COM HO AVALUEM?

Al llarg de tot el projecte s’han anat treballant diferents continguts per tal d’assolir els objectius que ens havíem marcat des d’un principi com a mestres.

Per tal de valorar en quin grau de satisfacció s’havien assolit aquests objectius, s’han anat fent servir diferents mètodes d’avaluació.

Els mestres hem utilitzat lapbooks, exposicions als alumnes més petits de l’escola sobre allò que havien estat treballant, fitxes de comprensió, converses d’aula i la connexió dels coneixements adquirits a la sortida de final de curs com a activitats d’avaluació.

Els alumnes han après a fer servir rúbriques a l’hora d’avaluar treballs cooperatius que giraven al voltant d’un contingut determinat com ara són els tipus de paisatge per on passa el riu Ebre o la fauna de vertebrats del Delta de l’Ebre.

Aquestes rúbriques ja contemplaven l’autoavaluació i la valoració dels companys.

A més a més d’aprendre a avaluar-se han après a connectar tots els coneixements adquirits amb experiències vivencials com són els experiments de laboratori i la sortida de final de curs.

 

Com avaluem?

L’avaluació ha estat present en molts moments durant el procés del Projecte i l’elaboració d’estoig. És per això, que hem hagut de reflexionar sobre la nostra tasca i la dels altres equips de treball, a tall d’exemple, hem fet servir les següents rúbriques: d’autoavaluació, coavaluació…

Tanquem el projecte!

Un cop hem acabat d’elaborar l’estoig i presentar-lo a la resta de companys, veiem important treure’n unes conclusions i resumir una mica tot allò que hem après. A més a més, és clau treure’n una reflexió final per a prendre consciència dels aprenentatges rebuts.

Per un món millor, reciclem! Avaluació

Durant el període de programació del projecte els professors han descrit els criteris d’avaluació específics de cada matèria. Com alguns són comuns per a més duna activitat i/o assignatura s’han redactat de forma conjunta i, posteriorment, s’han graduat en quatre nivells. La rúbrica s’ha compartit amb els alumnes per ser utilitzada com a instrument d’aprenentatge i reflexió.

El professorat ha posat una nota a cada alumne a partir de l’observació i avaluació de la seva participació en les activitats individuals i de grup cooperatiu.

Cada grup ha tingut un Quadern d’Equip per marcar-se els objectius, distribuir-se les responsabilitats, autoavaluar el seu treball individual i de grup i coavaluar-se. Les seves aportacions han estat considerades en l’avaluació final de cada alumne/a.

Finalment, s’ha fet una sessió d’avaluació on s’ha comentat el funcionament del procés i el treball dels alumnes, tant en grup com individualment. S’ha considerat que:

 • els productes finals han estat valorats, tant pel professorat com per la directora de La Plana Ràdio, com de molta qualitat;
 • els alumnes han après i han gaudit molt amb l’experiència;
 • la forma de distribuir els grups (2+2) ha estat molt productiva;
 • la sortida al mercat de Sant Antoni els ha descobert un món desconegut, perquè l’alumnat procedeix de poblacions petites;
 • els alumnes han pres molta consciència de la importància de reciclar;
 • la participació del professorat en el programa de ràdio ha enriquit el treball realitzat;
 • el Consell Comarcal ens ha felicitat per la tasca realitzada pels alumnes i la seva preparació;
 • l’alumnat és capaç de raonar i parlar de forma crítica i responsable.

Ensenyem el Delta al món! Avaluació

El producte final d’aquest projecte és un vídeo, però s’avaluen també les activitats prèvies a la seva realització. L’avaluació per tant consta de les següents parts:

 • Avaluació individual per part del professor de cada matèria d’uns indicadors definits prèviament.
 • Autoavaluació de grup: a partir de la graella que ha omplert cada grup de tasques i responsable, valoren la seva feina entre tots els membres.
 • Coavaluació: cada alumne és valorat per la resta del grup. Per a fer-ho tenen una graella on avaluen les tasques encomanades a cada membre.
 • Avaluació del producte final (vídeo): L’avaluació es fa mitjançant un formulari on es recullen tots els ítems de la rúbrica

VALORACIÓ  TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO

Professorat:

La valoració global és positiva i prova d’això és que hem decidit mantenir-lo per al curs vinent, ara bé som conscients que caldria introduir algunes millores.

Tot i que la sortida va ser molt enriquidora i  profitosa per a l’alumnat que hi va assistir, el producte final en alguns casos podria haver estat millor. En general, la qualitat dels vídeos és acceptable  però, hi ha errades ortogràfiques, incoherències entre imatges i àudio …

Cal coordinar millor els grups per a què el treball sigui realment cooperatiu. També cal supervisar que els alumnes facin un bon ús del pla de treball valorin de manera objectiva i explicant amb evidències la part de coavaluació. En cal aconseguir una autoregulació dels alumnes més gran vers el seu procés d’aprenentatge, en definitiva, implicar-se i aprendre més i millor.

Propostes de millora

Per tal de millorar la qualitat del producte final (vídeo) proposem:

 • Fiançar més els coneixements tècnics sobre edició d’imatges i so dels alumnes.
 • Millorar la temporització de l’elaboració del producte final (millora de l’avaluació contínua)
 • Fer un seguiment i una mena de pre-avaluació abans de lliurar el producte final per revisar els aspectes a millorar (millora de l’avaluació contínua).
 • Millorar aspectes de la rúbrica de manera que els objectius que es persegueixen quedin més clars i siguin més fàcils d’aconseguir (millora de l’avaluació contínua i final) i treballar-la amb més deteniment amb els alumnes.

Per tal de millorar les dinàmiques de treball cooperatiu:

 • Més implicació del professorat a l’hora de fer el seguiment del treball cooperatiu
 • Més procés reflexiu amb l’alumnat per tal d’augmentar la seva implicació