La veu de l’equip impulsor

Després de contrastar diferents opinions del grup impulsor respecte al projecte de 1r ESO  que hem creat pel curs 2017-18 al Institut Guillem Catà de Manresa hem extret les següents opinions respecte al resultat del mateix:

 • Creiem que aquest projecte ha servit perquè els nens poguessin aprendre a treballar en grup de manera ordenada i respectant tots els membres així com les diferents opinions i velocitats alhora de treballar, que aprenguessin a recercar la informació necessària per acomplir els objectius del projecte, a autoavaluar-se ells mateixos i a la resta del grup i a ser capaços de organitzar-se i preparar una exposició oral mitjançant una presentació en català i anglès.
 • Pel que fa als conceptes i coneixements específics del projecte, els alumnes han après a treballar al laboratori, a utilitzar els estris com la placa microbiòtica, estufa i la lupa binocular i a prendre consciència dels microorganismes que podem trobar en el nostre entorn fent una observació activa. També van ser capaços de buscar una recepta que contingués els microorganismes marcats i portar-la a terme per després mostrar-la al grup classe i degustar-la entre tots. Per això es van haver de recercar la recepta, calcular les quantitats necessàries per realitzar-la (utilitzant els seus coneixements matemàtics), comprar els ingredients i organitzar-se per quedar fora de l’institut per crear i cuinar la recepta escollida. Per últim han estat capaços de traduir la seva recepta a l’anglès.
 • En general els professors encarregats del projecte han observat que els alumnes han gaudit realitzant el projecte, de fet, en les presentacions molts d’ells van mostrar el seu interès i van expressar que s’ho havien passat molt bé, sobretot al laboratori i executant la recepta. Tot i així, una de les critiques més esteses entre el professorat, és que en general els alumnes els hi costa resoldre els petits conflictes que sorgeixen entre els membres del grup i encara necessiten l’ajuda del professor/a per resoldre’ls. Una altra dificultat que hem observat durant el desenvolupament del projecte és la dificultat dels alumnes en treballar de forma autònoma, ja que necessiten massa sovint l’acompanyament i l’aprovació del professor/a durant la sessió.
 • Com a conseqüència de les dificultats observades en el alumnes (citades en el paràgraf anterior), s’ha observat que l’acompanyament del professor/a a l’aula durant les sessions és imprescindible veient el poc nivell d’autonomisme mostrat pels alumnes (se’ls ha de marcar molt la temporització horària, així com l’acompanyament en la traducció de la recepta a l’anglès i el seguiment de la carpeta d’aprenentatge).
 • De cara a millorar el projecte en futures edicions, han sorgit algunes propostes:
 • Millorar l’explicació escrita de les carpetes d’aprenentatge.
 • Donar eines perquè els alumnes puguin trobar més fàcilment paraules tècniques en anglès.
 • Donar una hora més de desenvolupament del projecte perquè els alumnes puguin realitzar la preparació de la presentació.

 

Carpeta d’aprenentatge

En aquest projecte han funcionat molt bé les carpetes d’aprenentatge, un instrument d’avaluació formativa que facilita a l’alumne identificar el què ha après i com ho ha après per mitjà del recull raonat d’evidències d’aprenentatges, com en aquest projecte buscant microorganismes i analitzant-los al laboratori, i creant un producte final amb microorganismes, en aquest cas un pastis.

Les carpetes han servit per fer evident què és allò que sabien i quins són realment els aprenentatges significatius realitzats. Cada dia havien de respondre quatre preguntes, “Què he après?”, “Com ho he après?”, “Amb quins obstacles m’he trobat?” i “Com he resolt els obstacles?”, de manera individual.

Al ser aquest el segon projecte que realitzen els alumnes de 1r al centre i com que també treballen per projectes a l’assignatures de socials i català, ells estan ja familiaritzats amb les carpetes d’aprenentatge i pensen que ens aporta informació molt útil, tant pels alumnes com pels professors.

Avaluació

L’avaluació del nostre projecte s’ha basat majoritàriament en la realització del dossier, on es recollien els resultats dels experiments realitzats en el laboratori, la recerca de la recepta i la seva explicació en anglès, així com les carpetes d’aprenentatge diaries. Juntament amb la coavaluació i la presentació del plat, aquestes han estat activitats avaluades de manera grupal. S’han valorat de manera individual el seguiment diari del treball, la carpeta d’aprenentatge i part de la presentació oral del projecte.

La ponderació dels ítems avaluats són:

– Continguts: realització del dossier, incloses les carpetes d’aprenentatge (40%)

– Graella Seguiment del treball diari (20%)

– Exposició oral i presentació (20%)

– Presentació del plat (10%)

– Rúbrica de la Graella de Coavaluació (10 %)

VALORACIONS FINALS SOBRE EL PRODUCTE FINAL

Una vegada finalitzat el projecte toca fer la valoració dels resultats. Hem de destacar que ha estat un repte per a ells i que s’han sorprès de com poden influenciar el microorganismes en l’elaboració dels productes alimentaris. Ells i elles s’han mostrat satisfets per la feina feta i valoren positivament l’aprenentatge dut a terme, però nosaltres pensem que podem arribar més enllà.

Una de les propostes de millora pel projecte seria realitzar dues petites proves addicionals, una amb microorganismes i l’altre sense, de la mateixa recepta, per a poder comparar en les mateixes condicions l’afectació dels microorganismes en el procés de fermentació. D’aquesta manera es pot apreciar la diferència que hi ha en l’ús o no d’aquests.

Una altra millora per al proper curs seria crear un bloc de caràcter públic on els alumnes puguin mostrar el que han anat fent. D’aquesta forma els familiars i amics podrien ser partícips del projecte, i probablement això pot afavorir la seva implicació i motivació en la realització del projecte. A la vegada això ens facilita l’avaluació continuada de la feina realitzada (valoració del procés, de les reflexions dels alumnes, els acords…).

La darrera millora que proposem és la realització d’un concurs de receptes a nivell intern de centre. Un representant de cada grup classe, a nivell de tota la ESO (2n, 3r i 4t d’ESO) pot fer de jurat i valorar així diferents aspectes del producte final: la presentació, l’ús d’ingredients saludables, l’originalitat (en la tria del microorganisme i en l’acabat), la dificultat, el sabor… Una altra possibilitat podria ser aprofitar aquest projecte com un recurs per afavorir la realització de les colònies de final de curs a través de la venda dels productes finals. Caldria tenir en compte la quantitat a realitzar.

Tots a menjar!

És cert que el microorganisme més emprat ha sigut el llevat (és més difícil elaborar un iogurt o una cervesa si no tens els estris específics per fer-ho) però l’originalitat dels alumnes ha donat per molt: des d’entrepans de pa casolà fins a pizzes artesanes, des de cup cakes fins a pastissos amb forma d’unicorn, passant per les receptes més tradicionals. Dins de les possibilitats que ofereix el llevat cada grup ha preparat de forma col·lectiva la recepta que els hi ha semblat més suggerent.

En tots els casos els alumnes han pogut descobrir i experimentar la influència dels microorganismes beneficiosos en les receptes culinàries d’avui en dia i de sempre. Molts ho desconeixien i se n’han sorprès de que sigui així.

Acte seguit, i com no en aquesta situació, tots els alumnes han pogut valorar amb els cinc sentits les creacions dels seus companys. Què millor manera que finalitzar aquest projecte que d’aquesta forma! Bon profit!

Presentacions

I arribats a l’última sessió és el moment en que els nostres alumnes donin a conèixer les seves habilitats culinàries, però abans de fer el tastet cada grup procedirà a mostrar a la resta dels companys i companyes tot el procediment. Aquesta tasca ja la tenien present des del començament del projecte i per aquest motiu han anat enregistrant tots aquells aspectes importants a tindre en compte durant el procés: ingredients i estris de cuina utilitzats, procediment d’elaboració, resultat final… Cal remarcar que el suport logístic dels familiars a casa ha estat important, ja que es tracta d’alumnes de 1r d’ESO que molts d’ells no hauran cuinat mai. D’aquesta forma el que s’aconsegueix és una implicació en el projecte de les famílies i una major motivació per part de l’alumnat, per tant l’aprenentatge serà més efectiu.

Amb tota aquesta informació recopilada a la cuina de cada casa, cada grup va tenir una sessió per poder preparar una presentació digital amb la finalitat mostrar tota la tasca duta a terme. Sempre hi ha alumnes que necessiten perfilar aquesta presentació i, llavors, ho van acabar d’arrodonir a casa. També els hi va passar a aquells que no van disposar del temps suficient per acabar-ho a l’aula.

La presentació s’ha dividit en dues parts: en la primera els alumnes han explicat l’elaboració de la recepta en anglès (dificultat addicional que se’ls demana) i en la segona part cada grup ha fet una mica de valoració del projecte en si i del seu propi treball.

Tot seguit, i una vegada acabades totes les exposicions, els alumnes i els professors presents han gaudit dels saborosos microorganismes.

AVALUACIÓ DEL PROJECTE 2n ESO : PAL DE PLUJA I CALIDOSCOPI

Per l’avaluació del projectes’hancompartitambelsalumneselscriterisd’avaluació que són:

 • 20 % Seguiment de les sessions i del treballdiari.
 • 40 % Continguts i producte final ( 20% de cada instrument )
 • 20 % Powerpoint i presentació oral.
 • 10 % Coavaluació.
 • 10 % Carpeta d’aprenentatge.

Cominstrumentsd’avaluacióhemutilitzat:

 • Rúbrica del powerpoint i presentació oral.
 • Rúbrica de coavaluaciótantdelsprocessoscomdelsresultats.
 • Carpeta d’aprenentatge individual de cada dia.
 • Graella del seguimentdiari del treball i actitud.

La construcció de les joguinesamb material reciclatseguint el procéstecnològic( donant una gran importànciaalsacabatsfinals ) juntamentamb el powerpoint i la coavaluació han estat les tasques avaluades de manera grupal.

S’han valorat de manera individual el seguiment diari del treball, la carpeta d’aprenentatge i la presentació oral del projecte.

 

 

Microorganismes a la cuina: producte final

En el nostre projecte microorganismes a la cuina, els alumnes per una banda hauran de prendre consciència de l’existència de microorganismes i per altra banda hauran d’elaborar un plat utilitzant-los. Pensem que el projecte és engrescador i suposa clarament un repte real per a ells, si són capaços de dur-ho a terme per ells mateixos, ja que no estan acostumats a cuinar, i encara menys perquè el fruit del seu treball i esforç sigui degustat pel conjunt del grup-classe. Els productes que acabaran elaborant els/les alumnes pensem que seran variats, ja que treballaran en grups heterogenis. Un cop els/les alumnes vagin ampliant els seus coneixements respecte als tipus de microorganismes existents, els diferents usos d’aquests, les seves característiques, les diferents aplicacions en l’àmbit culinari, etc., estem segurs que obtindrem una gran varietat de postres que podrem degustar.

En l’elaboració de les seves propostes l’única condició que han de respectar és que els microorganismes han de ser-hi presents, tant en la recepta com en l’elaboració d’aquesta. Per tant, inicialment hauran de prendre consciència de la seva existència (per la qual cosa ja tenim una pràctica que hauran de fer a classe), diferenciar aquells microorganismes que són favorables per a la nostra salut i els que no ho són (per tant hauran de fer una recerca activa d’informació sobre els microorganismes, tipologies, usos, etc.), dins de cada grup hauran d’arribar a acords per tal d’escollir una recepta que estigui al seu abast i que sigui del seu gust, hauran de ser capaços de fer la recepta en anglès, presentar el resultat davant de la resta de companys del grup-classe.

L’últim dia que duem a terme el projecte podrem degustar els resultats del treball de tots els grups que hi participen.

Reflexió de la implementació

Per aquest projecte hi ha unes parts més acotades i altres més obertes. La hipòtesi i l’experiment que dissenyen és obert i han de fer servir la seva imaginació, els seus coneixements prèvies o buscar per internet. Així doncs hi pot haver múltiples solucions possibles. Però per tal d’assegurar-nos uns bons resultats i treure’n conclusions l’experiment que finalment es duu a terme és una pràctica pautada i després ells hauran de interpretar els resultats obtinguts.

L’apartat d’escollir el microorganisme per a elaborar aliments és oberta ja que cadascú escollirà un plat diferent. Aquí també poden intervenir les famílies tan en la recepta (sovint ho consulten a la família) com en l’elaboració d’aquesta.

Durant tot el projecte poden anar reflexionant i valorant el que han après a través de la carpeta d’aprenentatge on quedarà documentat aquest procés d’aprenentatge.