Institut la Sénia. La veu de l’alumnat

Un cop acabat el projecte, aquestes han estat algunes de les valoracions de l’alumnat i les seves propostes de millora:

 1. “Ens agrada tenir llibertat per poder pensar com organitzar una empresa pròpia” (Arnau, Quim)
 2. “Estaria bé saber des d’un principi què anàvem a fer. Quan vam dissenyar el logo no teníem clar per a què seria” (Arnau)
 3. “En alguns casos els tutors no han estat molt damunt del grup. Ens hauria agradat poder tenir més la seva orientació” (2n A)
 4. “La feina a fer fora del centre hauria d’estar més controlada per la tutora, hi ha alumnat que es refiem que les coses les farà un altre membre del grup i a nosaltres no ens fa cas” (Clara)

 1. “ Ha estat divertit planificar com fer i com vendre un producte. Han sorgit idees molt interessants” (2n A)
 2. “ Treballar en grup ens va bé perquè no en sabem molt i de grans ho necessitarem. Moltes vegades a la feina haurem de treballar en grup” (Josep)
 3. “Estaria bé tenir un tutorial per saber com cal fer la presentació. Per a la memòria ens va anar molt bé tenir un document que servís com a guió” (2n A).
 4. “Em va agradar aprendre a treballar amb el Drive, ho podem fer servir en moltes altres ocasions” (Joan).

Institut la Sénia. Com avaluem?

L’avaluació forma part del procés d’aprenentatge, ha estat formativa i l’alumnat ha estat supervisat i ha rebut feedbak durant tot el procés.

Les evidències que s’han avaluat són: la carpeta d’aprenentatge (compartida al Google Drive), el diari de camp, la memòria i el producte o productes finals, així com la campanya publicitària per a la seva difusió.

Els instruments d’avaluació han estat rúbriques (autoavaluació individual, autoavaluació de grup, autoavaluació del diari de camp, coavaluació -de l’exposició oral i producte final- i l’avaluació del professorat).

Les dades individualitzades les hem obtingut mitjançant l’observació d’aula, el seguiment del tutor o tutora i l’autoavaluació individual i de grup.

Institut la Sénia. Com expliquem la nostra proposta?

 

La proposta de producte creat per cada grup no es pot quedar en lletra tancada en una memòria o un producte final desat a una prestatgeria. Cal ser capaços de comunicar la proposta i com es pot fer difusió per comercialitzar-lo. Aquesta comunicació va lligada a l’avaluació. És per això, que cada grup  presenta oralment el seu projecte, primer davant dels seus companys i avaluant-se mútuament i, en segon lloc, davant les famílies i públic en general.

La presentació a la comunitat es fa a manera de fira al vestíbul de la casa de Cultura, coincidint amb l’exposició pública dels projectes de 3r d’ESO.

 

Consulta alguns exemples de presentacions:

POWER POINT 1  DE LES PRESENTACIONS

POWER POINT 2  DE LES PRESENTACIONS

POWER POINT 3 DE LES PRESENTACIONS

Institut la Sénia. Concretem la proposta de millora del nostre poble

 

Cada grup té clar des del principi que ha de presentar un producte que permeti analitzar a altri la seva proposta. Han de redactar obligatòriament una memòria del projecte seguint les pautes marcades a la base d’orientació, presentar el diari de camp i explicar oralment davant els companys i companyes el seu procés i resultat. A partir d’aquí, tenen llibertat per adaptar el producte final a les característiques de la proposta i als seus objectius inicials. 

El producte o productes s’han d’ajustar a la pregunta guia inicial: quin producte innovador puc crear per fomentar l’economia del meu poble? La manera de treballar ho ha garantit. Les propostes han estat diverses: productes de cosmètica natural, aigua de la font dels Rossegadors, dolços ecològics, rutes guiades pel patrimoni…

dav

Consulta els documents:

Guió de la memòria del projecte

Plantilla del diari de camp

II Institut de la Sénia. Com dissenyem la proposta? Sistematitzem la informació, autoregulem el propi treball i documentem el procés de producció

Tots els documents de treball s’inclouen a la carpeta compartida del Google Drive i han d’estar actualitzats. Un document important i indispensable és el diari de camp, on cada grup reflexa el treball diari, dubtes, problemàtiques amb què s’han trobat, etc. Permet concretar també la feina feta en cada moment i la que falta fer. És una bona eina per a l’autoregulació del grup. Les sessions a l’aula fan la mateixa funció. Diferents subcarpetes i documents ben identificats ajuden l’alumnat, les tutories i el grup impulsor a accedir a la informació i detectar-ne mancances en la sistematització.. 

És important el paper actiu del professorat: supervisant, orientant, enriquint… 

A mesura que avancem l’alumnat està preparat per iniciar la redacció de la memòria, on veritablement quedarà reflectit el procés de treball. Després de dies de treball, cada grup presenta un esborrany de la memòria per tal de ser revisada i poder millorar els punts febles.

Pots consultar aquí el guió de l’esborrany de la memòria

Institut la Sénia. Com dissenyem la proposta? Cerca d’informació, confecció del marc teòric i concreció del producte.

Les primeres tasques són a l’aula per al disseny de marca la Sénia.

Com a pas inicial dissenyen, per grups, una proposta de logotip que identifiqui la marca la Sénia d’aquest curs. Prèviament, professorat del cicle formatiu de Comerç i de  visual i plàstica del centre, els fa una xerrada explicativa i els lliura bastides de suport. Cada grup en fa la presentació justificativa i entre tots trien una proposta que caldrà incloure al material gràfic de cada producte. 

Es dediquen dues sessions, una assessorats des de Comerç i Màrqueting per a saber com promocionar la marca la Sénia,  i l’altra des de Visual i Plàstica per dissenyar el logotip.

 El següent pas és  presentar la proposta de producte que es vol crear i fer una breu descripció de què faran, com ho faran i com ho donaran a conèixer

Consulta el Formulari 2 on calia fer una primera descripció de la proposta de projecte de grup.

 

Ensenyem el Delta al món!. Veu dels alumnes

La majoria de l’alumnat fa una valoració entre bona i molt bona del que ha estat el projecte en global: la sortida, el treball a l’aula i  l’elaboració del vídeo com a producte final.  De fet, un 80% ha expressat  la demanda de fer més projectes al llarg del curs.

Són conscients, igual que el professorat, que cal millorar la interacció entre ells en el moment de treballar plegats,  aquesta  hauria de tenir un caire més cooperatiu i no ser només un senzill repartiment de les tasques.

Ensenyem el Delta al món! Avaluació

El producte final d’aquest projecte és un vídeo, però s’avaluen també les activitats prèvies a la seva realització. L’avaluació per tant consta de les següents parts:

 • Avaluació individual per part del professor de cada matèria d’uns indicadors definits prèviament.
 • Autoavaluació de grup: a partir de la graella que ha omplert cada grup de tasques i responsable, valoren la seva feina entre tots els membres.
 • Coavaluació: cada alumne és valorat per la resta del grup. Per a fer-ho tenen una graella on avaluen les tasques encomanades a cada membre.
 • Avaluació del producte final (vídeo): L’avaluació es fa mitjançant un formulari on es recullen tots els ítems de la rúbrica

VALORACIÓ  TREBALL DE SÍNTESI 2n ESO

Professorat:

La valoració global és positiva i prova d’això és que hem decidit mantenir-lo per al curs vinent, ara bé som conscients que caldria introduir algunes millores.

Tot i que la sortida va ser molt enriquidora i  profitosa per a l’alumnat que hi va assistir, el producte final en alguns casos podria haver estat millor. En general, la qualitat dels vídeos és acceptable  però, hi ha errades ortogràfiques, incoherències entre imatges i àudio …

Cal coordinar millor els grups per a què el treball sigui realment cooperatiu. També cal supervisar que els alumnes facin un bon ús del pla de treball valorin de manera objectiva i explicant amb evidències la part de coavaluació. En cal aconseguir una autoregulació dels alumnes més gran vers el seu procés d’aprenentatge, en definitiva, implicar-se i aprendre més i millor.

Propostes de millora

Per tal de millorar la qualitat del producte final (vídeo) proposem:

 • Fiançar més els coneixements tècnics sobre edició d’imatges i so dels alumnes.
 • Millorar la temporització de l’elaboració del producte final (millora de l’avaluació contínua)
 • Fer un seguiment i una mena de pre-avaluació abans de lliurar el producte final per revisar els aspectes a millorar (millora de l’avaluació contínua).
 • Millorar aspectes de la rúbrica de manera que els objectius que es persegueixen quedin més clars i siguin més fàcils d’aconseguir (millora de l’avaluació contínua i final) i treballar-la amb més deteniment amb els alumnes.

Per tal de millorar les dinàmiques de treball cooperatiu:

 • Més implicació del professorat a l’hora de fer el seguiment del treball cooperatiu
 • Més procés reflexiu amb l’alumnat per tal d’augmentar la seva implicació

 

Ensenyem el Delta al món!. Implementació

El primer pas del projecte és facilitar al grup una graella per que planifiqui les tasques i el responsable de cada tasca (aquesta graella també s’utilitzarà després per avaluar-se com a grup)

El projecte consta de tres fases clarament diferenciades:

 

 

 • La darrera part consisteix en elaborar el producte final: vídeo sobre el Delta.

Ensenyem el Delta al món! Metodologia.

El tema del Delta de l’Ebre forma part ja, des de fa uns anys, del treball de síntesi de 2n  d’ESO, durant el qual els nostres alumnes realitzen una sortida de tres dies per fer activitats competencials. Per aquest motiu, el professorat ha considerat que cal mantenir les activitats que ja es feien e incloure competències, continguts i criteris d’avaluació amb metodologies competencials, a més a més d’introduir una tasca final que els alumnes hauran de realitzar amb els coneixements i estratègies treballades durant el projecte.

Tots els professors han proposat els continguts que poden treballar i les activitats que faran de manera que es treballin totes les competències i condueixin a l’elaboració de la tasca final: fer un vídeo documental.

A mesura que han anat sortint les idees s’han anat omplint la graella de programació del projecte:

I s’ha fet la seqüenciació de les activitats, perquè dels resultats d’unes depèn el treball d’altres. Per exemple: es necessita saber les característiques de cada un dels ocells que habiten al Delta de l’Ebre, la formació d’aquest espai natural, on estan localitzats els diferents llocs emblemàtics… que després formaran part del vídeo documental.