Avaluació: la dona al llarg del temps

Es van realitzar 3 tipus d’activitats per tal d’avaluar aquest projecte:

Avaluació de la presentació oral mitjançant una rúbrica per part del docent i de la resta de grups de treball (coavaluació)
Avaluació del què han après mitjançant una dinàmica cooperativa (llapis al centre). per grups, cada alumne explicava oralment allò que havia après i desprès individualment escrivien el resum dels aprenentatges.
Autoavaluació sobre el treball en grup i la seva actitud.

autoavaluació

Producte final: la dona al llarg del temps

Es van elaborar tres tipus de producte final:

-Un mural en 3D on es recollia tot el que havien investigat. I d’altra banda la línia del temps que s’ha anat construint durant el projecte. Aquest producte final servia com a base per la divulgació de l’aprenentatge

-Enquesta realitzada als alumnes de Cicle inicial per tal d’evidenciar els estereotips de gènere, conscienciar-nos nosaltres i a la societat que ens envolta.  

– Somiar el futur que voldríem: a partir de gràfiques d’informació actuals, creem les gràfiques del futur que ens agradaria.

El repte és real perquè el tema afecta a la societat passada, present i futura, tenint en compte la pressió social i mediàtica que hi ha actualment sobre la igualtat del gènere.

Els tres productes finals varen ser exposats oralmelment d’una banda a les famílies, i d’altra a diferents grups-aula de l’escola.

A continuació hi ha un enllaç on podeu veure les fotos.

https://flic.kr/s/aHsmDTjDt5

Implementació: la dona al llarg del temps

Cada grup de treball tenia una pregunta de partida que havia de cercar la informació a partir de diferents fonts d’informació: digital, enquestes, entrevistes i llibres.

Hi havia poc coneixement previ sobre les dones al llarg del temps (en diferents sectors) i això va significar que cada descoberta era un nou aprenentatge.

Per tal de relacionar les diferents informacions es va crear una línia del temps on cada grup anava incorporant el que anaven descobrint per tal de donar sentit global al projecte.

A cada grup es van establir uns càrrecs: secretari/a, material, investigadors/es (tots/es),moderador/a, portaveu (rotatiu)

Es van treballar de manera transversal diferents àmbits de coneixement: comprensió lectora, oral, expressió escrita i oral, artístic, valors, coneixement del medi social.

Hi havia dues maneres de documentar la investigació:

  1. Al mural global de la classe (línia del temps)
  2. Cada grup té un document compartit on van recollint i integrant tota la informació. Aquesta serà tota la informació que es transmetrà en una exposició oral a la resta de grups.

No hi va haver docència compartida, ja que els àmbits que es van treballar al projecte es podien fer des de la tutoria. Sí que es va tenir unes hores de reforç de la mestra d’educació especial.

El paper del docent va ser de guia, acompanyant, ajudant a gestionar els grups per tal que siguin autònoms, ajudant a formular noves preguntes, curiositats, resoldre problemes…

Programació: Una vegada els alumnes han escollit la temàtica, s’elabora una graella on escrivim els objectius. A partir d’aquí escollim del currículum les competències i els criteris d’avaluació que lliguen amb cada objectiu. I aquests els compartim amb els alumnes per tal que sàpiguen que esperem d’ells.

A partir de l’assistència a les sessions de xarxa de l’equip impulsor i la resta del claustre , s’han anat comentant i valorant els diferents projectes i hem pogut compartir els punts fort i febles de cada un, per tal d’introduir propostes de millora.

Metodologia: la dona al llarg del temps

Les línies d’investigació van ser:

  1. La igualtat de gènere al llarg del temps
  2. Fets injustos que han passat a les dones
  3. Les dones als esports
  4. Per què el 8 de març és el dia de la dona?
  5. Les dones i l’art
  6. Estereotips de gènere

Els grups de cada línia de treball es van formar a partir dels interessos de cadascú, amb la premissa que podien ser d’entre dos i cinc membres. Un cop fets els grups es va fer una assignació de rols i una base d’orientació personalitzada per a cada grup, per ajudar a l’organització i al bon funcionament de la recerca.

Durant el procés es van utilitzar recursos personals i materials tals com: llibres, documentals, vídeos, xerrades amb les àvies, internet,…

Tot el treball es va realitzar en petits grups excepte el disseny d’unes enquestes per treballar l’apartat d’estereotips de gènere, que es van fer en gran grup. Un cop creades, els alumnes de 5è per parelles, van passar l’enquesta a un alumne/a de 1r i 2n. Els resultats es van compartir amb tot el grup i se’n van treure unes conclusions.

Com a producte final, cada grup de treball va exposar a la resta de companys/es les descobertes de la seva investigació, utilitzant com a suport el mural 3D que entre tots havien elaborat.

Planificació: la dona al llarg del temps.

El punt de partida va ser una carta que tots els grups van rebre que explica l’experiència escolar d’una persona, que suposadament va assistir a la inauguració de l’Escola Farigola fa 25 anys.

carta projecte pas del temps

Un cop llegida, es va fer una pluja d’idees per concretar què volien saber sobre el pas del temps i així, escollir què els interessava més.

Els temes que van sortir van ser: “l’univers”, “els instruments per mesurar el temps” i “les dones al llarg del temps”. Es va debatre i es va fer una votació per decidir quin voldrien investigar. Majoritàriament es van decantar per “les dones al llarg del temps”.

A partir d’aquí, en gran grup, es van decidir sis línies de treball que es desenvoluparien en petit grup. Després vam acordar que finalitzaríem el projecte compartint les descobertes a través de presentacions i la realització de murals 3D.

Escola Farigola

Aquest projecte forma part del projecte comú d’escola que fa dos anys que duem a terme.

El grup impulsor de xarxa ha treballat coordinadament per dissenyar aquest projecte, que enguany va relacionat amb el pas del temps, donat que coincideix amb el 25è aniversari de l’escola. Partint d’un mateix títol, cada nivell o cicle decideix cap a on encaminarà la seva recerca, tenint en compte els interessos dels alumnes.

El grup impulsor està format per 12 mestres dels 16 que som del claustre, amb el compromís dels tutors que no en formen part, d’implicar-se igualment en el projecte anual que es decideixi.

En aquest bloc, documentarem el projecte realitzat al curs de 5è amb el títol “Les dones al llarg del temps”. En aquest cas hi han treballat la mestra tutora i la mestra de suport.