Ensenyem el Delta al món!. Veu dels alumnes

La majoria de l’alumnat fa una valoració entre bona i molt bona del que ha estat el projecte en global: la sortida, el treball a l’aula i  l’elaboració del vídeo com a producte final.  De fet, un 80% ha expressat  la demanda de fer més projectes al llarg del curs.

Són conscients, igual que el professorat, que cal millorar la interacció entre ells en el moment de treballar plegats,  aquesta  hauria de tenir un caire més cooperatiu i no ser només un senzill repartiment de les tasques.

Ensenyem el Delta al món! Avaluació

El producte final d’aquest projecte és un vídeo, però s’avaluen també les activitats prèvies a la seva realització. L’avaluació per tant consta de les següents parts:

 • Avaluació individual per part del professor de cada matèria d’uns indicadors definits prèviament.
 • Autoavaluació de grup: a partir de la graella que ha omplert cada grup de tasques i responsable, valoren la seva feina entre tots els membres.
 • Coavaluació: cada alumne és valorat per la resta del grup. Per a fer-ho tenen una graella on avaluen les tasques encomanades a cada membre.
 • Avaluació del producte final (vídeo): L’avaluació es fa mitjançant un formulari on es recullen tots els ítems de la rúbrica

VALORACIÓ  TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO

Professorat:

La valoració global és positiva i prova d’això és que hem decidit mantenir-lo per al curs vinent, ara bé som conscients que caldria introduir algunes millores.

Tot i que la sortida va ser molt enriquidora i  profitosa per a l’alumnat que hi va assistir, el producte final en alguns casos podria haver estat millor. En general, la qualitat dels vídeos és acceptable  però, hi ha errades ortogràfiques, incoherències entre imatges i àudio …

Cal coordinar millor els grups per a què el treball sigui realment cooperatiu. També cal supervisar que els alumnes facin un bon ús del pla de treball valorin de manera objectiva i explicant amb evidències la part de coavaluació. En cal aconseguir una autoregulació dels alumnes més gran vers el seu procés d’aprenentatge, en definitiva, implicar-se i aprendre més i millor.

Propostes de millora

Per tal de millorar la qualitat del producte final (vídeo) proposem:

 • Fiançar més els coneixements tècnics sobre edició d’imatges i so dels alumnes.
 • Millorar la temporització de l’elaboració del producte final (millora de l’avaluació contínua)
 • Fer un seguiment i una mena de pre-avaluació abans de lliurar el producte final per revisar els aspectes a millorar (millora de l’avaluació contínua).
 • Millorar aspectes de la rúbrica de manera que els objectius que es persegueixen quedin més clars i siguin més fàcils d’aconseguir (millora de l’avaluació contínua i final) i treballar-la amb més deteniment amb els alumnes.

Per tal de millorar les dinàmiques de treball cooperatiu:

 • Més implicació del professorat a l’hora de fer el seguiment del treball cooperatiu
 • Més procés reflexiu amb l’alumnat per tal d’augmentar la seva implicació

 

Ensenyem el Delta al món!. Implementació

El primer pas del projecte és facilitar al grup una graella per que planifiqui les tasques i el responsable de cada tasca (aquesta graella també s’utilitzarà després per avaluar-se com a grup)

El projecte consta de tres fases clarament diferenciades:

 

 

 • La darrera part consisteix en elaborar el producte final: vídeo sobre el Delta.

Ensenyem el Delta al món! Metodologia.

El tema del Delta de l’Ebre forma part ja, des de fa uns anys, del treball de síntesi de 2n  d’ESO, durant el qual els nostres alumnes realitzen una sortida de tres dies per fer activitats competencials. Per aquest motiu, el professorat ha considerat que cal mantenir les activitats que ja es feien e incloure competències, continguts i criteris d’avaluació amb metodologies competencials, a més a més d’introduir una tasca final que els alumnes hauran de realitzar amb els coneixements i estratègies treballades durant el projecte.

Tots els professors han proposat els continguts que poden treballar i les activitats que faran de manera que es treballin totes les competències i condueixin a l’elaboració de la tasca final: fer un vídeo documental.

A mesura que han anat sortint les idees s’han anat omplint la graella de programació del projecte:

I s’ha fet la seqüenciació de les activitats, perquè dels resultats d’unes depèn el treball d’altres. Per exemple: es necessita saber les característiques de cada un dels ocells que habiten al Delta de l’Ebre, la formació d’aquest espai natural, on estan localitzats els diferents llocs emblemàtics… que després formaran part del vídeo documental.

Ensenyem el Delta al món! Planificació

L’Institut Les Planes està situat a Santa Bàrbara i acull l’alumnat de la mateixa població i el de Freginals, La Galera, Godall, Masdenverge i Mas de Barberans. La nostra comarca alberga dos Parcs Naturals molt importants per la seva diversitat de flora i fauna: el del Massís de Ports i el del Delta de l’Ebre.

Els alumnes de 2n d’ESO, motivats per aprofundir en el coneixement del seu entorn i en donar-lo a conèixer al món han decidit elaborar el seu treball de síntesi elaborar vídeos bilingües sobre l’espai natural del Delta de l’Ebre.

Qui som?

L’Institut d’Ensenyament Secundari Les Planes, situat a Santa Bàrbara, recull els alumnes dels pobles de Godall, La Galera, Mas de Barberans, Freginals, Masdenverge i la pròpia Santa Bàrbara. L’Institut rep el nom de l’àmbit geogràfic que abarca tots aquests municipis el qual té unes característiques comarcals ben definides.

Les Planes comprenen una àmplia plana decantada vers l’Ebre i encerclada per les muntanyes dels Ports, el riu Sénia i la serra del Montsià i la serra de Godall, també delimitada per les ciutats de Tortosa i Roquetes en la part més occidental, i per l’àmbit del riu Sénia al sud. Representa un extens sector occidental de la comarca del Montsià.