29 d’octubre de 2019

Recordarem aquesta data com al primer EdCamp fet per alumnes i destinat a escoltar la veu dels i de les adolescents de totes les Terres de l’Ebre. Aquest dia l’IE Daniel Mangrané va acollir a més de cent alumnes (a banda de l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Escola), de l’Institut de Tecnificació d’Amposta, de l’Institut Despuig i Dertosa de Tortosa i de l’Institut Escola 3 d’abril de Móra.

Aquesta serà l’última entrada al bloc d’aquest projecte, i a l’equip impulsor (docent) ens agradaria presentar-vos el recull d’evidències de l’activitat:

En premsa digital, blocs, xarxes, etc.:

-Ebredigital:
https://ebredigital.cat/2019/10/29/lestret-de-magallanes-edcamp-institut-escola-daniel-mangrane/https://
www.youtube.com/watch?v=7L91HXOTquM
– Fundació Bofill:
https://edcamp.educaciodema.cat/ca/edcamp/1r-edcamp-aps-a-terres-de-lebre/_e:82/
-Serveis Educatius del Montsià:
https://serveiseducatius.xtec.cat/riberadebre/general/edcamp-per-alumnat-de-les-terres-de-lebre/

 

Xarxes socials:
https://twitter.com/IEDMangrane/status/1184214603653419009
https://twitter.com/alesav81/status/1189576583364988928
https://twitter.com/JessEMD1/status/1189210682555809799
https://twitter.com/educaciocat/status/1189198748720779266
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189180210328944640
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189168815382380544
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189093259798351873
https://twitter.com/crpbaixebre/status/1189104648197738496
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189107434306134017
https://twitter.com/mcanosan/status/1189110358675546112
https://twitter.com/edcampCAT/status/1189120804451246080

 

Tal com escrivíem en l’entrada al blog: https://blocs.xtec.cat/xcbprojecte314/2019/03/24/metodologia-de-treball/,

NOMÉS PODREM ACONSEGUIR EL NOSTRE OBJECTIU SI TOTS PLEGATS ESDEVENIM UN GRUP COORDINAT. Sempre ens hi trobarem a l’aula grups d’estudiants amb diferents inquietuds i diferents ritmes d’aprenentatge; trobar un objectiu comú i assolir-lo amb escaig (com a grup) fa que cada membre de l’equip estiga orgullós de la qualitat que la seua contribució confereix al conjunt, i aquesta experiència no s’oblida fàcilment.

#juntsmillor

#MakingMangrané

 

Ensenyem el Delta al món!. Veu dels alumnes

La majoria de l’alumnat fa una valoració entre bona i molt bona del que ha estat el projecte en global: la sortida, el treball a l’aula i  l’elaboració del vídeo com a producte final.  De fet, un 80% ha expressat  la demanda de fer més projectes al llarg del curs.

Són conscients, igual que el professorat, que cal millorar la interacció entre ells en el moment de treballar plegats,  aquesta  hauria de tenir un caire més cooperatiu i no ser només un senzill repartiment de les tasques.

Per un món millor, reciclem!. La veu dels alumnes

Els alumnes han manifestat la seva valoració mitjançant una enquesta i una tutoria. Els seus comentaris han estat que han gaudit i han après molts continguts que desconeixien sobre materials reciclables i com es fa, a elaborar textos de diferents gèneres periodístics. Han valorat de forma especialment positiva la visita al mercat de Sant Antoni de Barcelona i la seva participació a la ràdio, que se’ls va fer curta.

Han considerat que el tema del reciclatge ha estat molt interessant i proper, però els agradaria poder participar en l’elecció de la temàtica amb la qual treballar.

Propostes de millora

 • El tema del projecte ha de sortir dels alumnes, o al menys, consensuar-ho.
 • Dinamitzar el programa de ràdio incorporant altres espais participatius: concursos, publicitat, trucades dels oients…
 • Distribuir els continguts del programa en diferents dies o espais, creant una setmana temàtica o similar.

Per un món millor, reciclem! Producte final

El programa de ràdio s’ha portat a terme el matí del dia 11 d’abril a l’emissora La Plana Ràdio de Santa Bàrbara, amb la finalitat de fer difusió dels coneixements adquirits durant el projecte: els resultats de les enquestes sobre els hàbits de reciclatge de cada població de l’entorn, com es tracten els residus en un mercat gran, on estan situats els contenidors de cada tipus, quins materials són més contaminants i, per tant, més difícils de reciclar…

programa de ràdio 1

programa de ràdio 2

programa de ràdio 3

programa de ràdio 4

Per un món millor, reciclem! Avaluació

Durant el període de programació del projecte els professors han descrit els criteris d’avaluació específics de cada matèria. Com alguns són comuns per a més duna activitat i/o assignatura s’han redactat de forma conjunta i, posteriorment, s’han graduat en quatre nivells. La rúbrica s’ha compartit amb els alumnes per ser utilitzada com a instrument d’aprenentatge i reflexió.

El professorat ha posat una nota a cada alumne a partir de l’observació i avaluació de la seva participació en les activitats individuals i de grup cooperatiu.

Cada grup ha tingut un Quadern d’Equip per marcar-se els objectius, distribuir-se les responsabilitats, autoavaluar el seu treball individual i de grup i coavaluar-se. Les seves aportacions han estat considerades en l’avaluació final de cada alumne/a.

Finalment, s’ha fet una sessió d’avaluació on s’ha comentat el funcionament del procés i el treball dels alumnes, tant en grup com individualment. S’ha considerat que:

 • els productes finals han estat valorats, tant pel professorat com per la directora de La Plana Ràdio, com de molta qualitat;
 • els alumnes han après i han gaudit molt amb l’experiència;
 • la forma de distribuir els grups (2+2) ha estat molt productiva;
 • la sortida al mercat de Sant Antoni els ha descobert un món desconegut, perquè l’alumnat procedeix de poblacions petites;
 • els alumnes han pres molta consciència de la importància de reciclar;
 • la participació del professorat en el programa de ràdio ha enriquit el treball realitzat;
 • el Consell Comarcal ens ha felicitat per la tasca realitzada pels alumnes i la seva preparació;
 • l’alumnat és capaç de raonar i parlar de forma crítica i responsable.

Per un món millor, reciclem! Implementació.

La tasca final s’ha preparat durant els dies específics del treball de síntesi: del 9 al 12 d’abril. Durant aquests dies els alumnes, en grups cooperatius, han analitzat les dades recollides amb les activitats de desenvolupament i les han utilitzat per redactar els diferents gèneres periodístics.

Cada grup ha preparat un debat, una notícia, un reportatge i una entrevista, que després ha difós al programa en directe.

Ensenyem el Delta al món! Avaluació

El producte final d’aquest projecte és un vídeo, però s’avaluen també les activitats prèvies a la seva realització. L’avaluació per tant consta de les següents parts:

 • Avaluació individual per part del professor de cada matèria d’uns indicadors definits prèviament.
 • Autoavaluació de grup: a partir de la graella que ha omplert cada grup de tasques i responsable, valoren la seva feina entre tots els membres.
 • Coavaluació: cada alumne és valorat per la resta del grup. Per a fer-ho tenen una graella on avaluen les tasques encomanades a cada membre.
 • Avaluació del producte final (vídeo): L’avaluació es fa mitjançant un formulari on es recullen tots els ítems de la rúbrica

VALORACIÓ  TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO

Professorat:

La valoració global és positiva i prova d’això és que hem decidit mantenir-lo per al curs vinent, ara bé som conscients que caldria introduir algunes millores.

Tot i que la sortida va ser molt enriquidora i  profitosa per a l’alumnat que hi va assistir, el producte final en alguns casos podria haver estat millor. En general, la qualitat dels vídeos és acceptable  però, hi ha errades ortogràfiques, incoherències entre imatges i àudio …

Cal coordinar millor els grups per a què el treball sigui realment cooperatiu. També cal supervisar que els alumnes facin un bon ús del pla de treball valorin de manera objectiva i explicant amb evidències la part de coavaluació. En cal aconseguir una autoregulació dels alumnes més gran vers el seu procés d’aprenentatge, en definitiva, implicar-se i aprendre més i millor.

Propostes de millora

Per tal de millorar la qualitat del producte final (vídeo) proposem:

 • Fiançar més els coneixements tècnics sobre edició d’imatges i so dels alumnes.
 • Millorar la temporització de l’elaboració del producte final (millora de l’avaluació contínua)
 • Fer un seguiment i una mena de pre-avaluació abans de lliurar el producte final per revisar els aspectes a millorar (millora de l’avaluació contínua).
 • Millorar aspectes de la rúbrica de manera que els objectius que es persegueixen quedin més clars i siguin més fàcils d’aconseguir (millora de l’avaluació contínua i final) i treballar-la amb més deteniment amb els alumnes.

Per tal de millorar les dinàmiques de treball cooperatiu:

 • Més implicació del professorat a l’hora de fer el seguiment del treball cooperatiu
 • Més procés reflexiu amb l’alumnat per tal d’augmentar la seva implicació

 

Ensenyem el Delta al món!. Implementació

El primer pas del projecte és facilitar al grup una graella per que planifiqui les tasques i el responsable de cada tasca (aquesta graella també s’utilitzarà després per avaluar-se com a grup)

El projecte consta de tres fases clarament diferenciades:

 

 

 • La darrera part consisteix en elaborar el producte final: vídeo sobre el Delta.

Per un món millor, reciclem!. Metodologia

S’ha seguit la mateixa organització i estructura del projecte Fem salut perquè s’ha valorat que va funcionar força bé. S’ha triat el tema Per un món millor, reciclem!, perquè aquest tema ens permet incloure competències, continguts i criteris d’avaluació de totes les assignatures del nivell i treballar amb metodologies competencials.

Tots els professors han proposat els continguts que podien treballar i les activitats que faran de manera que es treballin totes les competències i condueixin a l’elaboració de la tasca final: fer un programa de ràdio.

A mesura que han sortit les idees s’ha anat omplint la graella de programació del projecte i s’ha fet la seqüenciació de les activitats, perquè dels resultats d’unes depèn el treball d’altres. Per exemple: es necessita saber com funcionaven els qüestionaris de google per a poder conèixer els hàbits de reciclatge de la població, informació necessària per a poder crear alguns dels gèneres periodístics (reportatge, notícia…) que després formaran part del programa de ràdio.

Per fer les activitats inicials i de desenvolupament de cada una de les assignatures no s’ha fet cap canvi en l’organització horària habitual, sinó que s’han treballat els continguts i les activitats en la franja horària estipulada per a cada matèria.

Els tutors, juntament amb els professors que han estat els dies del treball de síntesi amb els alumnes, han estat els encarregats de introduir el projecte i treballar l’organització de grups i l’elaboració de la tasca final.

Durant els quatre dies del treball de síntesi, i desenvolupament de la tasca final, s’ha abandonat l’organització horària habitual i els grups d’alumnes s’han temporitzat per poder portar a terme la tasca encomanada.

El mur es transforma

Durant aquesta setmana de treball continu, cooperatiu i efusiu per dur a terme un propòsit força ambiciós, l’alumnat de tercer d’eso ha viscut i ha lluitat per fer realitat una petita quimera. Quan va sorgir la idea de fer un Edcamp vam entendre dues coses que serien òbvies i ens acompanyarien durant tot el trajecte: que no seria fàcil i que podíem fer-ho.

Paral·lelament a l’organització interna, als grups de treball i a l’enginy de diferents dinàmiques, s’ha pogut apreciar una vitalitat subjacent, allò que ha permès establir molts tipus de vincles amb tota la comesa, una metodologia de treball que ajudés i proporcionés les eines necessàries per a unificar el treball i donar sentit a aquest projecte educatiu.

Partint de la idea inicial que dona sentit al nostre Edcamp, trencar barreres i tenir la potestat de poder canviar l’educació, l’alumnat ha treballat de manera significativa i activa en els seus aprenentatges, cosa que significa que ha tingut l’actitud i l’interès per aprendre i avançar.

Si els joves volen millorar el sistema educatiu han de tenir clar on són i cap a on volen anar. Així que a partir d’un mètode de treball distint, els mateixos estudiants s’han plantejat situacions per incrementar la motivació i la implicació, s’han organitzat en unitats d’equip cooperatiu i inclusiu, han resolt problemes que han anat apareixent, han hagut de mantenir el diàleg per a compartir coneixements, han hagut de fer ús dels recursos pedagògics i de les noves tecnologies… opcions diferents per a una manera diferent d’ensenyar.

Si aquesta revolució en l’ensenyament i aprenentatge s’aferma, podem estar segurs que ben aviat l’educació es transformarà en un nou concepte.

Begonya Solé.