Crèdit de síntesi de 1r d’ESO i de 3r d’ESO: el repte de nous reptes

   AVALUACIÓ

L’avaluació, entesa com un instrument per aprendre, s’ha incorporat durant la realització del projecte amb els objectius següents :

  • Permetre als alumnes fer una regulació del propis aprenentatges
  • Procurar millorar les seves produccions
  • Aconseguir fer una valoració qualitativa de les diverses tasques realitzes.

Per a dur a terme aquesta avaluació competencial, formativa i formadora hem elaborat, per al  crèdit de síntesi de 1r de l’ESO i de 3r de l’ESO, un dossier d’avaluació que consta dels següents instruments i rúbriques:

  • Graella de recollida de les dades globals de l’avaluació
  • Graelles del seguiment del treball diari
  • L’últim dia : EL GRUP VALORA!!!!
  • L’últim dia: EL PROFESSORAT VALORA!!!
  • L’últim dia :COAVALUACIÓ PROFESSORAT-ALUMNAT
  • Avaluació de les competències

Tot seguit teniu alguns exemples de les rúbriques elaborades

Coavaluació  de I ‘exposició del producte final
Barems Assoliment Satisfactori (AS) Assoliment Notable (AN) Assoliment Excel·lent (AE)
Presentació dels components i explicació de com han organitzat el treball Es presenten però no expliquen clarament com s’han organitzat Es presenten i expliquen I ‘organització, però amb un to massa col·loquial Presentació i organització correcta
Col·laboren tots Només parlen 2 membres del grup Parlen tots però no per igual Tots parlen per igual
Utilitzen un registre adequat Barregen registre col·loquial i estàndard Predomina l’ús correcte del registre estàndard i especialitat de la matèria Fa servir amb facilitat vocabulari i expressions molt correctes
Remarquen els conceptes importants Només remarquen algun concepte i no sempre és el més important Remarquen alguns conceptes importants, però se’n deixen alguns Remarquen tots els conceptes importants de manera clara
Discurs fluid, sense interrupcions ni repeticions Discurs poc fluid. De tant en tant s’interromp; es repeteixen Discurs bastant fluid Discurs fluid, àgil
Valoració Total
Professorat/alumnat

avaluador

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *