de l’intercanvi amb alumnat de Beja el maig de 2019 dins del projecte Erasmus+ sobre ciència i esport.

Activitat Curses de Muntanya amb col·laboració amb els instituts d’Ulldecona i Alcanar aquest passat curs 2018-2019..

Activitat sobre la taula periòdica amb l’alumnat de Primer Cicle d’ESO.